Language hy_AM

faker.providers.address

fake.address()
# 'գ. Վարդաղբյուր, Արմավիրի մարզ, 0917, Վարդանանց 740'

fake.building_number()
# '060'

fake.city()
# 'Ճամբարակ'

fake.city_prefix()
# 'ք.'

fake.city_suffix()
# ''

fake.country()
# 'Թուրքմենստան'

fake.country_code(representation="alpha-2")
# 'CZ'

fake.postcode()
# '3205'

fake.postcode_in_state(state_abbr=None)
# '3677'

fake.secondary_address()
# 'բն. 57'

fake.state()
# 'Արարատ'

fake.state_abbr()
# 'ԱՄ'

fake.street()
# 'Լեոնիդ Ազգալդյան'

fake.street_address()
# 'Պարոնյան 2'

fake.street_name()
# 'Մայիսյան'

fake.street_prefix()
# 'փողոց'

fake.street_suffix()
# ''

fake.village()
# 'Քաղցրաշեն'

fake.village_prefix()
# 'գ.'

faker.providers.automotive

fake.license_plate()
# 'KFX 771'

faker.providers.bank

fake.bank_country()
# 'GB'

fake.bban()
# 'OHCE7267382785067'

fake.iban()
# 'GB24HBCI2291616868417'

faker.providers.barcode

fake.ean(length=13)
# '1023812531714'

fake.ean13()
# '6409669777645'

fake.ean8()
# '32538281'

faker.providers.color

fake.color_name()
# 'Մուգ ձիթապտղի կանաչ'

fake.hex_color()
# '#b49501'

fake.rgb_color()
# '55,89,116'

fake.rgb_css_color()
# 'rgb(237,107,64)'

fake.safe_color_name()
# 'մանուշակագույն'

fake.safe_hex_color()
# '#669900'

faker.providers.company

fake.bs()
# 'արտոնել ժամանակակից փորձառություններ'

fake.catch_phrase()
# 'բացառիկ երկկողմանի կարողություն'

fake.company()
# 'Աբել և Լևոն ՀՁ'

fake.company_suffix()
# 'Գրուպ'

faker.providers.credit_card

fake.credit_card_expire(start="now", end="+10y", date_format="%m/%y")
# '02/23'

fake.credit_card_full(card_type=None)
# 'Discover\nՍիլվա Ջալալբեկյան\n6011999399770996 07/20\nCVC: 701\n'

fake.credit_card_number(card_type=None)
# '4117916669532'

fake.credit_card_provider(card_type=None)
# 'VISA 16 digit'

fake.credit_card_security_code(card_type=None)
# '485'

faker.providers.currency

fake.cryptocurrency()
# ('POT', 'PotCoin')

fake.cryptocurrency_code()
# 'ADA'

fake.cryptocurrency_name()
# 'BlackCoin'

fake.currency()
# ('VUV', 'Vanuatu vatu')

fake.currency_code()
# 'SYP'

fake.currency_name()
# 'Barbadian dollar'

faker.providers.date_time

fake.am_pm()
# 'AM'

fake.century()
# 'XIX'

fake.date(pattern="%Y-%m-%d", end_datetime=None)
# '1995-08-23'

fake.date_between(start_date="-30y", end_date="today")
# datetime.date(2005, 4, 7)

fake.date_between_dates(date_start=None, date_end=None)
# datetime.date(2019, 7, 16)

fake.date_object(end_datetime=None)
# datetime.date(2000, 12, 8)

fake.date_of_birth(tzinfo=None, minimum_age=0, maximum_age=115)
# datetime.date(2005, 5, 7)

fake.date_this_century(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2017, 5, 9)

fake.date_this_decade(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2018, 6, 7)

fake.date_this_month(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 7, 5)

fake.date_this_year(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 6, 20)

fake.date_time(tzinfo=None, end_datetime=None)
# datetime.datetime(1991, 10, 22, 4, 52, 13)

fake.date_time_ad(tzinfo=None, end_datetime=None, start_datetime=None)
# datetime.datetime(1224, 6, 28, 17, 12, 40)

fake.date_time_between(start_date="-30y", end_date="now", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2017, 8, 6, 12, 45, 34)

fake.date_time_between_dates(datetime_start=None, datetime_end=None, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 7, 16, 21, 6, 28)

fake.date_time_this_century(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2002, 4, 18, 19, 20, 14)

fake.date_time_this_decade(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2011, 4, 16, 7, 44, 50)

fake.date_time_this_month(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 7, 9, 9, 38, 13)

fake.date_time_this_year(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 2, 28, 1, 36, 59)

fake.day_of_month()
# '31'

fake.day_of_week()
# 'Երկուշաբթի'

fake.future_date(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 7, 31)

fake.future_datetime(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 7, 31, 4, 30, 19)

fake.iso8601(tzinfo=None, end_datetime=None)
# '2006-08-11T08:14:16'

fake.month()
# '05'

fake.month_name()
# 'Հոկտեմբեր'

fake.past_date(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 7, 1)

fake.past_datetime(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 7, 2, 7, 53, 27)

fake.time(pattern="%H:%M:%S", end_datetime=None)
# '10:49:37'

fake.time_delta(end_datetime=None)
# datetime.timedelta(0)

fake.time_object(end_datetime=None)
# datetime.time(14, 32, 22)

fake.time_series(start_date="-30d", end_date="now", precision=None, distrib=None, tzinfo=None)
# <generator object Provider.time_series at 0x7f79beee5b88>

fake.timezone()
# 'Africa/Sao_Tome'

fake.unix_time(end_datetime=None, start_datetime=None)
# 1155540155

fake.year()
# '2015'

faker.providers.file

fake.file_extension(category=None)
# 'wav'

fake.file_name(category=None, extension=None)
# 'լեռ.html'

fake.file_path(depth=1, category=None, extension=None)
# '/պառկել/տղամարդ.tiff'

fake.mime_type(category=None)
# 'image/png'

fake.unix_device(prefix=None)
# '/dev/xvdw'

fake.unix_partition(prefix=None)
# '/dev/xvdw0'

faker.providers.geo

fake.coordinate(center=None, radius=0.001)
# Decimal('106.757985')

fake.latitude()
# Decimal('85.8970845')

fake.latlng()
# (Decimal('-82.811575'), Decimal('169.371260'))

fake.local_latlng(country_code="US", coords_only=False)
# ('44.27804', '-88.27205', 'Kaukauna', 'US', 'America/Chicago')

fake.location_on_land(coords_only=False)
# ('-25.42944', '-50.00639', 'Palmeira', 'BR', 'America/Sao_Paulo')

fake.longitude()
# Decimal('101.555016')

faker.providers.internet

fake.ascii_company_email(*args, **kwargs)
# 'baghish64@panos.biz'

fake.ascii_email(*args, **kwargs)
# 'tatowl96@last_name.biz'

fake.ascii_free_email(*args, **kwargs)
# 'ter-hovhannisyandiana@hotmail.com'

fake.ascii_safe_email(*args, **kwargs)
# 'olegjigarkhanyan@example.com'

fake.company_email(*args, **kwargs)
# 'bagratyantagowhi@vahan.biz'

fake.domain_name(*args, **kwargs)
# 'azgaldyan.com'

fake.domain_word(*args, **kwargs)
# 'kotoghyan'

fake.email(*args, **kwargs)
# 'geworgyanrhichard@hotmail.com'

fake.free_email(*args, **kwargs)
# 'annakoshkakaryan@yahoo.com'

fake.free_email_domain(*args, **kwargs)
# 'hotmail.com'

fake.hostname(*args, **kwargs)
# 'desktop-60.abisoghomonyan.com'

fake.image_url(width=None, height=None)
# 'https://dummyimage.com/902x690'

fake.ipv4(network=False, address_class=None, private=None)
# '192.31.200.84'

fake.ipv4_network_class()
# 'c'

fake.ipv4_private(network=False, address_class=None)
# '10.193.245.15'

fake.ipv4_public(network=False, address_class=None)
# '203.0.22.241'

fake.ipv6(network=False)
# '30b8:5ae5:1b24:e2b9:b4cb:1b58:9481:2516'

fake.mac_address()
# 'bb:db:50:9a:8f:56'

fake.safe_email(*args, **kwargs)
# 'simonkhazabashyan@example.net'

fake.slug(*args, **kwargs)
# ''

fake.tld()
# 'com'

fake.uri()
# 'https://last_name.com/explore/home/'

fake.uri_extension()
# '.htm'

fake.uri_page()
# 'homepage'

fake.uri_path(deep=None)
# 'tags/main/search'

fake.url(schemes=None)
# 'http://www.last_name.com/'

fake.user_name(*args, **kwargs)
# 'lewonaleksanyan'

faker.providers.isbn

fake.isbn10(separator="-")
# '0-7191-1905-7'

fake.isbn13(separator="-")
# '978-1-4534-7962-9'

faker.providers.job

fake.job()
# 'Կոնֆերանսի կենտրոնի ղեկավար'

faker.providers.lorem

fake.paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)
# ('Ոտք ով կապել հինգ տալ տարի. Շուն լվալ շնչել այնտեղ բերան վիզ. Հարթ եղջյուր '
# 'մայր.')

fake.paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Արև թև ասել կրակ թռչել կուրծք պոչ.',
#   'Հաստ այրվել երեխա անտառ. Կուրծք ձուկ ծանր այս մեջք գիտենալ.',
#   'Հարթ թռչուն հարվածել բաժանել փոշի ծաղիկ. Ձու անտառ կրակ.']

fake.sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)
# 'Եղջյուր անտառ աղիք ճիշտ խմել.'

fake.sentences(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Մշուշ մենք հաստ ոչ.',
#   'Խփել երբ ուղիղ բերան.',
#   'Լեզու պտուղ ճիշտ ձու թռչել ձգել.']

fake.text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# ('Ձգել մշուշ ծծել երեխա եղջյուր. Քամի մեծ փորել հուր. Ճամփա շատ ապրել. Կանաչ '
# 'շփել ձեռք կեղև քայլել խփել.\n'
# 'Այստեղ փոքր սառույց փայտ սառչել հինգ սրբել. Վիզ ոչ կապել այս. Փայտ ես երգել '
# 'տարի.')

fake.texts(nb_texts=3, max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# [  'Երկար այստեղ ծանր կարմիր արև երեխա սառույց. Ուղիղ տերև կապել երկու կտրել '
#   'բաժանել ես.\n'
#   'Դուք փայտ գիտենալ բութ ծաղիկ ծիծաղել սեղմել. Վառվել կանգնել փոշի խոցել '
#   'քիչ սպանել մայր.',
#   'Ամուսին վախենալ տաք շատ ուտել անձրև ինչ աղ. Ծունկ փտած մեծ ճարպ այստեղ '
#   'այնտեղ մոտ. Շատ հուր փչել դուք քնել.\n'
#   'Ծով երկու փտած բաժանել. Իմանալ հուր փոր ոջիլ բարակ.',
#   'Նրանք ուրիշ լսել աղ քնել թքել նոր. Որոշ ոչ ուրիշ բաժանել հարվածել որոշ. '
#   'Ործկալ աստղ ծուխ քիթ վախենալ չոր մենք արյուն.\n'
#   'Եղջյուր լեզու այստեղ կենդանի հուր. Լողալ ճիշտ լեզու աստղ կանգնել.']

fake.word(ext_word_list=None)
# 'սառչել'

fake.words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)
# ['մազ', 'կարճ', 'պառկել']

faker.providers.misc

fake.binary(length=1048576)
# (b'H\x7fUGC\xce\x82$Z\xda\x14\xc2\xa3\xf5\x018\x06\x9a\xc5\xfc\x8a~\xc8\xe5'
# b'\xfa\xeb\xd8K\x81\xba"\xc1M\xcf\xbc%\xc0i\x1d,u\x87\x91\xc7\x9a\xbd\xc9\xbb'
# b'\x1e\xe7\t\xb8{`\xbc\xb1\xb5\x04\x01W\xe5\x96&c=\xd5]\xef/\xe3\x875'
# b'@p\x87\x82\xd1y\x94\x8b\xcd\xa3\xfd\xba\r\x01\xc5O\xc3\x82\xca\xc7vl\xe2\x1e'
# b'\xd0\x81\x02& 6\xa8\xae\xed..\xb5f\xb9oZ\x1f\xfb\x01\xb5l\xa52o7\x15=E'
# b'\xe0\x03\x91\xaf\xaat\xb2\xc0\xb9\x87\xd8\xbf\xb0\x85\xfaT(Z\xfe\xd2'
# b'\r)\x02\xc2\xc5F\x8bR\x97\x19\xf6\xee\xb7\x939\xae\xed)J`J\xf2\xdaw'
# b'\xa3>\xb9\xf4\xa8\xcc\xbb\x91O\x88\xcb\xbb\xe6\x8f\x14\xdb\x97\xe1p\x99'
# b'\xdfgP\xcb\xff"Z`x\xe2H\xf2\x9d6\xeew\xee\xb9\x9e\xd8XUP\x0f\xa1o\x8f\x86'
# b"\xc1\xd5\x80\xbaj\x8a\xbdB\xe6\x8d\xf2't\xfbp\xe0\xa8:\x88\x1e\x90@\x81\xad"
# b')D#=\xa3h\xfbMI\x1e1\x16He\xd9\xb2\x96\x15\xfba\n\x18u\xe8`\xbaj\xfe'
# b'\xed\xaf\xb2\xdc\\j^i\xdb\xabc\x90B:\xdc\x88\xf5\xdb)\xb9\xae!\x82\x0e'
# b'\x80~0\x81v.\x98\xe7-\xd0\xd8\xc5K\x14\xcb\x19\xc2\xb2>\x81\xeb\xd1\xd1@'
# b'\xde9\xbf\xb3\x19\x97l\xfcp\x87\xc0>\xd5\x8a\xef`D\xf0\x02l\xc1\x13\xf2j'
# b'\xf2\x0f\xc2y\xc8U^\x1e<\xd7-\x0f\x05\x9f\x9crT\x9a\xc5$\xe2\xad{\xb3'
# b'\xa3|\x8d\xd17\xf0\xc2{*s,\xde\xf8p\x96\x10\xfd\xa9\x08\xe1\xc9\xfc\x17\x1e'
# b'D\xbf?u&\xfcd$Gs]N\xfd@\x8al\xcc\xfb\xf0\x7fUq\x9d\xb1\x0eOA\xbduH\xea '
# b'\xed\x153|9\xd7\xd8\xda\xd9C}\n\xba\xe8;mN4\xc8\xfc\x9d]\x98D\x10%!\x1b'
# b'i\xe2\xb3nTM\x83\x06$W\x163\x9a\xf5.\x85\x1b\xe9A~4\x90\xeb\xce9\xc1|z'
# b')\xa0\xdf7m\x06<\r\xc8P\xae\xf26\x9d\xc9=\xfawSC\x9aP6\x16\x9b\x9d\x98\xa5'
# b'=\xc1\x98\xb4\x1e\x08n\xd7\x8f\x0e\xa2\x1f\xfb\xb4b\xa2p\xce\xd4 '
# b'\xd7W\xf8\xa2r\xe7We\xc9j\xac\xd3\xea3X\x88\x12\x16U/m\xa5\xad\x0bG\x03*\x95'
# b'\xb2+7 \x07\x87\xbc\x92\xaa\x13\xaf\xaa\xbd\xe8\x05X\xadY\x1d\xf6'
# b'\xb0\xd30\xae@\x8a/z\xd4\x0c\x9ai\xda"\xd0\xa1\xa7\t/qc.\xba\x03\xc7x\x10H'
# b'\xac\xd8\xab\xd7P"j\xe0l\x16\xd6i\xfaRB\x87\x17\x03\x9fT\x93\xa2^\x9e'
# b'50\x1c\xed\x90~\xd3v\xc4\xd5`\xcf \xe0i\xfa*4\x9eXnK_\xbf@\xc7\x03='
# b'\xe4"}\x120\xeb\x8b!\xce\xa3.\x1a\xfc\x0f\xf3u\xef@ot\x80\xe5\x9a\x18'
# b'+\xc0\xb7w\xd8\xf0\xa2\xd4\xdf\x99\xd7\xa7ey\xe6{\xaa?)\xfa\x1apG\xad'
# b'\x0cVg\x0c\xb3\x84\xedS}}\xad\x02\xbd\xe9\xef\xb6\xeeh\x1e\x93c\xa2z+0\xdbYF'
# b'\xf4y-D\x17\x91^5\xac\x14X6N\xec\xe8\xe4G \xdb\x99vHm\r(\xdcA\xc1'
# b'\x97\xaa\xe1\xef;.1#\x0e\xf5\xbeH\xd64\xd3\xf7T\xad\xaa\xfbV\xad\xca\xcc">M;'
# b's\xabB>\xcd\tF\xf1C\xf8\xa0\xd4\x8fDS\x14k:\xf0i\x15=\r\x89\x92\xe9\xd3\xa7'
# b'\x9a\xc3-q=\xea\xad\\\xdc\x0f\xfe\x84\xa6\xe8\xadm\tF\xb0\xf9v!\x84y'
# b'\x038\x9b\x91\xa0\x19\x05\xc0J\x08\x8e\x88\xe2\xb0Y\xde0\x81\x97\\'
# b'\xd0\x14\\i7\x01\\+\xefH\xbf\x95\xea\xa1fi\xb2uXk@\xf55\x9f\xf5\xc6\xbd['
# b'r\xdf\x83\xc9\x15*\x8a{/DQ\x07\x05m\x87\xef\xea\xa4/\xc5-\xd7\x93\xe0~\xee* '
# b'\xde\xcb\xc6M\xca\xa4\x88\x97_\xaa \x9fa\xd7p\xf9j\xea\xd4\xc6\xe15\xfb\xba'
# b"\xe6'R-i\x80\x80S0X\xbc\xbb2\xb5\x9d\xbf\xe0N\x07\x96T\xa6\xa0\xfb"
# b"\xa7\x99\x88\xfea\xad|\x19\xda_\x93\xf0\x11\xb0\x9ab9*n'/K\xc3;\xadH\xe4\x11"
# b'\x851\x8f\x83\xaa#I{\xaa\xbdq\xfc\xb7\xbb\xc9\x18>7\n>\x13\xaa\xa7\x1d'
# b'/H\xc4\x19\xa0F\xfd\xb4\x9f\xc2\xa8L')

fake.boolean(chance_of_getting_true=50)
# False

fake.md5(raw_output=False)
# '2eced1e560d826e2a2620ea6b27d5a63'

fake.null_boolean()
# True

fake.password(length=10, special_chars=True, digits=True, upper_case=True, lower_case=True)
# 'xk4kbtY9D*'

fake.sha1(raw_output=False)
# '4a36ed9397eb5cfe6af619c46e53730f53fe38b8'

fake.sha256(raw_output=False)
# '947ff9f4b1ca3ae05ccaec16fd0ba28f0d8d814cbf3236c5abcd859f4d157646'

fake.uuid4(cast_to=<class 'str'>)
# 'b8b899b9-de7e-4265-88b1-89fb4bcc7c19'

faker.providers.person

fake.first_name()
# 'Լիանա'

fake.first_name_female()
# 'Թեհմինե'

fake.first_name_male()
# 'Բեռնար'

fake.last_name()
# 'Պռոշյան'

fake.last_name_female()
# 'Մինասյան'

fake.last_name_male()
# 'Քաղցրիկյան'

fake.name()
# 'Պարգև Գյանջեցյան'

fake.name_female()
# 'Ջուլիետա Ճաղարյան'

fake.name_male()
# 'Մուրադ Անանյան'

fake.prefix()
# ''

fake.prefix_female()
# ''

fake.prefix_male()
# ''

fake.suffix()
# ''

fake.suffix_female()
# ''

fake.suffix_male()
# ''

faker.providers.phone_number

fake.msisdn()
# '9878503354306'

fake.phone_number()
# '279-19712'

faker.providers.profile

fake.profile(fields=None, sex=None)
# {  'address': 'ք. Գյումրի, 3238, Տպագրիչների 5',
#   'birthdate': datetime.date(1926, 7, 16),
#   'blood_group': 'AB-',
#   'company': 'Գալուստ և Մարիամ ԲԲԸ',
#   'current_location': (Decimal('73.431594'), Decimal('50.963992')),
#   'job': 'Ավտոմեքենայի ինժեներ',
#   'mail': 'lgowlowmyan@yahoo.com',
#   'name': 'Մոնիկա Նազարյան',
#   'residence': 'ք. Քաջարան, 0387, Քրիստափորի 563',
#   'sex': 'F',
#   'ssn': '848-35-0219',
#   'username': 'marine58',
#   'website': [  'https://engoyan.com/',
#          'https://www.last_name.org/',
#          'https://www.last_name.net/',
#          'https://last_name.biz/']}

fake.simple_profile(sex=None)
# {  'address': 'ք. Մարալիկ, Վարդան Աճեմյան 3, բն. 06',
#   'birthdate': datetime.date(1933, 4, 17),
#   'mail': 'bgaldownts@gmail.com',
#   'name': 'Ալինա Աթասունց',
#   'sex': 'F',
#   'username': 'garhnik23'}

faker.providers.python

fake.pybool()
# False

fake.pydecimal(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# Decimal('98697.0')

fake.pydict(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {  'դեղին': datetime.datetime(2007, 1, 4, 11, 26, 8),
#   'եղջյուր': 'http://www.last_name.com/tags/wp-content/main/main/',
#   'երկինք': 1414,
#   'թև': 'DspbjQgzsoQtNrfVfCwp',
#   'լսել': 'JDybdfXuEywZFvhHpdrM',
#   'հաշվել': datetime.datetime(2003, 3, 29, 8, 15, 47),
#   'ճիշտ': 170926437532.323,
#   'մենք': 'http://tadewos.info/about.html',
#   'շատ': 9613,
#   'պահել': 'https://albert.com/main.asp',
#   'քար': 'DutZLaXmJLTCLbxFKnRc'}

fake.pyfloat(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# 527802805574.0

fake.pyint(min_value=0, max_value=9999, step=1)
# 7338

fake.pyiterable(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  9874,
#   Decimal('-4880011687.97007'),
#   6117,
#   'JXrGKuJENeHfsaeVQpNU',
#   datetime.datetime(1972, 6, 28, 4, 58, 12),
#   2387,
#   'FNBYBlcInHAzgAHxyebC',
#   datetime.datetime(2007, 4, 14, 3, 24, 14),
#   'anowsh63@yahoo.com',
#   'lilit30@last_name.com',
#   'efYOqBBPZSLIRdOHexGN']

fake.pylist(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  Decimal('-16237.798649752'),
#   datetime.datetime(1979, 3, 7, 17, 58, 39),
#   'antoninatopajikyan@amaryan.com',
#   'nairi38@azikyan.com',
#   'badalyanrhaisa@last_name.com',
#   Decimal('-748893.606'),
#   'nHgXMHOeAFTDroJHByCI']

fake.pyset(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {'KAMAEyzsVSiyfQvFsfEo', 'yQTaGsOIZpXfcBVWNYJt', 'KPJeGgAfhFEIrMXDyWqt', 'iOCaVYVKWmRRZBQannvl', Decimal('-102263477.3'), 'agowlyanvakhtang@gmail.com', -76765723824473.0, 684, 8655, 'qJEUwoZWvSVPVbVCcueZ', datetime.datetime(2005, 4, 22, 0, 33, 40), datetime.datetime(1970, 11, 13, 2, 5, 18), 'bwXLSBdxnYxhKKlxbSvU'}

fake.pystr(min_chars=None, max_chars=20)
# 'ebcANLFMZARZZlcurzKu'

fake.pystruct(count=10, *value_types)
# (  [  6964,
#     3601,
#     datetime.datetime(1987, 6, 7, 20, 16, 41),
#     'FgRhOhNjXadlRFIvjgow',
#     'bBKzRqYWPNEClqsuuUiU',
#     'https://last_name.info/',
#     Decimal('29.7275387'),
#     -786619593593.2,
#     7845341.303323,
#     -9133269.98],
#   {  'արև': 199,
#     'երկինք': 'atomadikhanyan@yahoo.com',
#     'ինչպես': 'cRzAlplUPxdfnTQxgxzT',
#     'ձուկ': 'https://www.diana.com/search.htm',
#     'ճիճու': -7566.74593,
#     'մեռնել': 'UVoZuKxqoLQpHfxBvzLt',
#     'շուն': datetime.datetime(2018, 3, 17, 15, 49, 48),
#     'ուր': 'cGkpFvpdXMIBxASKsihe',
#     'փչել': 4649,
#     'օձ': 'KnWeSxEdENfaqqaeyuZm'},
#   {  'դեղին': {  4: 3941,
#           5: [  Decimal('173322.372'),
#               'nGvqUnXrRmhIHXTOcAVv',
#               'qavchyan@solakhyan.com'],
#           6: {  4: 'wYKzBewIOoKewlgViVHG',
#               5: datetime.datetime(2000, 12, 30, 19, 14, 2),
#               6: ['UgjcbkCYwAFAJtbXcukj', 3843]}},
#     'երբ': {  3: datetime.datetime(2015, 6, 15, 7, 36, 35),
#          4: [  6880,
#              datetime.datetime(1985, 1, 10, 11, 28, 53),
#              datetime.datetime(1994, 11, 14, 11, 40, 30)],
#          5: {  3: 'NXLqgbnuKjPgmHlLlqiw',
#              4: datetime.datetime(2018, 3, 3, 21, 11, 47),
#              5: [-5972.4, 'HVkrXrTHXWIfQokEPCUG']}},
#     'կծել': {  0: 'dkayfejyan@nana.net',
#           1: [  Decimal('88007775435.0'),
#              'xFFkMMbafwtkqdDYbfRf',
#              'xmTXYvOgiIhVkCNwrCiy'],
#           2: {  0: 'http://daniel.com/index.jsp',
#              1: 'ApBLhQLWBrQDZzSYUOEZ',
#              2: [  'IEfApaqukSiezRydYCGb',
#                  'oecHgcMEydfoLxZkrwuO']}},
#     'ձու': {  9: 'vGtwbXrIXWLjRHaPkbjh',
#          10: [  71937637771387.2,
#              6452.76801048,
#              'vvxpPUPaPWlClMDsPlhT'],
#          11: {  9: 'zPLWbDAAToqDdlMdDyNQ',
#              10: 'WzeeLraHezUPjsBUUBAa',
#              11: [5510, 'PhaaeAWpWhVSfZZnaSym']}},
#     'մոտ': {  8: -5350879.2225389,
#          9: [6059, 'gnLrfFSMvekKObTtmOeX', 5285],
#          10: {  8: 671693057345822.0,
#              9: 'syzZzTuoBASUbWHGCZjJ',
#              10: [-404948179568.0, 'dRLECFOLrusKMsavJqaU']}},
#     'շնչել': {  7: datetime.datetime(2011, 3, 6, 12, 19, 53),
#           8: [datetime.datetime(1993, 4, 1, 10, 41, 3), 1430, 1246],
#           9: {  7: 'dzzGYvKbChDgaGZrOhsr',
#               8: 'abigartsrowni@last_name.info',
#               9: [-890.3768439, 2132]}},
#     'շրջվել': {  1: 5495,
#            2: [  'eVMPCFtFUjgUdPSsqFcG',
#               'ehHKTzzxGCDkiODgeFqO',
#               'jTpQjGObgLMKGgDjNRNw'],
#            3: {  1: -493620746442.799,
#               2: datetime.datetime(1996, 1, 1, 1, 44, 22),
#               3: [1009, 'fDUbyJIQaJdKbaaHkMhr']}},
#     'սար': {  6: datetime.datetime(2015, 12, 11, 1, 34, 49),
#          7: [  datetime.datetime(2001, 1, 7, 7, 29, 32),
#              9549020062.71,
#              Decimal('2569850.48486977')],
#          8: {  6: 'eYhLRAkfgKZkYzLOuWFd',
#              7: 7104,
#              8: ['nYwttzXMrHaJpxlegAOD', -3948602200823.0]}},
#     'տերև': {  2: 'aniabesalomyants@kirakos.com',
#           3: [  'WFBSKtzOGcyBhHpdAxMT',
#              'DpAXpURcLGGmxXvOdrkY',
#              'https://www.chaltikyan.com/'],
#           4: {  2: 3689,
#              3: 3864,
#              4: [  'hrhipsimemelik-barkhowdaryan@gmail.com',
#                  'azrByTNlkEWcgmtUJqFF']}},
#     'փոքր': {  5: 'rhtQOOFOfUhsIBhceAfI',
#           6: [  'hcoeAIkUWtHfznYEQRWI',
#              'gNStuyfDbJknBynjOrOw',
#              Decimal('7526.980460037')],
#           7: {  5: 'ijICiHacGsOhLieOaTUJ',
#              6: 'apapoyan@last_name.com',
#              7: [  'hrhipsime96@gmail.com',
#                  'nZQCRJoxTzWeOMHCqIMU']}}})

fake.pytuple(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  'https://www.last_name.info/terms/',
#   'ludKXItVeGcxvFlnkLVa',
#   'mQwIhNjVoZdJqvnhNsMr',
#   'jHMnHVSLMrFIabUWybYg',
#   Decimal('737995139672.4'),
#   'AoJcKFelctnOXZBLTCOp',
#   datetime.datetime(1985, 10, 30, 5, 44, 22),
#   2225,
#   'yammcMsSgEKeCboSNHer',
#   'tadewosyanamalya@tadewos.com',
#   5588)

faker.providers.ssn

fake.ein()
# '61-2188026'

fake.invalid_ssn()
# '384-37-0000'

fake.itin()
# '953-76-6315'

fake.ssn(taxpayer_identification_number_type="SSN")
# '691-47-6935'

faker.providers.user_agent

fake.chrome(version_from=13, version_to=63, build_from=800, build_to=899)
# ('Mozilla/5.0 (Windows CE) AppleWebKit/5352 (KHTML, like Gecko) '
# 'Chrome/38.0.861.0 Safari/5352')

fake.firefox()
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_7; rv:1.9.6.20) '
# 'Gecko/2018-04-08 07:58:10 Firefox/3.6.1')

fake.internet_explorer()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0; Trident/4.0)'

fake.linux_platform_token()
# 'X11; Linux x86_64'

fake.linux_processor()
# 'i686'

fake.mac_platform_token()
# 'Macintosh; PPC Mac OS X 10_10_5'

fake.mac_processor()
# 'U; PPC'

fake.opera()
# 'Opera/9.44.(Windows NT 5.1; bs-BA) Presto/2.9.160 Version/11.00'

fake.safari()
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_12_8 rv:3.0; niu-NU) '
# 'AppleWebKit/533.28.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.1 Safari/533.28.7')

fake.user_agent()
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/5332 (KHTML, '
# 'like Gecko) Chrome/25.0.826.0 Safari/5332')

fake.windows_platform_token()
# 'Windows CE'