Language hy_AM

faker.providers.address

fake.address()
# 'գ. Քարաձոր, Վայոց Ձորի մարզ, 2608, Սասունցի Դավթի 0'

fake.building_number()
# '224'

fake.city()
# 'Սևան'

fake.city_prefix()
# 'ք.'

fake.city_suffix()
# ''

fake.country()
# 'Ֆիլիպիններ'

fake.country_code(representation="alpha-2")
# 'SZ'

fake.postcode()
# '2331'

fake.postcode_in_state(state_abbr=None)
# '1066'

fake.secondary_address()
# 'բն. 42'

fake.state()
# 'Կոտայք'

fake.state_abbr()
# 'ԱՄ'

fake.street()
# 'Միչուրինի'

fake.street_address()
# 'Պռոշյան 0'

fake.street_name()
# 'Անրի Վեռնոյի'

fake.street_prefix()
# 'փողոց'

fake.street_suffix()
# ''

fake.village()
# 'Լանջաղբյուր'

fake.village_prefix()
# 'գ.'

faker.providers.automotive

fake.license_plate()
# 'JA 91763'

faker.providers.bank

fake.bank_country()
# 'GB'

fake.bban()
# 'NNAY49703583160432'

fake.iban()
# 'GB62EURG90082997084499'

faker.providers.barcode

fake.ean(length=13)
# '2765657993003'

fake.ean13(leading_zero=None)
# '3716718597158'

fake.ean8()
# '98036721'

fake.upc_a(upc_ae_mode=False, base=None, number_system_digit=None)
# '501920699003'

fake.upc_e(base=None, number_system_digit=None, safe_mode=True)
# '18829785'

faker.providers.color

fake.color_name()
# 'Զինվորական կանաչ'

fake.hex_color()
# '#f2ea32'

fake.rgb_color()
# '212,164,42'

fake.rgb_css_color()
# 'rgb(41,86,80)'

fake.safe_color_name()
# 'նավատորմի կապույտ'

fake.safe_hex_color()
# '#99cc00'

faker.providers.company

fake.bs()
# 'օգտագործել դինամիկ պորտալներ'

fake.catch_phrase()
# 'բազմաշերտ բացահայտ կառուցվածք'

fake.company()
# '{{last_name} Հոլդինգ'

fake.company_suffix()
# 'Գրուպ'

faker.providers.credit_card

fake.credit_card_expire(start="now", end="+10y", date_format="%m/%y")
# '02/23'

fake.credit_card_full(card_type=None)
# 'VISA 16 digit\nՀռիփսիմե Կոնդախչյան\n4963066599709324 05/20\nCVC: 430\n'

fake.credit_card_number(card_type=None)
# '4309765702461524'

fake.credit_card_provider(card_type=None)
# 'VISA 13 digit'

fake.credit_card_security_code(card_type=None)
# '227'

faker.providers.currency

fake.cryptocurrency()
# ('PPC', 'Peercoin')

fake.cryptocurrency_code()
# 'STC'

fake.cryptocurrency_name()
# 'Primecoin'

fake.currency()
# ('BSD', 'Bahamian dollar')

fake.currency_code()
# 'IDR'

fake.currency_name()
# 'Indian rupee'

faker.providers.date_time

fake.am_pm()
# 'AM'

fake.century()
# 'XVII'

fake.date(pattern="%Y-%m-%d", end_datetime=None)
# '1993-04-01'

fake.date_between(start_date="-30y", end_date="today")
# datetime.date(1995, 6, 20)

fake.date_between_dates(date_start=None, date_end=None)
# datetime.date(2019, 11, 13)

fake.date_object(end_datetime=None)
# datetime.date(2019, 6, 3)

fake.date_of_birth(tzinfo=None, minimum_age=0, maximum_age=115)
# datetime.date(1940, 7, 26)

fake.date_this_century(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2001, 9, 27)

fake.date_this_decade(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2017, 8, 18)

fake.date_this_month(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 11, 7)

fake.date_this_year(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 8, 20)

fake.date_time(tzinfo=None, end_datetime=None)
# datetime.datetime(1971, 7, 31, 20, 44, 4)

fake.date_time_ad(tzinfo=None, end_datetime=None, start_datetime=None)
# datetime.datetime(1556, 12, 3, 8, 30, 49)

fake.date_time_between(start_date="-30y", end_date="now", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2016, 12, 19, 16, 44, 30)

fake.date_time_between_dates(datetime_start=None, datetime_end=None, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 11, 13, 18, 18, 14)

fake.date_time_this_century(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2016, 11, 25, 8, 31, 5)

fake.date_time_this_decade(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2010, 5, 8, 13, 32, 44)

fake.date_time_this_month(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 11, 12, 23, 2, 42)

fake.date_time_this_year(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 6, 17, 8, 19, 1)

fake.day_of_month()
# '12'

fake.day_of_week()
# 'Ուրբաթ'

fake.future_date(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 11, 25)

fake.future_datetime(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 12, 10, 6, 52, 28)

fake.iso8601(tzinfo=None, end_datetime=None)
# '1979-11-17T04:13:34'

fake.month()
# '02'

fake.month_name()
# 'Հուլիս'

fake.past_date(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 11, 5)

fake.past_datetime(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 11, 4, 22, 21, 24)

fake.time(pattern="%H:%M:%S", end_datetime=None)
# '01:39:17'

fake.time_delta(end_datetime=None)
# datetime.timedelta(0)

fake.time_object(end_datetime=None)
# datetime.time(18, 8, 46)

fake.time_series(start_date="-30d", end_date="now", precision=None, distrib=None, tzinfo=None)
# <generator object Provider.time_series at 0x7f655b1b77c8>

fake.timezone()
# 'Pacific/Efate'

fake.unix_time(end_datetime=None, start_datetime=None)
# 1022846290

fake.year()
# '1987'

faker.providers.file

fake.file_extension(category=None)
# 'csv'

fake.file_name(category=None, extension=None)
# 'լիճ.webm'

fake.file_path(depth=1, category=None, extension=None)
# '/զգալ/խմել.avi'

fake.mime_type(category=None)
# 'video/x-ms-wmv'

fake.unix_device(prefix=None)
# '/dev/xvdd'

fake.unix_partition(prefix=None)
# '/dev/sdn5'

faker.providers.geo

fake.coordinate(center=None, radius=0.001)
# Decimal('-174.445294')

fake.latitude()
# Decimal('-39.3890485')

fake.latlng()
# (Decimal('-72.3455985'), Decimal('-157.832453'))

fake.local_latlng(country_code="US", coords_only=False)
# ('33.52253', '-117.70755', 'Laguna Niguel', 'US', 'America/Los_Angeles')

fake.location_on_land(coords_only=False)
# ('29.21399', '78.95693', 'Kashipur', 'IN', 'Asia/Kolkata')

fake.longitude()
# Decimal('46.839195')

faker.providers.internet

fake.ascii_company_email(*args, **kwargs)
# 'aramazdabdalyan@last_name.org'

fake.ascii_email(*args, **kwargs)
# 'tbaghdasaryan@shagoyan.com'

fake.ascii_free_email(*args, **kwargs)
# 'wadibekyan@yahoo.com'

fake.ascii_safe_email(*args, **kwargs)
# 'aghasyanjivan@example.org'

fake.company_email(*args, **kwargs)
# 'wnersesyan@lena.info'

fake.domain_name(*args, **kwargs)
# 'fahradyan.info'

fake.domain_word(*args, **kwargs)
# 'last_name'

fake.email(*args, **kwargs)
# 'hovivyanpaylak@hotmail.com'

fake.free_email(*args, **kwargs)
# 'wohanyan@gmail.com'

fake.free_email_domain(*args, **kwargs)
# 'yahoo.com'

fake.hostname(*args, **kwargs)
# 'laptop-64.tigran.com'

fake.image_url(width=None, height=None)
# 'https://placekitten.com/385/258'

fake.ipv4(network=False, address_class=None, private=None)
# '48.94.149.222'

fake.ipv4_network_class()
# 'c'

fake.ipv4_private(network=False, address_class=None)
# '192.168.22.97'

fake.ipv4_public(network=False, address_class=None)
# '176.42.183.83'

fake.ipv6(network=False)
# 'b804:aadc:86d3:398:cec3:3d67:f861:2e66'

fake.mac_address()
# 'e6:f2:a1:f1:49:c1'

fake.safe_email(*args, **kwargs)
# 'rtsormotyan@example.com'

fake.slug(*args, **kwargs)
# ''

fake.tld()
# 'com'

fake.uri()
# 'http://www.shahinyan.com/tags/wp-content/author.asp'

fake.uri_extension()
# '.html'

fake.uri_page()
# 'category'

fake.uri_path(deep=None)
# 'search/tag/posts'

fake.url(schemes=None)
# 'http://www.last_name.com/'

fake.user_name(*args, **kwargs)
# 'ukotoghyan'

faker.providers.isbn

fake.isbn10(separator="-")
# '1-79028-233-0'

fake.isbn13(separator="-")
# '978-1-998918-58-4'

faker.providers.job

fake.job()
# 'Քիմիկոս'

faker.providers.lorem

fake.paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)
# ('Չոր անձրև քորել ձուկ նրանք փայտ. Լիճ խփել երկու ճիճու մոտ ոսկոր. Ապրել փորել '
# 'մազ ճիշտ այլ հաստ ծանր.')

fake.paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Երկինք ձյուն թռչել մայր խմել. Բոլոր անձրև ասել հեռու փորոտիք ձեռք. Բռնել '
#   'երեխա սիրտ մեջք ոչ.',
#   'Սար սպանել ծիծաղել. Կարճ ուտել խաղալ որտեղ հին փորոտիք քերծել.',
#   'Տերև լեռ մշուշ ամուսին. Հայր երգել կարմիր տալ ուտել.']

fake.sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)
# 'Բոլոր պառկել կծել ոչ դուք պոչ ծաղիկ.'

fake.sentences(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Դու ոտք ինչ միս.',
#   'Արյուն սև իմանալ ցուրտ քիթ դեղին սպիտակ մտածել.',
#   'Ուռել ուրիշ շրջվել մոտ սև վատ խաղալ.']

fake.text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# ('Սառույց մոխիր խփել խոտ երեք կաշի այնտեղ. Հարվածել մոտ ընկնել ձեռք որոշ. Աջ '
# 'նստել որսալ խոցել քաշել թռչել.')

fake.texts(nb_texts=3, max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# [  'Տեսնել ուրիշ քիչ ճանապարհ ով աղ խմել. Քորել ոտք շրջվել եղջյուր ճարպ լավ.\n'
#   'Փորոտիք տալ ձյուն հրել նրանք ոսկոր. Օձ քորել եղունգ կարել ոչ.\n'
#   'Ինչպես ոչ տարի շփել. Միս այս հարթ շփել օր փորոտիք բերան.',
#   'Ձգել տաք քորել նոր. Ոտք ավազ փոքր ամպ ուտել կեղև.\n'
#   'Գետ սառչել մշուշ լյարդ. Շուն պտուղ կեղև բարակ պարան ուղիղ մշուշ. Փչել այն '
#   'կտրել խմել.',
#   'Բոլոր թռչուն աղիք մայր նստել տալ.\n'
#   'Լսել կին ուրիշ վատ մեջք մշուշ պտուղ. Փոքր չորս կռվել.\n'
#   'Հաշվել մառախուղ հայր միս նրանք ասել այստեղ. Երկու քար ճիճու թաց նրանք '
#   'ճանապարհ.']

fake.word(ext_word_list=None)
# 'արև'

fake.words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)
# ['ամուսին', 'լսել', 'վատ']

faker.providers.misc

fake.binary(length=1048576)
# (b'\xdaO\x07\x06\x1b\xe8i\x99\x13 \x02:=\x1c7\nLQ\xba,\xd5\xf2\xc1X'
# b'\xc0\xdb\xc9\xfc\x7f>[;:E\x0c\xd7\xf8;\x05\xd7\x1f\xf8~\x9d\xdd\xed\xf4r'
# b'x\xbe4sj\xb1\x90\xa0\xe3`=\x8b\xc0e\x1e\xab}E~\xe7\x0b+a\xdf\xa1f\xf0{'
# b"\x12\xc2\xa2\xd7\xa60'pLa1\x8a\xff\xdd\xac\xc5\x1a\xa63\x88\xc7Z\xb3\xfa"
# b'(\x0b\x005\xd7\xe3\xe0\xdd\xe6`\x16R\x15\xd1>\x82\xda\x8d(\xd8\xc1\x14 \xaa'
# b'\x08\xf6\xa0\xe6\x1f\x9a\xce\x9b\xc4\xb5}\x92\x01\x93\x0c\xdf\xfd\t@7'
# b'\x9a\xeb\x99\xce\xd3C\x91\x040\x95M~6\x87k\xb8\x80R\x9e\x9d\x0cW\xee`'
# b'$\x05_\xb9\xe1K\x1au\x897\x1e\x85-\nI\x11\xd7\n\x1b\xe9e\xf434\x0f8\x80\xb3'
# b'\x9cy\xe6\xcc\xf4\x11\xe2\xc2{\xafg<\xc5rS\x86G\xbdO\x9f\xa0\xc4\x0c\xf6'
# b'\x8e\x9d8\x01\xb4\xe1\xac\x1eWE\x8b\x8b\x0cb\xb5\xaacO\xe4\x0f'
# b'\xaf\xfb\x8d\xa4\xc3\x0b\xcbP.t\xbem\xa5]6\xd5\x19\xfb\xb6\x8b=S\xe8\xe6'
# b'L\x93\x89zO\n\xa0e\xe2\x0b\xd2\xf8.&\xd1\xb2\xe8v\xebD\x8d\x80\xe76'
# b'J\x98\xa2\xaf\xb3iZ(\xc2\x9b\xce\xab\x13f\xb7~4p\xda\x07\xe9W\xbb\xd1'
# b')\xaa4\xb9\xb0\x17\x0e\xffe@S\x83\x93 \x83s\r\x16\xbe\x12\xc7\xd3\xafa$ufK'
# b'\xd4\x1b\x8d\x9d\x19 \x18\xeae\xc560e\xe7\xcb\x91\xc6<\x8a@\x17y\xd5\xcd'
# b'#\x88\xe79\xfa/\xd3\xfa\xb9\x859\x96\x03\xb7\xa4\x82\x8f\x93\x81d&j\x91\xdd'
# b'\xca\x83\xce\x05\xe9\xc8(%Z\xdf\x92[\xe3\x1b\x9bm\x83\n\xcb\x8c\xba=\xb1\xce'
# b'\x0ec\xc8Y\x0f\xe0\x8b@H`\x07\xe4\xee"#\xa6\x82\xb5\xe2\xab\xf8;\x1e\x13'
# b'\xeb9}\xff3\xb25\xc6\x1d\xa5Y\xd3\xa2\x0c\xabF\xd20\xee(m\x14\xb1\xc3'
# b'\xdb2Y\xbeXa*\xcb\xddv\xf8\xa1\x02\xb6b%\x8e\xbe\xeb\xfe\xf6H\xde\x86'
# b'\x0c\xb6N3)U\xca\x02\r\xc7\xde\xa5\x82\xe1 7\xf2\x0c\x8c\x93z\xab \x8c'
# b'?\xd0ns\xd2\xa5\xb6\xc4A>r!I\xa4\x06\xe8\x02\x7f\xed\xb9\x93%y\xbc4\xfc~\x9c'
# b"\xca'3q\xa4\x88\x07\xc1\xc3p\xa1)\x85\xeeN\xa3WP\xa1\x0e\xe7-\x06\x1a"
# b')\xe7\xc8vq\xa5\\\xe8\x9e\x89\x98nI\x15\x9en?\xb6\x1f@\xc3b\x94d4jL\xe5'
# b'\x88\x97DF\x9b<\x18\xea/J\xa5\xacE\xb5u\xec\xa2\xfd\x02\xb7\x12\x1ceZ'
# b"\x90\xc7\xa2\xd7m\xc3\x10\xdc\xbd\x83X'A\xd7\xfe\xd8\x80w~H\x169I\xf4"
# b'\x14\x8d\x88\xdf;\xb3\xcfJ\x84\x1a~F\x82\xb29D\x99\x8ag\xb2j\xf5\xd1\x1e'
# b'\xd8\x83/r\xe4DJ\xccma\xc5\xd2\xf9)\xb7Vcu\xfb\xe1oa\xf9\x1c$\xee:\xb8'
# b'\x8745\xb9\xf3>\xac\xab$!\xe6t</\x97\xc0n$\xe5\xf7\x0f\xf2\xfd\xd6K\xbb\x852'
# b'\x91\xbe\xa0\\FL\x8cy\x1cti\xf8\x92ZY\xd7Z\xc2)\xbdxzc\xbf\x9e\xa3\xc5h'
# b'\xd1\xd6\xa6\xff\x99\x1e9\x10\x91kG\x12\r\x9a\xfd\x0c\x9a\xfdg\xddl\xe78\x9e'
# b'y\xe4\xc29\x88\xd7XD\x86\x87\x05\xc8\x90\xf8\x9c\xc5\xaew\xce\xbe'
# b'\x04\xcbt\xffA\x8e\xc8\xec\xf2\x0e\xb9\x02b\xecAB\xfe\x17\xbf\xf8>n\xe3\xee'
# b'g\xbe\xa9\x186`\xfc\xa7\x86\xc1|\x9d\xa0\xd4\x9c\xf0\xac\xa7\xee\xdd'
# b'\x15\xb7\x1d<Q\xe6\xf1Pi\x01\xe0$Iv=\xdd\x08s\x8d2\xdd5\x88\xfb\xf9\xa5)S'
# b'\xda\xb7\xfb\xa4\x9b\x18\x04W\xa6\xb6-\x04\xf2Y\x97\x9f\xca\xba\xa1H'
# b'\x89\x07\x94\x83=%\x15\x14B\xfeX\xf0\xce\xda\xeb\xa1\xae{`Y\x111\xec|'
# b'\xa2l\xf42\xe8\xe9\xa9\xd4\x02\x91\xbc\x9dd2\x8a\xb9\xaa\xb3\xdd\xfc'
# b'\x9f}\xb5\xcc\x13\x04\x04\x99\xa7\x8d\x85W\x97\x0f\xbe\xcd\x17[\x96\x0c'
# b'\x0f4k\xb2\t\x1c\xb6\xd0BL\\v\xa0\xacA\x06\x9f\x0b\x92\xe1o9\xf3\xf9.zl\xc2'
# b'\xfb/\xfb`\xb5d\x80\xa3\xeaE\xca\xec\x89U\xbb1\xee\x82\xdal\xde\x9d\xf2n'
# b'\x02C\x9f\xed\xd6\xcd\xe0\xfc\xe0\xc4\x9b\xd4\xa2\x14m\n\xf6\xcf\xb8d'
# b'\xf82E\x0c+\x08>\x99')

fake.boolean(chance_of_getting_true=50)
# False

fake.md5(raw_output=False)
# 'aa043b6908a1b84e0a1c9dce22079e66'

fake.null_boolean()
# False

fake.password(length=10, special_chars=True, digits=True, upper_case=True, lower_case=True)
# 'aR&c07Btv9'

fake.sha1(raw_output=False)
# '359b8a64a8f4e689f8977be980887d8ed82157ac'

fake.sha256(raw_output=False)
# '4b749e09594b5df9279d2906055665a1b4e1d135541d090dfbe2b1cb175403e2'

fake.uuid4(cast_to=<class 'str'>)
# '4d745f82-a883-42ce-bddd-6c7b8c714dbf'

faker.providers.person

fake.first_name()
# 'Մանե'

fake.first_name_female()
# 'Բարբարա'

fake.first_name_male()
# 'Ջորջ'

fake.last_name()
# 'Ղասաբյան'

fake.last_name_female()
# 'Իմաստունյան'

fake.last_name_male()
# 'Փալանդուզյան'

fake.name()
# 'Նարինե Աստվածատրյան'

fake.name_female()
# 'Էրիկա Ուլուբաբյան'

fake.name_male()
# 'Կարեն Առաքելյան'

fake.prefix()
# ''

fake.prefix_female()
# ''

fake.prefix_male()
# ''

fake.suffix()
# ''

fake.suffix_female()
# ''

fake.suffix_male()
# ''

faker.providers.phone_number

fake.msisdn()
# '0695524770817'

fake.phone_number()
# '(92) 628698'

faker.providers.profile

fake.profile(fields=None, sex=None)
# {  'address': 'գ. Քարաբերդ, Արագածոտնի մարզ, 3390, Բուռնազյան 6',
#   'birthdate': datetime.date(1938, 5, 7),
#   'blood_group': 'B+',
#   'company': 'Արսեն և Արտուշ ՓԲԸ',
#   'current_location': (Decimal('-51.481086'), Decimal('174.833409')),
#   'job': 'ՏՏ վաճառքի մասնագետ',
#   'mail': 'ghasabyannonna@gmail.com',
#   'name': 'Պարույր Աթերզյան',
#   'residence': 'գ. Բերքառատ, Տավուշի մարզ, 3503, Միչուրինի 032',
#   'sex': 'M',
#   'ssn': '066-93-9185',
#   'username': 'azoyanjesika',
#   'website': [  'https://www.inga.info/',
#          'https://www.abig.info/',
#          'http://andranik.biz/',
#          'https://www.tsakhkloryan.biz/']}

fake.simple_profile(sex=None)
# {  'address': 'գ. Հաղթանակ, Արարատի մարզ, 2091, Ծխախոտագործների 59',
#   'birthdate': datetime.date(1976, 10, 3),
#   'mail': 'dominikazanyan@hotmail.com',
#   'name': 'Արտակ Աբազյան',
#   'sex': 'M',
#   'username': 'norayrtashchyan'}

faker.providers.python

fake.pybool()
# False

fake.pydecimal(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# Decimal('-752.4737725')

fake.pydict(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {  'դու': 'gBUAPiPJbmlyaXuFwFia',
#   'ինչպես': 'yBnLRiLRHqAbBUSVvYJo',
#   'ձգել': 11803455384655.3,
#   'մարդ': 'https://www.last_name.com/',
#   'միս': 'http://arsen.com/main.jsp',
#   'նեղ': -132204922406204.0,
#   'նետել': 'LeGMllvuyyiovMPEzYfR',
#   'տերև': 'pSnvborSrmYLXHGXBoek'}

fake.pyfloat(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# 66121979566499.0

fake.pyint(min_value=0, max_value=9999, step=1)
# 2384

fake.pyiterable(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  'paronyantserika@gmail.com',
#   6041,
#   'mehrabyanarhakel@piliposyan.org',
#   36.4830389089001,
#   5761,
#   datetime.datetime(1991, 6, 17, 21, 52, 39),
#   1148,
#   'https://www.last_name.com/register.asp',
#   'eghishshahnazaryan@yahoo.com',
#   Decimal('-9221910303.1702'),
#   'https://palyan.biz/']

fake.pylist(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  'yVkjsdOOPqNxAQeiDlGm',
#   9674,
#   9673,
#   747219.0,
#   147942.47262181,
#   'https://www.last_name.com/author.html',
#   'panosavoyan@gmail.com',
#   'qfyKBIcgWLDIhAFtbeSK',
#   'http://www.last_name.org/search/home.html',
#   250202736.7824,
#   8590,
#   datetime.datetime(1983, 8, 25, 17, 15, 15)]

fake.pyset(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {'oyExonPlsyLMuOlqDPpt', 'https://lowiza.com/about/', 'eJUAQGBOBaZjJUKVOWPd', 'ftKuyecxQnbqVLoHsFhH', 'XzUqXIckKjumKyzpHTqI', -261633946302196.0, 'zarowhiazryan@hotmail.com', 'yDTiyfylqNaREHVuItUZ', 'bnjDTULUfTUEeoVwJOsR', Decimal('71161268.856'), -10.50539038176, 'ePSQnXQoNeMuVhbKYpCS'}

fake.pystr(min_chars=None, max_chars=20)
# 'TPiRmOlqkXjZrJCbwvfY'

fake.pystr_format(string_format="?#-###{{random_int}}{{random_letter}}", letters="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ")
# 'K6-3243100W'

fake.pystruct(count=10, *value_types)
# (  [  1660,
#     1975,
#     9930,
#     454380.9,
#     'pKRFNfiSjbDFpiBprHOL',
#     1108,
#     'PFMEzqkoOZdTsMdGgvHv',
#     8304,
#     'https://www.last_name.com/',
#     'oDUbbWnTJOYfJjhxObVC'],
#   {  'արմատ': 6889,
#     'բերան': 'ghayfechyantehmine@last_name.biz',
#     'ես': 'CTskFFLCIOlccyLDFsUH',
#     'խաղալ': 5466,
#     'կարմիր': Decimal('-92.9842922389653'),
#     'կին': 'ZVjjMulzqdAHUuxnLVUP',
#     'նետել': 8004,
#     'պոչ': 5664,
#     'տաք': 'wtsipletsyan@gmail.com'},
#   {  'այստեղ': {  1: -968616283.0,
#            2: [2962, 7867833829.461, 9741],
#            3: {  1: 908.469306027,
#               2: Decimal('-3898845253.5'),
#               3: [  'atakhanyanbaghdasar@gmail.com',
#                   'lTJDEQLWoodzlKKtNQXO']}},
#     'ապրել': {  0: -85896359.3,
#           1: [  'https://tigran.biz/',
#               'dqhPadTwuZviUHUUvKSU',
#               'AJPoBsJderEGOKcAodEX'],
#           2: {  0: -3244809.6246,
#               1: 'xEqQvCcbVEFEjNRjhFNr',
#               2: [  datetime.datetime(1995, 9, 2, 15, 6, 56),
#                  1983]}},
#     'ասել': {  9: 1017,
#           10: [  Decimal('-282.6'),
#               'nKuoBQXvPdsTwwTdYfld',
#               'jknDspsuFQCQnLXJfURN'],
#           11: {  9: 307,
#               10: 'qThSlDExlwrhNyACYFPK',
#               11: [Decimal('-53.0'), 'eZLFtPlQCOIvjTVstcBy']}},
#     'լողալ': {  8: 2154,
#           9: [  40035.0,
#               datetime.datetime(1970, 3, 16, 20, 3, 23),
#               4337],
#           10: {  8: 'iMuwKBpHSPUnBpNxSFdz',
#               9: -293679.8,
#               10: [3374, 'mBkrEBzHSwjPgZHzhsEo']}},
#     'մեռնել': {  5: 'MIVuwFnjjvFbJADenyIP',
#            6: ['GGoTANqPQHRXDBvWPUvx', 1419, 'qglechyan@yahoo.com'],
#            7: {  5: 'KBkNQdlOtixfKRREhITT',
#               6: 'https://www.garhnik.com/register/',
#               7: [  'qSuKwHtVGKFPPOdRtccL',
#                   'jUZMTwkKBvjHNawbgyMU']}},
#     'ոջիլ': {  3: 'WkHxATcHjOKNWDQxLMwa',
#           4: [  24255246458.95,
#              'gOpGJGojDEaAFxnvAAJJ',
#              'goharabdalyan@armen.com'],
#           5: {  3: Decimal('-49751.5'),
#              4: 'sxKLqAGczHLXwLmhJrru',
#              5: [2738, 'pZqpBMlfzKSItlCbovOW']}},
#     'որսալ': {  7: 'JbVhLYMWgTVgLsCdMYDD',
#           8: ['WHvwdpYQHjEfgmbnNJAW', 3721, 'cUpBKPwGTOTtlERysiez'],
#           9: {  7: 9311,
#               8: 'QbuHhQACxpBwrADHxjgm',
#               9: [  'SvvIEskdxptoUYnIdlWY',
#                  'YOgMlROltljZbKpwptev']}},
#     'փոքր': {  4: 'zmFyLubWGmFdGNqTEVBq',
#           5: [  'rtxecLvZFWirJLlZmjpu',
#              'CDKVRgSKWRtTzuVfykvK',
#              'https://www.alaberchyan.biz/about/'],
#           6: {  4: 'ScZzIpDdeSQuNtFdXsCu',
#              5: -384916259.64438,
#              6: [  'hrachowhiaghabekyan@gmail.com',
#                  'https://www.marta.com/post.htm']}},
#     'քայլել': {  2: 'RJBhQDHmlPGKhHsDjlwI',
#            3: ['YxkveMJRAmKVRIqUEkVp', -68151.932, 8621],
#            4: {  2: 'cTwpjLtPVRKNWmNwjtry',
#               3: 'FHPMZSnlYNKnfPiblhpN',
#               4: [  Decimal('8523162996.1'),
#                   datetime.datetime(1983, 8, 23, 9, 52, 34)]}}})

fake.pytuple(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  'https://falyan.com/wp-content/main/privacy/',
#   'http://www.last_name.biz/category/privacy.html',
#   'ovsanna39@dewrikyan.com',
#   'TJzZlIiOhZwIJQyfvOtG',
#   datetime.datetime(2010, 9, 20, 14, 43, 34),
#   datetime.datetime(1976, 1, 5, 13, 10, 51),
#   'QMgXHMSiwqqDUfnDHbqu',
#   488310.7,
#   -24976386.7666)

faker.providers.ssn

fake.ein()
# '06-2820947'

fake.invalid_ssn()
# '997-53-7169'

fake.itin()
# '975-76-2361'

fake.ssn(taxpayer_identification_number_type="SSN")
# '543-54-4593'

faker.providers.user_agent

fake.android_platform_token()
# 'Android 2.3.4'

fake.chrome(version_from=13, version_to=63, build_from=800, build_to=899)
# ('Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/531.2 (KHTML, like Gecko) '
# 'Chrome/38.0.849.0 Safari/531.2')

fake.firefox()
# 'Mozilla/5.0 (Android 1.0; Mobile; rv:68.0) Gecko/68.0 Firefox/68.0'

fake.internet_explorer()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Trident/3.1)'

fake.ios_platform_token()
# 'iPad; CPU iPad OS 3_1_3 like Mac OS X'

fake.linux_platform_token()
# 'X11; Linux i686'

fake.linux_processor()
# 'x86_64'

fake.mac_platform_token()
# 'Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_7'

fake.mac_processor()
# 'U; Intel'

fake.opera()
# 'Opera/8.90.(X11; Linux x86_64; so-SO) Presto/2.9.160 Version/12.00'

fake.safari()
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_11_5 rv:4.0; fur-IT) '
# 'AppleWebKit/532.50.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/532.50.1')

fake.user_agent()
# ('Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.2) AppleWebKit/534.33.3 (KHTML, like '
# 'Gecko) Version/4.0.1 Safari/534.33.3')

fake.windows_platform_token()
# 'Windows NT 5.0'