Language hy_AM

faker.providers.address

fake.address()
# 'ք. Թալին, 0596, Տոլստոյի 601'

fake.building_number()
# '504'

fake.city()
# 'Վեդի'

fake.city_prefix()
# 'ք.'

fake.city_suffix()
# ''

fake.country()
# 'Բահրեյն'

fake.country_code(representation="alpha-2")
# 'AF'

fake.postcode()
# '1476'

fake.postcode_in_state(state_abbr=None)
# '1694'

fake.secondary_address()
# 'բն. 73'

fake.state()
# 'Արմավիր'

fake.state_abbr()
# 'ԱՄ'

fake.street()
# 'Չայկովսկու'

fake.street_address()
# 'Բուռնազյան 232'

fake.street_name()
# 'Պուշկինի'

fake.street_prefix()
# 'փողոց'

fake.street_suffix()
# ''

fake.village()
# 'Սառնակունք'

fake.village_prefix()
# 'գ.'

faker.providers.automotive

fake.license_plate()
# 'AZY-6115'

faker.providers.bank

fake.bank_country()
# 'GB'

fake.bban()
# 'HBRE4851163480864'

fake.iban()
# 'GB03YWCR2233394718108'

faker.providers.barcode

fake.ean(length=13)
# '4380145724877'

fake.ean13()
# '4964345093638'

fake.ean8()
# '43310357'

faker.providers.color

fake.color_name()
# 'Կապույտ փոշի'

fake.hex_color()
# '#e02a6d'

fake.rgb_color()
# '91,39,143'

fake.rgb_css_color()
# 'rgb(205,135,220)'

fake.safe_color_name()
# 'կապույտ'

fake.safe_hex_color()
# '#999900'

faker.providers.company

fake.bs()
# 'դրամայնացնել հեղափոխական շուկաներ'

fake.catch_phrase()
# 'դիմացկուն բաղադրյալ պորտալ'

fake.company()
# 'Դուզճակատչյան և Սանթրոսյան ՍՊԸԹովուլջյան, Քրքորյան և Ֆրանգուլյան ՀՁ'

fake.company_suffix()
# 'Գրուպ'

faker.providers.credit_card

fake.credit_card_expire(start="now", end="+10y", date_format="%m/%y")
# '09/23'

fake.credit_card_full(card_type=None)
# 'JCB 16 digit\nԲարսեղ Աթասյան\n3548074134500568 10/22\nCVC: 435\n'

fake.credit_card_number(card_type=None)
# '213166406449613'

fake.credit_card_provider(card_type=None)
# 'VISA 16 digit'

fake.credit_card_security_code(card_type=None)
# '892'

faker.providers.currency

fake.cryptocurrency()
# ('WAVES', 'Waves Platform')

fake.cryptocurrency_code()
# 'TRX'

fake.cryptocurrency_name()
# 'Coinye'

fake.currency()
# ('TRY', 'Turkish lira')

fake.currency_code()
# 'KWD'

fake.currency_name()
# 'Moldovan leu'

faker.providers.date_time

fake.am_pm()
# 'AM'

fake.century()
# 'IX'

fake.date(pattern="%Y-%m-%d", end_datetime=None)
# '1985-07-26'

fake.date_between(start_date="-30y", end_date="today")
# datetime.date(2005, 9, 22)

fake.date_between_dates(date_start=None, date_end=None)
# datetime.date(2019, 4, 18)

fake.date_object(end_datetime=None)
# datetime.date(1992, 4, 10)

fake.date_of_birth(tzinfo=None, minimum_age=0, maximum_age=115)
# datetime.date(1903, 5, 26)

fake.date_this_century(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2002, 1, 13)

fake.date_this_decade(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2017, 2, 25)

fake.date_this_month(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 4, 8)

fake.date_this_year(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 4, 17)

fake.date_time(tzinfo=None, end_datetime=None)
# datetime.datetime(2004, 5, 12, 0, 31, 16)

fake.date_time_ad(tzinfo=None, end_datetime=None, start_datetime=None)
# datetime.datetime(166, 10, 18, 7, 49, 22)

fake.date_time_between(start_date="-30y", end_date="now", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2011, 2, 16, 4, 34, 45)

fake.date_time_between_dates(datetime_start=None, datetime_end=None, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 4, 18, 14, 29, 6)

fake.date_time_this_century(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2005, 4, 6, 13, 47, 43)

fake.date_time_this_decade(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2015, 12, 12, 23, 4, 55)

fake.date_time_this_month(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 4, 4, 0, 50, 58)

fake.date_time_this_year(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 1, 23, 18, 33, 56)

fake.day_of_month()
# '18'

fake.day_of_week()
# 'Ուրբաթ'

fake.future_date(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 4, 23)

fake.future_datetime(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 4, 22, 1, 27, 52)

fake.iso8601(tzinfo=None, end_datetime=None)
# '1984-11-09T20:13:37'

fake.month()
# '10'

fake.month_name()
# 'Սեպտեմբեր'

fake.past_date(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 3, 28)

fake.past_datetime(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 4, 2, 11, 12, 1)

fake.time(pattern="%H:%M:%S", end_datetime=None)
# '08:19:01'

fake.time_delta(end_datetime=None)
# datetime.timedelta(0)

fake.time_object(end_datetime=None)
# datetime.time(19, 8, 44)

fake.time_series(start_date="-30d", end_date="now", precision=None, distrib=None, tzinfo=None)
# <generator object Provider.time_series at 0x7f10e10b3660>

fake.timezone()
# 'Asia/Karachi'

fake.unix_time(end_datetime=None, start_datetime=None)
# 595235508

fake.year()
# '2016'

faker.providers.file

fake.file_extension(category=None)
# 'key'

fake.file_name(category=None, extension=None)
# 'ինչ.key'

fake.file_path(depth=1, category=None, extension=None)
# '/հուր/մոտ.jpeg'

fake.mime_type(category=None)
# 'image/jpeg'

fake.unix_device(prefix=None)
# '/dev/vdz'

fake.unix_partition(prefix=None)
# '/dev/xvdr9'

faker.providers.geo

fake.coordinate(center=None, radius=0.001)
# Decimal('-164.171891')

fake.latitude()
# Decimal('-89.9166095')

fake.latlng()
# (Decimal('35.581911'), Decimal('67.817439'))

fake.local_latlng(country_code="US", coords_only=False)
# ('36.06523', '-119.01677', 'Porterville', 'US', 'America/Los_Angeles')

fake.location_on_land(coords_only=False)
# ('28.54944', '-81.77285', 'Clermont', 'US', 'America/New_York')

fake.longitude()
# Decimal('20.775087')

faker.providers.internet

fake.ascii_company_email(*args, **kwargs)
# 'grigor98@mnatsakanyan.com'

fake.ascii_email(*args, **kwargs)
# 'qzaryan@last_name.net'

fake.ascii_free_email(*args, **kwargs)
# 'shahen85@gmail.com'

fake.ascii_safe_email(*args, **kwargs)
# 'sirarpisafaryan@example.com'

fake.company_email(*args, **kwargs)
# 'tagowhibejanyan@last_name.info'

fake.domain_name(*args, **kwargs)
# 'liana.com'

fake.domain_word(*args, **kwargs)
# 'azhanjyan'

fake.email(*args, **kwargs)
# 'jeyn17@hotmail.com'

fake.free_email(*args, **kwargs)
# 'owzownyanmonika@yahoo.com'

fake.free_email_domain(*args, **kwargs)
# 'gmail.com'

fake.hostname(*args, **kwargs)
# 'srv-04.last_name.info'

fake.image_url(width=None, height=None)
# 'https://dummyimage.com/540x476'

fake.ipv4(network=False, address_class=None, private=None)
# '192.0.217.125'

fake.ipv4_network_class()
# 'a'

fake.ipv4_private(network=False, address_class=None)
# '172.21.57.213'

fake.ipv4_public(network=False, address_class=None)
# '4.161.254.123'

fake.ipv6(network=False)
# '81e:392b:3695:311e:83e4:cdde:ffde:523e'

fake.mac_address()
# 'ac:6c:31:c7:dd:a3'

fake.safe_email(*args, **kwargs)
# 'innaazarowmyan@example.com'

fake.slug(*args, **kwargs)
# ''

fake.tld()
# 'biz'

fake.uri()
# 'https://www.last_name.com/blog/categories/faq/'

fake.uri_extension()
# '.php'

fake.uri_page()
# 'login'

fake.uri_path(deep=None)
# 'explore/app/tag'

fake.url(schemes=None)
# 'http://howsik.biz/'

fake.user_name(*args, **kwargs)
# 'npetrosyants'

faker.providers.isbn

fake.isbn10(separator="-")
# '0-641-21734-X'

fake.isbn13(separator="-")
# '978-1-4917-7544-8'

faker.providers.job

fake.job()
# 'Վիճակագրագետ'

faker.providers.lorem

fake.paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)
# ('Սառույց պոչ քիչ ընկնել ծծել այնտեղ. Ծունկ քաշել հոսել աստղ ամուսին փոքր '
# 'սրբել. Լսել ճիճու ճարպ տալ գլուխ կին վախենալ.')

fake.paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Քիթ քորել ձուկ խմել ապրել. Շփել կծել փորել սրբել. Օր քորել դուք տեսնել '
#   'հաշվել մայր.',
#   'Երկար կռվել հուր մշուշ. Մտածել սառույց կարել. Ճիշտ զգալ կծել կարմիր կլոր.',
#   'Լողալ քերծել մեռնել ծուխ.']

fake.sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)
# 'Մտածել միս խոտ բարակ հեռու.'

fake.sentences(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Նրանք երգել մեռնել պոզ վիզ որոշ.',
#   'Կանգնել եղջյուր աչք ործկալ շատ օձ տերև.',
#   'Ճիճու լվալ այստեղ բութ փտած.']

fake.text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# ('Ուղիղ կծել ականջ երեխա հինգ վատ. Հին ընկնել վառվել ջուր.\n'
# 'Խաղալ ինչ ամպ գետ. Աղ գիտենալ գիտենալ խմել օր. Դուք որտեղ այնտեղ մեկ '
# 'վառվել.\n'
# 'Բերան կանգնել լիքը կռվել սրբել լսել. Ճարպ տեսնել այնտեղ ոչ շփել.')

fake.word(ext_word_list=None)
# 'արյուն'

fake.words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)
# ['սերմ', 'պահել', 'հարվածել']

faker.providers.misc

fake.binary(length=1048576)
# (b"\x01\xc7\xfe\xaf\xdc\x8f\x88\xb8\xb6\xd9\xfd'c\x8e{\xf4X]\x16h"
# b'\x05\xf8\x01\x84)\xfb?I\x90D\x90\x90\x8al@ov"\x17Q\x84\xf9\xe8\xc1'
# b'\xdd\x18l\x18\xf7\x97\xd4\x97\x83\xa5\xd70\x87\xd5\x96\x16\xaf\x80%\xae'
# b'\xf6DZ\xcc~A\x1c,\x16\xdb\xdd,\x99\xca\xff\xfa\x80^\x03n\xd7\xa6\xbfp'
# b"\xb8\x95h\xd7{\x89\x85\x8a\xb9H45'x{K\xb9l\x91\x13\x9a3fy\x10K\t&"
# b'd\xae\xb5\x9b\xa8/\xd4\x88\xaf\x9b\xdd\x92\xde\xd4\x8fL\x9f\xda]`'
# b'\xcf\xc6\x85D\x02hS\xeb\x9eL\xe2\xeb\xd4\xd8\xc6\x18\xf4y\xc34\x94a\x84['
# b'i\xc5\xc7Bt\xf23\xb5|\xfb~\xceG\x1eY<\xe3\xe0\x87s=\x0bh0[#1X%\xc3\xf6I'
# b'\xb0\xc8\xc7\xa8!]\x84i\xac\x83\xcaW\xe3\xfb\xf94\xd7\x9a\xa7\xd4y\xec/\xcf'
# b'\xc5\xab/\x0f\xde(N`JKv\xe8\x96\xcd\x91[\x1fF\x8e\x16\xfe\x02R!\x7f\xbf\x1eQ'
# b'z>g\xfa;\xe7\xa3\x80\xe9A"\x046\x13\x9f\xf4\xb1T>rB\x1bB\xa4\xf8\xcc\x1f\xb2'
# b'e\xc3_\xb5E[\x8a\xf5^i)\xc5\xccSR\xdeH\x85\xf7\xa6\xc9@\x19L\xa7<\x1f\x85'
# b'\xa6\x1c\xe93\xe1\xa6\x84\x9b*mB\xda\x03\xc8\xf3\x7f\xf4\x00\x89\xec'
# b'\xc4NN\xd1\xdf=\x05\xe6k[\xc6N\xac\xae\x1a\xabu\xc6!\xb8E\x03]>'
# b"\x18\xd3\xbe\xe8s \x1a\n\xbc\xf2\x06\xeftd@\xad\xf3\xe3U^2g\xc8A\x99O'\xfc"
# b'\x83\xf5L\x7f?\xbf\xcfe\xecX\xdb&I\xc3\x1c\xf2\x8e&\xeb\xa9)$\xd1]'
# b'\xbc\xdd\x19/\xc5\xd6\xac%\x14\xdc\xf1\x9b\x83\xe1\x9b\xca\xf5\xabeKV\xb0u~'
# b'\x8e\xd5\xd03\x16\x01?\x9b\x92\xcb\xe4\x18]y\xf8\xa9\xf4\xc5\xf2\xbd'
# b'l\x9a\x93{\x88\x9fhI\x08.\xacg\xbed\x12\x0e\xba\xc6\x07\xd3\x0e\xe1\xb07'
# b'\xa2\x9ez\rH\x08\x00Mn\xbdR\xc5\xa4!m\th\xf9\xdb$L\xb3\xfc\xb1H\xfe\xcfW'
# b'yM\x8e\xd7\xd1B?\x8b\xf1\xef\xb4B\xb1\xd0\x0eI\x98\xe6\xf4r\xfb\xa9\x99$'
# b'\xcd\xaa\x12\x1b\xaa\xad#*\x10\xc7\xc3/\xe2C\x84<\x8bI\x95M|\xb0\x84\xa6'
# b'0\x05\x16H\x01\x87\x89C[\x81\xdc\xc9\x98\xc1~,9X\x04!\x85\xa6T\xe9'
# b'4\xbf\xa9\xdf\nN\xdb\x877r\x9a\xa7\x14_\x18:\xbd\xd2f\xe0\xc1\xe9\x8a_'
# b'\x99\xf03\xf6\x94S=\xf7\xe8\x9e\x05>\xe6\x1b\xde\xe0\x9a)\xc1PT\xa7\xcb&'
# b'Q\xa0\x85v\xd2;\x169\x03Iw\xdb\xca\xe2h\x98:\xd0\xf6[T\xba\x96`kZ\xc9\xfd'
# b'$s\xa3!c\xc7\xda\x88\xa1 M\x7f\x94\x1c\t@t\xb3\x93V\x1c\xe7\x82\x92'
# b"V\x8dI\xbc\xdf\x04k\x95NSW\xea\xb1\xca\xd3>m@}wM\x02\xbc\xb8'\xbdM\xb5"
# b'm\xb1b)\xf8\x7fP\xa6\x9d\x08\xca\xa5\x1d\x0f\x8es\xe6v\x1d\xc1F\xeb\xcap'
# b"\xd3'\x80'\x1f\xff\x9f\xa9\xfcV\x1e\x8bt\xb2?\x11\xd3\x1d\xcaa\xef\xc9\xa0|"
# b'\xa6f\xc9\xa4\xaaM\xba\xc8A\xa9\xa7\x8b\xebe\xd6Ty\t\xc7\xc0\x1e\xaaX\xbd'
# b'[\x81\xe3\x99Q\xa8\x9f\xcb\xe9\xfd\x8d\xceFA$h\xa5T7\xce\xdbd\xc25\xbfVg\xb4'
# b'(6\x97\x99\x9b\xfd\x99\x03\xba`SH\xcfX:\x17\x05\xfa6\xb2 \xee\xd2\x7f'
# b'\xfcA2\xd1}\x12\xc7{\t\x11\xffM\xb4\x1ch\xe7s\x7fvoA6\xcfW\xd8k\xd9\xef'
# b'\x9aIrA\xf3&\x13\xf92q\xf6\x8f\xe1\xbc\x8a\xb0\x96\xc8\xe6\x96\x96}\xb8~'
# b'\xcb\x01\x03\x18)\xb4\xces\xfe\x1dJ\xd2\xb1\xe5P\xc3\xee\x7f\x95\xd1'
# b'7\x13\xb6\x13^M\xc4~\xbe\xa7s\x10\xf8\xa0\xc3\x82A\x16c\xa4K\xa6\xe7\x00'
# b'\xbd\xae\x9e\xd2?\tUb\xc7\x9e\xa4\xe5(\x95D\x99\x7fx\xe5\xcf\xb8/f<@zP!'
# b'\xcf\xe4\n\xd4\x8e\xf3\xc6j\x0e\x0e\x9cv\x12\xb2U\xd9D1\x11\xef'
# b'\xc7\x0e\xb4\x9e\xc8!\xa4\x7f,u\xc4f\xc0-ow\xa1\xcc\x12|\x9a\n\xdb0'
# b'\xf3\xf8I\xd0\xc4\xce\x9c\xd4\x982\xf7$\xd5\xcc\xa8\xca\xfeA5J\x01\xa0~_'
# b'\x96I=\xa9\xd4\x08\x82$\xdd\xb0P\xb8\x08\xbd\xf1n')

fake.boolean(chance_of_getting_true=50)
# False

fake.md5(raw_output=False)
# '9466d78c1076c1e20d2ee21bfa8909f3'

fake.null_boolean()
# True

fake.password(length=10, special_chars=True, digits=True, upper_case=True, lower_case=True)
# '$11C2&CcRz'

fake.sha1(raw_output=False)
# 'ec54a303df82eff54fc870dde31c0f3b7c92d755'

fake.sha256(raw_output=False)
# '214ccf3cdeccecfc8a4d125e2bb12bb42d4bd5fa52ab93d5b51c1e7f1f93b736'

fake.uuid4(cast_to=<class 'str'>)
# '416058c0-2a33-49f3-b2fb-15ace4084d91'

faker.providers.person

fake.first_name()
# 'Սմբատ'

fake.first_name_female()
# 'Նանա'

fake.first_name_male()
# 'Մեխակ'

fake.last_name()
# 'Մուշկամբարյան'

fake.last_name_female()
# 'Թորոսյան'

fake.last_name_male()
# 'Իմաստունյան'

fake.name()
# 'Րաֆֆի Ստեփանյան'

fake.name_female()
# 'Ռիմա Բաբայան'

fake.name_male()
# 'Ներսես Զավարյան'

fake.prefix()
# ''

fake.prefix_female()
# ''

fake.prefix_male()
# ''

fake.suffix()
# ''

fake.suffix_female()
# ''

fake.suffix_male()
# ''

faker.providers.phone_number

fake.msisdn()
# '0653234291903'

fake.phone_number()
# '303.13024'

faker.providers.profile

fake.profile(fields=None, sex=None)
# {  'address': 'ք. Մասիս, 3721, Հին Երևանցու 132, բն. 84',
#   'birthdate': datetime.date(1954, 3, 14),
#   'blood_group': 'AB+',
#   'company': '{{last_name} ՀՁ',
#   'current_location': (Decimal('48.6270165'), Decimal('-115.156158')),
#   'job': 'Տեքստիլ տեխնոլոգ',
#   'mail': 'hermine23@yahoo.com',
#   'name': 'Դենիս Ֆահրադյան',
#   'residence': 'ք. Արտաշատ, 1410, Սիլվա Կապուտիկյան 885, բն. 97',
#   'sex': 'M',
#   'ssn': '518-54-2262',
#   'username': 'laowra35',
#   'website': [  'http://yogowrtchyan.com/',
#          'https://www.imekchyan.com/',
#          'http://denis.com/',
#          'https://armen.net/']}

fake.simple_profile(sex=None)
# {  'address': 'ք. Վանաձոր, Ցախի 75, բն. 07',
#   'birthdate': datetime.date(1925, 2, 3),
#   'mail': 'fkhalikyan@yahoo.com',
#   'name': 'Վահրամ Բազեյան',
#   'sex': 'M',
#   'username': 'nshan88'}

faker.providers.python

fake.pybool()
# False

fake.pydecimal(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# Decimal('-53.92323362')

fake.pydict(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {  'ամպ': 'rrrvJnMcDxwNoptvWqne',
#   'աստղ': -8.2836081170423,
#   'խոտ': Decimal('-56154593.2854'),
#   'կրակ': datetime.datetime(1999, 11, 11, 16, 56, 55),
#   'ձու': datetime.datetime(2002, 1, 20, 1, 28, 21),
#   'քիթ': datetime.datetime(2017, 11, 27, 5, 41, 12)}

fake.pyfloat(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# 58414371058.75

fake.pyint(min=0, max=9999, step=1)
# 9003

fake.pyiterable(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  822131136.0,
#   Decimal('670728601.66218'),
#   'jLmUJUAwEYPPnuqxSiHb',
#   'stsYeQtVDxRdqqDsmvvb',
#   2034,
#   'JfNOpAhgNkyvDgVvLSYK')

fake.pylist(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  'jhwaHxxqTdUNsfqyGHeq',
#   'dokholyannane@jorj.info',
#   'http://www.koryown.com/posts/category/privacy/',
#   'BMCaamFEwOetvWNZFEZI',
#   5668,
#   4270,
#   7971,
#   82237398503230.0,
#   'UPCkiaONnrHyXVeskOhA',
#   'http://last_name.com/terms.html',
#   3971,
#   4257.81,
#   'bWQloSUzqaChpsUdkmsW']

fake.pyset(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {96, 'davitowlowbabyan@last_name.com', 'ecoRzrWvkixpPYciqKhB', 9.38595235, 'nZlyGHnWUhKBSzquLhXl', 9978, 'zCPzzIuMIYhzPRzMYyeF', Decimal('-4.100886592'), 597528733496756.0, 'khosrovpoghpatyan@ovsanna.com', 'xadiyan@nora.com'}

fake.pystr(min_chars=None, max_chars=20)
# 'XOYIwamuSsOfOusAnFtF'

fake.pystruct(count=10, *value_types)
# (  [  'https://vahanyan.net/',
#     datetime.datetime(1979, 5, 6, 3, 37, 21),
#     'vazgenparonyants@charli.com',
#     43.7799291725,
#     3772,
#     'mlcMiAHHoTzVORVkXGMp',
#     'PrbgdQUkxRFKWAtSpBgt',
#     'bPmVcqtPzGfZOrMeCTrI',
#     datetime.datetime(1970, 9, 10, 5, 20, 35),
#     3736],
#   {  'աջ': 'http://last_name.com/list/posts/privacy/',
#     'ես': 867452339740.0,
#     'խփել': 4208,
#     'հրել': 1177,
#     'մեջք': Decimal('233.667765487'),
#     'ուրիշ': 4702,
#     'պառկել': 'hamazaspnahapetyan@hotmail.com',
#     'ջուր': 'DedcxQApDbngJaIVbyYQ',
#     'սիրտ': Decimal('62729779578014.3'),
#     'քիչ': 'IJCDhcHEvxxZhwwiGOYp'},
#   {  'աստղ': {  8: 'vZgnxJWmnmNzeKLCImNk',
#           9: [  'lLnlmasDwpOKszamxAuM',
#              'http://www.mowrad.biz/categories/category/tags/login/',
#              datetime.datetime(2001, 10, 3, 9, 26, 13)],
#           10: {  8: 'ofEhVOewtAqsrSBQlXTv',
#               9: 3498607295913.95,
#               10: [  'WLAzmAYtmVcpHEhqObcl',
#                   'nalbandyanstepan@gmail.com']}},
#     'բաժանել': {  6: 9848,
#            7: [  'UIRGdiukuoAKpnoFqygB',
#                765,
#                Decimal('-858527078.21742')],
#            8: {  6: 'swQPyICrEEDLMRDSifoK',
#                7: 6338,
#                8: [  'yKZVLaTYvWJtCTaZTTXB',
#                   'dfGaCLpoFcjgUEKTVKjC']}},
#     'երկար': {  5: 'PXHbFApMKOmFfcJPPJpI',
#           6: ['gohar68@simon.net', -4.57, 'WkqqhfuPhHWYIlJFlVNY'],
#           7: {  5: 6649,
#               6: 'http://www.agralyan.com/search/',
#               7: [377514411913792.0, 'qneKDoDtTRtwtXJJWiag']}},
#     'թքել': {  2: 'http://babken.biz/tag/list/wp-content/main/',
#           3: [  Decimal('38741.52247002'),
#              'mghabzimalyan@evgine.com',
#              datetime.datetime(1987, 4, 30, 3, 11, 58)],
#           4: {  2: 'qOsWKdFguTBKxpLucvtG',
#              3: 'amyTBRLupENCMHuEEJrd',
#              4: [Decimal('-7210702899.51311'), 63.766567583]}},
#     'հեռու': {  7: 'NdIXPxwSuGOIfZpubBnu',
#           8: [  'rhewazyanleyla@hotmail.com',
#               'etowghremachyan@gmail.com',
#               Decimal('-62403560049.6')],
#           9: {  7: 'XlWuHwaTnCEFQHeUSArx',
#               8: 'sargisveranyan@hotmail.com',
#               9: [3193, 4495]}},
#     'ոջիլ': {  3: 'gGimJfrcomosGSNdAHwL',
#           4: [  'CIibdohBbVLnxROrzodE',
#              3712,
#              datetime.datetime(2012, 4, 20, 7, 30, 47)],
#           5: {  3: 1119,
#              4: 'hvZhWEaYNluGbXiwTYMr',
#              5: ['mrhowstamyan@gmail.com', 3213]}},
#     'սիրտ': {  0: 7192,
#           1: [Decimal('544.61784855'), 3931, 'WmdVImpfOtNQcYPRywoM'],
#           2: {  0: 'http://lida.com/tag/home.htm',
#              1: 'poghosagowlyan@last_name.biz',
#              2: [7824, 'wrRSynwigLELhoyzvzYK']}},
#     'տեսնել': {  9: 'baghram93@gmail.com',
#            10: [  9120,
#                datetime.datetime(1972, 10, 21, 4, 52, 20),
#                Decimal('7222363401.923')],
#            11: {  9: 5769,
#                10: Decimal('87189.56'),
#                11: [  datetime.datetime(1993, 5, 20, 7, 14, 14),
#                    7194]}},
#     'փոշի': {  4: 'aDobQfrRUFYpYFpqKwHU',
#           5: [  'lkpndOFxErtMmIyQeEWG',
#              6213,
#              datetime.datetime(1978, 2, 15, 23, 22, 7)],
#           6: {  4: 'naxeMYsoeLFQrsaZUAYL',
#              5: Decimal('4097.52'),
#              6: [  datetime.datetime(1980, 4, 5, 23, 22, 21),
#                  datetime.datetime(1997, 2, 22, 12, 48, 1)]}},
#     'փորոտիք': {  1: 8844,
#            2: [  'iXhvhAxiukZbwwxdMEGW',
#                4576,
#                'https://silva.com/privacy/'],
#            3: {  1: 'bagratownikaren@adatowryan.biz',
#                2: 'ateshyanalvard@last_name.com',
#                3: [  'ycYubHBIgfeWRnxUTwYL',
#                   'http://www.last_name.biz/author/']}}})

fake.pytuple(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  Decimal('-679499441899321.0'),
#   3817,
#   'QPrNEdxdFKgJqMHsOptS',
#   'lxyurwKmIKJqxIcoXfMD',
#   'http://www.kristofer.net/post/',
#   'RfuAnyLmNygiZjpRZygu',
#   50.16893,
#   'ySNMaYPGXYCvUxpzLTss',
#   -3388128936.97327,
#   'PlpUcPAGQWkoOqUpWvuk',
#   'dxjwhORTsTliLIaVDoDk')

faker.providers.ssn

fake.ein()
# '94-8809605'

fake.itin()
# '907-79-9021'

fake.ssn(taxpayer_identification_number_type="SSN")
# '264-98-1881'

faker.providers.user_agent

fake.chrome(version_from=13, version_to=63, build_from=800, build_to=899)
# ('Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/5340 (KHTML, like Gecko) '
# 'Chrome/53.0.861.0 Safari/5340')

fake.firefox()
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_2; rv:1.9.3.20) '
# 'Gecko/2017-06-06 22:10:06 Firefox/3.6.7')

fake.internet_explorer()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 5.01; Trident/5.0)'

fake.linux_platform_token()
# 'X11; Linux i686'

fake.linux_processor()
# 'i686'

fake.mac_platform_token()
# 'Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_10_0'

fake.mac_processor()
# 'Intel'

fake.opera()
# 'Opera/8.65.(Windows NT 5.1; nan-TW) Presto/2.9.186 Version/12.00'

fake.safari()
# ('Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1) AppleWebKit/532.44.7 (KHTML, like '
# 'Gecko) Version/5.0.4 Safari/532.44.7')

fake.user_agent()
# 'Opera/8.61.(Windows NT 6.1; bho-IN) Presto/2.9.172 Version/10.00'

fake.windows_platform_token()
# 'Windows NT 6.2'