Language hy_AM

faker.providers.address

fake.address()
# 'գ. Հարթագյուղ, Կոտայքի մարզ, 3119, Հանրապետության 03'

fake.building_number()
# '959'

fake.city()
# 'Չարենցավան'

fake.city_prefix()
# 'ք.'

fake.city_suffix()
# ''

fake.country()
# 'Տոնգա'

fake.country_code(representation="alpha-2")
# 'CM'

fake.postcode()
# '0838'

fake.postcode_in_state(state_abbr=None)
# '2479'

fake.secondary_address()
# 'բն. 2'

fake.state()
# 'Տավուշ'

fake.state_abbr()
# 'ԼՌ'

fake.street()
# 'Գևորգ Քոչարի'

fake.street_address()
# 'Լոռիս-Մելիքովի 6'

fake.street_name()
# 'Ազատության'

fake.street_prefix()
# 'պողոտա'

fake.street_suffix()
# ''

fake.village()
# 'Մերձավան'

fake.village_prefix()
# 'գ.'

faker.providers.automotive

fake.license_plate()
# 'HFT-218'

faker.providers.bank

fake.bank_country()
# 'GB'

fake.bban()
# 'SDTD1226138215597'

fake.iban()
# 'GB66DRDG2711123562721'

faker.providers.barcode

fake.ean(length=13)
# '9664335150352'

fake.ean13()
# '3121399614511'

fake.ean8()
# '86906463'

faker.providers.color

fake.color_name()
# 'Հնաոճ սպիտակ'

fake.hex_color()
# '#3c057d'

fake.rgb_color()
# '247,54,230'

fake.rgb_css_color()
# 'rgb(55,60,31)'

fake.safe_color_name()
# 'սպիտակ'

fake.safe_hex_color()
# '#559900'

faker.providers.company

fake.bs()
# 'օգտագործել ռազմավարական համակարգեր'

fake.catch_phrase()
# 'սինխրոնիզացված ամբողջական միջանկյալ շերտ'

fake.company()
# '{{last_name} Հոլդինգ'

fake.company_suffix()
# 'ՓԲԸ'

faker.providers.credit_card

fake.credit_card_expire(start="now", end="+10y", date_format="%m/%y")
# '04/28'

fake.credit_card_full(card_type=None)
# 'VISA 16 digit\nՑոլակ Նալբանդյան\n4960980363977516 05/24\nCVC: 411\n'

fake.credit_card_number(card_type=None)
# '30521960786407'

fake.credit_card_provider(card_type=None)
# 'Mastercard'

fake.credit_card_security_code(card_type=None)
# '341'

faker.providers.currency

fake.cryptocurrency()
# ('MSC', 'Omni')

fake.cryptocurrency_code()
# 'MZC'

fake.cryptocurrency_name()
# 'MazaCoin'

fake.currency()
# ('MKD', 'Macedonian denar')

fake.currency_code()
# 'AUD'

fake.currency_name()
# 'Jamaican dollar'

faker.providers.date_time

fake.am_pm()
# 'AM'

fake.century()
# 'XI'

fake.date(pattern="%Y-%m-%d", end_datetime=None)
# '1999-06-25'

fake.date_between(start_date="-30y", end_date="today")
# datetime.date(1998, 2, 2)

fake.date_between_dates(date_start=None, date_end=None)
# datetime.date(2019, 9, 18)

fake.date_object(end_datetime=None)
# datetime.date(1977, 7, 31)

fake.date_of_birth(tzinfo=None, minimum_age=0, maximum_age=115)
# datetime.date(1907, 9, 10)

fake.date_this_century(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2010, 11, 27)

fake.date_this_decade(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2012, 7, 10)

fake.date_this_month(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 9, 17)

fake.date_this_year(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 3, 25)

fake.date_time(tzinfo=None, end_datetime=None)
# datetime.datetime(2015, 5, 21, 3, 53, 21)

fake.date_time_ad(tzinfo=None, end_datetime=None, start_datetime=None)
# datetime.datetime(468, 7, 29, 12, 48, 37)

fake.date_time_between(start_date="-30y", end_date="now", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2010, 1, 13, 17, 43, 49)

fake.date_time_between_dates(datetime_start=None, datetime_end=None, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 9, 18, 13, 28, 27)

fake.date_time_this_century(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2008, 2, 17, 22, 0, 36)

fake.date_time_this_decade(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2013, 6, 18, 6, 5, 4)

fake.date_time_this_month(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 9, 7, 1, 24, 53)

fake.date_time_this_year(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 1, 21, 0, 21, 27)

fake.day_of_month()
# '05'

fake.day_of_week()
# 'Չորեքշաբթի'

fake.future_date(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 9, 19)

fake.future_datetime(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 10, 3, 18, 49, 25)

fake.iso8601(tzinfo=None, end_datetime=None)
# '1970-04-25T15:43:33'

fake.month()
# '08'

fake.month_name()
# 'Հունվար'

fake.past_date(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 8, 26)

fake.past_datetime(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 9, 1, 9, 31, 8)

fake.time(pattern="%H:%M:%S", end_datetime=None)
# '16:26:47'

fake.time_delta(end_datetime=None)
# datetime.timedelta(0)

fake.time_object(end_datetime=None)
# datetime.time(2, 53, 15)

fake.time_series(start_date="-30d", end_date="now", precision=None, distrib=None, tzinfo=None)
# <generator object Provider.time_series at 0x7fb3edf16b10>

fake.timezone()
# 'America/Guatemala'

fake.unix_time(end_datetime=None, start_datetime=None)
# 913811690

fake.year()
# '1991'

faker.providers.file

fake.file_extension(category=None)
# 'doc'

fake.file_name(category=None, extension=None)
# 'մառախուղ.jpeg'

fake.file_path(depth=1, category=None, extension=None)
# '/սառույց/վառվել.html'

fake.mime_type(category=None)
# 'multipart/signed'

fake.unix_device(prefix=None)
# '/dev/vdm'

fake.unix_partition(prefix=None)
# '/dev/sdg9'

faker.providers.geo

fake.coordinate(center=None, radius=0.001)
# Decimal('104.705194')

fake.latitude()
# Decimal('-71.8353445')

fake.latlng()
# (Decimal('-37.322072'), Decimal('89.830579'))

fake.local_latlng(country_code="US", coords_only=False)
# ('40.64621', '-73.97069', 'Kensington', 'US', 'America/New_York')

fake.location_on_land(coords_only=False)
# ('28.88162', '120.03308', 'Guli', 'CN', 'Asia/Shanghai')

fake.longitude()
# Decimal('-111.052618')

faker.providers.internet

fake.ascii_company_email(*args, **kwargs)
# 'howrdajyanmowshegh@last_name.com'

fake.ascii_email(*args, **kwargs)
# 'mariannaadishyan@gasparov.com'

fake.ascii_free_email(*args, **kwargs)
# 'sofya02@yahoo.com'

fake.ascii_safe_email(*args, **kwargs)
# 'dinamikayelyan@example.com'

fake.company_email(*args, **kwargs)
# 'geravetyanhaykowhi@hambardzowmyan.com'

fake.domain_name(*args, **kwargs)
# 'chowghowryan.org'

fake.domain_word(*args, **kwargs)
# 'amaryan'

fake.email(*args, **kwargs)
# 'taron14@yahoo.com'

fake.free_email(*args, **kwargs)
# 'vahan77@gmail.com'

fake.free_email_domain(*args, **kwargs)
# 'hotmail.com'

fake.hostname(*args, **kwargs)
# 'lt-89.atryan.com'

fake.image_url(width=None, height=None)
# 'https://www.lorempixel.com/466/742'

fake.ipv4(network=False, address_class=None, private=None)
# '202.194.80.201'

fake.ipv4_network_class()
# 'b'

fake.ipv4_private(network=False, address_class=None)
# '10.228.0.239'

fake.ipv4_public(network=False, address_class=None)
# '26.239.151.201'

fake.ipv6(network=False)
# 'f36:a606:1ac4:d448:d2f7:a1dc:61ad:ccb7'

fake.mac_address()
# 'c5:e2:d4:32:7d:43'

fake.safe_email(*args, **kwargs)
# 'lida01@example.org'

fake.slug(*args, **kwargs)
# ''

fake.tld()
# 'com'

fake.uri()
# 'http://www.agapi.org/app/author/'

fake.uri_extension()
# '.html'

fake.uri_page()
# 'faq'

fake.uri_path(deep=None)
# 'app/blog'

fake.url(schemes=None)
# 'http://www.baghish.com/'

fake.user_name(*args, **kwargs)
# 'nazeliyagowbyan'

faker.providers.isbn

fake.isbn10(separator="-")
# '0-89397-534-6'

fake.isbn13(separator="-")
# '978-1-61706-179-0'

faker.providers.job

fake.job()
# 'Գրասենյակի մենեջեր'

faker.providers.lorem

fake.paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)
# 'Հեռու հուր գալ քիթ ականջ. Մազ ձեռք քաշել պոզ արյուն ծով երեք.'

fake.paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Ծծել տարի լիճ տալ երկար հինգ. Թև քերծել մաշկ փետուր ավազ եղջյուր.',
#   'Ատամ լյարդ սպիտակ այս ջուր հեռու. Ծծել տարի հարվածել աչք.',
#   'Կենդանի լիքը գալ ծով այրվել. Փոշի սուր սրբել ընկնել.']

fake.sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)
# 'Տալ վառվել միս ծիծաղել.'

fake.sentences(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Դու բութ ես ուտել սերմ հեռու լայն.',
#   'Լիճ ծունկ ճարպ սար տաք տալ բերան.',
#   'Օր քայլել այն ծաղիկ փչել պոզ.']

fake.text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# ('Կին կուրծք սպանել այստեղ կեղև արև եղունգ ամպ. Մեռնել ոչ դեղին ատամ խոցել '
# 'այնտեղ ապրել.\n'
# 'Փչել երգել լյարդ լողալ հեռու ձուկ երեխա. Գլուխ լսել հին սև ուտել ծունկ.\n'
# 'Անտառ կեղև աջ քիթ երբ կանգնել.')

fake.texts(nb_texts=3, max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# [  'Շնչել երկար ոսկոր կուրծք. Ուղիղ կին գիտենալ տեսնել լավ. Այնտեղ տղամարդ '
#   'հարթ նրանք վատ խոտ բութ մայր.\n'
#   'Թքել անձրև խփել հարվածել մեծ ուր. Մեջք դեղին խմել.',
#   'Տղամարդ կեղև ուղիղ սերմ միս հող պարան ով.\n'
#   'Լայն ուր քիթ տեսնել պոչ.\n'
#   'Քորել ոչ արմատ. Մեկ ինչպես ընկնել.\n'
#   'Չորս հին օձ տերև սպանել. Որսալ նա ցուրտ. Ծով կին մառախուղ կանգնել պոչ '
#   'ջուր ծունկ աչք.',
#   'Պոչ կուրծք ապրել իմանալ. Պտուղ վառվել կարել.\n'
#   'Եղունգ մառախուղ լիքը ձյուն ոչ քիչ. Պահել ընկնել ծունկ ոսկոր պոչ խոտ '
#   'բարակ.']

fake.word(ext_word_list=None)
# 'այլ'

fake.words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)
# ['լվալ', 'ճամփա', 'տեսնել']

faker.providers.misc

fake.binary(length=1048576)
# (b'\x02r\x82\x94\xba\xf9\x92$\x17\xa5.\xdf8K\xad\xcf\xad\x8dL\x82'
# b'\x95\x8f\x03\xe1\xb7\xce\x89\r\xe8\xda\x17\x9e\xe4=L\xb6\xc7\xe0->?dT\x9e'
# b'\x89\xc9\x13\xdf"\x10)[\xff\xe9x\xb6\r&\x14\x81\x8f\x8e\xbdb_k\x1ct'
# b' e\x87\xd8\xb0\xb7\x8fm\xef\r\xb3\xc4\x15C\n\x0e\xc0\x18\x03{\xf0uU\x9e'
# b'\nI\x94\x03f\xe3$\x84Y\xa8x7\xe1fXey\xd4\xe4\xe9\x13|\xd5\xee\x19I\xc5\xcc'
# b"H\xef\x94^\xfe\xe4u\x96L\xfe\x98Z{\xb6\x8e\xc9\xcf\xe9B\xc18/\xfc'"
# b'\xb4\x96\xfbv\xde\xa3\xe9\xab\xf9.9\x02\xfe\x0bPT\xbc\x17\xbe\x94'
# b'\x05\xd9\xa3.\xd5zb*\x87\x89;\x1e `\xb9>p\xc7\x80\x87\x10\xb7M\x88=WV\xe4'
# b'\xce\x19\xe0\n:\xfa\xa0\xffZ\xd4#\xc1qx\xa1\x8dlx\xeeL\xb6\x9d\xe1\xe8'
# b'\xc9\xc90*\xc0\xcb\xb2\xe63\t\xb8I\x0c\xf1\xa9S\x15\xdb\xa2b\xf3\xfd_"'
# b'N\x9fI\x85\xd3\x83\x15\x9fY\xfd\x85\x19]\xf3:\x1b\x006\x06#D\xb5\xdf\xc7'
# b'\xa8\xcd\xc9\xcfB\xc8:\xcd\xc2E\xad?\xa5u\x81%!\xcbAy\x95#\xac\xc2t\x954\xf8'
# b'\xe17c\xafKG\xd6\xf6\x93\xdbLK\x9b\x92\xa5$\xf0\xd0yLe\xed\xd3\xb0'
# b')\xfd\xeb\x19\xc1\xdb\xabF\xe9\xbb!\x99\x8a\x02<\xf1\xd9\x1aJ\x84\xaa\xaapf'
# b'\xca\x9f\xcb\xa0\x12K\xfa\xea\xc5\x8f\x9c\x07P\x99P\xbdr\xb6U\xa0'
# b'n\x8d\x91\xc7\xcb\xcfe\xad\xec\x1co\x93u\x7fx\x8c\xd3\xb7\xb1\rq\x98d\x7f'
# b'\xb59\xbf\xc9\xa8(6M%\xb1C\x94\xf2G\xbc\x90\xc0@,\x8b\x1d\xa8\x83\xa4'
# b"\xe8)m\x96\x07\xdb0j\x8f\xe9\xb8\xd0\xc6G\xb7\x03';\xa5\xef\x1ey\x1e\x12"
# b"\xf2@A\x94D\x137\x858\xc2\x03)\x93'-\xd4_\x9a6-\xdf%\xf1\xb8\x93i\x00\xd5"
# b'!\xb7Y\xf8\x92*\xc5\x86\xd2S<\x14\x0f7D\x82\x06\xe2%$\xf5\xc0CW\x8ft\xdc\x94'
# b't\x9c\x1dO\x9eM\x14w\x99\xb7\xeb\x1aQ\xa2 V\xad\xee\xf9W#8\xcc7<\x1c\xe8\x0f'
# b'\xf3\xde$\xb4d5\xdb\xec\x90y,\x07\x92x\xf7,\x12\xc2\xf2r.\xce\x97\xd0'
# b'\xa1\x0c\x1c\xf8%\xe2\xadp(@D8\xb2\x0cd\xc7\x827\x91iT\xe0\xbc]'
# b'\xa2\x9b\xa9\xafT\xc0ozJx\xcf2!T\\@\x12\x8f\xdbr\xe48,\x15\xc4mt\xa8'
# b'\xf6\x9f\x8cXF\xe0\xbdu\xf4\xd6\xbc4\x0c\x95\xb0{\xc77q)\xcc;P-'
# b'\xe2\xaf\x15\xa8%\xfd;\x8b\xa2 |K\xd6\x8f\x16\x85F\x98f\n\xd0\xd4\xbf;'
# b"\xa8|\xdc\xf7t\xaa\x88%2:\x99\xd9:\x04%U\x80f\xfc\xc4%\xcb\rV\x01\xf5'\xf5"
# b'\x97\x18/j\x01\xaag\x010\xbd?\xc1\xf5H`0\xe97\xb1\x95\x0c\x068\x0c'
# b'%\xac\x1b\x8c8\x12\x1f\x01B/\xc5\xaa|\x1d\xdb|C\xdf\x01\x90\xd2]D\x89'
# b'\xb3\xe7\xe3Z-\xca\xa9\x7f\xc8\x896]b\xee\xf5,\x9c\x0ema\xe8\xa3+\x0e'
# b'B\xbdy\x0f\xa2\t\xfa\xd5\xe9\x90p\xe2\x8f\\`\xef\xb0\x17G\x8b\xd2\xe3ab_e-('
# b'\x04\xba\xcd\xe1&y\xb0\xb2\x87H@\r?!\xb1.\xc0\\\xf0\xc8gL]\x13>\xe9\x07C'
# b'\xa5`\xd3\x96H9W\xca}\xe0\x19\x16\xdeK\x01\x9e6\xef\xb2\x91d3\xe5\x0f'
# b'\xf9\xab\xf6\xbb\x14s\xe45\xbc\x94\x07[W\xb8\x16N4\xbdY/e\x08\xd0\xdfmim\x1c'
# b'\xe7Tg\xb2N\xd3\xaa^\x04\xb9,\xa1\\\xbf\xbe\xb5\xc7\xc1y=\xdc\x8cPs'
# b')_\x93\xda\x91\x00<\xb0.\xe6d<e\xe2\xdby-H~\xabu-q3\xb9\x9d\x96\xfd'
# b'/\xa8\x12;\xd3\x11\x0f\xa79<\x1a\xc6\xa8\x16=\x8aI\xad\xba\xf2\x05m\x9f\xbd'
# b"\x83\xbf\xe4\x13\x80\xaa\xf3,'\x88Ecr\x00\x01\x90Kl\xc4\xac\xe5\x15e\x83"
# b'\x98\xfe\xd6Z^\xd8\xa7[\x04\x85\x03\xc4\xaa\xdf^\x8frs\xc5\xa3\x13\xab\xb0;'
# b'{\r\xb2\xbc\xbbB\xef\xba\x92\xc1Y\xb8\xb3\xc7\xbd6%\xc7n2\xe1E\xb8@'
# b'\xe2U\xbb/\xb8\xbd\xe5\xa3\x93va\xba~PNpup\x8b\x9b\xc1Ef\xe5\x80\xc1\xd8\\')

fake.boolean(chance_of_getting_true=50)
# False

fake.md5(raw_output=False)
# 'b07c2ed6783f2fe846525cc7734d0e95'

fake.null_boolean()
# False

fake.password(length=10, special_chars=True, digits=True, upper_case=True, lower_case=True)
# '*8_K1gl7hL'

fake.sha1(raw_output=False)
# '92127a3c71317eae927ba0f59c1efc6d48d0bcd9'

fake.sha256(raw_output=False)
# '08e847f7492ad7c07bba1964fe94e01a0538694ebef432a0744cb1c28ff86622'

fake.uuid4(cast_to=<class 'str'>)
# '624aca99-d5ea-42eb-86e3-9d764f0470e4'

faker.providers.person

fake.first_name()
# 'Սուրեն'

fake.first_name_female()
# 'Քնարիկ'

fake.first_name_male()
# 'Տրդատ'

fake.last_name()
# 'Եփրեմյան'

fake.last_name_female()
# 'Ֆահրադյան'

fake.last_name_male()
# 'Բադալյան'

fake.name()
# 'Լաուրա Աթեճյան'

fake.name_female()
# 'Էմիլիա Զանազանյան'

fake.name_male()
# 'Ավետիք Զելվեյան'

fake.prefix()
# ''

fake.prefix_female()
# ''

fake.prefix_male()
# ''

fake.suffix()
# ''

fake.suffix_female()
# ''

fake.suffix_male()
# ''

faker.providers.phone_number

fake.msisdn()
# '3325805305196'

fake.phone_number()
# '(10) 452632'

faker.providers.profile

fake.profile(fields=None, sex=None)
# {  'address': 'ք. Մեծամոր, Ռուսթավելու 19, բն. 78',
#   'birthdate': datetime.date(1935, 8, 22),
#   'blood_group': 'B+',
#   'company': 'Ծերունյան և Յոգուրթչյան ՓԲԸԱգոզյան, Դալլաքյան և Դուդուկչյան '
#        'Հոլդինգ',
#   'current_location': (Decimal('14.2862465'), Decimal('-152.745761')),
#   'job': 'Արտադրության համակարգերի ինժեներ',
#   'mail': 'armenak65@yahoo.com',
#   'name': 'Ֆելիքս Ծուռվիզյան',
#   'residence': 'ք. Երևան, Հյուսիսային 26',
#   'sex': 'M',
#   'ssn': '144-24-4285',
#   'username': 'jfrhangyan',
#   'website': [  'http://elchibekyan.com/',
#          'https://shaboyan.org/',
#          'https://rhowdolf.com/']}

fake.simple_profile(sex=None)
# {  'address': 'ք. Դաստակերտ, Ստեփան Զորյան 03, բն. 2',
#   'birthdate': datetime.date(1981, 6, 26),
#   'mail': 'sowkiasigitbashyan@gmail.com',
#   'name': 'Գյուլնարա Յոգուրթչյան',
#   'sex': 'F',
#   'username': 'sergey23'}

faker.providers.python

fake.pybool()
# True

fake.pydecimal(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# Decimal('-74952.1516')

fake.pydict(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {  'բութ': 'ZIQAVomifzwXBDfvFxVV',
#   'դու': 4762,
#   'լիքը': 'sargsyanlarha@last_name.com',
#   'ծուխ': 'hWejtHXwjcPWBdIUNRRM',
#   'կանգնել': 71943.84,
#   'ճարպ': 'XDViIWXvviQzhWTHMBye',
#   'ճիճու': 'tbMJUTSWEOhzOlVswrOR',
#   'ուռել': 'jXiZIECwpOskxiaBVwSU',
#   'տղամարդ': 'zxvZEJCyrINchEXdAQJW',
#   'քնել': Decimal('-12562192967.47'),
#   'օձ': Decimal('565918676.724')}

fake.pyfloat(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# -4509855.2

fake.pyint(min_value=0, max_value=9999, step=1)
# 1657

fake.pyiterable(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {'http://www.frhangyan.info/list/tags/category/about/', 3969, 8896, Decimal('-7.4'), 'QRSILiaDniZbHxIDXlQF', Decimal('-7844000984.6443'), 7032, 'mNpQfsgqSkkXNvLDbHxc', 'KyaZluahbCHCljulNShy', 'shahbazyankasandra@gmail.com', datetime.datetime(2017, 3, 21, 14, 4, 15)}

fake.pylist(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  'arpine24@rhobert.com',
#   'HBLVxpHzffIJAAfuidjt',
#   785561.1,
#   'evelina39@yahoo.com',
#   3131,
#   Decimal('-442949948541595.0'),
#   9012,
#   1912,
#   'gegham76@mehrabyan.com']

fake.pyset(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {'usYPPsZdQAlIzUHxxetZ', 'bbadalyan@argishti.org', 'https://last_name.com/blog/app/search.html', 'swZxjGtDcaWvpLElcogt', 42.56188, 'http://www.last_name.com/faq/', Decimal('5.8'), 6061, 'aaloyan@last_name.com', 'https://www.last_name.com/login/', 'abtekyananzhela@last_name.com', 'http://larisa.com/index/', 1181}

fake.pystr(min_chars=None, max_chars=20)
# 'akJTtHauMJZThWBXmwxq'

fake.pystruct(count=10, *value_types)
# (  [  datetime.datetime(1980, 3, 23, 12, 29, 46),
#     'arNBFfzMRhyyFxXgGZTX',
#     4663,
#     'goaYDMwisEPgbfhsrwFQ',
#     -778.0,
#     'hJeLTywTGsvnvlONngTq',
#     'cZQMHOyCCHkcSNnLfZLw',
#     Decimal('-72358639716886.0'),
#     'RHvReuUidZrdrGYQEBwF',
#     6823],
#   {  'անտառ': 'ukmSRCBZUUBDmWMSENxd',
#     'թռչել': 'http://last_name.net/homepage.html',
#     'լայն': datetime.datetime(2004, 2, 28, 12, 3, 29),
#     'կեղտոտ': -172.32,
#     'հարթ': 'ErtmXcIejQDnEKuFHTaa',
#     'հինգ': 'cuAUcemdQfiJRoAXfZyD',
#     'ձյուն': 'uDNvvpQTmgAVFwLFQbNJ',
#     'ճանապարհ': 'tyCLoLpyBxgSNngFkJLD',
#     'նետել': 'shahenaghasyan@last_name.com',
#     'սրբել': 'https://www.last_name.com/wp-content/search.html'},
#   {  'ընկնել': {  1: Decimal('-6676299729555.0'),
#            2: [  'fvIvtFnEjWDlJBHYvnaB',
#               'eghishatayan@hovhannes.biz',
#               datetime.datetime(2003, 11, 30, 18, 17, 4)],
#            3: {  1: 2245,
#               2: 'SdeGntfchXNonHaUueHU',
#               3: [  Decimal('406334063873140.0'),
#                   'hayk39@badasyan.net']}},
#     'լեռ': {  0: 'pewKwcZZQZzYjzooJIqx',
#          1: [  datetime.datetime(2003, 6, 2, 16, 45, 47),
#              98616997104325.4,
#              datetime.datetime(2009, 10, 24, 17, 35, 21)],
#          2: {  0: 'KOBWUgFEYBOTXmGpQHDf',
#              1: 'rhowstamyanyowri@hotmail.com',
#              2: [  datetime.datetime(1977, 10, 25, 10, 46, 28),
#                 'EYfvFspaCnKsqyuNLCSZ']}},
#     'կին': {  8: 3221,
#          9: [  'mIcNBoZTEGsjpJclwZvZ',
#              datetime.datetime(1974, 4, 8, 17, 8, 4),
#              -898119344052519.0],
#          10: {  8: 'vqPEMRbJVWKezwhViyno',
#              9: 'vQkHsfftKVaHyYvkgKff',
#              10: [6263, 'fRnzGIwzKpxlQpMdZLnZ']}},
#     'կռվել': {  2: 'ubOPSydwTDHUXloMWdHf',
#           3: [  Decimal('-36527654597.132'),
#               'https://last_name.com/search/',
#               Decimal('254766825684.0')],
#           4: {  2: 'WAeKgbbijvLdXVAASobq',
#               3: -941.5,
#               4: ['LTCcGuSWpsqBIuRBFqxK', 21]}},
#     'ձյուն': {  6: 'XcewssvkRVtqmRuouoBO',
#           7: [  8026,
#               datetime.datetime(1971, 5, 17, 15, 15, 40),
#               Decimal('-16677.67')],
#           8: {  6: Decimal('-5803.833'),
#               7: 'WRjSZdQIlRpWhcLydVUf',
#               8: ['MOTereeplSxnvkXPThtT', 3668]}},
#     'ձուկ': {  3: 'flora90@beti.com',
#           4: [  Decimal('4589.17457021'),
#              'SBUUlzNZkzHQLzpwousv',
#              'rpYgUiDjwdoqvcBfSBxz'],
#           5: {  3: -44329224.886855,
#              4: 'eRJwlnrNUvDUaFMZdVbB',
#              5: [  'http://kalantaryan.com/posts/main/main/',
#                  626484371.86187]}},
#     'որոշ': {  5: 'GnvcNdIUSVrJYWbMBbLF',
#           6: [  'bUnOZFOTSyHXkKimYChQ',
#              'LFMYksSgEbkaSrcyHPuj',
#              'pabashyan@mane.com'],
#           7: {  5: 'bozanyan@gmail.com',
#              6: datetime.datetime(2003, 5, 6, 14, 46, 14),
#              7: [-9928369327580.98, 586681100.4]}},
#     'ուտել': {  4: 'gDdiOUPrPfFgFZvAkaYq',
#           5: [  'rJqTXiHKhggxPOqMyYBM',
#               'harowtyownyananastasia@last_name.com',
#               'vanyanargishti@hotmail.com'],
#           6: {  4: -8426.18145,
#               5: 6721,
#               6: [7179, 'MseDmhIYOCECiwOkOVKx']}},
#     'փոքր': {  9: Decimal('6.359752'),
#           10: [  -57205.3992,
#               'vhjzeHQYpwzAxTMcfRBX',
#               'http://hovik.com/about.asp'],
#           11: {  9: 'http://www.papikyan.com/main.html',
#               10: 'https://www.enigomeshyan.com/',
#               11: [72623810.53, 9806]}},
#     'փչել': {  7: 'VLTzQYcDjszxrVruwHMN',
#           8: [  'JHYaiQiNGfJeHFMMRJiz',
#              'WpXzBldSwSYZDbzBzkam',
#              'cqTNKjZRnaYGLqUTTyPR'],
#           9: {  7: Decimal('-30842679795.532'),
#              8: -8085676.81106293,
#              9: [  'gUycIGQkVsyATaFmFQHA',
#                  'agraklyanjorj@tsakhkloryan.com']}}})

fake.pytuple(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  'VEfNrSyWPwbdHraoYDQi',
#   'AnCFphXOsUszfiMZpwBX',
#   'MizWyUOCIlFdRcLBxCjh',
#   Decimal('64766423356933.8'),
#   5553,
#   datetime.datetime(1999, 12, 1, 0, 8, 1))

faker.providers.ssn

fake.ein()
# '62-2649889'

fake.invalid_ssn()
# '117-04-0000'

fake.itin()
# '994-95-5633'

fake.ssn(taxpayer_identification_number_type="SSN")
# '379-11-1576'

faker.providers.user_agent

fake.android_platform_token()
# 'Android 2.1'

fake.chrome(version_from=13, version_to=63, build_from=800, build_to=899)
# ('Mozilla/5.0 (iPad; CPU iPad OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/534.2 '
# '(KHTML, like Gecko) CriOS/26.0.867.0 Mobile/54G910 Safari/534.2')

fake.firefox()
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_0; rv:1.9.4.20) Gecko/2016-04-20 '
# '17:58:10 Firefox/3.8')

fake.internet_explorer()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Trident/3.1)'

fake.ios_platform_token()
# 'iPad; CPU iPad OS 6_1_6 like Mac OS X'

fake.linux_platform_token()
# 'X11; Linux x86_64'

fake.linux_processor()
# 'x86_64'

fake.mac_platform_token()
# 'Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_9'

fake.mac_processor()
# 'Intel'

fake.opera()
# 'Opera/8.39.(X11; Linux x86_64; lo-LA) Presto/2.9.189 Version/10.00'

fake.safari()
# ('Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.01) AppleWebKit/534.40.2 (KHTML, like '
# 'Gecko) Version/5.0.3 Safari/534.40.2')

fake.user_agent()
# ('Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/536.2 (KHTML, like Gecko) '
# 'Chrome/50.0.812.0 Safari/536.2')

fake.windows_platform_token()
# 'Windows NT 5.01'