Language hy_AM

faker.providers.address

fake.address()
# 'ք. Բյուրեղավան, Հին Երևանցու 4'

fake.building_number()
# '72'

fake.city()
# 'Մեծամոր'

fake.city_prefix()
# 'ք.'

fake.city_suffix()
# ''

fake.country()
# 'Ֆարերյան Կղզիներ'

fake.country_code(representation='alpha-2')
# 'MH'

fake.postcode()
# '1528'

fake.postcode_in_state(state_abbr=None)
# '1797'

fake.secondary_address()
# 'բն. 2'

fake.state()
# 'Գեղարքունիք'

fake.state_abbr()
# 'ԼՌ'

fake.street()
# 'Թամանյան'

fake.street_address()
# 'Կուստոյի 382'

fake.street_name()
# 'Մելիք-Ադամյան'

fake.street_prefix()
# 'փողոց'

fake.street_suffix()
# ''

fake.village()
# 'Քարաբերդ'

fake.village_prefix()
# 'գ.'

faker.providers.automotive

fake.license_plate()
# '0M 51669'

faker.providers.bank

fake.bank_country()
# 'GB'

fake.bban()
# 'YPLH94163877723189'

fake.iban()
# 'GB78DDTN27536504932361'

faker.providers.barcode

fake.ean(length=13)
# '4768988874292'

fake.ean13(leading_zero=None)
# '9392157664084'

fake.ean8()
# '70441802'

fake.upc_a(upc_ae_mode=False, base=None, number_system_digit=None)
# '412463406426'

fake.upc_e(base=None, number_system_digit=None, safe_mode=True)
# '01487862'

faker.providers.color

fake.color(hue=None, luminosity=None, color_format='hex')
# '#8de509'

fake.color_name()
# 'Կորալ'

fake.hex_color()
# '#297a5c'

fake.rgb_color()
# '48,234,43'

fake.rgb_css_color()
# 'rgb(235,0,205)'

fake.safe_color_name()
# 'արծաթագույն'

fake.safe_hex_color()
# '#ddaa00'

faker.providers.company

fake.bs()
# 'առաքել թափանցիկ տեխնոլոգիաներ'

fake.catch_phrase()
# 'իրականացված շոշափելի ընդունակություն'

fake.company()
# 'Ջանփոլադյան և Աժտիկյան ԲԲԸԳասպարյան, Ցոլակյան և Ցրտատարյան ԲԲԸ'

fake.company_suffix()
# 'ՀՁ'

faker.providers.credit_card

fake.credit_card_expire(start='now', end='+10y', date_format='%m/%y')
# '10/20'

fake.credit_card_full(card_type=None)
# 'JCB 16 digit\nԱստղիկ Ազատյանց\n3521807542050978 03/23\nCVC: 329\n'

fake.credit_card_number(card_type=None)
# '3522234576289068'

fake.credit_card_provider(card_type=None)
# 'VISA 16 digit'

fake.credit_card_security_code(card_type=None)
# '183'

faker.providers.currency

fake.cryptocurrency()
# ('PPC', 'Peercoin')

fake.cryptocurrency_code()
# 'NMC'

fake.cryptocurrency_name()
# 'Feathercoin'

fake.currency()
# ('ANG', 'Netherlands Antillean guilder')

fake.currency_code()
# 'ARS'

fake.currency_name()
# 'Botswana pula'

faker.providers.date_time

fake.am_pm()
# 'PM'

fake.century()
# 'XIII'

fake.date(pattern='%Y-%m-%d', end_datetime=None)
# '2017-10-03'

fake.date_between(start_date='-30y', end_date='today')
# datetime.date(2001, 10, 1)

fake.date_between_dates(date_start=None, date_end=None)
# datetime.date(2020, 1, 14)

fake.date_object(end_datetime=None)
# datetime.date(2003, 7, 7)

fake.date_of_birth(tzinfo=None, minimum_age=0, maximum_age=115)
# datetime.date(1926, 3, 2)

fake.date_this_century(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2010, 12, 17)

fake.date_this_decade(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2020, 1, 10)

fake.date_this_month(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2020, 1, 3)

fake.date_this_year(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2020, 1, 9)

fake.date_time(tzinfo=None, end_datetime=None)
# datetime.datetime(1975, 12, 29, 15, 13, 16)

fake.date_time_ad(tzinfo=None, end_datetime=None, start_datetime=None)
# datetime.datetime(1717, 9, 19, 5, 17, 11)

fake.date_time_between(start_date='-30y', end_date='now', tzinfo=None)
# datetime.datetime(1998, 8, 17, 20, 29, 36)

fake.date_time_between_dates(datetime_start=None, datetime_end=None, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2020, 1, 14, 18, 16, 17)

fake.date_time_this_century(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2008, 4, 11, 11, 51, 44)

fake.date_time_this_decade(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2020, 1, 5, 23, 39, 4)

fake.date_time_this_month(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2020, 1, 8, 7, 20, 11)

fake.date_time_this_year(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2020, 1, 5, 13, 33, 59)

fake.day_of_month()
# '07'

fake.day_of_week()
# 'Չորեքշաբթի'

fake.future_date(end_date='+30d', tzinfo=None)
# datetime.date(2020, 2, 5)

fake.future_datetime(end_date='+30d', tzinfo=None)
# datetime.datetime(2020, 2, 2, 7, 25, 11)

fake.iso8601(tzinfo=None, end_datetime=None)
# '1978-03-09T22:05:49'

fake.month()
# '08'

fake.month_name()
# 'Նոյեմբեր'

fake.past_date(start_date='-30d', tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 12, 16)

fake.past_datetime(start_date='-30d', tzinfo=None)
# datetime.datetime(2020, 1, 11, 19, 13, 57)

fake.time(pattern='%H:%M:%S', end_datetime=None)
# '17:16:35'

fake.time_delta(end_datetime=None)
# datetime.timedelta(0)

fake.time_object(end_datetime=None)
# datetime.time(20, 45, 29)

fake.time_series(start_date='-30d', end_date='now', precision=None, distrib=None, tzinfo=None)
# <generator object Provider.time_series at 0x7f56a79a69a8>

fake.timezone()
# 'Africa/Maputo'

fake.unix_time(end_datetime=None, start_datetime=None)
# 1500217409

fake.year()
# '2009'

faker.providers.file

fake.file_extension(category=None)
# 'mp3'

fake.file_name(category=None, extension=None)
# 'ոսկոր.flac'

fake.file_path(depth=1, category=None, extension=None)
# '/արմատ/շատ.webm'

fake.mime_type(category=None)
# 'text/cmd'

fake.unix_device(prefix=None)
# '/dev/sdp'

fake.unix_partition(prefix=None)
# '/dev/xvdo0'

faker.providers.geo

fake.coordinate(center=None, radius=0.001)
# Decimal('-137.652996')

fake.latitude()
# Decimal('-16.729450')

fake.latlng()
# (Decimal('-86.9452485'), Decimal('95.020211'))

fake.local_latlng(country_code='US', coords_only=False)
# ('29.53885', '-95.44744', 'Fresno', 'US', 'America/Chicago')

fake.location_on_land(coords_only=False)
# ('14.53767', '46.83187', 'Ataq', 'YE', 'Asia/Aden')

fake.longitude()
# Decimal('-44.098815')

faker.providers.internet

fake.ascii_company_email(*args, **kwargs)
# 'yowzbashyanartowsh@last_name.com'

fake.ascii_email(*args, **kwargs)
# 'artakzelveyan@hotmail.com'

fake.ascii_free_email(*args, **kwargs)
# 'fvazigeghtsyan@hotmail.com'

fake.ascii_safe_email(*args, **kwargs)
# 'jghaplanyan@example.net'

fake.company_email(*args, **kwargs)
# 'towstabashyan@pargew.com'

fake.domain_name(*args, **kwargs)
# 'karolin.com'

fake.domain_word(*args, **kwargs)
# 'abel'

fake.email(*args, **kwargs)
# 'viktor32@last_name.info'

fake.free_email(*args, **kwargs)
# 'kadarjyanalbert@yahoo.com'

fake.free_email_domain(*args, **kwargs)
# 'gmail.com'

fake.hostname(*args, **kwargs)
# 'db-47.last_name.com'

fake.image_url(width=None, height=None)
# 'https://placekitten.com/418/337'

fake.ipv4(network=False, address_class=None, private=None)
# '181.160.222.232'

fake.ipv4_network_class()
# 'b'

fake.ipv4_private(network=False, address_class=None)
# '172.29.121.250'

fake.ipv4_public(network=False, address_class=None)
# '1.231.100.34'

fake.ipv6(network=False)
# '1345:9093:2f7e:2d2a:239e:80ee:9108:d1f3'

fake.mac_address()
# '5e:b7:55:0b:1b:bb'

fake.safe_email(*args, **kwargs)
# 'lhayrikyan@example.org'

fake.slug(*args, **kwargs)
# ''

fake.tld()
# 'com'

fake.uri()
# 'https://karen.org/author/'

fake.uri_extension()
# '.html'

fake.uri_page()
# 'post'

fake.uri_path(deep=None)
# 'search/tags'

fake.url(schemes=None)
# 'http://www.babken.com/'

fake.user_name(*args, **kwargs)
# 'merisoghomonyan'

faker.providers.isbn

fake.isbn10(separator='-')
# '1-80385-806-0'

fake.isbn13(separator='-')
# '978-0-9937478-7-8'

faker.providers.job

fake.job()
# 'Շուկայի հետազոտող'

faker.providers.lorem

fake.paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)
# ('Շուն սիրտ փայտ այլ ոջիլ ատամ ինչպես. Զգալ պտուղ կրակ ծաղիկ կծել կեղտոտ շփել. '
# 'Տեսնել խփել մաշկ որսալ հոսել շուն կենդանի.')

fake.paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Գետ ինչպես ինչ կրակ կաշի այնտեղ մեռնել լավ. Տարի հոսել պահել քնել քամի '
#   'ամուսին լեզու խմել. Ճիշտ ձգել բաժանել ծունկ կարմիր.',
#   'Բերան կռվել սեղմել քիչ. Պարան մենք պարան ապրել այլ թռչուն լողալ. Որսալ '
#   'փետուր պահել ցուրտ մտածել երգել.',
#   'Ինչպես ճամփա օձ մեջք խմել շնչել. Կեղև ծաղիկ սրբել գետ ատամ գիտենալ իմանալ '
#   'երեք. Կռվել արև փոշի թռչել լայն արև.']

fake.sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)
# 'Ծառ շատ աստղ սուր տերև.'

fake.sentences(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Ականջ բռնել շնչել ոտք կծել լողալ.',
#   'Ինչպես տերև լվալ նրանք սառույց սրբել ձգել.',
#   'Խոտ ծանր շնչել նրանք ճարպ փետուր.']

fake.text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# ('Խոցել ուրիշ մոխիր սրբել. Ձեռք կծել տեսնել շուն. Ձգել ծաղիկ ձյուն մտածել '
# 'գլուխ կեղև ճարպ հոսել.\n'
# 'Աջ երեխա արյուն ճիշտ ձուկ արմատ պահել. Հեռու վիզ խաղալ աչք. Լվալ սառույց արև '
# 'բաժանել փոր հին.')

fake.texts(nb_texts=3, max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# [  'Քերծել փայտ որտեղ աջ. Կարճ կլոր մայր նետել.\n'
#   'Մոխիր գալ ամպ շատ երկար. Թև նրանք ճանապարհ այստեղ ձուկ.\n'
#   'Կանաչ արյուն նստել ինչպես. Պահել քնել նետել երկար փետուր եղջյուր ծունկ.\n'
#   'Գլուխ սև սպանել.',
#   'Ապրել ուտել շատ աղիք. Կին լուսին պոզ.\n'
#   'Կարել նստել ուր. Սրբել կեղտոտ նետել որսալ սպիտակ.\n'
#   'Շփել ձուկ նրանք որոշ փորել կուրծք ես հեռու. Այստեղ լայն շրջվել քնել '
#   'վախենալ.',
#   'Մենք այրվել հող վառվել աջ.\n'
#   'Գլուխ գիշեր ճարպ խմել ձյուն օձ շրջվել. Քորել սուր փետուր երբ բոլոր նեղ '
#   'նրանք. Մեռնել հինգ կուրծք շփել ամուսին աջ նստել.']

fake.word(ext_word_list=None)
# 'եղջյուր'

fake.words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)
# ['կին', 'հաստ', 'լեռ']

faker.providers.misc

fake.binary(length=1048576)
# (b'W\xf9\x80\xc1\xbe\xd5\xbcE;{I\xa9\xf8\x84\xd6\xf6\xac\xdfZ\x9eE\xccf\x90'
# b'x\x1aW\xe0\x11S)\xd5\x99l\xfdR\xac\xb8\xfax\xe4E\x1a6\x1b\xd3^\x83'
# b"\xe3\xe1\x81;\xff\xf5=\xa2\x06&+3A\x05@\xea\xd57\xcbC'\x84H\xdf"
# b'\x8d\x87\xb2\x07E&+\x85g\xa4\xe6\x1e}\xc0=\xfa2\x86\xd0\x0f]\xca{\xcd'
# b'\x07\x90\x9b[L)-\x98Y5\xbeX\xd0G`l.\x8b9M\x14\xcf\xe23=0\xb6BU\x0b\xd0O'
# b'\xe9;zgU\x7f4\x19\x93\xf1\xcb\xb4b\x12g\x81W\xb9t\x91A\xdaw\xaf3\xc1\xb4t'
# b'\x1a\x08\xbc\x80\xab\xbc\xd3\x92\xd5\xac\xc2T\x8c\xd1vx\xa70\x9b\xfe]tI\r'
# b'{S\xde\xe0\xbf\x18\xd0\x17b\xf3\x1d\x15\xd3-W\x16\xb7\xfe&\xa1\x85\xa2\x07\\'
# b'pt\xfa\xdc\xce;\xe3y\x00\xbc\xfd\x92J`\x9d\xb4s\xc3\xc8I\xd8\xa6T\x7f'
# b'l\xca{\x16\x0f\x94\xbf\xd2n\xb8@ \xd5\x8d\xde{\xa3\xb6\xe0\xc3'
# b'\x10\xd0\xbb\xd2\xafG\xfd\x81.)\x11\n\xe0\xbe\x05\xadYx\xa9\x99-\xa7~\n'
# b'\x94m\x7f\xeca\xe2\xb9\x0c/\xb9:Jk5WD\xb1\t\xf1\xe9\xfa\x0fbU\xd0\xa0*\x08'
# b'\x8b\xad?\x01\x8e6\x0c\xf3\xd0vw\x11\xd1\x13\xd8\xa4\xa0m\x08\x88'
# b'\xf0\xd0\x91\\\x1f\\\x1a\xe8\xa2\x83SR\x9fy\x87\xac\xd9\xa5\xd6\x9e'
# b't\xb6\xc6\x13\x01\x8c\xdbr\xaf\xf5\xd35\xbb\xfd\xc3\xbb\xa8\xef\x03\x8d'
# b'6q\xcfUq\x94\x19\x99Y\xbbs\xc9{\x04e\x8e\xfb\x9b\xf6x\xbfe\xa3\x16'
# b'\xcf\t\xe0n\xa5\xbfU\'O`\x1f\xc7\x00\xca\xc1R\xf9\xad\xca\xd9\xdd"\xeb\x07'
# b'O\xf7\x88c \xab\r\x0fIv\xc3\xa6\x1az\x9c\x9b\xb0\x9e\xf5+`\xb2\xa2\xe6'
# b' \x91O\xf5T\x0c\xfd\x04\x94\xc7?\x0cm;\x93\xcb\x10\xa0\xbb)\xb2\x97\xdd\x80'
# b'y1)/z=\xb7\x1f7\x98D.\xc0V\xa5oS|\x16\xb0%\xae\xd9\n/\xfd\x06\xe4'
# b'\xe8\xa5\x15\xe1\xadn\xd0=V(\xbb\x02\xef3&\x199\x11t|\x98\xb4\x17\x88'
# b'c\xd91\xaf\x9f\xf2\x9f\xd0\x9e\xa4\xc1X!\x00\n*\xe5\xebx\xce!\x91\x8aB'
# b'\xd2\xe8\xf1\xd0\xae\x00\xb4\xf8W\xec`\xc5*\xf1\x9eR\x81\xf5\x87\xfc'
# b'\xf5\xfe\x98h\x1d\xf9\xd4\xb2\xcb\xa5\xd5\xf2U\x0c\xba\xfe\x1c\xdd\x90\xe5'
# b'\xa9\x8a\x83\xa5j.\x06\x0f\x17rs:\r\x1c\xc9\xdf\xcc\xb9X\xd4*\xe6\xe8\xa6'
# b'\x91\x9duF\xd4%\x13$\x8dS\x08\x90\xe3\xac\x93\xfem\x1a\xcf\xfb\xbe83\x0c'
# b'\xc7\x07jl\x0bn*\xf4\xce\xa6\x91\xdcoa\x83ws\x9eGO"\xf1<N_\xbc-\xcc'
# b'\x1f\x82\xb5\x06\xc3\x84\x1a\x1f\xe0\x8f<\x02_\xc6\x04(8\x01\xecb'
# b'\xff\x8c\r\x13M\xf5\x8f$K\xeb\xd1\x05\xcc\x04\xaa?B\x8f$\x1a:\x82\xfb\xa6'
# b'\xd1\x91V\xd0\x02\xbatO\xd1\xd6\xf6\x90k\x00\xf6-\x8c\xf8\x1a1$\xad\x86\xf8'
# b'\xe5\x0b\x1bK\x07\xe4\xd4\xd8<5\x8a\xb6\x942\xd75}U\xedU@g+`T\xcd\x92\xf3'
# b'G\xbd0\xcc\xd9;\x1d>\x92\x14"\x04\x97\x97\xb8\x85/a\xe1\xb9}_=\xf1'
# b'\xc1\x87\x02\xb6e\xcec\x03}\x9d\xffB\xfamRB\x903cE/f\x1e5\x02\xa6\xca7'
# b'D\xf7\xb4\xbaU\xdb%\xae\x18N\x8b\xe7_\xf1F\x81L<\x9cg\xf4["\x1c5\xae\xc0\x07'
# b'\xccH\xf2\xd3\x03\xa9\x1c \xbd\xa5b\xbb\x0f\xca\xcc\xdc\xba3\x06ij\xbd9\x98'
# b',\x9dH\x98\xa8\xd48\xa9\xb7\x1d\xd6\xffc\x84\x8e#\xb1\x13\x1b\xd0\xf4\t\xc1n'
# b'\xbf\x058\xe11*%\xd8`\xf7"K?U7kJ=%n\xa5\x0b\x10\xbdeZ\xbf\x10'
# b'\x98\x19\xe3\xd1\xf0\xa1S\xa5\x043\xbeG\xf6\xf6\xd8\xbd/\xffn\x99'
# b'<\xfa\x8f\x9cq\x84\x82v9\xb1\x15\xac\xe3\xd8t\x0cYe\xf6\x85R\xca.\xac'
# b'\xc4\x96\xd8\x16P\xbc\xa5%\x19z\x99\xd8g\xca\x10\xe0E\xc1|\x02L?}i\x8f=q\xa3'
# b'\xd2\xe5\xbb\xa0}k9`PC\xbfx\x88{Xh\xa3\x95\n\xec\x8eDw\xdf5\x02~\xc9'
# b'6\x17\x94\xbc\xa6\xdac\xb1}_\xb6 H\xb8\xd9a\n\xffw\xc6%x\xdd\xdd')

fake.boolean(chance_of_getting_true=50)
# False

fake.csv(header=None, data_columns=('{{name}}', '{{address}}'), num_rows=10, include_row_ids=False)
# ('"Օլգա Շաբոյան","ք. Դաստակերտ, 1874, Հերացու 96"\r\n'
# '"Բրիժիտ Լամբարյան","ք. Գյումրի, 3345, Կոնդի 473, բն. 2"\r\n'
# '"Մելինե Ադիբեկ-Մելիքյան","ք. Մեղրի, 0341, Արցախի 0, բն. 9"\r\n'
# '"Գայանե Ալաբաշյան","գ. Բերքառատ, Վայոց Ձորի մարզ, 1708, Հյուսիսային 54"\r\n'
# '"Բարսեղ Սարոյան","գ. Ցամաքասար, Արմավիրի մարզ, 1102, Լենինգրադյան 925"\r\n'
# '"Կիրակոս Միքայելյան","ք. Բերդ, Իտալիայի 04, բն. 82"\r\n'
# '"Ինեսա Կալպակչյան","ք. Շամլուղ, Հրանտ Շահինյան 1, բն. 03"\r\n'
# '"Կորյուն Ամիրխանյան","ք. Արտաշատ, Միչուրինի 9"\r\n'
# '"Ազատ Իմաստունյան","ք. Թալին, 2109, Աբովյան 65, բն. 69"\r\n'
# '"Ստեփան Բադալյան","ք. Մեծամոր, 2460, Գևորգ Էմինի 04, բն. 8"\r\n')

fake.dsv(dialect='faker-csv', header=None, data_columns=('{{name}}', '{{address}}'), num_rows=10, include_row_ids=False, **fmtparams)
# ('"Գալուստ Ագրալյան","ք. Մարտունի, 2645, Բուռնազյան 882"\r\n'
# '"Շահանե Քալանթարյան","գ. Գեղաձոր, Լոռիի մարզ, 0417, Մարշալ Բաղրամյան 13"\r\n'
# '"Ռոբերտ Աբդալյան","գ. Լանջիկ, Գեղարքունիքի մարզ, 0319, Արամի 9"\r\n'
# '"Քիմ Զադոյան","ք. Թումանյան, Գալոյան Եղբայրների 757"\r\n'
# '"Աստղիկ Ղանդիլյան","ք. Մարտունի, Սուվորովի 19"\r\n'
# '"Քնարիկ Տարոնցյան","ք. Արտաշատ, Շարիմանյան 3, բն. 80"\r\n'
# '"Արամ Պապայան","ք. Ագարակ, 0762, Կռիլովի 6, բն. 49"\r\n'
# '"Արաքսյա Դոխոլյան","ք. Դիլիջան, Գյուլբենկյան 711, բն. 1"\r\n'
# '"Անաստասիա Ասատրյան","ք. Ստեփանավան, Ֆիզկուլտուրնիկների 854"\r\n'
# '"Նինա Աբրոյան","ք. Ջերմուկ, 3366, Սիմեոն Երևանցու 919, բն. 89"\r\n')

fake.md5(raw_output=False)
# 'ac441be6a4ba77c274c25ef3da3c6194'

fake.null_boolean()
# None

fake.password(length=10, special_chars=True, digits=True, upper_case=True, lower_case=True)
# '^feA3oNB^2'

fake.psv(header=None, data_columns=('{{name}}', '{{address}}'), num_rows=10, include_row_ids=False)
# ('"Անահիտ Առուստամյան"|"ք. Նոյեմբերյան, Մովսես Խորենացու 4"\r\n'
# '"Հակոբ Քալաշյան"|"ք. Հրազդան, 3172, Ազատամարտիկների 25, բն. 36"\r\n'
# '"Ազատ Ղազարյան"|"ք. Արմավիր, Չեռնիշևսկու 84, բն. 65"\r\n'
# '"Լեյլա Աթմաճյան"|"գ. Անտառուտ, Գեղարքունիքի մարզ, 2394, Շուկայի 0"\r\n'
# '"Օհան Աժտերխանյան"|"գ. Կաղնուտ, Տավուշի մարզ, 1964, Աղայան 4"\r\n'
# '"Մուշեղ Օզնեցյան"|"ք. Քաջարան, Թաիրովի 6, բն. 7"\r\n'
# '"Ռուզան Գյանջեցյան"|"ք. Ծաղկաձոր, 0579, Սասունցի Դավթի 2"\r\n'
# '"Պարթև Ուրֆալյան"|"ք. Մեղրի, Լենինգրադյան 05"\r\n'
# '"Աստղիկ Պապիկյան"|"ք. Տաշիր, Կորի 967, բն. 9"\r\n'
# '"Թորգոմ Աթլոյան"|"ք. Արտաշատ, Վազգեն Սարգսյան 2"\r\n')

fake.sha1(raw_output=False)
# '3e4536700f51e9b4e28b467f3775a255df992502'

fake.sha256(raw_output=False)
# '6cd7a9798e40df3a4e72033b362a1f444d4ff658335e4f9da733d5b46b3a6737'

fake.tar(uncompressed_size=65536, num_files=1, min_file_size=4096, compression=None)
# (b'pcozwALNICFPzNxBuNVW1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x000000644\x000000000\x000000000\x0000000002000\x0000000000'
# b'000\x00012662\x00 0\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00ustar \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x000000000\x000000000\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x0c\x0e\xae\xc0\x1b\xc8^"\x03f@\xa0\xa1`\x7fA\xb0rOl'
# b'a\x83\xb2@* b\x1ce\xffc\x9du^\x98\xfe\x17B\x94UT\xb20DK\xfav\x8a'
# b'\x85\xf7\x8b\x93\xbb\xab\x8cx\xa9\xa2\xc4\x96\xd3\x0b1\xea\x13\xfd\xc4\xeb'
# b'\x83\xb20\xdc\xa7$>\xeev\x82\x18\xa2\xf3<I-\xd2\xc2\x1ay*\xaby\xc0&U\x8f\x12'
# b'\xa1\xb2\xa8\xd5\xcf\x07\xe4\x06\xbe\xca\x80H$\x1eu\xd8=lk\x03'
# b'\x02\x19\xc9\xc0\x14\x1f\xc1\xdc\xa3\x9b\xd1\xa1\x131\xc8\xe6T6\xb6k'
# b'\x8fQ\xf1\x13m\xb4O\xa1\xc5ur\xca\xe1\x1d\xa7J\x93\x93\xb5\xd5D\x90\xf5\xf8'
# b'I9k\xe9a0\xba>\x17 \x10B\x00\xc9\xad\xabd(\xe5N\x13\tq\x8c\xd1\xc4\x04\x87'
# b'oI\x97\xd7\xa7\x90:\xcc\xf9H\xe5E4\x08{p?\xdb?\x97<\x15\xce\xe5\xf70\xdfD'
# b' x\xb6\xe2\xee\xe4\x14gz\x06\x1d\x86\xe1\xdb\xd1A\xff|\xe8\xe1\x97iG\x9a'
# b'\xacs\x9c\x9cSsV\x140\xb0\x0f\x03\x19\xd4\x9aa~.*\xf2n\xd1\x81`\xfa\xb1\xdf&'
# b'\xae"f=yA\x08q\xa7?]\xeac\x02\xe3\xda\'_ \xdf \x84<qF\xda\x05pD\x9f\xc1|'
# b'\x1d\x1c\xc4\xb6b\xfd4iDV\x07\xab,\x1d\x1d\xcd\x1b\x07\xfe\xb2\xa6\xaaf\x8b'
# b'8\xd1-I\xbf\xc5\x17S\x06\x9c\xf6-\x8c\xaf\x94\xe4\x15\xd6\xd1\xb2'
# b'\x92\xc6c\x18\xd5p\x98G\x02\x84\xe0\xef\x18\xd0f\xa9.\x1f\xbd\x99'
# b'\xae\xca*\xe0\xf5\xfc\xc2?,\xe8p\xff\x9fj\x9c\xaa\xae\xd8:\xd33\xb2<\x8c'
# b'\xff\xa7\x00K\xafB\xa3\xaaD\x9f\xf1j\xf1\x05m\x1d\xb4\xe3*3\xfe\x9f\x18\xd4'
# b'\xf4\x00\xec\xbf\x9fW\xeb\x8adW!\xa0\xff\xdas\xe7\xe5\xd7\xc9\xa2[/\xee5'
# b'\xc9\xfb\x9f74.\xfc\xd5\xbdn\x1c\xe9E\xe4\x92+\x93$\xa2m]\xb0\xc0}'
# b'\xf3\xbd\xd2:|\xed\xb6\x87M\xfd\xad(\x7f\x07\xbe\x18\xac\x94\xdd\x89'
# b'\xf6\xaf\x06\xdf\xaf\xa6\xfd\x86\x94\xe1s%\xc7>k\xd98~\x13\xbd\xf0I n'
# b's\x12\x0cauoGE\x06\xcd6\xf6\xe5\xabNY\x08\x106rQ\n\x96\xccs8\xdc\xb5'
# b'\xa8^\xa7k\xe3\xe0{L\xfd"s\xc0\xae\xa7Cg\xa6/\xae\x9dW\x15K`\x9fo\xba\xee'
# b'\x9f\xc4`\xc4{V\xef\x87\x05\x95XA\xb2w\xdc<j;\xa8\x99\xd6\xa6Z\xfauX\x05\x08'
# b'\xe6hv\xbb\x00\xf0\xe3,\x12\x99\x01\xeb\xba\x9eb\xac\x82\x0f_>"\xc3\xfc\xdd'
# b"\xf2\x96'/Y\xb7\xd5\xa0\nU\x15\x82\x92J\x8f\x12_IK\xd89\xc2H\xe8"
# b'q\xb9\x9d\xfd\xf3\tO\xebq0\xe4z6\x05\xe1Z>\xcc]i\xc0y`\xf9\x88\xcarX'
# b'\xd0\x9e5%\xe7\xc0\x14\xba>\xc4\xda\x0e\xbb\x04\x92\xa1\xcdB\x82}'
# b'\xcd\xa2\xfe\\O\xd7\xff\x1a/\xff\xd7AV\xc9\xbb\x11\xa1\x10\xcb\x11^(\xf6\x96'
# b'\xed\xa0\xae\xd26\xb2\x98m\x96!\xc5\x98\xe8\x14\xef\xe3h\xeb\x01f.\x1bj\x0b'
# b'\x1eT~\x04\xee\xd8\x104DG\xba<\xf5g\x1c1A\xe6UWO\xfbA\xddiy\xbc\xcb'
# b'\xc6R\x80\x10Z\xb8\xf9\xe6\x12#\xff\xfdQ\x1d\x03,\xae)\x11i\xa2\xab\xaa\xf4'
# b'\x8a}\xee\xa1_\xfaNY\x9e6\xfa\x1c\xe5S\x84\xbf\x1eM\x0b\xb90\xc9$;'
# b'\xa6\xed\xb0\xff\xab\xa2\xc1qf\x05C$\xd9\xb7h\xc9-y\x8f\x96\xc7o\x06\xcb'
# b'\x9d[;\xf5\x91$\xc0\x8f\xb39\xbc\xa4\xd1v\x9a(c\xd5\xa0x{v,A\xe6CiIS\x82>.'
# b'\xf3\xe5\xc2:[\x06E\x16\x01<,|\xef\xabB\xd7\xf2\x8d\xfe&\xe3\xa7\xc5\x87'
# b'\x8b:E\xb7\xc9\x89(.\xa7?\x9c\xe4\x07\xf6\xedT\xd3\x02.\x1e+D\x03ue\x81p\xa5'
# b'e\x16\xa7>3N\xcc=\xbdf\xb6\xaf\xb9%\xa2\xbe\x83\x80\x91\x8f\x04\xaa-\x1e'
# b'F\xfa\x92S\xf8\x91,?\xee\xf7\x9cY\xabT\xed_\xdf\x8a)(\xab3\xce9\x00\xbfz3'
# b'!\xfb\xfc\xd8\xe5\xbd\xac=\x10c\xe3\xc5\xc2\x0c[\xacF\xd8\xe9\xe5\\Z$\x94'
# b'|sb9\xc8L\\Pt\xc7\x02\x13l\x1cJ|\xb1eu0?G\x80\x07\xad,w\x80}\xe5\x1fZ'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')

fake.tsv(header=None, data_columns=('{{name}}', '{{address}}'), num_rows=10, include_row_ids=False)
# ('"Լեյլա Ադոնց"\t"ք. Թումանյան, 1560, Հյուսիսային 554"\r\n'
# '"Արամազդ Օրբելյան"\t"ք. Սպիտակ, Նալբանդյան 632"\r\n'
# '"Թերեզա Ազյան"\t"ք. Բյուրեղավան, Ալիխանյան 11, բն. 15"\r\n'
# '"Լիդա Ղահրամանյան"\t"ք. Ախթալա, Բուդապեշտի 1, բն. 47"\r\n'
# '"Բորիս Սաֆարյան"\t"ք. Շամլուղ, 0233, Հանրապետության 7"\r\n'
# '"Սիլվա Լամբարյան"\t"ք. Վանաձոր, 2211, Մովսես Խորենացու 92, բն. 33"\r\n'
# '"Ժաքլին Սուփրիկյան"\t"ք. Նոյեմբերյան, Ազատամարտիկների 1, բն. 11"\r\n'
# '"Փանոս Թարաքաջյան"\t"ք. Վեդի, Քոչինյան 070"\r\n'
# '"Սեդա Փիլիփոսյան"\t"ք. Եղվարդ, 1742, Սուրբ Հովհաննեսի 751, բն. 55"\r\n'
# '"Ալիսա Գևորգյան"\t"ք. Արմավիր, 2463, Սասունցի Դավթի 24, բն. 4"\r\n')

fake.uuid4(cast_to=<class 'str'>)
# '7551c5d4-6e74-4ae7-87da-589dc1ce8bee'

fake.zip(uncompressed_size=65536, num_files=1, min_file_size=4096, compression=None)
# (b'PK\x03\x04\x14\x00\x00\x00\x00\x00\x08\x92.P\xd3\xabM\xe1\x00\x04'
# b'\x00\x00\x00\x04\x00\x00\x15\x00\x00\x00amepikKEMCCxWfJHeEap1\xa8'
# b'\x0f\xe01\x05YO\x92\xbcn0\xfb\x00\x18\xbb\x9d\xa23<+\xa1\xe6\x1a{\x97'
# b'P\x81?\x94\xdf\xa9\xd1\xaf\xaalY\x1d\x8f,\xa0;\xde\xe6\xbd$\xfd\xfd\xfe2'
# b";\xb7x\xb6>,\xb6\xe5-[RZ\x13\\Qz'V\r\xdab\x92\x02b\xb3\xadrp\xa6\x84\x1c}"
# b'[\xb7\x9b\x91\x18oEF>\x83\xdcS \xa58\xa6\xc0E\xde\x12\x81\xd0\xa6\xed'
# b'\xd1x\xce\x07ZG\xb2\xe4\x17\x98\x13)\xc6\x95<\xc5^b\x14\x91\rT\xcc\x06'
# b'\rLJ\xec\xc5i\x80\x0c\xe7\xa1\xb04\x95\x1c\x04\xc4*\x10\x8a\x06\xdbV:\x8d'
# b'P[\xcf\x86\x98Ma\xc7\xb7q\x0e\xfc\xed\xfc\xeb\x95\xee~p\x88\x9e\xee\xeb\x9f'
# b'_\x9d\xb4\xec\xf41]-0\x91_\x15,d\xcbZ\xe6 /{\x97\x85#rb\xf0\x8f\xde'
# b'}\xac\x0fJq\xd5\xce\xde\x03\xf9>u\n\x8d\xd4O+uN>\xdf\xdb\xe2\xd4'
# b'\x91\x03\xc3\x1f\xe3\xd7"\xfe\x02;\xa8\xa8\x9a)4i\xf1\x83\x15c'
# b'\x86\xd8\x14\x05?\xb0\xcb4{Ow\xff\x81&\xd4#\x1d\n`mO\xabKcc\\\x9c\xf9'
# b'xl\xb1\xba\x93S@T\xed\xa7F\xa9\x1d\xb1zS\\]M+\xf3F\xf6\x921L:t\xac\xef\x12d'
# b'}\x920y\xcd\xa9\xeav Gc\xfb\x06z\xcdo\xb4\xfdUzS\x17*\x04\xbe\xfc\x92c'
# b'\xa8\x8b6\x1d;\xdb\xd6\x9e\x01z\x98\xdf\xf5\xdf\xfa\x94\xafX\xe3\xc7'
# b'\xa2Q\x05\xbc\x9eLa\xda>\xa6N\xa7!R\\`y|\x1f\x03Z\\H\xad\x96\x81\xba\xd0'
# b'/|\xcbw7\xd1f\xc9\x1d\x8f<\x1c<&\xe7UJ\xcdg\xd5\xc1\xe9\xe8\xaem4X\x8a'
# b'\x90\x1d}\x83E\xca\xd0Nx\x18\x15F\x8c9K"\xad\xf4\xfc\xcb\xfd\xc1*\x0c'
# b'\xb0\x9d\xfc$<\x93\xcf\x15@\x88\xb2\xea\xa0\xb4k\x87G\xe5\xc5\xca\xbf\xeb[\r'
# b'u\xbdX\xfc]\xba=,\xa5\x96J\xaca?@\xe6\xa9\x1d\x9b\x9eP9\x01\xc7tiz\xbb'
# b'\x15\xcbr\xbf\xca\x17\xfe\xaf\xb6\xc0\xe2\x06\xa1\x8c\xea\xad\xe8\x12t\xd5'
# b'av\xd1\xe1\xfd\xab\xdb\x95 \xb6[\x9d\xb7\xdff\x8a\x11]\x8c\x01'
# b'\xa2\xbb\xe6\xd3\xc7\xfe\x85\x16\xe2V\xb4\xf8\x83"%dsM;\xb3X\x04\xe4\xd5'
# b'\n\xe6\xf8\x10\xbfh\xad\xbf\xb5\xf9\x99\xec\x98B\xabSn<\xf7wC\xc6W\xb4'
# b'\x85\xef\xbc\xd6m}Y\xef[\xf5\xa1\xc1\x87h\xadc\xaa\xe1\xb7\x11\xe1)!\x90'
# b'\xba\xc2\xaeml\xbc\xfb\xearcbB\x82\xc9\xa1\x9f\xcb\xe1\xae\x19k\\\x04\xe0'
# b'\xe0\xa9\xe0{\x1e9\xf2\xf6r\xb5F\x16+\xbb\xd9\xe4\xd4\xda\x80\xe1\r\xe16\xa6'
# b'9\xeb*\x1a\xe9\x97z@\xb4\x8b\\\xea_\xa1\xc5\xf3W:\x19\xc5\x0cl\xe4\xd1'
# b't\x86_\x9aA\xa7\xfb\x1dc\xda\x93Dt\xbc\xf3\x00_\xc5\x19\xc1!\x8f\x81\xa9'
# b'\x89J\x83\xfa}\x1c\x81#N\x88~\xe5\xb5\x8a\xd0Q.9\xf8\x9dO!\xfa\x92k[\xba?'
# b'f\xe8\xc4A#\x84\x16\xa1\x9d~\xfb\x8d\xbf\x1a\xc6\xb4\x9caD`\x07\xad\xbc\xc5'
# b'l\xb6j?}\xc8\xb1\xe0\x8e\x9c\xc0!\xd4\x8f\xd7\x19\xdaC\xc2\x8cn\xca\x80\x82'
# b'\xf1\x8aGC\x84g\xea3J\xfe9\xe7Z\xc0]\xf0Na\xe5\xf1u\x93qL.\xd6\xf0\xed'
# b'\xffv\xc1\x9b\xe7G\x9a\xc40\xcd@\xc5\xa3\xbb\x16:\xed\x98\xab\xdd'
# b'\x0fa\x99\xf2l\x9ax\xac^\x18.D\xae\x9c\x9f|G\xc1\xa2a,\x8a\xf0\xa6'
# b'\xf4Q\x9a\xf5|\xd7\xd6\xa1%\xd1J\\\xa0\xaek\x96@0\x99\x10\x8dSu\xbf'
# b'p\x86_\xa6Y\x8f\xad\xb5\xebM\xe8<\x82?g\xe4\xe4\x84\x9eD\xf0,\x8dF'
# b'\xa7\xd2\xfc\x80\xa8{F\xaeq@\x9e\xb3)\xaa)\xb5n\xd1\xe2<5\xb2N\xdb'
# b'\x15\xe1y\x06b\xc4\xf3:\xa3A\xe2\xe3[\x15v\xf7\x1b"\x95\x0c\x12-\x13\x07'
# b'\x93L\x87\xfd?\x1f\x9b5\xd9(\xc9M\x8cfP\x97KS\xfaD\x9d\xf4\x81\xa2'
# b'\x90\x0c\xa0\xb8V\xa7\xa8?\xa4@\xa1\xfdl\xb1O\xfb~Jm\xdc\x03\xd2\xa2\xcd'
# b's\xd6\x9d,9|\xb9\x8cs\xfa\x90\xe3\x8b$?\x8e\xb7\xfd\xf7\xc8\xc2\x17\xe1\x15'
# b'c1\xdeu\x18\xde\x89\x902\x06\x16PK\x01\x02\x14\x03\x14\x00\x00'
# b'\x00\x00\x00\x08\x92.P\xd3\xabM\xe1\x00\x04\x00\x00\x00\x04\x00\x00\x15'
# b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\x01\x00\x00\x00\x00amepikK'
# b'EMCCxWfJHeEap1PK\x05\x06\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x01\x00C\x00\x00\x003\x04'
# b'\x00\x00\x00\x00')

faker.providers.person

fake.first_name()
# 'Սարգիս'

fake.first_name_female()
# 'Արաքսյա'

fake.first_name_male()
# 'Արիստակես'

fake.last_name()
# 'Ենգիբարով'

fake.last_name_female()
# 'Կրպեյան'

fake.last_name_male()
# 'Աբդոյան'

fake.name()
# 'Բագրատ Ագրյան'

fake.name_female()
# 'Գոհար Պողպատյան'

fake.name_male()
# 'Նարեկ Բեկզադյան'

fake.prefix()
# ''

fake.prefix_female()
# ''

fake.prefix_male()
# ''

fake.suffix()
# ''

fake.suffix_female()
# ''

fake.suffix_male()
# ''

faker.providers.phone_number

fake.msisdn()
# '5305441475187'

fake.phone_number()
# '289-42363'

faker.providers.profile

fake.profile(fields=None, sex=None)
# {  'address': 'գ. Հացաշեն, Կոտայքի մարզ, 1494, Իսահակյան 6',
#   'birthdate': datetime.date(1974, 9, 15),
#   'blood_group': 'A-',
#   'company': 'Շահեն և Սյուզաննա ՀՁ',
#   'current_location': (Decimal('72.7020795'), Decimal('-16.862181')),
#   'job': 'Դաշտային սեյսմոլոգ',
#   'mail': 'shahanemkhitaryan@hotmail.com',
#   'name': 'Թինա Անանյան',
#   'residence': 'ք. Շամլուղ, 3839, Լեոյի 241',
#   'sex': 'F',
#   'ssn': '055-25-4682',
#   'username': 'partewtsipletsyan',
#   'website': [  'https://www.last_name.com/',
#          'https://www.last_name.info/',
#          'https://www.laowra.net/']}

fake.simple_profile(sex=None)
# {  'address': 'գ. Վարդաղբյուր, Արագածոտնի մարզ, 2585, Հին Երևանցու 273',
#   'birthdate': datetime.date(1939, 11, 23),
#   'mail': 'ervand36@gmail.com',
#   'name': 'Սիմոն Կրպեյան',
#   'sex': 'M',
#   'username': 'mane05'}

faker.providers.python

fake.pybool()
# True

fake.pydecimal(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# Decimal('-438786125482050.0')

fake.pydict(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {  'այն': 'qsqTekEMyUHJocvXBenz',
#   'ատամ': 'kMckJXDgcmxfvIkgPiEz',
#   'դու': -628.979098,
#   'ծանր': 'seyran90@antonyan.com',
#   'ծիծաղել': 4777,
#   'կեղև': 4707,
#   'նոր': Decimal('85727115127649.0'),
#   'սուր': 2789,
#   'վախենալ': datetime.datetime(2012, 10, 12, 16, 27, 58),
#   'փորոտիք': 'http://www.tatowl.org/post/'}

fake.pyfloat(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# 4.9392252

fake.pyint(min_value=0, max_value=9999, step=1)
# 4059

fake.pyiterable(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  'SXWYyYxdPNzxFETWVyOL',
#   'nUPHWfHNMDEvgIswSbdN',
#   2963,
#   'QVyeXJkmilVkgoxHIqJj',
#   7906,
#   'owlikhanyannairi@gmail.com',
#   'https://garegin.biz/faq.asp',
#   'TReXLTZGCYEleezAXUvn']

fake.pylist(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  'jeyn14@kondakhchyan.org',
#   506798915475255.0,
#   'gyowlnazaryankim@nakhshkaryan.com',
#   1705,
#   datetime.datetime(2012, 9, 27, 13, 11, 58),
#   datetime.datetime(2011, 3, 3, 18, 24, 9),
#   1309488268.78515,
#   'aCHwKrlGihCJDbCcqBVV',
#   'http://www.last_name.info/blog/categories/search.html']

fake.pyset(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {datetime.datetime(1987, 6, 12, 3, 24, 19), 'sHsKNnJCOHTjKrgACxsE', 'hicSePvPNUdVnaNBcUZk', 599001340461.1, 'UJBTBcjdXyzjXMYRYyCC', Decimal('-4189487333.966'), 'https://aziryan.biz/main/app/terms/'}

fake.pystr(min_chars=None, max_chars=20)
# 'vwzOQUbWSURZeLPOpLyh'

fake.pystr_format(string_format='?#-###{{random_int}}{{random_letter}}', letters='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
# 'h6-5821705k'

fake.pystruct(count=10, *value_types)
# (  [  'iQySXSCmPfebByPwoQql',
#     Decimal('7864545704522.2'),
#     'IsDMkAbnjuGPVHPMjFtE',
#     'RpsFbqQgMoREFZoARYaC',
#     datetime.datetime(1971, 1, 8, 1, 42, 12),
#     'IXAqKPrjPAtEbaOBUjeG',
#     'gkXOMDIizNjVWGHiIdbN',
#     'avetisjanownts@last_name.com',
#     'LzzOCgiwZsOJpSEfVAGb',
#     1405],
#   {  'ականջ': -880447821604840.0,
#     'այս': 4489,
#     'ավազ': 'zabrahamyan@vazgen.com',
#     'ատամ': 'http://www.arhakel.net/homepage/',
#     'հին': Decimal('926363.846178'),
#     'հոսել': 226630504724.97,
#     'ճիշտ': 'fYxIyeOQaiOswJZOgtVB',
#     'շրջվել': datetime.datetime(1982, 10, 15, 9, 58, 20),
#     'սուր': 'http://www.last_name.info/terms/',
#     'քամի': 'https://atorhakalyan.org/list/posts/post/'},
#   {  'բերան': {  1: Decimal('506563444506.63'),
#           2: ['IHYEvcmQqYTJKtCvwAHh', 'rjveplzUWWDvAkHKfIMW', 1398],
#           3: {  1: 1.1,
#               2: 'nSHQlaMiJtDlvXgXCzVk',
#               3: [  'http://www.krmoyan.biz/wp-content/tags/faq/',
#                  6651]}},
#     'բութ': {  8: 'AuaMWzNLicjSwhvOpGvs',
#           9: [  5504,
#              'YbxxZKOgmgxRmPbeITqn',
#              'https://www.last_name.com/category/tags/category/main.jsp'],
#           10: {  8: -2027398360.81684,
#               9: 'wCwQVDZLWfLXfNeaaGZN',
#               10: [  Decimal('-4.461799875'),
#                   'aloyanirina@adamyan.com']}},
#     'գիշեր': {  3: 'cpXGKPkLmbRCVcogaWXb',
#           4: [  'ghazarovavetik@tsatowryan.biz',
#               'OkDpimvepBtCVeLXffPg',
#               'tPdvsxdAUFNgEGxvnCjW'],
#           5: {  3: 'http://www.last_name.biz/index.php',
#               4: 'IcXNHiJUlcAghNMIveGt',
#               5: [  'WQnoFyNYoMDKQUneHBys',
#                  'nvyDgSRKsngRgVBtGSXL']}},
#     'ընկնել': {  6: datetime.datetime(2014, 7, 16, 6, 28, 35),
#            7: [  23085.890484,
#               3.10779687,
#               'abelstepanyan@last_name.net'],
#            8: {  6: Decimal('467880.58156'),
#               7: 'gaspartewosyan@gaspar.info',
#               8: [  'https://last_name.biz/category/categories/explore/post/',
#                   'https://www.vratsyan.com/search/main/tags/terms.html']}},
#     'կծել': {  2: 9236.453,
#           3: [  'jJUHsmmNfobYihwWEDtP',
#              'CKxUPTaQIRAjoroeuoNL',
#              'RydGGLhzxjMIqXvrqmct'],
#           4: {  2: 6.2574,
#              3: 7468,
#              4: [  'iYecwmBZMGNQmUTMpkcw',
#                  'BXiHtNnhpsUfFoDNzOUS']}},
#     'հող': {  4: 'ZIoyJFsVOOOyUiJLHFGU',
#          5: [Decimal('143.351816997'), 85.0, 'aLwefuAhyHLZqRqZbLtG'],
#          6: {  4: 'FuHzcfsDuAlPaLujRUlg',
#              5: 'yyTzsZJvAYAAWvwBlNQT',
#              6: [-1125.163, 'XDJGhVNmrCMFknawMymi']}},
#     'ոջիլ': {  5: 'http://www.seda.org/search/homepage.jsp',
#           6: [  datetime.datetime(2004, 8, 22, 11, 0, 36),
#              'nhkNkODIMmvZQEornXQz',
#              datetime.datetime(2012, 8, 16, 19, 17, 34)],
#           7: {  5: 'baghishzaryan@anghaladyan.info',
#              6: 'eJsUtpyIAeEtwrMVzFtf',
#              7: [  'OhdLEoAIrzSIsWbcOPLh',
#                  'QIjFfoHDTasPNZWHryJk']}},
#     'տերև': {  9: Decimal('140202.51905'),
#           10: [  'IntHhLSVzGiyAhAdCQte',
#               Decimal('61664869.69'),
#               'ETAslWvAjdtQHTdRnuEQ'],
#           11: {  9: -57531794.4,
#               10: Decimal('7.0'),
#               11: [  Decimal('-10017718.1162'),
#                   'http://www.kristofer.com/tags/search/index.php']}},
#     'ցուրտ': {  7: 3251,
#           8: [  'nSsvwrhFXtioxsqaOBsL',
#               'YbeekeWGoQRymcjrzcvD',
#               'https://last_name.biz/posts/tag/category/main/'],
#           9: {  7: 1746,
#               8: Decimal('8088825.0'),
#               9: [  'barbaraavagyan@rhowdolf.biz',
#                  'aABbZrWFoOFnJkXsjsVP']}},
#     'քիչ': {  0: 7219.225,
#          1: [  'ubuPyNuKtfPzKSjgZlMh',
#              Decimal('-275422650192012.0'),
#              'https://www.frida.com/app/main.htm'],
#          2: {  0: 1.4,
#              1: 'http://www.patvakan.biz/post/',
#              2: [-7.4, 7178]}}})

fake.pytuple(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  'opMAmfHybmuwkRKWKSiC',
#   6547137.0,
#   1349,
#   'vahanadishyan@sesilia.info',
#   'http://www.last_name.com/',
#   'pZPXqCTncjnuBfsZYITn',
#   'CjTxfjpLSHCviNBqZwSZ',
#   Decimal('99751537644.0'),
#   'PKkwnoBQbphvcLvobLvz',
#   datetime.datetime(1990, 8, 20, 2, 56, 42),
#   Decimal('-47.2843006'),
#   Decimal('74819879.51'))

faker.providers.ssn

fake.ein()
# '85-7932662'

fake.invalid_ssn()
# '851-17-0000'

fake.itin()
# '952-95-7795'

fake.ssn(taxpayer_identification_number_type='SSN')
# '683-71-0355'

faker.providers.user_agent

fake.android_platform_token()
# 'Android 4.0'

fake.chrome(version_from=13, version_to=63, build_from=800, build_to=899)
# ('Mozilla/5.0 (iPad; CPU iPad OS 10_3_4 like Mac OS X) AppleWebKit/533.0 '
# '(KHTML, like Gecko) CriOS/61.0.889.0 Mobile/64P226 Safari/533.0')

fake.firefox()
# ('Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_6 like Mac OS X) AppleWebKit/533.1 '
# '(KHTML, like Gecko) FxiOS/9.7d2163.0 Mobile/40M159 Safari/533.1')

fake.internet_explorer()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows 95; Trident/5.0)'

fake.ios_platform_token()
# 'iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X'

fake.linux_platform_token()
# 'X11; Linux x86_64'

fake.linux_processor()
# 'x86_64'

fake.mac_platform_token()
# 'Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4'

fake.mac_processor()
# 'U; PPC'

fake.opera()
# 'Opera/8.64.(X11; Linux x86_64; kk-KZ) Presto/2.9.187 Version/11.00'

fake.safari()
# ('Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows 98) AppleWebKit/532.30.6 (KHTML, like '
# 'Gecko) Version/5.1 Safari/532.30.6')

fake.user_agent()
# 'Opera/9.59.(Windows NT 4.0; nl-NL) Presto/2.9.184 Version/10.00'

fake.windows_platform_token()
# 'Windows CE'