Locale hy_AM

faker.providers.address

class faker.providers.address.hy_AM.Provider(generator: Any)

Bases: faker.providers.address.Provider

address() → str
Example:‘791 Crist Parks, Sashabury, IL 86039-9874’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.address()
...
'ք. Ալավերդի, 2321, Միչուրինի 75, բն. 38'
'ք. Արթիկ, Օստրովսկու 89, բն. 4'
'ք. Վայք, Պետրոս Ադամյան 156'
'ք. Նոյեմբերյան, 4107, Սիլվա Կապուտիկյան 08'
'ք. Վեդի, Ֆիզկուլտուրնիկների 9'
administrative_unit(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘Կոտայք’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.administrative_unit()
...
'Շիրակ'
'Շիրակ'
'Արագածոտն'
'Լոռի'
'Տավուշ'
building_number() → str
Example:‘791’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.building_number()
...
'60'
'87'
'47'
'93'
'242'
city(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘Բյուրեղավան’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.city()
...
'Իջևան'
'Քաջարան'
'Կապան'
'Ալավերդի'
'Դաստակերտ'
city_prefix(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘ք.’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.city_prefix()
...
'ք.'
'ք.'
'ք.'
'ք.'
'ք.'
city_suffix(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘town’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.city_suffix()
...
''
''
''
''
''
country(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.country()
...
'Տուվալու'
'Իրաք'
'Սոմալի'
'Արևմտյան Սահարա'
'Կիրիբատի'
country_code(representation: str = 'alpha-2') → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.country_code()
...
'MV'
'PS'
'NL'
'BB'
'IL'
current_country() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.current_country()
...
'Armenia'
'Armenia'
'Armenia'
'Armenia'
'Armenia'
current_country_code() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.current_country_code()
...
'AM'
'AM'
'AM'
'AM'
'AM'
postcode() → str
Example:‘3159’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.postcode()
...
'3355'
'3645'
'0531'
'2321'
'4180'
postcode_in_state(state_abbr: Optional[str] = None) → str
Example:‘4703’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.postcode_in_state()
...
'3030'
'0332'
'3848'
'2910'
'3383'
secondary_address() → str
Example:‘բն. 49’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.secondary_address()
...
'բն. 60'
'բն. 87'
'բն. 47'
'բն. 93'
'բն. 24'
state(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘Կոտայք’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.state()
...
'Շիրակ'
'Շիրակ'
'Արագածոտն'
'Լոռի'
'Տավուշ'
state_abbr(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘ՎՁ’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.state_abbr()
...
'ՇԿ'
'ՇԿ'
'ԱԳ'
'ԼՌ'
'ՎՁ'
street(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘Ոսկերիչների’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.street()
...
'Ղազար Փարպեցու'
'Մովսես Խորենացու'
'Սայաթ-Նովայի'
'Լենինգրադյան'
'Սարյան'
street_address() → str
Example:‘791 Crist Parks’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.street_address()
...
'Սայաթ-Նովայի 87'
'Պռոշյան 93'
'Բուդապեշտի 9'
'Կասյան 1'
'Վահրամ Փափազյան 5'
street_name() → str
Example:‘Crist Parks’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.street_name()
...
'Մովսես Խորենացու'
'Լենինգրադյան'
'Միչուրինի'
'Պռոշյան'
'Տարսոնի'
street_prefix(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘փողոց’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.street_prefix()
...
'պողոտա'
'պողոտա'
'փողոց'
'պողոտա'
'պողոտա'
street_suffix(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘Avenue’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.street_suffix()
...
''
''
''
''
''
village(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘Ոսկեվազ’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.village()
...
'Լանջիկ'
'Վարդաղբյուր'
'Զովասար'
'Գեղաքար'
'Արծվաբերդ'
village_prefix(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘գ.’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.village_prefix()
...
'գ.'
'գ.'
'գ.'
'գ.'
'գ.'

faker.providers.color

class faker.providers.color.hy_AM.Provider(generator: Any)

Bases: faker.providers.color.Provider

Implement color provider for hy_AM locale.

color(hue: Optional[HueType] = None, luminosity: Optional[str] = None, color_format: str = 'hex') → str

Generate a color in a human-friendly way.

Under the hood, this method first creates a color represented in the HSV color model and then converts it to the desired color_format. The argument hue controls the H value according to the following rules:

 • If the value is a number from 0 to 360, it will serve as the H value of the generated color.
 • If the value is a tuple/list of 2 numbers from 0 to 360, the color’s H value will be randomly selected from that range.
 • If the value is a valid string, the color’s H value will be randomly selected from the H range corresponding to the supplied string. Valid values are 'monochrome', 'red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'purple', and 'pink'.

The argument luminosity influences both S and V values and is partially affected by hue as well. The finer details of this relationship are somewhat involved, so please refer to the source code instead if you wish to dig deeper. To keep the interface simple, this argument either can be omitted or can accept the following string values:'bright', 'dark', 'light', or 'random'.

The argument color_format controls in which color model the color is represented. Valid values are 'hsv', 'hsl', 'rgb', or 'hex' (default).

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue='red')
...
'#af2f33'
'#e02141'
'#ef6466'
'#a80a14'
'#ed9e95'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(luminosity='light')
...
'#79c3e0'
'#89ffa1'
'#96cbf7'
'#aafaff'
'#e3f495'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue=(100, 200), color_format='rgb')
...
'rgb(26, 155, 88)'
'rgb(9, 193, 49)'
'rgb(73, 229, 154)'
'rgb(107, 249, 166)'
'rgb(76, 204, 69)'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue='orange', luminosity='bright')
...
'#efc332'
'#edae65'
'#d1861d'
'#ffcc42'
'#e09533'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue=135, luminosity='dark', color_format='hsv')
...
'hsv(135, 96, 45)'
'hsv(135, 98, 57)'
'hsv(135, 94, 61)'
'hsv(135, 99, 47)'
'hsv(135, 94, 50)'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue=(300, 20), luminosity='random', color_format='hsl')
...
'hsl(217, 94, 27)'
'hsl(40, 23, 54)'
'hsl(268, 100, 74)'
'hsl(175, 43, 31)'
'hsl(131, 47, 11)'
color_name(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str

Generate a color name.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color_name()
...
'Մուգ կարմիր'
'Մուգ վարդագույն'
'Բաց կանաչ'
'Կարմիր'
'Վուշ'
hex_color() → str

Generate a color formatted as a hex triplet.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.hex_color()
...
'#d82c08'
'#629f70'
'#c2094d'
'#e3e707'
'#6baa95'
rgb_color() → str

Generate a color formatted as a comma-separated RGB value.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.rgb_color()
...
'197,215,20'
'132,248,207'
'155,244,183'
'111,71,144'
'71,48,128'
rgb_css_color() → str

Generate a color formatted as a CSS rgb() function.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.rgb_css_color()
...
'rgb(197,215,20)'
'rgb(132,248,207)'
'rgb(155,244,183)'
'rgb(111,71,144)'
'rgb(71,48,128)'
safe_color_name(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str

Generate a web-safe color name.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.safe_color_name()
...
'կապտականաչ'
'մուգ կապտականաչ'
'վառ մանուշակագույն'
'սպիտակ'
'մուգ կապտականաչ'
safe_hex_color() → str

Generate a web-safe color formatted as a hex triplet.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.safe_hex_color()
...
'#ccdd11'
'#88ffcc'
'#99ffbb'
'#664499'
'#443388'

faker.providers.company

class faker.providers.company.hy_AM.Provider(generator: Any)

Bases: faker.providers.company.Provider

bs() → str
Example:‘integrate extensible convergence’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.bs()
...
'վերափոխել համատարած շուկաներ'
'ինտեգրել էլեկտրոնային օգտագործողներ'
'արտադրանքի վերածել գրավիչ տեխնոլոգիաներ'
'զարգացնել դինամիկ ցանցեր'
'դրամայնացնել պատրաստի նախաձեռնություններ'
catch_phrase() → str
Example:‘Robust full-range hub’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.catch_phrase()
...
'վիրտուալ տեղային ապահովված գիծ'
'ավտոմատացված բարձր մակարդակի աշխատուժ'
'օրգանական լոգիստիկ գիտելիքների բազա'
'օպտիմալացված միջանկյալ գործառույթ'
'կազմակերպված հստակ մտածող ինտերֆեյս'
company() → str
Example:‘Acme Ltd’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.company()
...
'Մանվելյան ՍՊԸ'
'Ջանջուղազյան ԲԲԸ'
'Իմաստունյան ԲԲԸ'
'Փաշայան ՀՁ'
'Ալաբերկյան և Թադևոսյան ՀՁԱթաբեկյան, Ենիգոմեշյան և Սարոյան Հոլդինգ'
company_suffix(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘Ltd’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.company_suffix()
...
'ԲԲԸ'
'ԲԲԸ'
'ՍՊԸ'
'ՓԲԸ'
'Գրուպ'

faker.providers.date_time

class faker.providers.date_time.hy_AM.Provider(generator: Any)

Bases: faker.providers.date_time.Provider

am_pm() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.am_pm()
...
'AM'
'AM'
'AM'
'AM'
'AM'
century(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Example:‘XVII’
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.century()
...
'XIII'
'XIV'
'II'
'IX'
'XVII'
date(pattern: str = '%Y-%m-%d', end_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None) → str

Get a date string between January 1, 1970 and now.

Parameters:pattern – Format of the date (year-month-day by default)
Example:‘2008-11-27’
Returns:Date
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date()
...
'1996-03-20'
'2021-07-31'
'1998-08-15'
'1972-10-03'
'1987-08-15'
date_between(start_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = '-30y', end_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = 'today') → datetime.date

Get a Date object based on a random date between two given dates. Accepts date strings that can be recognized by strtotime().

Parameters:
 • start_date – Defaults to 30 years ago
 • end_date – Defaults to “today”
Example:

Date(‘1999-02-02’)

Returns:

Date

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_between()
...
datetime.date(2021, 6, 19)
datetime.date(2005, 11, 3)
datetime.date(2018, 7, 10)
datetime.date(2007, 1, 16)
datetime.date(1994, 2, 10)
date_between_dates(date_start: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None, date_end: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None) → datetime.date

Takes two Date objects and returns a random date between the two given dates. Accepts Date or datetime objects

Parameters:
 • date_start – Date
 • date_end – Date
Returns:

Date

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_between_dates()
...
datetime.date(2022, 9, 26)
datetime.date(2022, 9, 26)
datetime.date(2022, 9, 26)
datetime.date(2022, 9, 26)
datetime.date(2022, 9, 26)
date_object(end_datetime: datetime.datetime = None) → datetime.date

Get a date object between January 1, 1970 and now :example: datetime.date(2016, 9, 20)

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_object()
...
datetime.date(1996, 3, 20)
datetime.date(2021, 7, 31)
datetime.date(1998, 8, 15)
datetime.date(1972, 10, 3)
datetime.date(1987, 8, 15)
date_of_birth(tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None, minimum_age: int = 0, maximum_age: int = 115) → datetime.date

Generate a random date of birth represented as a Date object, constrained by optional miminimum_age and maximum_age parameters.

Parameters:
 • tzinfo – Defaults to None.
 • minimum_age – Defaults to 0.
 • maximum_age – Defaults to 115.
Example:

Date(‘1979-02-02’)

Returns:

Date

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_of_birth()
...
datetime.date(2021, 8, 29)
datetime.date(1959, 3, 2)
datetime.date(2009, 11, 22)
datetime.date(1963, 12, 22)
datetime.date(1912, 3, 30)
date_this_century(before_today: bool = True, after_today: bool = False) → datetime.date

Gets a Date object for the current century.

Parameters:
 • before_today – include days in current century before today
 • after_today – include days in current century after today
Example:

Date(‘2012-04-04’)

Returns:

Date

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_this_century()
...
datetime.date(2013, 2, 8)
datetime.date(2014, 4, 23)
datetime.date(2001, 5, 18)
datetime.date(2008, 10, 22)
datetime.date(2017, 5, 24)
date_this_decade(before_today: bool = True, after_today: bool = False) → datetime.date

Gets a Date object for the decade year.

Parameters:
 • before_today – include days in current decade before today
 • after_today – include days in current decade after today
Example:

Date(‘2012-04-04’)

Returns:

Date

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_this_decade()
...
datetime.date(2021, 8, 21)
datetime.date(2021, 10, 15)
datetime.date(2020, 3, 3)
datetime.date(2021, 2, 6)
datetime.date(2022, 3, 5)
date_this_month(before_today: bool = True, after_today: bool = False) → datetime.date

Gets a Date object for the current month.

Parameters:
 • before_today – include days in current month before today
 • after_today – include days in current month after today
Example:

dtdate(‘2012-04-04’)

Returns:

dtdate

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_this_month()
...
datetime.date(2022, 9, 19)
datetime.date(2022, 9, 21)
datetime.date(2022, 9, 2)
datetime.date(2022, 9, 13)
datetime.date(2022, 9, 25)
date_this_year(before_today: bool = True, after_today: bool = False) → datetime.date

Gets a Date object for the current year.

Parameters:
 • before_today – include days in current year before today
 • after_today – include days in current year after today
Example:

Date(‘2012-04-04’)

Returns:

Date

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_this_year()
...
datetime.date(2022, 5, 30)
datetime.date(2022, 6, 13)
datetime.date(2022, 1, 16)
datetime.date(2022, 4, 11)
datetime.date(2022, 7, 18)
date_time(tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None, end_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None) → datetime.datetime

Get a datetime object for a date between January 1, 1970 and now :param tzinfo: timezone, instance of datetime.tzinfo subclass :example: datetime(‘2005-08-16 20:39:21’) :return: datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_time()
...
datetime.datetime(1996, 3, 20, 7, 46, 39)
datetime.datetime(2021, 7, 31, 1, 24, 38)
datetime.datetime(1998, 8, 15, 8, 43, 22)
datetime.datetime(1972, 10, 3, 5, 52, 26)
datetime.datetime(1987, 8, 15, 9, 51, 25)
date_time_ad(tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None, end_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None, start_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None) → datetime.datetime

Get a datetime object for a date between January 1, 001 and now :param tzinfo: timezone, instance of datetime.tzinfo subclass :example: datetime(‘1265-03-22 21:15:52’) :return: datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_time_ad()
...
datetime.datetime(932, 7, 17, 1, 20, 13)
datetime.datetime(2009, 8, 3, 21, 25)
datetime.datetime(58, 3, 29, 17, 26, 45)
datetime.datetime(1023, 4, 21, 11, 47, 46)
datetime.datetime(1961, 7, 18, 3, 50, 16)
date_time_between(start_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = '-30y', end_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = 'now', tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.datetime

Get a datetime object based on a random date between two given dates. Accepts date strings that can be recognized by strtotime().

Parameters:
 • start_date – Defaults to 30 years ago
 • end_date – Defaults to “now”
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

datetime(‘1999-02-02 11:42:52’)

Returns:

datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_time_between()
...
datetime.datetime(2021, 6, 20, 13, 35, 40)
datetime.datetime(2005, 11, 5, 2, 51, 20)
datetime.datetime(2018, 7, 11, 23, 40, 20)
datetime.datetime(2007, 1, 18, 3, 19, 42)
datetime.datetime(1994, 2, 11, 13, 54, 14)
date_time_between_dates(datetime_start: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None, datetime_end: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None, tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.datetime

Takes two datetime objects and returns a random datetime between the two given datetimes. Accepts datetime objects.

Parameters:
 • datetime_start – datetime
 • datetime_end – datetime
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

datetime(‘1999-02-02 11:42:52’)

Returns:

datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_time_between_dates()
...
datetime.datetime(2022, 9, 26, 15, 46, 1)
datetime.datetime(2022, 9, 26, 15, 46, 1)
datetime.datetime(2022, 9, 26, 15, 46, 1)
datetime.datetime(2022, 9, 26, 15, 46, 1)
datetime.datetime(2022, 9, 26, 15, 46, 1)
date_time_this_century(before_now: bool = True, after_now: bool = False, tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.datetime

Gets a datetime object for the current century.

Parameters:
 • before_now – include days in current century before today
 • after_now – include days in current century after today
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

datetime(‘2012-04-04 11:02:02’)

Returns:

datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_time_this_century()
...
datetime.datetime(2013, 2, 8, 15, 53, 19)
datetime.datetime(2014, 4, 23, 16, 21, 41)
datetime.datetime(2001, 5, 18, 2, 56, 13)
datetime.datetime(2008, 10, 22, 16, 55, 42)
datetime.datetime(2017, 5, 24, 21, 37, 28)
date_time_this_decade(before_now: bool = True, after_now: bool = False, tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.datetime

Gets a datetime object for the decade year.

Parameters:
 • before_now – include days in current decade before today
 • after_now – include days in current decade after today
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

datetime(‘2012-04-04 11:02:02’)

Returns:

datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_time_this_decade()
...
datetime.datetime(2021, 8, 21, 10, 59, 9)
datetime.datetime(2021, 10, 15, 8, 2, 42)
datetime.datetime(2020, 3, 3, 21, 22, 1)
datetime.datetime(2021, 2, 6, 5, 6, 57)
datetime.datetime(2022, 3, 5, 5, 42, 11)
date_time_this_month(before_now: bool = True, after_now: bool = False, tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.datetime

Gets a datetime object for the current month.

Parameters:
 • before_now – include days in current month before today
 • after_now – include days in current month after today
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

datetime(‘2012-04-04 11:02:02’)

Returns:

datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_time_this_month()
...
datetime.datetime(2022, 9, 19, 16, 50, 35)
datetime.datetime(2022, 9, 21, 10, 0, 5)
datetime.datetime(2022, 9, 2, 23, 10, 3)
datetime.datetime(2022, 9, 13, 13, 39, 35)
datetime.datetime(2022, 9, 25, 19, 40, 41)
date_time_this_year(before_now: bool = True, after_now: bool = False, tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.datetime

Gets a datetime object for the current year.

Parameters:
 • before_now – include days in current year before today
 • after_now – include days in current year after today
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

datetime(‘2012-04-04 11:02:02’)

Returns:

datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.date_time_this_year()
...
datetime.datetime(2022, 5, 30, 14, 44, 47)
datetime.datetime(2022, 6, 13, 8, 0, 40)
datetime.datetime(2022, 1, 16, 17, 20, 30)
datetime.datetime(2022, 4, 11, 13, 16, 44)
datetime.datetime(2022, 7, 18, 13, 25, 32)
day_of_month() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.day_of_month()
...
'20'
'31'
'15'
'03'
'15'
day_of_week()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.day_of_week()
...
'Չորեքշաբթի'
'Շաբաթ'
'Շաբաթ'
'Երեքշաբթի'
'Շաբաթ'
future_date(end_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = '+30d', tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.date

Get a Date object based on a random date between 1 day from now and a given date. Accepts date strings that can be recognized by strtotime().

Parameters:
 • end_date – Defaults to “+30d”
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

dtdate(‘2030-01-01’)

Returns:

dtdate

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.future_date()
...
datetime.date(2022, 10, 15)
datetime.date(2022, 10, 17)
datetime.date(2022, 9, 28)
datetime.date(2022, 10, 9)
datetime.date(2022, 10, 21)
future_datetime(end_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = '+30d', tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.datetime

Get a datetime object based on a random date between 1 second form now and a given date. Accepts date strings that can be recognized by strtotime().

Parameters:
 • end_date – Defaults to “+30d”
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

datetime(‘1999-02-02 11:42:52’)

Returns:

datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.future_datetime()
...
datetime.datetime(2022, 10, 15, 8, 36, 37)
datetime.datetime(2022, 10, 17, 1, 46, 7)
datetime.datetime(2022, 9, 28, 14, 56, 5)
datetime.datetime(2022, 10, 9, 5, 25, 37)
datetime.datetime(2022, 10, 21, 11, 26, 43)
iso8601(tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None, end_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None, sep: str = 'T', timespec: str = 'auto') → str

Get a timestamp in ISO 8601 format (or one of its profiles). :param tzinfo: timezone, instance of datetime.tzinfo subclass :param sep: separator between date and time, defaults to ‘T’ :param timespec: format specifier for the time part, defaults to ‘auto’ - see datetime.isoformat() documentation :example: ‘2003-10-21T16:05:52+0000’

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.iso8601()
...
'1996-03-20T07:46:39'
'2021-07-31T01:24:38'
'1998-08-15T08:43:22'
'1972-10-03T05:52:26'
'1987-08-15T09:51:25'
month() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.month()
...
'03'
'07'
'08'
'10'
'08'
month_name()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.month_name()
...
'Մարտ'
'Հուլիս'
'Օգոստոս'
'Հոկտեմբեր'
'Օգոստոս'
past_date(start_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = '-30d', tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.date

Get a Date object based on a random date between a given date and 1 day ago. Accepts date strings that can be recognized by strtotime().

Parameters:
 • start_date – Defaults to “-30d”
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

dtdate(‘1999-02-02’)

Returns:

dtdate

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.past_date()
...
datetime.date(2022, 9, 14)
datetime.date(2022, 9, 16)
datetime.date(2022, 8, 28)
datetime.date(2022, 9, 8)
datetime.date(2022, 9, 20)
past_datetime(start_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = '-30d', tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → datetime.datetime

Get a datetime object based on a random date between a given date and 1 second ago. Accepts date strings that can be recognized by strtotime().

Parameters:
 • start_date – Defaults to “-30d”
 • tzinfo – timezone, instance of datetime.tzinfo subclass
Example:

datetime(‘1999-02-02 11:42:52’)

Returns:

datetime

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.past_datetime()
...
datetime.datetime(2022, 9, 15, 8, 36, 36)
datetime.datetime(2022, 9, 17, 1, 46, 6)
datetime.datetime(2022, 8, 29, 14, 56, 4)
datetime.datetime(2022, 9, 9, 5, 25, 36)
datetime.datetime(2022, 9, 21, 11, 26, 42)
pytimezone(*args, **kwargs) → Optional[datetime.tzinfo]

Generate a random timezone (see faker.timezone for any args) and return as a python object usable as a tzinfo to datetime or other fakers.

Example:faker.pytimezone()
Returns:dateutil.tz.tz.tzfile
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.pytimezone()
...
tzfile('/usr/share/zoneinfo/Indian/Maldives')
tzfile('/usr/share/zoneinfo/America/Barbados')
tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Stockholm')
tzfile('/usr/share/zoneinfo/Africa/Windhoek')
tzfile('/usr/share/zoneinfo/Asia/Qatar')
time(pattern: str = '%H:%M:%S', end_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None) → str

Get a time string (24h format by default) :param pattern: format :example: ‘15:02:34’

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.time()
...
'07:46:39'
'01:24:38'
'08:43:22'
'05:52:26'
'09:51:25'
time_delta(end_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None) → datetime.timedelta

Get a timedelta object

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.time_delta()
...
datetime.timedelta(0)
datetime.timedelta(0)
datetime.timedelta(0)
datetime.timedelta(0)
datetime.timedelta(0)
time_object(end_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None) → datetime.time

Get a time object :example: datetime.time(15, 56, 56, 772876)

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.time_object()
...
datetime.time(7, 46, 39)
datetime.time(1, 24, 38)
datetime.time(8, 43, 22)
datetime.time(5, 52, 26)
datetime.time(9, 51, 25)
time_series(start_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = '-30d', end_date: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int] = 'now', precision: Optional[float] = None, distrib: Optional[Callable[[datetime.datetime], float]] = None, tzinfo: Optional[datetime.tzinfo] = None) → Iterator[Tuple[datetime.datetime, Any]]

Returns a generator yielding tuples of (<datetime>, <value>).

The data points will start at start_date, and be at every time interval specified by precision. distrib is a callable that accepts <datetime> and returns <value>

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.time_series()
...
<generator object Provider.time_series at 0x7f72b586ae50>
<generator object Provider.time_series at 0x7f72b586ae50>
<generator object Provider.time_series at 0x7f72b586ae50>
<generator object Provider.time_series at 0x7f72b586ae50>
<generator object Provider.time_series at 0x7f72b586ae50>
timezone() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.timezone()
...
'Indian/Maldives'
'America/Barbados'
'Europe/Stockholm'
'Africa/Windhoek'
'Asia/Qatar'
unix_time(end_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None, start_datetime: Union[datetime.date, datetime.datetime, datetime.timedelta, str, int, None] = None) → int

Get a timestamp between January 1, 1970 and now, unless passed explicit start_datetime or end_datetime values. :example: 1061306726

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.unix_time()
...
827307999
1627694678
903170602
86939546
556019485
year() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.year()
...
'1996'
'2021'
'1998'
'1972'
'1987'

faker.providers.job

class faker.providers.job.hy_AM.Provider(generator: Any)

Bases: faker.providers.job.Provider

job(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.job()
...
'Ռեստորանի կառավարիչ'
'Նավթային ինժեներ'
'Դեղագործ'
'Վիրաբույժ'
'Ֆինանսական խորհրդատու'

faker.providers.lorem

class faker.providers.lorem.hy_AM.Provider(generator: Any)

Bases: faker.providers.lorem.Provider

Implement lorem provider for hy_AM locale.

Sources:

paragraph(nb_sentences: int = 3, variable_nb_sentences: bool = True, ext_word_list: Optional[Sequence[str]] = None) → str

Generate a paragraph.

The nb_sentences argument controls how many sentences the paragraph will contain, and setting variable_nb_sentences to False will generate the exact amount, while setting it to True (default) will generate a random amount (+/-40%, minimum of 1) using randomize_nb_elements().

Under the hood, sentences() is used to generate the sentences, so the argument ext_word_list works in the same way here as it would in that method.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraph(nb_sentences=5)
...
'Այստեղ բութ ծիծաղել լիքը հուր հարթ. Փորել տաք գիտենալ ծաղիկ գետ կանգնել. Մոտ մեռնել խաղալ գալ հաստ. Արև օր կապել ործկալ. Գլուխ ոսկոր բռնել մայր.'
'Լյարդ քնել ուր լիքը լիքը որոշ մոխիր. Ես լսել սար ճիճու ձու կարմիր երեխա բաժանել. Երկինք լայն կռվել որոշ հեռու. Աջ տեսնել կաշի պարան չորս եղջյուր նոր. Բութ գալ լողալ լյարդ քայլել. Ոսկոր ճիճու մարդ սառույց այն ճիշտ.'
'Երբ նետել հինգ հաստ այստեղ բոլոր ասել. Կապել մոխիր քնել քնել օձ կենդանի նետել. Քորել խմել սրբել աջ լիքը ամպ. Ձու երկու լողալ պոզ.'
'Մենք տերև խաղալ բերան բարակ. Ձյուն այլ հաստ ասել այնտեղ քերծել. Գալ ինչպես չորս երեխա հուր երեք որոշ. Այն դուք սուր մարդ.'
'Հայր մշուշ վատ դուք վիզ այլ պտուղ. Ինչպես կաշի կուրծք ուր թքել. Այլ մոտ ամուսին ականջ արև մոխիր լիքը բարակ.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraph(nb_sentences=5, variable_nb_sentences=False)
...
'Լիճ աղիք պտուղ մտածել թև փոշի. Հարթ ականջ սև ձուկ երկար. Գետ կանգնել անտառ տաք. Տարի արյուն արև օր կապել ործկալ այլ կուրծք. Բռնել մայր խփել լյարդ քնել ուր լիքը լիքը.'
'Սառչել ծունկ ծուխ քաշել. Նստել հուր եղջյուր. Երգել ուր լիքը թռչուն երկինք լայն. Խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ մեկ խփել. Որսալ ձյուն կռվել բութ.'
'Որսալ խոտ որոշ մառախուղ ոսկոր ճիճու մարդ սառույց. Նստել լվալ փչել. Նետել հինգ հաստ այստեղ. Օր նոր կռվել ոտք. Արմատ քամի այրվել գիշեր լողալ ուղիղ քորել.'
'Տեսնել բռնել երգել ճիշտ ականջ ձու երկու. Տալ այրվել ճիճու արև երկու ձուկ մառախուղ եղջյուր. Այլ հաստ ասել այնտեղ. Պահել վատ գալ ինչպես չորս երեխա հուր. Ոտք քիթ չոր այն.'
'Կին հարթ հոսել. Հայր մշուշ վատ դուք վիզ այլ պտուղ. Ինչպես կաշի կուրծք ուր թքել. Այլ մոտ ամուսին ականջ արև մոխիր լիքը բարակ. Բութ որտեղ նետել այրվել պոչ.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraph(nb_sentences=5, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Abc jkl def jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi def jkl ghi. Jkl ghi ghi ghi abc. Ghi jkl ghi def. Def def ghi abc.'
'Def ghi abc jkl jkl abc jkl. Abc def jkl abc def jkl abc ghi. Jkl abc ghi abc jkl. Jkl def def def abc def jkl. Jkl ghi ghi def ghi. Def abc abc jkl abc jkl.'
'Abc ghi abc abc abc abc ghi. Ghi jkl ghi ghi abc abc ghi. Ghi def ghi jkl jkl jkl. Def abc ghi def.'
'Abc def ghi def abc. Jkl abc abc ghi abc ghi. Ghi abc abc abc jkl abc abc. Abc abc jkl abc.'
'Abc jkl jkl abc def abc def. Abc def def abc def. Abc jkl abc def ghi jkl jkl abc.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraph(nb_sentences=5, variable_nb_sentences=False, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Jkl def def ghi def jkl. Jkl def jkl abc abc. Jkl ghi def jkl. Jkl def ghi jkl ghi def abc def. Ghi abc ghi def ghi abc jkl jkl.'
'Ghi def jkl ghi. Ghi jkl def. Ghi abc jkl abc jkl abc. Def abc def ghi jkl abc ghi. Ghi jkl ghi jkl.'
'Ghi def abc jkl def abc abc jkl. Ghi ghi def. Ghi abc abc abc. Jkl jkl ghi def. Def jkl jkl jkl ghi jkl ghi.'
'Def ghi ghi jkl def def abc. Ghi jkl abc ghi abc abc jkl def. Abc abc ghi abc. Ghi jkl ghi abc abc abc jkl. Def def jkl abc.'
'Abc jkl ghi. Abc jkl jkl abc def abc def. Abc def def abc def. Abc jkl abc def ghi jkl jkl abc. Jkl abc ghi jkl def.'
paragraphs(nb: int = 3, ext_word_list: Optional[Sequence[str]] = None) → List[str]

Generate a list of paragraphs.

This method uses paragraph() under the hood to generate paragraphs, and the nb argument controls exactly how many sentences the list will contain. The ext_word_list argument works in exactly the same way as well.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraphs(nb=5)
...
['Այստեղ բութ ծիծաղել լիքը հուր հարթ. Փորել տաք գիտենալ ծաղիկ գետ կանգնել. Մոտ մեռնել խաղալ գալ հաստ.', 'Օր կապել ործկալ այլ. Ոսկոր բռնել մայր խփել լյարդ քնել.', 'Լիքը որոշ մոխիր լողալ հող ընկնել նստել. Ճիճու ձու կարմիր երեխա բաժանել օձ.', 'Խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ մեկ խփել. Որսալ ձյուն կռվել բութ.', 'Լողալ լյարդ քայլել լեզու քերծել խոտ երեխա. Այն ճիշտ պտուղ երբ. Կանաչ նոր վառվել օր. Կապել մոխիր քնել քնել օձ կենդանի նետել.']
['Արմատ տեսնել բռնել երգել ճիշտ ականջ ձու երկու. Տալ այրվել ճիճու արև երկու ձուկ մառախուղ եղջյուր. Այլ հաստ ասել այնտեղ.', 'Գալ ինչպես չորս երեխա հուր երեք որոշ. Այն դուք սուր մարդ. Շնչել ուռել ուր նետել.', 'Շրջվել մոխիր երբ ինչպես կաշի կուրծք. Գիտենալ այստեղ այլ մոտ. Պտուղ տարի ործկալ տարի խոցել.', 'Հող փոքր կարճ ապրել. Քայլել լյարդ կին ործկալ.', 'Կանաչ լիքը շփել եղունգ սրբել ծանր հաշվել. Աստղ պոզ այնտեղ կեղև ճիճու կլոր գլուխ. Հրել լողալ սև ճամփա մեծ.']
['Անձրև հուր բոլոր թռչել ասել կարճ. Պահել ատամ կանաչ խոցել փորոտիք.', 'Աղիք ձգել այնտեղ լյարդ պտուղ փոքր ապրել. Տաք գալ ես այստեղ ձու մոխիր ով. Երեխա աջ տալ բոլոր ուռել մոտ.', 'Ոսկոր կենդանի հոսել ես ծուխ ապրել. Երեխա պառկել ամուսին կաշի. Այլ ճամփա ծունկ բոլոր.', 'Մշուշ երկու փայտ լվալ սառույց սեղմել երկու. Կեղև մենք այստեղ կապել.', 'Կեղտոտ վատ տաք այստեղ անձրև երգել. Լողալ տարի բռնել բերան սպանել հայր լողալ. Երկար տերև պոզ.']
['Պոչ շրջվել այստեղ կարճ. Խոտ ծունկ որսալ պարան փչել ճիճու ով տղամարդ. Արև կաշի կրակ մաշկ մեկ կտրել շնչել.', 'Չորս երկու իմանալ այստեղ պոզ կարել. Լիքը ընկնել բերան թաց. Երբ շատ անձրև ուր.', 'Ոտք վախենալ խմել տեսնել.', 'Վիզ քիթ մոտ պտուղ ավազ. Երեխա երկու ծուխ ճամփա նրանք քնել. Երեք ծունկ հայր այստեղ կեղտոտ. Շրջվել ուրիշ կծել աչք հուր.', 'Ճիշտ հաստ թև նետել կանաչ լսել լիքը ճարպ. Աջ պահել կանաչ կռվել լավ նա խաղալ.']
['Այն հաստ փայտ հող վառվել փորել. Երբ շատ կարմիր այստեղ թռչուն այստեղ մենք. Եղջյուր կարճ հաստ լվալ հարթ գիտենալ օր.', 'Քերծել նետել երկինք. Մոտ անձրև տարի մայր սպանել քայլել ծուխ շնչել. Պառկել ոջիլ սար դուք սպիտակ աստղ.', 'Խոցել եղջյուր լսել պտուղ ծուխ քար լեզու. Ուր բռնել հինգ խոտ հուր ինչ.', 'Աղիք տեսնել լեռ հոսել հրել ծանր մոտ.', 'Նստել եղունգ ով. Ավազ դուք քայլել մեծ ճարպ երգել շփել. Լեզու ավազ տեսնել դեղին պառկել.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraphs(nb=5, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
['Abc jkl def jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi def jkl ghi. Jkl ghi ghi ghi abc.', 'Jkl ghi def abc. Def ghi abc ghi def ghi.', 'Jkl abc jkl ghi jkl ghi ghi. Abc def jkl abc ghi abc.', 'Def abc def ghi jkl abc ghi. Ghi jkl ghi jkl.', 'Ghi def ghi def ghi def abc. Abc jkl def abc. Jkl jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi ghi abc abc ghi.']
['Def def ghi ghi jkl def def abc. Ghi jkl abc ghi abc abc jkl def. Abc abc ghi abc.', 'Ghi abc abc abc jkl abc abc. Abc abc jkl abc. Def ghi abc ghi.', 'Ghi jkl abc abc def def. Ghi abc abc jkl. Def jkl def jkl ghi.', 'Jkl abc abc ghi. Ghi def abc def.', 'Jkl jkl ghi def ghi abc ghi. Ghi def abc def abc jkl def. Ghi ghi jkl jkl abc.']
['Ghi jkl abc ghi ghi abc. Ghi def jkl ghi def.', 'Def ghi abc def def abc ghi. Jkl ghi abc abc def jkl abc. Abc jkl ghi abc ghi jkl.', 'Def abc ghi abc jkl ghi. Abc ghi abc def. Abc jkl def abc.', 'Jkl abc def ghi jkl ghi abc. Def abc abc ghi.', 'Jkl jkl jkl abc ghi ghi. Ghi jkl ghi def ghi abc ghi. Abc def def.']
['Def ghi abc abc. Def def ghi def def abc abc abc. Ghi def jkl def abc ghi def.', 'Abc abc def abc def ghi. Jkl ghi def jkl. Abc abc ghi abc.', 'Def ghi def def.', 'Def def jkl def jkl. Abc abc jkl jkl abc ghi. Abc def abc abc jkl. Ghi abc def def jkl.', 'Jkl abc def ghi jkl def jkl def. Jkl ghi jkl ghi jkl abc ghi.']
['Abc abc def jkl jkl ghi. Abc abc jkl abc abc abc abc. Def abc abc ghi jkl ghi jkl.', 'Ghi ghi jkl. Jkl ghi jkl abc ghi ghi jkl def. Ghi abc jkl abc jkl ghi.', 'Ghi def def def jkl jkl def. Abc ghi abc def jkl abc.', 'Def def jkl ghi ghi abc jkl.', 'Ghi def abc. Jkl abc ghi abc def ghi ghi. Def jkl def jkl ghi.']
sentence(nb_words: int = 6, variable_nb_words: bool = True, ext_word_list: Optional[Sequence[str]] = None) → str

Generate a sentence.

The nb_words argument controls how many words the sentence will contain, and setting variable_nb_words to False will generate the exact amount, while setting it to True (default) will generate a random amount (+/-40%, minimum of 1) using randomize_nb_elements().

Under the hood, words() is used to generate the words, so the argument ext_word_list works in the same way here as it would in that method.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentence(nb_words=10)
...
'Լիճ աղիք պտուղ մտածել թև փոշի կաշի փչել փորել տաք.'
'Երկար երկար քիչ մշուշ մոտ մեռնել խաղալ գալ հաստ այլ ինչպես ճամփա.'
'Ործկալ այլ կուրծք նստել ցուրտ բութ փչել սար պտուղ երկինք.'
'Լիքը որոշ մոխիր լողալ հող ընկնել նստել հուր եղջյուր արև երգել ուր լիքը.'
'Օձ հարթ երկինք խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentence(nb_words=10, variable_nb_words=False)
...
'Վառվել լիճ աղիք պտուղ մտածել թև փոշի կաշի փչել փորել.'
'Տաք գիտենալ ծաղիկ գետ կանգնել անտառ տաք ճիշտ քամի տարի.'
'Արյուն արև օր կապել ործկալ այլ կուրծք նստել ցուրտ բութ.'
'Փչել սար պտուղ երկինք որսալ նա սառչել ծունկ ծուխ քաշել.'
'Ես լսել սար ճիճու ձու կարմիր երեխա բաժանել օձ հարթ.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentence(nb_words=10, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Jkl def def ghi def jkl def def ghi jkl.'
'Abc abc abc jkl jkl ghi ghi ghi abc abc abc jkl.'
'Def abc def ghi jkl jkl def jkl def jkl.'
'Jkl abc jkl ghi jkl ghi ghi jkl def ghi ghi abc jkl.'
'Abc jkl jkl def abc def ghi jkl.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentence(nb_words=10, variable_nb_words=True, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Jkl def def ghi def jkl def def ghi jkl.'
'Abc abc abc jkl jkl ghi ghi ghi abc abc abc jkl.'
'Def abc def ghi jkl jkl def jkl def jkl.'
'Jkl abc jkl ghi jkl ghi ghi jkl def ghi ghi abc jkl.'
'Abc jkl jkl def abc def ghi jkl.'
sentences(nb: int = 3, ext_word_list: Optional[Sequence[str]] = None) → List[str]

Generate a list of sentences.

This method uses sentence() under the hood to generate sentences, and the nb argument controls exactly how many sentences the list will contain. The ext_word_list argument works in exactly the same way as well.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentences()
...
['Լիճ աղիք պտուղ մտածել թև փոշի.', 'Հարթ ականջ սև ձուկ երկար.', 'Գետ կանգնել անտառ տաք.']
['Տարի արյուն արև օր կապել ործկալ այլ կուրծք.', 'Բռնել մայր խփել լյարդ քնել ուր լիքը լիքը.', 'Սառչել ծունկ ծուխ քաշել.']
['Նստել հուր եղջյուր.', 'Երգել ուր լիքը թռչուն երկինք լայն.', 'Խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ մեկ խփել.']
['Որսալ ձյուն կռվել բութ.', 'Որսալ խոտ որոշ մառախուղ ոսկոր ճիճու մարդ սառույց.', 'Նստել լվալ փչել.']
['Նետել հինգ հաստ այստեղ.', 'Օր նոր կռվել ոտք.', 'Արմատ քամի այրվել գիշեր լողալ ուղիղ քորել.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentences(nb=5)
...
['Լիճ աղիք պտուղ մտածել թև փոշի.', 'Հարթ ականջ սև ձուկ երկար.', 'Գետ կանգնել անտառ տաք.', 'Տարի արյուն արև օր կապել ործկալ այլ կուրծք.', 'Բռնել մայր խփել լյարդ քնել ուր լիքը լիքը.']
['Սառչել ծունկ ծուխ քաշել.', 'Նստել հուր եղջյուր.', 'Երգել ուր լիքը թռչուն երկինք լայն.', 'Խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ մեկ խփել.', 'Որսալ ձյուն կռվել բութ.']
['Որսալ խոտ որոշ մառախուղ ոսկոր ճիճու մարդ սառույց.', 'Նստել լվալ փչել.', 'Նետել հինգ հաստ այստեղ.', 'Օր նոր կռվել ոտք.', 'Արմատ քամի այրվել գիշեր լողալ ուղիղ քորել.']
['Տեսնել բռնել երգել ճիշտ ականջ ձու երկու.', 'Տալ այրվել ճիճու արև երկու ձուկ մառախուղ եղջյուր.', 'Այլ հաստ ասել այնտեղ.', 'Պահել վատ գալ ինչպես չորս երեխա հուր.', 'Ոտք քիթ չոր այն.']
['Կին հարթ հոսել.', 'Հայր մշուշ վատ դուք վիզ այլ պտուղ.', 'Ինչպես կաշի կուրծք ուր թքել.', 'Այլ մոտ ամուսին ականջ արև մոխիր լիքը բարակ.', 'Բութ որտեղ նետել այրվել պոչ.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentences(nb=5, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
['Jkl def def ghi def jkl.', 'Jkl def jkl abc abc.', 'Jkl ghi def jkl.', 'Jkl def ghi jkl ghi def abc def.', 'Ghi abc ghi def ghi abc jkl jkl.']
['Ghi def jkl ghi.', 'Ghi jkl def.', 'Ghi abc jkl abc jkl abc.', 'Def abc def ghi jkl abc ghi.', 'Ghi jkl ghi jkl.']
['Ghi def abc jkl def abc abc jkl.', 'Ghi ghi def.', 'Ghi abc abc abc.', 'Jkl jkl ghi def.', 'Def jkl jkl jkl ghi jkl ghi.']
['Def ghi ghi jkl def def abc.', 'Ghi jkl abc ghi abc abc jkl def.', 'Abc abc ghi abc.', 'Ghi jkl ghi abc abc abc jkl.', 'Def def jkl abc.']
['Abc jkl ghi.', 'Abc jkl jkl abc def abc def.', 'Abc def def abc def.', 'Abc jkl abc def ghi jkl jkl abc.', 'Jkl abc ghi jkl def.']
text(max_nb_chars: int = 200, ext_word_list: Optional[Sequence[str]] = None) → str

Generate a text string.

The max_nb_chars argument controls the approximate number of characters the text string will have, and depending on its value, this method may use either words(), sentences(), or paragraphs() for text generation. The ext_word_list argument works in exactly the same way it would in any of those methods.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.text(max_nb_chars=20)
...
'Ծծել ցուրտ գիտենալ.'
'Արյուն նստել փորել.'
'Փտած աջ աչք քերծել.'
'Երգել պտուղ պառկել.'
'Պոչ նեղ տաք երկու.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.text(max_nb_chars=80)
...
'Լիճ աղիք պտուղ մտածել թև փոշի. Հարթ ականջ սև ձուկ երկար. Գետ կանգնել անտառ տաք.'
'Բռնել մայր խփել լյարդ քնել ուր լիքը լիքը. Սառչել ծունկ ծուխ քաշել.'
'Երգել ուր լիքը թռչուն երկինք լայն. Խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ մեկ խփել.'
'Որսալ խոտ որոշ մառախուղ ոսկոր ճիճու մարդ սառույց. Նստել լվալ փչել.'
'Օր նոր կռվել ոտք. Արմատ քամի այրվել գիշեր լողալ ուղիղ քորել.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.text(max_nb_chars=160)
...
'Այստեղ բութ ծիծաղել լիքը հուր հարթ. Փորել տաք գիտենալ ծաղիկ գետ կանգնել. Մոտ մեռնել խաղալ գալ հաստ.\nՕր կապել ործկալ այլ. Ոսկոր բռնել մայր խփել լյարդ քնել.'
'Խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ մեկ խփել. Որսալ ձյուն կռվել բութ.'
'Արմատ տեսնել բռնել երգել ճիշտ ականջ ձու երկու. Տալ այրվել ճիճու արև երկու ձուկ մառախուղ եղջյուր. Այլ հաստ ասել այնտեղ.'
'Շրջվել մոխիր երբ ինչպես կաշի կուրծք. Գիտենալ այստեղ այլ մոտ. Պտուղ տարի ործկալ տարի խոցել.\nՀող փոքր կարճ ապրել. Քայլել լյարդ կին ործկալ.'
'Անձրև հուր բոլոր թռչել ասել կարճ. Պահել ատամ կանաչ խոցել փորոտիք.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.text(ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Abc jkl def jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi def jkl ghi. Jkl ghi ghi ghi abc.\nJkl ghi def abc. Def ghi abc ghi def ghi.\nJkl abc jkl ghi jkl ghi ghi. Abc def jkl abc ghi abc.'
'Ghi def ghi def ghi def abc. Abc jkl def abc. Jkl jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi ghi abc abc ghi.\nDef def ghi ghi jkl def def abc. Ghi jkl abc ghi abc abc jkl def. Abc abc ghi abc.'
'Ghi jkl abc abc def def. Ghi abc abc jkl. Def jkl def jkl ghi.\nJkl abc abc ghi. Ghi def abc def.\nJkl jkl ghi def ghi abc ghi. Ghi def abc def abc jkl def. Ghi ghi jkl jkl abc.'
'Def ghi abc def def abc ghi. Jkl ghi abc abc def jkl abc. Abc jkl ghi abc ghi jkl.\nDef abc ghi abc jkl ghi. Abc ghi abc def. Abc jkl def abc.\nJkl abc def ghi jkl ghi abc. Def abc abc ghi.'
'Def ghi abc abc. Def def ghi def def abc abc abc. Ghi def jkl def abc ghi def.\nAbc abc def abc def ghi. Jkl ghi def jkl. Abc abc ghi abc.\nDef ghi def def.'
texts(nb_texts: int = 3, max_nb_chars: int = 200, ext_word_list: Optional[Sequence[str]] = None) → List[str]

Generate a list of text strings.

The nb_texts argument controls how many text strings the list will contain, and this method uses text() under the hood for text generation, so the two remaining arguments, max_nb_chars and ext_word_list will work in exactly the same way as well.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.texts(nb_texts=5)
...
['Այստեղ բութ ծիծաղել լիքը հուր հարթ. Փորել տաք գիտենալ ծաղիկ գետ կանգնել. Մոտ մեռնել խաղալ գալ հաստ.\nՕր կապել ործկալ այլ. Ոսկոր բռնել մայր խփել լյարդ քնել.', 'Խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ մեկ խփել. Որսալ ձյուն կռվել բութ.\nԼողալ լյարդ քայլել լեզու քերծել խոտ երեխա. Այն ճիշտ պտուղ երբ. Կանաչ նոր վառվել օր. Կապել մոխիր քնել քնել օձ կենդանի նետել.', 'Գալ ինչպես չորս երեխա հուր երեք որոշ. Այն դուք սուր մարդ. Շնչել ուռել ուր նետել.\nՇրջվել մոխիր երբ ինչպես կաշի կուրծք. Գիտենալ այստեղ այլ մոտ. Պտուղ տարի ործկալ տարի խոցել.', 'Կանաչ լիքը շփել եղունգ սրբել ծանր հաշվել. Աստղ պոզ այնտեղ կեղև ճիճու կլոր գլուխ. Հրել լողալ սև ճամփա մեծ.\nԱնձրև հուր բոլոր թռչել ասել կարճ. Պահել ատամ կանաչ խոցել փորոտիք.', 'Ոսկոր կենդանի հոսել ես ծուխ ապրել. Երեխա պառկել ամուսին կաշի. Այլ ճամփա ծունկ բոլոր.\nՄշուշ երկու փայտ լվալ սառույց սեղմել երկու. Կեղև մենք այստեղ կապել.']
['Պոչ շրջվել այստեղ կարճ. Խոտ ծունկ որսալ պարան փչել ճիճու ով տղամարդ. Արև կաշի կրակ մաշկ մեկ կտրել շնչել.\nՉորս երկու իմանալ այստեղ պոզ կարել. Լիքը ընկնել բերան թաց. Երբ շատ անձրև ուր.', 'Վիզ քիթ մոտ պտուղ ավազ. Երեխա երկու ծուխ ճամփա նրանք քնել. Երեք ծունկ հայր այստեղ կեղտոտ. Շրջվել ուրիշ կծել աչք հուր.\nՃիշտ հաստ թև նետել կանաչ լսել լիքը ճարպ. Աջ պահել կանաչ կռվել լավ նա խաղալ.', 'Քերծել նետել երկինք. Մոտ անձրև տարի մայր սպանել քայլել ծուխ շնչել. Պառկել ոջիլ սար դուք սպիտակ աստղ.\nԽոցել եղջյուր լսել պտուղ ծուխ քար լեզու. Ուր բռնել հինգ խոտ հուր ինչ.', 'Նստել եղունգ ով. Ավազ դուք քայլել մեծ ճարպ երգել շփել. Լեզու ավազ տեսնել դեղին պառկել.\nՏալ պոզ չորս կապել շրջվել հող հինգ ցուրտ. Լիքը կարմիր կապել քամի վախենալ. Այստեղ ոտք բերան երեխա գլուխ.', 'Այլ քար լուսին այս. Մեջք փորոտիք լսել սար ձու անտառ գլուխ. Ականջ այս մազ նա.\nԻնչպես գիշեր հայր մայր հրել վատ. Անձրև պարան կարել լավ.\nՄարդ մեկ փետուր սուր. Նրանք հայր պոզ սուր.']
['Աղիք այնտեղ մեծ դուք ոչ ինչպես. Մաշկ փորոտիք հին լողալ մաշկ գլուխ.\nՏալ պահել ապրել ատամ դու սուր. Սիրտ բերան ուղիղ որոշ մարդ մեկ.\nԳալ ծանր երգել հին մարդ աղիք կին. Պոչ քնել գլուխ տալ շատ գետ պարան.', 'Սև լողալ լյարդ անձրև գլուխ կարմիր հրել. Թռչել այն ամպ միս պոչ. Լեռ սև ծով երբ լեռ ծաղիկ մեծ.', 'Մաշկ ջուր ինչ շրջվել նրանք ործկալ. Այրվել չոր կարել.\nԴու այստեղ շրջվել աջ կարմիր երգել. Երկար քերծել երեխա կուրծք հոսել.', 'Այն տալ կարմիր աչք ջուր նետել.\nՄաշկ շատ կարմիր գետ քար սպիտակ փոր ինչ. Ձգել շփել որսալ լուսին մեջք ուտել փայտ.\nՊոզ այստեղ ինչ մազ խոտ. Երկար հող նետել. Ծունկ նոր ուտել պոչ այլ սպիտակ մառախուղ ճարպ.', 'Չոր ծծել երեք բոլոր այլ աղ.\nՍիրտ ոչ վիզ գետ հուր. Սուր անտառ ձուկ. Վատ ճարպ կուրծք հարվածել ծաղիկ.\nԼողալ ավազ զգալ ծծել պահել. Ոջիլ երեք փոշի այլ լուսին. Ձուկ դեղին աջ դու սպանել.']
['Քիթ պահել քամի կանաչ փոքր կին. Մեծ մայր ցուրտ լսել. Օձ մեծ ոջիլ լեզու պառկել.\nԻմանալ լիքը կանգնել նրանք թռչել տեսնել միս սուր. Լվալ սրբել լսել կլոր շնչել արյուն այրվել.', 'Փետուր կարճ մենք քերծել որտեղ. Ծանր դուք ընկնել նրանք այնտեղ շուն լվալ երբ.\nԹաց վիզ գիշեր ձուկ կուրծք ականջ. Շփել արև հող փոր.\nՍև մեռնել երկինք չոր խաղալ լիճ.', 'Ուրիշ ընկնել լողալ նստել այստեղ պոչ աստղ ատամ. Լավ այն որոշ պարան ծանր օձ գլուխ լուսին. Պոզ երկինք կեղտոտ մենք ապրել խոտ.\nՔար խոցել պտուղ. Կծել սառչել թև. Ով արմատ աջ փայտ նետել երգել հին.', 'Այրվել սառույց փորել ով փոքր փետուր. Ընկնել ճարպ փոշի քայլել մոտ.\nԽոցել լյարդ պոչ դու.\nԱնձրև մարդ որսալ վիզ ուղիղ. Ապրել ուր բռնել քորել. Տալ կռվել լեզու կուրծք արյուն նա ավազ.', 'Ականջ ուղիղ կտրել փոր նստել երկինք. Օր աչք ճիշտ փոքր կին. Ընկնել լսել արև անտառ սև արմատ.\nՔերծել օձ հոսել լեռ. Սուր նեղ նոր հին. Փտած անտառ դեղին քար պառկել որոշ.']
['Թքել հուր հինգ լողալ ձու նրանք ործկալ քնել.\nԲաժանել մազ ես երեխա.\nՈրծկալ արյուն վառվել կլոր նրանք ոտք չորս. Թև լայն հաստ սար մտածել.\nԳիշեր տաք խաղալ հոսել. Արև վախենալ ծուխ.', 'Նստել ձյուն քնել լողալ ցուրտ մեծ քար. Կռվել սառույց փետուր ձյուն.\nՄեջք գլուխ ուտել կրակ. Աչք վառվել պահել մեծ հին տղամարդ չորս.', 'Ուղիղ ուր քիչ նրանք դուք. Կանգնել լվալ նա կծել հարվածել կարմիր.\nԲոլոր ինչ լեռ ամպ ճանապարհ պտուղ շփել. Մոխիր բոլոր ականջ քիչ. Ծանր վախենալ երկինք.\nԱտամ փոքր որսալ.', 'Շուն դեղին ծծել կանաչ երկար բաժանել. Կարճ փորել կարել.\nԴուք ծուխ մտածել այստեղ. Քերծել հաստ ծանր հող.\nԿուրծք ցուրտ եղջյուր ծառ երկար մտածել.', 'Այստեղ ճարպ մառախուղ բութ ուրիշ. Լայն ոտք աղ.\nՆոր լողալ գալ կարճ պոչ փոր. Լիքը սար ծով մեկ քիթ լայն ականջ ործկալ. Գետ կին կլոր կին փորել մաշկ պահել.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.texts(nb_texts=5, max_nb_chars=50)
...
['Լիճ աղիք պտուղ մտածել թև փոշի.', 'Գետ կանգնել անտառ տաք.', 'Բռնել մայր խփել լյարդ քնել ուր լիքը լիքը.', 'Նստել հուր եղջյուր.', 'Խմել բոլոր ճարպ մտածել լավ մեկ խփել.']
['Որսալ խոտ որոշ մառախուղ ոսկոր ճիճու մարդ սառույց.', 'Նետել հինգ հաստ այստեղ. Օր նոր կռվել ոտք.', 'Տեսնել բռնել երգել ճիշտ ականջ ձու երկու.', 'Այլ հաստ ասել այնտեղ.', 'Ոտք քիթ չոր այն. Կին հարթ հոսել.']
['Ինչպես կաշի կուրծք ուր թքել.', 'Բութ որտեղ նետել այրվել պոչ.', 'Կանաչ լիքը շփել եղունգ սրբել ծանր հաշվել.', 'Հրել լողալ սև ճամփա մեծ.', 'Կարճ թռչուն խմել լողալ հրել կանաչ.']
['Նեղ ուր երգել.', 'Ով ծուխ թաց փորոտիք որսալ բութ չոր.', 'Մենք գետ չոր հրել նստել.', 'Փչել նոր ընկնել դուք.', 'Կեղև մենք այստեղ կապել.']
['Լողալ տարի բռնել բերան սպանել հայր լողալ.', 'Սառչել պոչ շրջվել այստեղ կարճ ճիշտ.', 'Միս ճանապարհ արև. Ձեռք ձու փորոտիք այլ տաք.', 'Լուսին գիշեր լիքը ընկնել բերան թաց.', 'Քիչ հարվածել խոտ.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.texts(nb_texts=5, max_nb_chars=50, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
['Jkl def def ghi def jkl. Jkl def jkl abc abc.', 'Jkl def ghi jkl ghi def abc def.', 'Ghi def jkl ghi. Ghi jkl def.', 'Def abc def ghi jkl abc ghi. Ghi jkl ghi jkl.', 'Ghi ghi def. Ghi abc abc abc. Jkl jkl ghi def.']
['Def ghi ghi jkl def def abc.', 'Abc abc ghi abc. Ghi jkl ghi abc abc abc jkl.', 'Abc jkl ghi. Abc jkl jkl abc def abc def.', 'Abc jkl abc def ghi jkl jkl abc.', 'Abc jkl ghi abc ghi. Jkl jkl ghi def ghi abc ghi.']
['Ghi ghi jkl jkl abc. Def def ghi abc abc.', 'Def ghi def. Abc abc ghi.', 'Abc jkl jkl def ghi jkl jkl. Jkl def ghi def.', 'Abc ghi jkl def jkl. Def jkl ghi abc.', 'Def abc abc ghi. Def def ghi jkl jkl jkl ghi.']
['Abc def def. Ghi def ghi abc abc jkl.', 'Def jkl ghi. Def def def abc jkl.', 'Ghi jkl jkl ghi def jkl. Abc abc ghi abc.', 'Jkl ghi abc abc abc jkl ghi. Def def abc jkl.', 'Def def ghi jkl. Ghi abc def def jkl.']
['Jkl def jkl def def def. Ghi jkl abc ghi ghi.', 'Def ghi def jkl ghi jkl abc abc.', 'Jkl ghi jkl ghi ghi ghi jkl.', 'Ghi abc jkl abc jkl ghi. Ghi def abc jkl jkl.', 'Def jkl abc abc def. Jkl ghi abc ghi jkl def abc.']
word(part_of_speech: str = None, ext_word_list: Optional[Sequence[str]] = None) → str

Generate a word.

This method uses words() under the hood with the nb argument set to 1 to generate the result.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.word()
...
'ծծել'
'ցուրտ'
'գիտենալ'
'ով'
'արյուն'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.word(ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'jkl'
'jkl'
'abc'
'ghi'
'jkl'
words(nb: int = 3, part_of_speech: str = None, ext_word_list: Optional[Sequence[str]] = None, unique: bool = False) → List[str]

Generate a tuple of words.

The nb argument controls the number of words in the resulting list, and if ext_word_list is provided, words from that list will be used instead of those from the locale provider’s built-in word list.

If unique is True, this method will return a list containing unique words. Under the hood, random_sample() will be used for sampling without replacement. If unique is False, random_choices() is used instead, and the list returned may contain duplicates.

part_of_speech is a parameter that defines to what part of speech the returned word belongs. If ext_word_list is not None, then part_of_speech is ignored. If the value of part_of_speech does not correspond to an existent part of speech according to the set locale, then an exception is raised.

Warning

Depending on the length of a locale provider’s built-in word list or on the length of ext_word_list if provided, a large nb can exhaust said lists if unique is True, raising an exception.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.words()
...
['վառվել', 'լիճ', 'աղիք']
['պտուղ', 'մտածել', 'թև']
['փոշի', 'կաշի', 'փչել']
['փորել', 'տաք', 'գիտենալ']
['ծաղիկ', 'գետ', 'կանգնել']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.words(nb=5)
...
['վառվել', 'լիճ', 'աղիք', 'պտուղ', 'մտածել']
['թև', 'փոշի', 'կաշի', 'փչել', 'փորել']
['տաք', 'գիտենալ', 'ծաղիկ', 'գետ', 'կանգնել']
['անտառ', 'տաք', 'ճիշտ', 'քամի', 'տարի']
['արյուն', 'արև', 'օր', 'կապել', 'ործկալ']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.words(nb=5, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
['jkl', 'jkl', 'def', 'def', 'ghi']
['def', 'jkl', 'def', 'def', 'ghi']
['jkl', 'ghi', 'def', 'jkl', 'ghi']
['def', 'jkl', 'jkl', 'jkl', 'jkl']
['def', 'ghi', 'jkl', 'ghi', 'def']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.words(nb=4, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'], unique=True)
...
['jkl', 'def', 'abc', 'ghi']
['jkl', 'def', 'ghi', 'abc']
['ghi', 'jkl', 'abc', 'def']
['ghi', 'abc', 'jkl', 'def']
['def', 'jkl', 'abc', 'ghi']

faker.providers.person

class faker.providers.person.hy_AM.Provider(generator: Any)

Bases: faker.providers.person.Provider

first_name(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name()
...
'Աստղիկ'
'Դինա'
'Բեռնար'
'Զոհրապ'
'Հեղինե'
first_name_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_as_list()
...
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
first_name_female(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_female()
...
'Մերի'
'Նելլի'
'Անաստասիա'
'Լենա'
'Սիրարփի'
first_name_female_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_female_as_list()
...
('Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
first_name_male(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_male()
...
'Արշավիր'
'Բարսեղ'
'Ֆելիքս'
'Ալբերտ'
'Զավեն'
first_name_male_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_male_as_list()
...
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն')
first_name_nonbinary(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_nonbinary()
...
'Աստղիկ'
'Դինա'
'Բեռնար'
'Զոհրապ'
'Հեղինե'
first_name_nonbinary_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_nonbinary_as_list()
...
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
language_name(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str

Generate a random i18n language name (e.g. English).

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.language_name()
...
'Luba-Katanga'
'Malay'
'Aymara'
'Interlingue'
'Quechua'
last_name(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name()
...
'Ձավարյան'
'Մանվելյան'
'Ադալյան'
'Զանազանյան'
'Ջանջուղազյան'
last_name_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_as_list()
...
('Աբազյան', 'Աբաղյան', 'Աբաղյանց', 'Աբամելիքյան', 'Աբաշյան', 'Աբաջանյան', 'Աբաջյան', 'Աբասյան', 'Աբգարյան', 'Աբդալյան', 'Աբդոյան', 'Աբեթնակյան', 'Աբելանց', 'Աբելյան', 'Աբեղյան', 'Աբեշյան', 'Աբեսալոմյանց', 'Աբթեքյան', 'Աբիսալոմյան', 'Աբիսողոմոնյան', 'Աբոյան', 'Աբովյան', 'Աբուջանյան', 'Աբուսեֆյան', 'Աբրահամյան', 'Աբրոյան', 'Ագիլյան', 'Ագիշյան', 'Ագլինցյան', 'Ագշեհիրյան', 'Ագոզյան', 'Ագուլյան', 'Ագուջյան', 'Ագրալյան', 'Ագրակլյան', 'Ագրամազյան', 'Ագրապյան', 'Ագրիպասյան', 'Ագրյան', 'Ադաբաշյան', 'Ադաթուրյան', 'Ադալյան', 'Ադամյան', 'Ադամյանց', 'Ադանալյան', 'Ադանելյան', 'Ադանյան', 'Ադաջյան', 'Ադելյան', 'Ադեյան', 'Ադիբեկ-Մելիքյան', 'Ադիբեկյան', 'Ադիգյոզալյան', 'Ադիգոզյան', 'Ադիլխանյան', 'Ադիլյան', 'Ադիխանյան', 'Ադիմզալյան', 'Ադիյան', 'Ադիշյան', 'Ադլխանյան', 'Ադյան', 'Ադոյան', 'Ադոնց', 'Ադուլյան', 'Ադունց', 'Ադրունի', 'Ազաբյան', 'Ազանյան', 'Ազատիկյան', 'Ազատխանյան', 'Ազատյան', 'Ազատյանց', 'Ազարամյան', 'Ազարբեկյան', 'Ազարիկյան', 'Ազարյան', 'Ազարումյան', 'Ազբեկյան', 'Ազգալդյան', 'Ազգալդրյան', 'Ազգելդյան', 'Ազգուլյան', 'Ազդարյան', 'Ազիզբեկյան', 'Ազիզխանյան', 'Ազիզյան', 'Ազիլազյան', 'Ազիկյան', 'Ազիրյան', 'Ազյան', 'Ազնավուրյան', 'Ազոյան', 'Ազուլյան', 'Ազրյան', 'Ազրոյան', 'Աթաբահյան', 'Աթաբեկյան', 'Աթաբեկյանց', 'Աթագյուլյան', 'Աթալարյան', 'Աթալյան', 'Աթալյանց', 'Աթախանյան', 'Աթամանյան', 'Աթամյան', 'Աթայան', 'Աթանագինյան', 'Աթանասյան', 'Աթանեսյան', 'Աթանոսյան', 'Աթաշյան', 'Աթաջյան', 'Աթասյան', 'Աթասունց', 'Աթարբեկյան', 'Աթարյան', 'Աթաքյան', 'Աթբաշյան', 'Աթեճյան', 'Աթեշյան', 'Աթերզյան', 'Աթինիզյան', 'Աթինյան', 'Աթլոյան', 'Աթմաճյան', 'Աթմաջյան', 'Աթյան', 'Աթոյան', 'Աթոռակալյան', 'Աթումյան', 'Աթչյան', 'Աթքյան', 'Աժանջյան', 'Աժդահարյան', 'Աժդարյան', 'Աժդերհանյան', 'Աժտեհանյան', 'Աժտերխանյան', 'Աժտիկյան', 'Ալաբաշյան', 'Ալաբեկյան', 'Ալաբերկյան', 'Ալաբերճյան', 'Ալագյոզյան', 'Ալաջաջյան', 'Ալավերդյան', 'Ալեքսանյան', 'Ալոյան', 'Աղաբաբյան', 'Աղաբեկյան', 'Աղաջանյան', 'Աղասյան', 'Ամարյան', 'Ամիրբեկյան', 'Ամիրխանյան', 'Այվազյան', 'Անանյան', 'Անդրեասյան', 'Անղալադյան', 'Անոփյան', 'Անտոնյան', 'Առաքելյան', 'Առուստամյան', 'Ասատրյան', 'Ասլանյան', 'Աստվածատրյան', 'Ավագյան', 'Ավդալյան', 'Ավետիսյան', 'Ավոյան', 'Ավչյան', 'Ատրյան', 'Արեգյան', 'Արեշյան', 'Արզումանյան', 'Արծրունի', 'Բաբալյան', 'Բաբաջանյան', 'Բաբայան', 'Բաբուջյան', 'Բագրատյան', 'Բագրատունի', 'Բադալյան', 'Բադալով', 'Բադասյան', 'Բադեյան', 'Բադիկյան', 'Բազեյան', 'Բազունց', 'Բակունց', 'Բաղդասարյան', 'Բարսեղյան', 'Բեկզադյան', 'Բեկզադով', 'Բեկյան', 'Բեկնազարյան', 'Բեջանյան', 'Բերբերյան', 'Բոյաջյան', 'Բոստանջյան', 'Բունիաթյան', 'Բուռնազյան', 'Գաբոյան', 'Գաբուզյան', 'Գաբրիելյան', 'Գալաչյան', 'Գալստյան', 'Գալդունց', 'Գալֆայան', 'Գալոյան', 'Գասպարյան', 'Գասպարով', 'Գավալջյան', 'Գարասեֆերյան', 'Գերավետյան', 'Գզիրյան', 'Գիլոյան', 'Գիմիշյան', 'Գլեչյան', 'Գյանջեցյան', 'Գյուլնազարյան', 'Գյումուշյան', 'Գնունի', 'Գրիգորյան', 'Գուլաքսյան', 'Գուլումյան', 'Գևորգյան', 'Դաբաղյան', 'Դադալյան', 'Դադասյան', 'Դալլաքյան', 'Դանիելյան', 'Դարբինյան', 'Դարչինյան', 'Դեմուրյան', 'Դևրիկյան', 'Դիմաքսյան', 'Դոդոխյան', 'Դոլուխանյան', 'Դոլուխանով', 'Դոխոլյան', 'Դոխոյան', 'Դոխոյանց', 'Դովլաթբեկյան', 'Դովլաթյան', 'Դուդուկչյան', 'Դուզճակատչյան', 'Դուվալյան', 'Եգանյան', 'Եգորյան', 'Եղիազարյան', 'Եղնուկյան', 'Ենգիբարյան', 'Ենգիբարով', 'Ենգոյան', 'Ենիգոմեշյան', 'Ենոքյան', 'Եսայան', 'Երեմյան', 'Երիբեկյան', 'Երկանյան', 'Եփրեմյան', 'Զադոյան', 'Զազյան', 'Զանազանյան', 'Զավրիյան', 'Զավարյան', 'Զատիկյան', 'Զարգարյան', 'Զարյան', 'Զարուբյան', 'Զաքարյան', 'Զաքյան', 'Զաքոյան', 'Զելվեյան', 'Զեյթունցյան', 'Զեյնալյան', 'Զոհրաբյան', 'Զոլյան', 'Զուռնաչյան', 'Զուրաբյան', 'Էլբակյան', 'Էլոյան', 'Էլչիբեկյան', 'Էնֆիաջյան', 'Էսկիբաշյան', 'Ըրղաթբաշյան', 'Թադևոսյան', 'Թաթուլյան', 'Թաթունց', 'Թամազյան', 'Թաշչյան', 'Թարաքաջյան', 'Թառայան', 'Թերզյան', 'Թեքեյան', 'Թովմասյան', 'Թորգոմյան', 'Թորոսյան', 'Թովուլջյան', 'Թումանյան', 'Թևոսյան', 'Ժամագործյան', 'Ժամկոչյան', 'Իբրահիմբեկյան', 'Իգիթբաշյան', 'Իգիթխանյան', 'Իգիթյան', 'Իզմիրյան', 'Իմաստունյան', 'Իմեքչյան', 'Իշլեմեճյան', 'Իշխանյան', 'Իշտոյան', 'Իսաբեկյան', 'Իսաբեկյանց', 'Իսահակյան', 'Իսկանդարյան', 'Իսրայելյան', 'Լազարյան', 'Լազարյանց', 'Լալայան', 'Լալայանց', 'Լամբարյան', 'Լեմենցյան', 'Լիպարիտյան', 'Լպուտյան', 'Լցկարյան', 'Լուսպարոնյան', 'Խազաբաշյան', 'Խազխազյան', 'Խալաֆյան', 'Խալիկյան', 'Խանբաբյան', 'Խանզադյան', 'Խաշմանյան', 'Խաչատրյան', 'Խաչատրյանց', 'Խաչենց', 'Խաչիկօղլյան', 'Խառատյան', 'Խեչանյան', 'Խզմալյան', 'Խլղաթյան', 'Խնկոյան', 'Խոդիկյան', 'Խուդոյան', 'Ծաղիկյան', 'Ծառուկյան', 'Ծատուրյան', 'Ծերունյան', 'Ծորմոտյան', 'Ծպնեցյան', 'Ծուռվիզյան', 'Կաբակուլակյան', 'Կաբաղյան', 'Կաբասկալյան', 'Կադարջյան', 'Կալդրիկյան', 'Կալենց', 'Կալպակչյան', 'Կամսարյան', 'Կամսարյանց', 'Կայֆեջյան', 'Կաշեգործյան', 'Կարագյան', 'Կարախանյան', 'Կարամանուկյան', 'Կարապետյան', 'Կարճիկյան', 'Կետիկյան', 'Կոթողյան', 'Կոնդախչյան', 'Կոշկակարյան', 'Կոստանյան', 'Կրպեյան', 'Կույումջանյան', 'Հալաբյան', 'Հախվերդյան', 'Հակոբյան', 'Համբարձումյան', 'Հայրապետյան', 'Հայրբաբամյան', 'Հայրիկյան', 'Հատիկյան', 'Հաջինյան', 'Հարությունյան', 'Հովասափյան', 'Հովհաննիսյան', 'Հովիվյան', 'Հովսեփյան', 'Հովսեփով', 'Հուրդաջյան', 'Ձավարյան', 'Ձիթողցյան', 'Ձիլֆուղարյան', 'Ձկնորսյան', 'Ձվակերյան', 'Ղաբզիմալյան', 'Ղազախեթյան', 'Ղազանչյան', 'Ղազարյան', 'Ղազարով', 'Ղազինյան', 'Ղալդունց', 'Ղալթախչյան', 'Ղահրամանյան', 'Ղամբարյան', 'Ղայլունջյան', 'Ղայֆեճյան', 'Ղանդիլյան', 'Ղասաբյան', 'Ղասաբօղլյան', 'Ղափլանյան', 'Ղոլթաղչյան', 'Ճալտիկյան', 'Ճաղարյան', 'Ճանճապանյան', 'Ճանսուզյան', 'Ճապաղջուրյան', 'Ճգնավորյան', 'Ճենեպերեքյան', 'Ճիվասզյան', 'Ճոճկանյան', 'Ճուղուրյան', 'Մադաթյան', 'Մազմանյան', 'Մանանդյան', 'Մանուկյան', 'Մանվելյան', 'Մարաշյան', 'Մարգարյան', 'Մելիք-Աբրահամյան', 'Մելիք-Ադամյան', 'Մելիք-Ասլանյան', 'Մելիք-Բարխուդարյան', 'Մելիք-Օհանջանյան', 'Մեհրաբյան', 'Միկոյան', 'Մինասբեկյան', 'Մինասյան', 'Միսակյան', 'Միրզոյան', 'Միրզոյանց', 'Միքայելյան', 'Մխիթարյան', 'Մնացականյան', 'Մշեցյան', 'Մովսիսյան', 'Մոսինյան', 'Մսագործյան', 'Մսրյան', 'Մուշեղյան', 'Մուշկամբարյան', 'Մուսայելյան', 'Մուրադյան', 'Յաբլուկյան', 'Յագուբյան', 'Յազիչյան', 'Յաղլիճյան', 'Յոգուրթչյան', 'Յուզբաշյան', 'Յություճյան', 'Նաբաթյան', 'Նազարյան', 'Նալբանդյան', 'Նալչադյան', 'Նախշքարյան', 'Նահապետյան', 'Ներկարարյան', 'Ներսեսյան', 'Ներսիսյան', 'Նիկողոսյան', 'Նշանյան', 'Շաբոյան', 'Շաբունց', 'Շագոյան', 'Շալավասյան', 'Շահազիզյան', 'Շահբազյան', 'Շահինյան', 'Շահինյանց', 'Շահնազարյան', 'Շարաբխանյան', 'Շաքարյան', 'Շաքրամանյան', 'Շելունց', 'Շուքուրյան', 'Ոսկանյան', 'Ոսկերչյան', 'Չալիկյան', 'Չալխիֆալակյան', 'Չալոյան', 'Չախմախչյան', 'Չեմեդիկյան', 'Չեպչյան', 'Չեքիջյան', 'Չիբուխչյան', 'Չիլինգարյան', 'Չիվչյան', 'Չոբանյան', 'Պալյան', 'Պապայան', 'Պապիկյան', 'Պապոյան', 'Պառավյան', 'Պարոնիկյան', 'Պարոնյան', 'Պարոնյանց', 'Պարսամյան', 'Պերեճիկլյան', 'Պետրոսյան', 'Պետրոսյանց', 'Պոզապալյան', 'Պողոսյան', 'Պողպատյան', 'Պռոշյան', 'Պստիկյան', 'Ջալալբեկյան', 'Ջանավարյան', 'Ջանգիրյան', 'Ջանիբեկյան', 'Ջանջուղազյան', 'Ջանփոլադյան', 'Ջանունց', 'Ջերեջյան', 'Ջիգարխանյան', 'Ջուլֆիղարյան', 'Ռաշիդյան', 'Ռասիմոսյան', 'Ռևազյան', 'Ռշտունի', 'Ռոստոմյան', 'Ռուբինյան', 'Ռուստամյան', 'Ռուստամյանց', 'Սադոյան', 'Սաթյան', 'Սալբաշյան', 'Սահակյան', 'Սանթրոսյան', 'Սանոյան', 'Սարգսյան', 'Սարխոյան', 'Սարոյան', 'Սիսոյան', 'Սաֆարյան', 'Սեմերջյան', 'Սիմոնյան', 'Սիրունյան', 'Սոլախյան', 'Սողոմոնյան', 'Ստեփանյան', 'Սրմաքեշյան', 'Սուրմելյան', 'Սուփրիկյան', 'Սուքիասյան', 'Վազիգեղցյան', 'Վահանյան', 'Վահունի', 'Վանեցյան', 'Վանյան', 'Վարդապետյան', 'Վարդերեսյան', 'Վարոսյան', 'Վարպետյան', 'Վերանյան', 'Վրացյան', 'Տաճատյան', 'Տասնապետյան', 'Տարոնցյան', 'Տեր-Գևորգյան', 'Տեր-Հովհաննիսյան', 'Տեր-Ղազարյան', 'Տեր-Վահանյան', 'Տոնոյան', 'Տոպաջիկյան', 'Տուղրեմաճյան', 'Ցախկլորյան', 'Ցիպլեցյան', 'Ցոլակյան', 'Ցրտատարյան', 'Ուզանկիչյան', 'Ուզունյան', 'Ութմազյան', 'Ուլիխանյան', 'Ուլուբաբյան', 'Ուստաբաշյան', 'Ուրֆալյան', 'Փալանդուզյան', 'Փախչանյան', 'Փահլևանյան', 'Փամբուխչյան', 'Փամբուկչյան', 'Փայլաբազյան', 'Փանոսյան', 'Փաշայան', 'Փաշինյան', 'Փարաջանյան', 'Փարաքեսիկյան', 'Փարսադանյան', 'Փափազյան', 'Փիլիփոսյան', 'Փոքրիկյան', 'Քաթանասյան', 'Քալանթարյան', 'Քալաշյան', 'Քաղցրիկյան', 'Քարտաշյան', 'Քափանակցյան', 'Քեշիշյան', 'Քեչօղլյան', 'Քիլարջյան', 'Քյոսայան', 'Քոչարյան', 'Քոչինյան', 'Քրմոյան', 'Քրքորյան', 'Քուշքյան', 'Օդյան', 'Օզանյան', 'Օզնեցյան', 'Օհանյան', 'Օրբելյան', 'Ֆալյան', 'Ֆահրադյան', 'Ֆոլյան', 'Ֆռանգյան', 'Ֆրանգուլյան')
('Աբազյան', 'Աբաղյան', 'Աբաղյանց', 'Աբամելիքյան', 'Աբաշյան', 'Աբաջանյան', 'Աբաջյան', 'Աբասյան', 'Աբգարյան', 'Աբդալյան', 'Աբդոյան', 'Աբեթնակյան', 'Աբելանց', 'Աբելյան', 'Աբեղյան', 'Աբեշյան', 'Աբեսալոմյանց', 'Աբթեքյան', 'Աբիսալոմյան', 'Աբիսողոմոնյան', 'Աբոյան', 'Աբովյան', 'Աբուջանյան', 'Աբուսեֆյան', 'Աբրահամյան', 'Աբրոյան', 'Ագիլյան', 'Ագիշյան', 'Ագլինցյան', 'Ագշեհիրյան', 'Ագոզյան', 'Ագուլյան', 'Ագուջյան', 'Ագրալյան', 'Ագրակլյան', 'Ագրամազյան', 'Ագրապյան', 'Ագրիպասյան', 'Ագրյան', 'Ադաբաշյան', 'Ադաթուրյան', 'Ադալյան', 'Ադամյան', 'Ադամյանց', 'Ադանալյան', 'Ադանելյան', 'Ադանյան', 'Ադաջյան', 'Ադելյան', 'Ադեյան', 'Ադիբեկ-Մելիքյան', 'Ադիբեկյան', 'Ադիգյոզալյան', 'Ադիգոզյան', 'Ադիլխանյան', 'Ադիլյան', 'Ադիխանյան', 'Ադիմզալյան', 'Ադիյան', 'Ադիշյան', 'Ադլխանյան', 'Ադյան', 'Ադոյան', 'Ադոնց', 'Ադուլյան', 'Ադունց', 'Ադրունի', 'Ազաբյան', 'Ազանյան', 'Ազատիկյան', 'Ազատխանյան', 'Ազատյան', 'Ազատյանց', 'Ազարամյան', 'Ազարբեկյան', 'Ազարիկյան', 'Ազարյան', 'Ազարումյան', 'Ազբեկյան', 'Ազգալդյան', 'Ազգալդրյան', 'Ազգելդյան', 'Ազգուլյան', 'Ազդարյան', 'Ազիզբեկյան', 'Ազիզխանյան', 'Ազիզյան', 'Ազիլազյան', 'Ազիկյան', 'Ազիրյան', 'Ազյան', 'Ազնավուրյան', 'Ազոյան', 'Ազուլյան', 'Ազրյան', 'Ազրոյան', 'Աթաբահյան', 'Աթաբեկյան', 'Աթաբեկյանց', 'Աթագյուլյան', 'Աթալարյան', 'Աթալյան', 'Աթալյանց', 'Աթախանյան', 'Աթամանյան', 'Աթամյան', 'Աթայան', 'Աթանագինյան', 'Աթանասյան', 'Աթանեսյան', 'Աթանոսյան', 'Աթաշյան', 'Աթաջյան', 'Աթասյան', 'Աթասունց', 'Աթարբեկյան', 'Աթարյան', 'Աթաքյան', 'Աթբաշյան', 'Աթեճյան', 'Աթեշյան', 'Աթերզյան', 'Աթինիզյան', 'Աթինյան', 'Աթլոյան', 'Աթմաճյան', 'Աթմաջյան', 'Աթյան', 'Աթոյան', 'Աթոռակալյան', 'Աթումյան', 'Աթչյան', 'Աթքյան', 'Աժանջյան', 'Աժդահարյան', 'Աժդարյան', 'Աժդերհանյան', 'Աժտեհանյան', 'Աժտերխանյան', 'Աժտիկյան', 'Ալաբաշյան', 'Ալաբեկյան', 'Ալաբերկյան', 'Ալաբերճյան', 'Ալագյոզյան', 'Ալաջաջյան', 'Ալավերդյան', 'Ալեքսանյան', 'Ալոյան', 'Աղաբաբյան', 'Աղաբեկյան', 'Աղաջանյան', 'Աղասյան', 'Ամարյան', 'Ամիրբեկյան', 'Ամիրխանյան', 'Այվազյան', 'Անանյան', 'Անդրեասյան', 'Անղալադյան', 'Անոփյան', 'Անտոնյան', 'Առաքելյան', 'Առուստամյան', 'Ասատրյան', 'Ասլանյան', 'Աստվածատրյան', 'Ավագյան', 'Ավդալյան', 'Ավետիսյան', 'Ավոյան', 'Ավչյան', 'Ատրյան', 'Արեգյան', 'Արեշյան', 'Արզումանյան', 'Արծրունի', 'Բաբալյան', 'Բաբաջանյան', 'Բաբայան', 'Բաբուջյան', 'Բագրատյան', 'Բագրատունի', 'Բադալյան', 'Բադալով', 'Բադասյան', 'Բադեյան', 'Բադիկյան', 'Բազեյան', 'Բազունց', 'Բակունց', 'Բաղդասարյան', 'Բարսեղյան', 'Բեկզադյան', 'Բեկզադով', 'Բեկյան', 'Բեկնազարյան', 'Բեջանյան', 'Բերբերյան', 'Բոյաջյան', 'Բոստանջյան', 'Բունիաթյան', 'Բուռնազյան', 'Գաբոյան', 'Գաբուզյան', 'Գաբրիելյան', 'Գալաչյան', 'Գալստյան', 'Գալդունց', 'Գալֆայան', 'Գալոյան', 'Գասպարյան', 'Գասպարով', 'Գավալջյան', 'Գարասեֆերյան', 'Գերավետյան', 'Գզիրյան', 'Գիլոյան', 'Գիմիշյան', 'Գլեչյան', 'Գյանջեցյան', 'Գյուլնազարյան', 'Գյումուշյան', 'Գնունի', 'Գրիգորյան', 'Գուլաքսյան', 'Գուլումյան', 'Գևորգյան', 'Դաբաղյան', 'Դադալյան', 'Դադասյան', 'Դալլաքյան', 'Դանիելյան', 'Դարբինյան', 'Դարչինյան', 'Դեմուրյան', 'Դևրիկյան', 'Դիմաքսյան', 'Դոդոխյան', 'Դոլուխանյան', 'Դոլուխանով', 'Դոխոլյան', 'Դոխոյան', 'Դոխոյանց', 'Դովլաթբեկյան', 'Դովլաթյան', 'Դուդուկչյան', 'Դուզճակատչյան', 'Դուվալյան', 'Եգանյան', 'Եգորյան', 'Եղիազարյան', 'Եղնուկյան', 'Ենգիբարյան', 'Ենգիբարով', 'Ենգոյան', 'Ենիգոմեշյան', 'Ենոքյան', 'Եսայան', 'Երեմյան', 'Երիբեկյան', 'Երկանյան', 'Եփրեմյան', 'Զադոյան', 'Զազյան', 'Զանազանյան', 'Զավրիյան', 'Զավարյան', 'Զատիկյան', 'Զարգարյան', 'Զարյան', 'Զարուբյան', 'Զաքարյան', 'Զաքյան', 'Զաքոյան', 'Զելվեյան', 'Զեյթունցյան', 'Զեյնալյան', 'Զոհրաբյան', 'Զոլյան', 'Զուռնաչյան', 'Զուրաբյան', 'Էլբակյան', 'Էլոյան', 'Էլչիբեկյան', 'Էնֆիաջյան', 'Էսկիբաշյան', 'Ըրղաթբաշյան', 'Թադևոսյան', 'Թաթուլյան', 'Թաթունց', 'Թամազյան', 'Թաշչյան', 'Թարաքաջյան', 'Թառայան', 'Թերզյան', 'Թեքեյան', 'Թովմասյան', 'Թորգոմյան', 'Թորոսյան', 'Թովուլջյան', 'Թումանյան', 'Թևոսյան', 'Ժամագործյան', 'Ժամկոչյան', 'Իբրահիմբեկյան', 'Իգիթբաշյան', 'Իգիթխանյան', 'Իգիթյան', 'Իզմիրյան', 'Իմաստունյան', 'Իմեքչյան', 'Իշլեմեճյան', 'Իշխանյան', 'Իշտոյան', 'Իսաբեկյան', 'Իսաբեկյանց', 'Իսահակյան', 'Իսկանդարյան', 'Իսրայելյան', 'Լազարյան', 'Լազարյանց', 'Լալայան', 'Լալայանց', 'Լամբարյան', 'Լեմենցյան', 'Լիպարիտյան', 'Լպուտյան', 'Լցկարյան', 'Լուսպարոնյան', 'Խազաբաշյան', 'Խազխազյան', 'Խալաֆյան', 'Խալիկյան', 'Խանբաբյան', 'Խանզադյան', 'Խաշմանյան', 'Խաչատրյան', 'Խաչատրյանց', 'Խաչենց', 'Խաչիկօղլյան', 'Խառատյան', 'Խեչանյան', 'Խզմալյան', 'Խլղաթյան', 'Խնկոյան', 'Խոդիկյան', 'Խուդոյան', 'Ծաղիկյան', 'Ծառուկյան', 'Ծատուրյան', 'Ծերունյան', 'Ծորմոտյան', 'Ծպնեցյան', 'Ծուռվիզյան', 'Կաբակուլակյան', 'Կաբաղյան', 'Կաբասկալյան', 'Կադարջյան', 'Կալդրիկյան', 'Կալենց', 'Կալպակչյան', 'Կամսարյան', 'Կամսարյանց', 'Կայֆեջյան', 'Կաշեգործյան', 'Կարագյան', 'Կարախանյան', 'Կարամանուկյան', 'Կարապետյան', 'Կարճիկյան', 'Կետիկյան', 'Կոթողյան', 'Կոնդախչյան', 'Կոշկակարյան', 'Կոստանյան', 'Կրպեյան', 'Կույումջանյան', 'Հալաբյան', 'Հախվերդյան', 'Հակոբյան', 'Համբարձումյան', 'Հայրապետյան', 'Հայրբաբամյան', 'Հայրիկյան', 'Հատիկյան', 'Հաջինյան', 'Հարությունյան', 'Հովասափյան', 'Հովհաննիսյան', 'Հովիվյան', 'Հովսեփյան', 'Հովսեփով', 'Հուրդաջյան', 'Ձավարյան', 'Ձիթողցյան', 'Ձիլֆուղարյան', 'Ձկնորսյան', 'Ձվակերյան', 'Ղաբզիմալյան', 'Ղազախեթյան', 'Ղազանչյան', 'Ղազարյան', 'Ղազարով', 'Ղազինյան', 'Ղալդունց', 'Ղալթախչյան', 'Ղահրամանյան', 'Ղամբարյան', 'Ղայլունջյան', 'Ղայֆեճյան', 'Ղանդիլյան', 'Ղասաբյան', 'Ղասաբօղլյան', 'Ղափլանյան', 'Ղոլթաղչյան', 'Ճալտիկյան', 'Ճաղարյան', 'Ճանճապանյան', 'Ճանսուզյան', 'Ճապաղջուրյան', 'Ճգնավորյան', 'Ճենեպերեքյան', 'Ճիվասզյան', 'Ճոճկանյան', 'Ճուղուրյան', 'Մադաթյան', 'Մազմանյան', 'Մանանդյան', 'Մանուկյան', 'Մանվելյան', 'Մարաշյան', 'Մարգարյան', 'Մելիք-Աբրահամյան', 'Մելիք-Ադամյան', 'Մելիք-Ասլանյան', 'Մելիք-Բարխուդարյան', 'Մելիք-Օհանջանյան', 'Մեհրաբյան', 'Միկոյան', 'Մինասբեկյան', 'Մինասյան', 'Միսակյան', 'Միրզոյան', 'Միրզոյանց', 'Միքայելյան', 'Մխիթարյան', 'Մնացականյան', 'Մշեցյան', 'Մովսիսյան', 'Մոսինյան', 'Մսագործյան', 'Մսրյան', 'Մուշեղյան', 'Մուշկամբարյան', 'Մուսայելյան', 'Մուրադյան', 'Յաբլուկյան', 'Յագուբյան', 'Յազիչյան', 'Յաղլիճյան', 'Յոգուրթչյան', 'Յուզբաշյան', 'Յություճյան', 'Նաբաթյան', 'Նազարյան', 'Նալբանդյան', 'Նալչադյան', 'Նախշքարյան', 'Նահապետյան', 'Ներկարարյան', 'Ներսեսյան', 'Ներսիսյան', 'Նիկողոսյան', 'Նշանյան', 'Շաբոյան', 'Շաբունց', 'Շագոյան', 'Շալավասյան', 'Շահազիզյան', 'Շահբազյան', 'Շահինյան', 'Շահինյանց', 'Շահնազարյան', 'Շարաբխանյան', 'Շաքարյան', 'Շաքրամանյան', 'Շելունց', 'Շուքուրյան', 'Ոսկանյան', 'Ոսկերչյան', 'Չալիկյան', 'Չալխիֆալակյան', 'Չալոյան', 'Չախմախչյան', 'Չեմեդիկյան', 'Չեպչյան', 'Չեքիջյան', 'Չիբուխչյան', 'Չիլինգարյան', 'Չիվչյան', 'Չոբանյան', 'Պալյան', 'Պապայան', 'Պապիկյան', 'Պապոյան', 'Պառավյան', 'Պարոնիկյան', 'Պարոնյան', 'Պարոնյանց', 'Պարսամյան', 'Պերեճիկլյան', 'Պետրոսյան', 'Պետրոսյանց', 'Պոզապալյան', 'Պողոսյան', 'Պողպատյան', 'Պռոշյան', 'Պստիկյան', 'Ջալալբեկյան', 'Ջանավարյան', 'Ջանգիրյան', 'Ջանիբեկյան', 'Ջանջուղազյան', 'Ջանփոլադյան', 'Ջանունց', 'Ջերեջյան', 'Ջիգարխանյան', 'Ջուլֆիղարյան', 'Ռաշիդյան', 'Ռասիմոսյան', 'Ռևազյան', 'Ռշտունի', 'Ռոստոմյան', 'Ռուբինյան', 'Ռուստամյան', 'Ռուստամյանց', 'Սադոյան', 'Սաթյան', 'Սալբաշյան', 'Սահակյան', 'Սանթրոսյան', 'Սանոյան', 'Սարգսյան', 'Սարխոյան', 'Սարոյան', 'Սիսոյան', 'Սաֆարյան', 'Սեմերջյան', 'Սիմոնյան', 'Սիրունյան', 'Սոլախյան', 'Սողոմոնյան', 'Ստեփանյան', 'Սրմաքեշյան', 'Սուրմելյան', 'Սուփրիկյան', 'Սուքիասյան', 'Վազիգեղցյան', 'Վահանյան', 'Վահունի', 'Վանեցյան', 'Վանյան', 'Վարդապետյան', 'Վարդերեսյան', 'Վարոսյան', 'Վարպետյան', 'Վերանյան', 'Վրացյան', 'Տաճատյան', 'Տասնապետյան', 'Տարոնցյան', 'Տեր-Գևորգյան', 'Տեր-Հովհաննիսյան', 'Տեր-Ղազարյան', 'Տեր-Վահանյան', 'Տոնոյան', 'Տոպաջիկյան', 'Տուղրեմաճյան', 'Ցախկլորյան', 'Ցիպլեցյան', 'Ցոլակյան', 'Ցրտատարյան', 'Ուզանկիչյան', 'Ուզունյան', 'Ութմազյան', 'Ուլիխանյան', 'Ուլուբաբյան', 'Ուստաբաշյան', 'Ուրֆալյան', 'Փալանդուզյան', 'Փախչանյան', 'Փահլևանյան', 'Փամբուխչյան', 'Փամբուկչյան', 'Փայլաբազյան', 'Փանոսյան', 'Փաշայան', 'Փաշինյան', 'Փարաջանյան', 'Փարաքեսիկյան', 'Փարսադանյան', 'Փափազյան', 'Փիլիփոսյան', 'Փոքրիկյան', 'Քաթանասյան', 'Քալանթարյան', 'Քալաշյան', 'Քաղցրիկյան', 'Քարտաշյան', 'Քափանակցյան', 'Քեշիշյան', 'Քեչօղլյան', 'Քիլարջյան', 'Քյոսայան', 'Քոչարյան', 'Քոչինյան', 'Քրմոյան', 'Քրքորյան', 'Քուշքյան', 'Օդյան', 'Օզանյան', 'Օզնեցյան', 'Օհանյան', 'Օրբելյան', 'Ֆալյան', 'Ֆահրադյան', 'Ֆոլյան', 'Ֆռանգյան', 'Ֆրանգուլյան')
('Աբազյան', 'Աբաղյան', 'Աբաղյանց', 'Աբամելիքյան', 'Աբաշյան', 'Աբաջանյան', 'Աբաջյան', 'Աբասյան', 'Աբգարյան', 'Աբդալյան', 'Աբդոյան', 'Աբեթնակյան', 'Աբելանց', 'Աբելյան', 'Աբեղյան', 'Աբեշյան', 'Աբեսալոմյանց', 'Աբթեքյան', 'Աբիսալոմյան', 'Աբիսողոմոնյան', 'Աբոյան', 'Աբովյան', 'Աբուջանյան', 'Աբուսեֆյան', 'Աբրահամյան', 'Աբրոյան', 'Ագիլյան', 'Ագիշյան', 'Ագլինցյան', 'Ագշեհիրյան', 'Ագոզյան', 'Ագուլյան', 'Ագուջյան', 'Ագրալյան', 'Ագրակլյան', 'Ագրամազյան', 'Ագրապյան', 'Ագրիպասյան', 'Ագրյան', 'Ադաբաշյան', 'Ադաթուրյան', 'Ադալյան', 'Ադամյան', 'Ադամյանց', 'Ադանալյան', 'Ադանելյան', 'Ադանյան', 'Ադաջյան', 'Ադելյան', 'Ադեյան', 'Ադիբեկ-Մելիքյան', 'Ադիբեկյան', 'Ադիգյոզալյան', 'Ադիգոզյան', 'Ադիլխանյան', 'Ադիլյան', 'Ադիխանյան', 'Ադիմզալյան', 'Ադիյան', 'Ադիշյան', 'Ադլխանյան', 'Ադյան', 'Ադոյան', 'Ադոնց', 'Ադուլյան', 'Ադունց', 'Ադրունի', 'Ազաբյան', 'Ազանյան', 'Ազատիկյան', 'Ազատխանյան', 'Ազատյան', 'Ազատյանց', 'Ազարամյան', 'Ազարբեկյան', 'Ազարիկյան', 'Ազարյան', 'Ազարումյան', 'Ազբեկյան', 'Ազգալդյան', 'Ազգալդրյան', 'Ազգելդյան', 'Ազգուլյան', 'Ազդարյան', 'Ազիզբեկյան', 'Ազիզխանյան', 'Ազիզյան', 'Ազիլազյան', 'Ազիկյան', 'Ազիրյան', 'Ազյան', 'Ազնավուրյան', 'Ազոյան', 'Ազուլյան', 'Ազրյան', 'Ազրոյան', 'Աթաբահյան', 'Աթաբեկյան', 'Աթաբեկյանց', 'Աթագյուլյան', 'Աթալարյան', 'Աթալյան', 'Աթալյանց', 'Աթախանյան', 'Աթամանյան', 'Աթամյան', 'Աթայան', 'Աթանագինյան', 'Աթանասյան', 'Աթանեսյան', 'Աթանոսյան', 'Աթաշյան', 'Աթաջյան', 'Աթասյան', 'Աթասունց', 'Աթարբեկյան', 'Աթարյան', 'Աթաքյան', 'Աթբաշյան', 'Աթեճյան', 'Աթեշյան', 'Աթերզյան', 'Աթինիզյան', 'Աթինյան', 'Աթլոյան', 'Աթմաճյան', 'Աթմաջյան', 'Աթյան', 'Աթոյան', 'Աթոռակալյան', 'Աթումյան', 'Աթչյան', 'Աթքյան', 'Աժանջյան', 'Աժդահարյան', 'Աժդարյան', 'Աժդերհանյան', 'Աժտեհանյան', 'Աժտերխանյան', 'Աժտիկյան', 'Ալաբաշյան', 'Ալաբեկյան', 'Ալաբերկյան', 'Ալաբերճյան', 'Ալագյոզյան', 'Ալաջաջյան', 'Ալավերդյան', 'Ալեքսանյան', 'Ալոյան', 'Աղաբաբյան', 'Աղաբեկյան', 'Աղաջանյան', 'Աղասյան', 'Ամարյան', 'Ամիրբեկյան', 'Ամիրխանյան', 'Այվազյան', 'Անանյան', 'Անդրեասյան', 'Անղալադյան', 'Անոփյան', 'Անտոնյան', 'Առաքելյան', 'Առուստամյան', 'Ասատրյան', 'Ասլանյան', 'Աստվածատրյան', 'Ավագյան', 'Ավդալյան', 'Ավետիսյան', 'Ավոյան', 'Ավչյան', 'Ատրյան', 'Արեգյան', 'Արեշյան', 'Արզումանյան', 'Արծրունի', 'Բաբալյան', 'Բաբաջանյան', 'Բաբայան', 'Բաբուջյան', 'Բագրատյան', 'Բագրատունի', 'Բադալյան', 'Բադալով', 'Բադասյան', 'Բադեյան', 'Բադիկյան', 'Բազեյան', 'Բազունց', 'Բակունց', 'Բաղդասարյան', 'Բարսեղյան', 'Բեկզադյան', 'Բեկզադով', 'Բեկյան', 'Բեկնազարյան', 'Բեջանյան', 'Բերբերյան', 'Բոյաջյան', 'Բոստանջյան', 'Բունիաթյան', 'Բուռնազյան', 'Գաբոյան', 'Գաբուզյան', 'Գաբրիելյան', 'Գալաչյան', 'Գալստյան', 'Գալդունց', 'Գալֆայան', 'Գալոյան', 'Գասպարյան', 'Գասպարով', 'Գավալջյան', 'Գարասեֆերյան', 'Գերավետյան', 'Գզիրյան', 'Գիլոյան', 'Գիմիշյան', 'Գլեչյան', 'Գյանջեցյան', 'Գյուլնազարյան', 'Գյումուշյան', 'Գնունի', 'Գրիգորյան', 'Գուլաքսյան', 'Գուլումյան', 'Գևորգյան', 'Դաբաղյան', 'Դադալյան', 'Դադասյան', 'Դալլաքյան', 'Դանիելյան', 'Դարբինյան', 'Դարչինյան', 'Դեմուրյան', 'Դևրիկյան', 'Դիմաքսյան', 'Դոդոխյան', 'Դոլուխանյան', 'Դոլուխանով', 'Դոխոլյան', 'Դոխոյան', 'Դոխոյանց', 'Դովլաթբեկյան', 'Դովլաթյան', 'Դուդուկչյան', 'Դուզճակատչյան', 'Դուվալյան', 'Եգանյան', 'Եգորյան', 'Եղիազարյան', 'Եղնուկյան', 'Ենգիբարյան', 'Ենգիբարով', 'Ենգոյան', 'Ենիգոմեշյան', 'Ենոքյան', 'Եսայան', 'Երեմյան', 'Երիբեկյան', 'Երկանյան', 'Եփրեմյան', 'Զադոյան', 'Զազյան', 'Զանազանյան', 'Զավրիյան', 'Զավարյան', 'Զատիկյան', 'Զարգարյան', 'Զարյան', 'Զարուբյան', 'Զաքարյան', 'Զաքյան', 'Զաքոյան', 'Զելվեյան', 'Զեյթունցյան', 'Զեյնալյան', 'Զոհրաբյան', 'Զոլյան', 'Զուռնաչյան', 'Զուրաբյան', 'Էլբակյան', 'Էլոյան', 'Էլչիբեկյան', 'Էնֆիաջյան', 'Էսկիբաշյան', 'Ըրղաթբաշյան', 'Թադևոսյան', 'Թաթուլյան', 'Թաթունց', 'Թամազյան', 'Թաշչյան', 'Թարաքաջյան', 'Թառայան', 'Թերզյան', 'Թեքեյան', 'Թովմասյան', 'Թորգոմյան', 'Թորոսյան', 'Թովուլջյան', 'Թումանյան', 'Թևոսյան', 'Ժամագործյան', 'Ժամկոչյան', 'Իբրահիմբեկյան', 'Իգիթբաշյան', 'Իգիթխանյան', 'Իգիթյան', 'Իզմիրյան', 'Իմաստունյան', 'Իմեքչյան', 'Իշլեմեճյան', 'Իշխանյան', 'Իշտոյան', 'Իսաբեկյան', 'Իսաբեկյանց', 'Իսահակյան', 'Իսկանդարյան', 'Իսրայելյան', 'Լազարյան', 'Լազարյանց', 'Լալայան', 'Լալայանց', 'Լամբարյան', 'Լեմենցյան', 'Լիպարիտյան', 'Լպուտյան', 'Լցկարյան', 'Լուսպարոնյան', 'Խազաբաշյան', 'Խազխազյան', 'Խալաֆյան', 'Խալիկյան', 'Խանբաբյան', 'Խանզադյան', 'Խաշմանյան', 'Խաչատրյան', 'Խաչատրյանց', 'Խաչենց', 'Խաչիկօղլյան', 'Խառատյան', 'Խեչանյան', 'Խզմալյան', 'Խլղաթյան', 'Խնկոյան', 'Խոդիկյան', 'Խուդոյան', 'Ծաղիկյան', 'Ծառուկյան', 'Ծատուրյան', 'Ծերունյան', 'Ծորմոտյան', 'Ծպնեցյան', 'Ծուռվիզյան', 'Կաբակուլակյան', 'Կաբաղյան', 'Կաբասկալյան', 'Կադարջյան', 'Կալդրիկյան', 'Կալենց', 'Կալպակչյան', 'Կամսարյան', 'Կամսարյանց', 'Կայֆեջյան', 'Կաշեգործյան', 'Կարագյան', 'Կարախանյան', 'Կարամանուկյան', 'Կարապետյան', 'Կարճիկյան', 'Կետիկյան', 'Կոթողյան', 'Կոնդախչյան', 'Կոշկակարյան', 'Կոստանյան', 'Կրպեյան', 'Կույումջանյան', 'Հալաբյան', 'Հախվերդյան', 'Հակոբյան', 'Համբարձումյան', 'Հայրապետյան', 'Հայրբաբամյան', 'Հայրիկյան', 'Հատիկյան', 'Հաջինյան', 'Հարությունյան', 'Հովասափյան', 'Հովհաննիսյան', 'Հովիվյան', 'Հովսեփյան', 'Հովսեփով', 'Հուրդաջյան', 'Ձավարյան', 'Ձիթողցյան', 'Ձիլֆուղարյան', 'Ձկնորսյան', 'Ձվակերյան', 'Ղաբզիմալյան', 'Ղազախեթյան', 'Ղազանչյան', 'Ղազարյան', 'Ղազարով', 'Ղազինյան', 'Ղալդունց', 'Ղալթախչյան', 'Ղահրամանյան', 'Ղամբարյան', 'Ղայլունջյան', 'Ղայֆեճյան', 'Ղանդիլյան', 'Ղասաբյան', 'Ղասաբօղլյան', 'Ղափլանյան', 'Ղոլթաղչյան', 'Ճալտիկյան', 'Ճաղարյան', 'Ճանճապանյան', 'Ճանսուզյան', 'Ճապաղջուրյան', 'Ճգնավորյան', 'Ճենեպերեքյան', 'Ճիվասզյան', 'Ճոճկանյան', 'Ճուղուրյան', 'Մադաթյան', 'Մազմանյան', 'Մանանդյան', 'Մանուկյան', 'Մանվելյան', 'Մարաշյան', 'Մարգարյան', 'Մելիք-Աբրահամյան', 'Մելիք-Ադամյան', 'Մելիք-Ասլանյան', 'Մելիք-Բարխուդարյան', 'Մելիք-Օհանջանյան', 'Մեհրաբյան', 'Միկոյան', 'Մինասբեկյան', 'Մինասյան', 'Միսակյան', 'Միրզոյան', 'Միրզոյանց', 'Միքայելյան', 'Մխիթարյան', 'Մնացականյան', 'Մշեցյան', 'Մովսիսյան', 'Մոսինյան', 'Մսագործյան', 'Մսրյան', 'Մուշեղյան', 'Մուշկամբարյան', 'Մուսայելյան', 'Մուրադյան', 'Յաբլուկյան', 'Յագուբյան', 'Յազիչյան', 'Յաղլիճյան', 'Յոգուրթչյան', 'Յուզբաշյան', 'Յություճյան', 'Նաբաթյան', 'Նազարյան', 'Նալբանդյան', 'Նալչադյան', 'Նախշքարյան', 'Նահապետյան', 'Ներկարարյան', 'Ներսեսյան', 'Ներսիսյան', 'Նիկողոսյան', 'Նշանյան', 'Շաբոյան', 'Շաբունց', 'Շագոյան', 'Շալավասյան', 'Շահազիզյան', 'Շահբազյան', 'Շահինյան', 'Շահինյանց', 'Շահնազարյան', 'Շարաբխանյան', 'Շաքարյան', 'Շաքրամանյան', 'Շելունց', 'Շուքուրյան', 'Ոսկանյան', 'Ոսկերչյան', 'Չալիկյան', 'Չալխիֆալակյան', 'Չալոյան', 'Չախմախչյան', 'Չեմեդիկյան', 'Չեպչյան', 'Չեքիջյան', 'Չիբուխչյան', 'Չիլինգարյան', 'Չիվչյան', 'Չոբանյան', 'Պալյան', 'Պապայան', 'Պապիկյան', 'Պապոյան', 'Պառավյան', 'Պարոնիկյան', 'Պարոնյան', 'Պարոնյանց', 'Պարսամյան', 'Պերեճիկլյան', 'Պետրոսյան', 'Պետրոսյանց', 'Պոզապալյան', 'Պողոսյան', 'Պողպատյան', 'Պռոշյան', 'Պստիկյան', 'Ջալալբեկյան', 'Ջանավարյան', 'Ջանգիրյան', 'Ջանիբեկյան', 'Ջանջուղազյան', 'Ջանփոլադյան', 'Ջանունց', 'Ջերեջյան', 'Ջիգարխանյան', 'Ջուլֆիղարյան', 'Ռաշիդյան', 'Ռասիմոսյան', 'Ռևազյան', 'Ռշտունի', 'Ռոստոմյան', 'Ռուբինյան', 'Ռուստամյան', 'Ռուստամյանց', 'Սադոյան', 'Սաթյան', 'Սալբաշյան', 'Սահակյան', 'Սանթրոսյան', 'Սանոյան', 'Սարգսյան', 'Սարխոյան', 'Սարոյան', 'Սիսոյան', 'Սաֆարյան', 'Սեմերջյան', 'Սիմոնյան', 'Սիրունյան', 'Սոլախյան', 'Սողոմոնյան', 'Ստեփանյան', 'Սրմաքեշյան', 'Սուրմելյան', 'Սուփրիկյան', 'Սուքիասյան', 'Վազիգեղցյան', 'Վահանյան', 'Վահունի', 'Վանեցյան', 'Վանյան', 'Վարդապետյան', 'Վարդերեսյան', 'Վարոսյան', 'Վարպետյան', 'Վերանյան', 'Վրացյան', 'Տաճատյան', 'Տասնապետյան', 'Տարոնցյան', 'Տեր-Գևորգյան', 'Տեր-Հովհաննիսյան', 'Տեր-Ղազարյան', 'Տեր-Վահանյան', 'Տոնոյան', 'Տոպաջիկյան', 'Տուղրեմաճյան', 'Ցախկլորյան', 'Ցիպլեցյան', 'Ցոլակյան', 'Ցրտատարյան', 'Ուզանկիչյան', 'Ուզունյան', 'Ութմազյան', 'Ուլիխանյան', 'Ուլուբաբյան', 'Ուստաբաշյան', 'Ուրֆալյան', 'Փալանդուզյան', 'Փախչանյան', 'Փահլևանյան', 'Փամբուխչյան', 'Փամբուկչյան', 'Փայլաբազյան', 'Փանոսյան', 'Փաշայան', 'Փաշինյան', 'Փարաջանյան', 'Փարաքեսիկյան', 'Փարսադանյան', 'Փափազյան', 'Փիլիփոսյան', 'Փոքրիկյան', 'Քաթանասյան', 'Քալանթարյան', 'Քալաշյան', 'Քաղցրիկյան', 'Քարտաշյան', 'Քափանակցյան', 'Քեշիշյան', 'Քեչօղլյան', 'Քիլարջյան', 'Քյոսայան', 'Քոչարյան', 'Քոչինյան', 'Քրմոյան', 'Քրքորյան', 'Քուշքյան', 'Օդյան', 'Օզանյան', 'Օզնեցյան', 'Օհանյան', 'Օրբելյան', 'Ֆալյան', 'Ֆահրադյան', 'Ֆոլյան', 'Ֆռանգյան', 'Ֆրանգուլյան')
('Աբազյան', 'Աբաղյան', 'Աբաղյանց', 'Աբամելիքյան', 'Աբաշյան', 'Աբաջանյան', 'Աբաջյան', 'Աբասյան', 'Աբգարյան', 'Աբդալյան', 'Աբդոյան', 'Աբեթնակյան', 'Աբելանց', 'Աբելյան', 'Աբեղյան', 'Աբեշյան', 'Աբեսալոմյանց', 'Աբթեքյան', 'Աբիսալոմյան', 'Աբիսողոմոնյան', 'Աբոյան', 'Աբովյան', 'Աբուջանյան', 'Աբուսեֆյան', 'Աբրահամյան', 'Աբրոյան', 'Ագիլյան', 'Ագիշյան', 'Ագլինցյան', 'Ագշեհիրյան', 'Ագոզյան', 'Ագուլյան', 'Ագուջյան', 'Ագրալյան', 'Ագրակլյան', 'Ագրամազյան', 'Ագրապյան', 'Ագրիպասյան', 'Ագրյան', 'Ադաբաշյան', 'Ադաթուրյան', 'Ադալյան', 'Ադամյան', 'Ադամյանց', 'Ադանալյան', 'Ադանելյան', 'Ադանյան', 'Ադաջյան', 'Ադելյան', 'Ադեյան', 'Ադիբեկ-Մելիքյան', 'Ադիբեկյան', 'Ադիգյոզալյան', 'Ադիգոզյան', 'Ադիլխանյան', 'Ադիլյան', 'Ադիխանյան', 'Ադիմզալյան', 'Ադիյան', 'Ադիշյան', 'Ադլխանյան', 'Ադյան', 'Ադոյան', 'Ադոնց', 'Ադուլյան', 'Ադունց', 'Ադրունի', 'Ազաբյան', 'Ազանյան', 'Ազատիկյան', 'Ազատխանյան', 'Ազատյան', 'Ազատյանց', 'Ազարամյան', 'Ազարբեկյան', 'Ազարիկյան', 'Ազարյան', 'Ազարումյան', 'Ազբեկյան', 'Ազգալդյան', 'Ազգալդրյան', 'Ազգելդյան', 'Ազգուլյան', 'Ազդարյան', 'Ազիզբեկյան', 'Ազիզխանյան', 'Ազիզյան', 'Ազիլազյան', 'Ազիկյան', 'Ազիրյան', 'Ազյան', 'Ազնավուրյան', 'Ազոյան', 'Ազուլյան', 'Ազրյան', 'Ազրոյան', 'Աթաբահյան', 'Աթաբեկյան', 'Աթաբեկյանց', 'Աթագյուլյան', 'Աթալարյան', 'Աթալյան', 'Աթալյանց', 'Աթախանյան', 'Աթամանյան', 'Աթամյան', 'Աթայան', 'Աթանագինյան', 'Աթանասյան', 'Աթանեսյան', 'Աթանոսյան', 'Աթաշյան', 'Աթաջյան', 'Աթասյան', 'Աթասունց', 'Աթարբեկյան', 'Աթարյան', 'Աթաքյան', 'Աթբաշյան', 'Աթեճյան', 'Աթեշյան', 'Աթերզյան', 'Աթինիզյան', 'Աթինյան', 'Աթլոյան', 'Աթմաճյան', 'Աթմաջյան', 'Աթյան', 'Աթոյան', 'Աթոռակալյան', 'Աթումյան', 'Աթչյան', 'Աթքյան', 'Աժանջյան', 'Աժդահարյան', 'Աժդարյան', 'Աժդերհանյան', 'Աժտեհանյան', 'Աժտերխանյան', 'Աժտիկյան', 'Ալաբաշյան', 'Ալաբեկյան', 'Ալաբերկյան', 'Ալաբերճյան', 'Ալագյոզյան', 'Ալաջաջյան', 'Ալավերդյան', 'Ալեքսանյան', 'Ալոյան', 'Աղաբաբյան', 'Աղաբեկյան', 'Աղաջանյան', 'Աղասյան', 'Ամարյան', 'Ամիրբեկյան', 'Ամիրխանյան', 'Այվազյան', 'Անանյան', 'Անդրեասյան', 'Անղալադյան', 'Անոփյան', 'Անտոնյան', 'Առաքելյան', 'Առուստամյան', 'Ասատրյան', 'Ասլանյան', 'Աստվածատրյան', 'Ավագյան', 'Ավդալյան', 'Ավետիսյան', 'Ավոյան', 'Ավչյան', 'Ատրյան', 'Արեգյան', 'Արեշյան', 'Արզումանյան', 'Արծրունի', 'Բաբալյան', 'Բաբաջանյան', 'Բաբայան', 'Բաբուջյան', 'Բագրատյան', 'Բագրատունի', 'Բադալյան', 'Բադալով', 'Բադասյան', 'Բադեյան', 'Բադիկյան', 'Բազեյան', 'Բազունց', 'Բակունց', 'Բաղդասարյան', 'Բարսեղյան', 'Բեկզադյան', 'Բեկզադով', 'Բեկյան', 'Բեկնազարյան', 'Բեջանյան', 'Բերբերյան', 'Բոյաջյան', 'Բոստանջյան', 'Բունիաթյան', 'Բուռնազյան', 'Գաբոյան', 'Գաբուզյան', 'Գաբրիելյան', 'Գալաչյան', 'Գալստյան', 'Գալդունց', 'Գալֆայան', 'Գալոյան', 'Գասպարյան', 'Գասպարով', 'Գավալջյան', 'Գարասեֆերյան', 'Գերավետյան', 'Գզիրյան', 'Գիլոյան', 'Գիմիշյան', 'Գլեչյան', 'Գյանջեցյան', 'Գյուլնազարյան', 'Գյումուշյան', 'Գնունի', 'Գրիգորյան', 'Գուլաքսյան', 'Գուլումյան', 'Գևորգյան', 'Դաբաղյան', 'Դադալյան', 'Դադասյան', 'Դալլաքյան', 'Դանիելյան', 'Դարբինյան', 'Դարչինյան', 'Դեմուրյան', 'Դևրիկյան', 'Դիմաքսյան', 'Դոդոխյան', 'Դոլուխանյան', 'Դոլուխանով', 'Դոխոլյան', 'Դոխոյան', 'Դոխոյանց', 'Դովլաթբեկյան', 'Դովլաթյան', 'Դուդուկչյան', 'Դուզճակատչյան', 'Դուվալյան', 'Եգանյան', 'Եգորյան', 'Եղիազարյան', 'Եղնուկյան', 'Ենգիբարյան', 'Ենգիբարով', 'Ենգոյան', 'Ենիգոմեշյան', 'Ենոքյան', 'Եսայան', 'Երեմյան', 'Երիբեկյան', 'Երկանյան', 'Եփրեմյան', 'Զադոյան', 'Զազյան', 'Զանազանյան', 'Զավրիյան', 'Զավարյան', 'Զատիկյան', 'Զարգարյան', 'Զարյան', 'Զարուբյան', 'Զաքարյան', 'Զաքյան', 'Զաքոյան', 'Զելվեյան', 'Զեյթունցյան', 'Զեյնալյան', 'Զոհրաբյան', 'Զոլյան', 'Զուռնաչյան', 'Զուրաբյան', 'Էլբակյան', 'Էլոյան', 'Էլչիբեկյան', 'Էնֆիաջյան', 'Էսկիբաշյան', 'Ըրղաթբաշյան', 'Թադևոսյան', 'Թաթուլյան', 'Թաթունց', 'Թամազյան', 'Թաշչյան', 'Թարաքաջյան', 'Թառայան', 'Թերզյան', 'Թեքեյան', 'Թովմասյան', 'Թորգոմյան', 'Թորոսյան', 'Թովուլջյան', 'Թումանյան', 'Թևոսյան', 'Ժամագործյան', 'Ժամկոչյան', 'Իբրահիմբեկյան', 'Իգիթբաշյան', 'Իգիթխանյան', 'Իգիթյան', 'Իզմիրյան', 'Իմաստունյան', 'Իմեքչյան', 'Իշլեմեճյան', 'Իշխանյան', 'Իշտոյան', 'Իսաբեկյան', 'Իսաբեկյանց', 'Իսահակյան', 'Իսկանդարյան', 'Իսրայելյան', 'Լազարյան', 'Լազարյանց', 'Լալայան', 'Լալայանց', 'Լամբարյան', 'Լեմենցյան', 'Լիպարիտյան', 'Լպուտյան', 'Լցկարյան', 'Լուսպարոնյան', 'Խազաբաշյան', 'Խազխազյան', 'Խալաֆյան', 'Խալիկյան', 'Խանբաբյան', 'Խանզադյան', 'Խաշմանյան', 'Խաչատրյան', 'Խաչատրյանց', 'Խաչենց', 'Խաչիկօղլյան', 'Խառատյան', 'Խեչանյան', 'Խզմալյան', 'Խլղաթյան', 'Խնկոյան', 'Խոդիկյան', 'Խուդոյան', 'Ծաղիկյան', 'Ծառուկյան', 'Ծատուրյան', 'Ծերունյան', 'Ծորմոտյան', 'Ծպնեցյան', 'Ծուռվիզյան', 'Կաբակուլակյան', 'Կաբաղյան', 'Կաբասկալյան', 'Կադարջյան', 'Կալդրիկյան', 'Կալենց', 'Կալպակչյան', 'Կամսարյան', 'Կամսարյանց', 'Կայֆեջյան', 'Կաշեգործյան', 'Կարագյան', 'Կարախանյան', 'Կարամանուկյան', 'Կարապետյան', 'Կարճիկյան', 'Կետիկյան', 'Կոթողյան', 'Կոնդախչյան', 'Կոշկակարյան', 'Կոստանյան', 'Կրպեյան', 'Կույումջանյան', 'Հալաբյան', 'Հախվերդյան', 'Հակոբյան', 'Համբարձումյան', 'Հայրապետյան', 'Հայրբաբամյան', 'Հայրիկյան', 'Հատիկյան', 'Հաջինյան', 'Հարությունյան', 'Հովասափյան', 'Հովհաննիսյան', 'Հովիվյան', 'Հովսեփյան', 'Հովսեփով', 'Հուրդաջյան', 'Ձավարյան', 'Ձիթողցյան', 'Ձիլֆուղարյան', 'Ձկնորսյան', 'Ձվակերյան', 'Ղաբզիմալյան', 'Ղազախեթյան', 'Ղազանչյան', 'Ղազարյան', 'Ղազարով', 'Ղազինյան', 'Ղալդունց', 'Ղալթախչյան', 'Ղահրամանյան', 'Ղամբարյան', 'Ղայլունջյան', 'Ղայֆեճյան', 'Ղանդիլյան', 'Ղասաբյան', 'Ղասաբօղլյան', 'Ղափլանյան', 'Ղոլթաղչյան', 'Ճալտիկյան', 'Ճաղարյան', 'Ճանճապանյան', 'Ճանսուզյան', 'Ճապաղջուրյան', 'Ճգնավորյան', 'Ճենեպերեքյան', 'Ճիվասզյան', 'Ճոճկանյան', 'Ճուղուրյան', 'Մադաթյան', 'Մազմանյան', 'Մանանդյան', 'Մանուկյան', 'Մանվելյան', 'Մարաշյան', 'Մարգարյան', 'Մելիք-Աբրահամյան', 'Մելիք-Ադամյան', 'Մելիք-Ասլանյան', 'Մելիք-Բարխուդարյան', 'Մելիք-Օհանջանյան', 'Մեհրաբյան', 'Միկոյան', 'Մինասբեկյան', 'Մինասյան', 'Միսակյան', 'Միրզոյան', 'Միրզոյանց', 'Միքայելյան', 'Մխիթարյան', 'Մնացականյան', 'Մշեցյան', 'Մովսիսյան', 'Մոսինյան', 'Մսագործյան', 'Մսրյան', 'Մուշեղյան', 'Մուշկամբարյան', 'Մուսայելյան', 'Մուրադյան', 'Յաբլուկյան', 'Յագուբյան', 'Յազիչյան', 'Յաղլիճյան', 'Յոգուրթչյան', 'Յուզբաշյան', 'Յություճյան', 'Նաբաթյան', 'Նազարյան', 'Նալբանդյան', 'Նալչադյան', 'Նախշքարյան', 'Նահապետյան', 'Ներկարարյան', 'Ներսեսյան', 'Ներսիսյան', 'Նիկողոսյան', 'Նշանյան', 'Շաբոյան', 'Շաբունց', 'Շագոյան', 'Շալավասյան', 'Շահազիզյան', 'Շահբազյան', 'Շահինյան', 'Շահինյանց', 'Շահնազարյան', 'Շարաբխանյան', 'Շաքարյան', 'Շաքրամանյան', 'Շելունց', 'Շուքուրյան', 'Ոսկանյան', 'Ոսկերչյան', 'Չալիկյան', 'Չալխիֆալակյան', 'Չալոյան', 'Չախմախչյան', 'Չեմեդիկյան', 'Չեպչյան', 'Չեքիջյան', 'Չիբուխչյան', 'Չիլինգարյան', 'Չիվչյան', 'Չոբանյան', 'Պալյան', 'Պապայան', 'Պապիկյան', 'Պապոյան', 'Պառավյան', 'Պարոնիկյան', 'Պարոնյան', 'Պարոնյանց', 'Պարսամյան', 'Պերեճիկլյան', 'Պետրոսյան', 'Պետրոսյանց', 'Պոզապալյան', 'Պողոսյան', 'Պողպատյան', 'Պռոշյան', 'Պստիկյան', 'Ջալալբեկյան', 'Ջանավարյան', 'Ջանգիրյան', 'Ջանիբեկյան', 'Ջանջուղազյան', 'Ջանփոլադյան', 'Ջանունց', 'Ջերեջյան', 'Ջիգարխանյան', 'Ջուլֆիղարյան', 'Ռաշիդյան', 'Ռասիմոսյան', 'Ռևազյան', 'Ռշտունի', 'Ռոստոմյան', 'Ռուբինյան', 'Ռուստամյան', 'Ռուստամյանց', 'Սադոյան', 'Սաթյան', 'Սալբաշյան', 'Սահակյան', 'Սանթրոսյան', 'Սանոյան', 'Սարգսյան', 'Սարխոյան', 'Սարոյան', 'Սիսոյան', 'Սաֆարյան', 'Սեմերջյան', 'Սիմոնյան', 'Սիրունյան', 'Սոլախյան', 'Սողոմոնյան', 'Ստեփանյան', 'Սրմաքեշյան', 'Սուրմելյան', 'Սուփրիկյան', 'Սուքիասյան', 'Վազիգեղցյան', 'Վահանյան', 'Վահունի', 'Վանեցյան', 'Վանյան', 'Վարդապետյան', 'Վարդերեսյան', 'Վարոսյան', 'Վարպետյան', 'Վերանյան', 'Վրացյան', 'Տաճատյան', 'Տասնապետյան', 'Տարոնցյան', 'Տեր-Գևորգյան', 'Տեր-Հովհաննիսյան', 'Տեր-Ղազարյան', 'Տեր-Վահանյան', 'Տոնոյան', 'Տոպաջիկյան', 'Տուղրեմաճյան', 'Ցախկլորյան', 'Ցիպլեցյան', 'Ցոլակյան', 'Ցրտատարյան', 'Ուզանկիչյան', 'Ուզունյան', 'Ութմազյան', 'Ուլիխանյան', 'Ուլուբաբյան', 'Ուստաբաշյան', 'Ուրֆալյան', 'Փալանդուզյան', 'Փախչանյան', 'Փահլևանյան', 'Փամբուխչյան', 'Փամբուկչյան', 'Փայլաբազյան', 'Փանոսյան', 'Փաշայան', 'Փաշինյան', 'Փարաջանյան', 'Փարաքեսիկյան', 'Փարսադանյան', 'Փափազյան', 'Փիլիփոսյան', 'Փոքրիկյան', 'Քաթանասյան', 'Քալանթարյան', 'Քալաշյան', 'Քաղցրիկյան', 'Քարտաշյան', 'Քափանակցյան', 'Քեշիշյան', 'Քեչօղլյան', 'Քիլարջյան', 'Քյոսայան', 'Քոչարյան', 'Քոչինյան', 'Քրմոյան', 'Քրքորյան', 'Քուշքյան', 'Օդյան', 'Օզանյան', 'Օզնեցյան', 'Օհանյան', 'Օրբելյան', 'Ֆալյան', 'Ֆահրադյան', 'Ֆոլյան', 'Ֆռանգյան', 'Ֆրանգուլյան')
('Աբազյան', 'Աբաղյան', 'Աբաղյանց', 'Աբամելիքյան', 'Աբաշյան', 'Աբաջանյան', 'Աբաջյան', 'Աբասյան', 'Աբգարյան', 'Աբդալյան', 'Աբդոյան', 'Աբեթնակյան', 'Աբելանց', 'Աբելյան', 'Աբեղյան', 'Աբեշյան', 'Աբեսալոմյանց', 'Աբթեքյան', 'Աբիսալոմյան', 'Աբիսողոմոնյան', 'Աբոյան', 'Աբովյան', 'Աբուջանյան', 'Աբուսեֆյան', 'Աբրահամյան', 'Աբրոյան', 'Ագիլյան', 'Ագիշյան', 'Ագլինցյան', 'Ագշեհիրյան', 'Ագոզյան', 'Ագուլյան', 'Ագուջյան', 'Ագրալյան', 'Ագրակլյան', 'Ագրամազյան', 'Ագրապյան', 'Ագրիպասյան', 'Ագրյան', 'Ադաբաշյան', 'Ադաթուրյան', 'Ադալյան', 'Ադամյան', 'Ադամյանց', 'Ադանալյան', 'Ադանելյան', 'Ադանյան', 'Ադաջյան', 'Ադելյան', 'Ադեյան', 'Ադիբեկ-Մելիքյան', 'Ադիբեկյան', 'Ադիգյոզալյան', 'Ադիգոզյան', 'Ադիլխանյան', 'Ադիլյան', 'Ադիխանյան', 'Ադիմզալյան', 'Ադիյան', 'Ադիշյան', 'Ադլխանյան', 'Ադյան', 'Ադոյան', 'Ադոնց', 'Ադուլյան', 'Ադունց', 'Ադրունի', 'Ազաբյան', 'Ազանյան', 'Ազատիկյան', 'Ազատխանյան', 'Ազատյան', 'Ազատյանց', 'Ազարամյան', 'Ազարբեկյան', 'Ազարիկյան', 'Ազարյան', 'Ազարումյան', 'Ազբեկյան', 'Ազգալդյան', 'Ազգալդրյան', 'Ազգելդյան', 'Ազգուլյան', 'Ազդարյան', 'Ազիզբեկյան', 'Ազիզխանյան', 'Ազիզյան', 'Ազիլազյան', 'Ազիկյան', 'Ազիրյան', 'Ազյան', 'Ազնավուրյան', 'Ազոյան', 'Ազուլյան', 'Ազրյան', 'Ազրոյան', 'Աթաբահյան', 'Աթաբեկյան', 'Աթաբեկյանց', 'Աթագյուլյան', 'Աթալարյան', 'Աթալյան', 'Աթալյանց', 'Աթախանյան', 'Աթամանյան', 'Աթամյան', 'Աթայան', 'Աթանագինյան', 'Աթանասյան', 'Աթանեսյան', 'Աթանոսյան', 'Աթաշյան', 'Աթաջյան', 'Աթասյան', 'Աթասունց', 'Աթարբեկյան', 'Աթարյան', 'Աթաքյան', 'Աթբաշյան', 'Աթեճյան', 'Աթեշյան', 'Աթերզյան', 'Աթինիզյան', 'Աթինյան', 'Աթլոյան', 'Աթմաճյան', 'Աթմաջյան', 'Աթյան', 'Աթոյան', 'Աթոռակալյան', 'Աթումյան', 'Աթչյան', 'Աթքյան', 'Աժանջյան', 'Աժդահարյան', 'Աժդարյան', 'Աժդերհանյան', 'Աժտեհանյան', 'Աժտերխանյան', 'Աժտիկյան', 'Ալաբաշյան', 'Ալաբեկյան', 'Ալաբերկյան', 'Ալաբերճյան', 'Ալագյոզյան', 'Ալաջաջյան', 'Ալավերդյան', 'Ալեքսանյան', 'Ալոյան', 'Աղաբաբյան', 'Աղաբեկյան', 'Աղաջանյան', 'Աղասյան', 'Ամարյան', 'Ամիրբեկյան', 'Ամիրխանյան', 'Այվազյան', 'Անանյան', 'Անդրեասյան', 'Անղալադյան', 'Անոփյան', 'Անտոնյան', 'Առաքելյան', 'Առուստամյան', 'Ասատրյան', 'Ասլանյան', 'Աստվածատրյան', 'Ավագյան', 'Ավդալյան', 'Ավետիսյան', 'Ավոյան', 'Ավչյան', 'Ատրյան', 'Արեգյան', 'Արեշյան', 'Արզումանյան', 'Արծրունի', 'Բաբալյան', 'Բաբաջանյան', 'Բաբայան', 'Բաբուջյան', 'Բագրատյան', 'Բագրատունի', 'Բադալյան', 'Բադալով', 'Բադասյան', 'Բադեյան', 'Բադիկյան', 'Բազեյան', 'Բազունց', 'Բակունց', 'Բաղդասարյան', 'Բարսեղյան', 'Բեկզադյան', 'Բեկզադով', 'Բեկյան', 'Բեկնազարյան', 'Բեջանյան', 'Բերբերյան', 'Բոյաջյան', 'Բոստանջյան', 'Բունիաթյան', 'Բուռնազյան', 'Գաբոյան', 'Գաբուզյան', 'Գաբրիելյան', 'Գալաչյան', 'Գալստյան', 'Գալդունց', 'Գալֆայան', 'Գալոյան', 'Գասպարյան', 'Գասպարով', 'Գավալջյան', 'Գարասեֆերյան', 'Գերավետյան', 'Գզիրյան', 'Գիլոյան', 'Գիմիշյան', 'Գլեչյան', 'Գյանջեցյան', 'Գյուլնազարյան', 'Գյումուշյան', 'Գնունի', 'Գրիգորյան', 'Գուլաքսյան', 'Գուլումյան', 'Գևորգյան', 'Դաբաղյան', 'Դադալյան', 'Դադասյան', 'Դալլաքյան', 'Դանիելյան', 'Դարբինյան', 'Դարչինյան', 'Դեմուրյան', 'Դևրիկյան', 'Դիմաքսյան', 'Դոդոխյան', 'Դոլուխանյան', 'Դոլուխանով', 'Դոխոլյան', 'Դոխոյան', 'Դոխոյանց', 'Դովլաթբեկյան', 'Դովլաթյան', 'Դուդուկչյան', 'Դուզճակատչյան', 'Դուվալյան', 'Եգանյան', 'Եգորյան', 'Եղիազարյան', 'Եղնուկյան', 'Ենգիբարյան', 'Ենգիբարով', 'Ենգոյան', 'Ենիգոմեշյան', 'Ենոքյան', 'Եսայան', 'Երեմյան', 'Երիբեկյան', 'Երկանյան', 'Եփրեմյան', 'Զադոյան', 'Զազյան', 'Զանազանյան', 'Զավրիյան', 'Զավարյան', 'Զատիկյան', 'Զարգարյան', 'Զարյան', 'Զարուբյան', 'Զաքարյան', 'Զաքյան', 'Զաքոյան', 'Զելվեյան', 'Զեյթունցյան', 'Զեյնալյան', 'Զոհրաբյան', 'Զոլյան', 'Զուռնաչյան', 'Զուրաբյան', 'Էլբակյան', 'Էլոյան', 'Էլչիբեկյան', 'Էնֆիաջյան', 'Էսկիբաշյան', 'Ըրղաթբաշյան', 'Թադևոսյան', 'Թաթուլյան', 'Թաթունց', 'Թամազյան', 'Թաշչյան', 'Թարաքաջյան', 'Թառայան', 'Թերզյան', 'Թեքեյան', 'Թովմասյան', 'Թորգոմյան', 'Թորոսյան', 'Թովուլջյան', 'Թումանյան', 'Թևոսյան', 'Ժամագործյան', 'Ժամկոչյան', 'Իբրահիմբեկյան', 'Իգիթբաշյան', 'Իգիթխանյան', 'Իգիթյան', 'Իզմիրյան', 'Իմաստունյան', 'Իմեքչյան', 'Իշլեմեճյան', 'Իշխանյան', 'Իշտոյան', 'Իսաբեկյան', 'Իսաբեկյանց', 'Իսահակյան', 'Իսկանդարյան', 'Իսրայելյան', 'Լազարյան', 'Լազարյանց', 'Լալայան', 'Լալայանց', 'Լամբարյան', 'Լեմենցյան', 'Լիպարիտյան', 'Լպուտյան', 'Լցկարյան', 'Լուսպարոնյան', 'Խազաբաշյան', 'Խազխազյան', 'Խալաֆյան', 'Խալիկյան', 'Խանբաբյան', 'Խանզադյան', 'Խաշմանյան', 'Խաչատրյան', 'Խաչատրյանց', 'Խաչենց', 'Խաչիկօղլյան', 'Խառատյան', 'Խեչանյան', 'Խզմալյան', 'Խլղաթյան', 'Խնկոյան', 'Խոդիկյան', 'Խուդոյան', 'Ծաղիկյան', 'Ծառուկյան', 'Ծատուրյան', 'Ծերունյան', 'Ծորմոտյան', 'Ծպնեցյան', 'Ծուռվիզյան', 'Կաբակուլակյան', 'Կաբաղյան', 'Կաբասկալյան', 'Կադարջյան', 'Կալդրիկյան', 'Կալենց', 'Կալպակչյան', 'Կամսարյան', 'Կամսարյանց', 'Կայֆեջյան', 'Կաշեգործյան', 'Կարագյան', 'Կարախանյան', 'Կարամանուկյան', 'Կարապետյան', 'Կարճիկյան', 'Կետիկյան', 'Կոթողյան', 'Կոնդախչյան', 'Կոշկակարյան', 'Կոստանյան', 'Կրպեյան', 'Կույումջանյան', 'Հալաբյան', 'Հախվերդյան', 'Հակոբյան', 'Համբարձումյան', 'Հայրապետյան', 'Հայրբաբամյան', 'Հայրիկյան', 'Հատիկյան', 'Հաջինյան', 'Հարությունյան', 'Հովասափյան', 'Հովհաննիսյան', 'Հովիվյան', 'Հովսեփյան', 'Հովսեփով', 'Հուրդաջյան', 'Ձավարյան', 'Ձիթողցյան', 'Ձիլֆուղարյան', 'Ձկնորսյան', 'Ձվակերյան', 'Ղաբզիմալյան', 'Ղազախեթյան', 'Ղազանչյան', 'Ղազարյան', 'Ղազարով', 'Ղազինյան', 'Ղալդունց', 'Ղալթախչյան', 'Ղահրամանյան', 'Ղամբարյան', 'Ղայլունջյան', 'Ղայֆեճյան', 'Ղանդիլյան', 'Ղասաբյան', 'Ղասաբօղլյան', 'Ղափլանյան', 'Ղոլթաղչյան', 'Ճալտիկյան', 'Ճաղարյան', 'Ճանճապանյան', 'Ճանսուզյան', 'Ճապաղջուրյան', 'Ճգնավորյան', 'Ճենեպերեքյան', 'Ճիվասզյան', 'Ճոճկանյան', 'Ճուղուրյան', 'Մադաթյան', 'Մազմանյան', 'Մանանդյան', 'Մանուկյան', 'Մանվելյան', 'Մարաշյան', 'Մարգարյան', 'Մելիք-Աբրահամյան', 'Մելիք-Ադամյան', 'Մելիք-Ասլանյան', 'Մելիք-Բարխուդարյան', 'Մելիք-Օհանջանյան', 'Մեհրաբյան', 'Միկոյան', 'Մինասբեկյան', 'Մինասյան', 'Միսակյան', 'Միրզոյան', 'Միրզոյանց', 'Միքայելյան', 'Մխիթարյան', 'Մնացականյան', 'Մշեցյան', 'Մովսիսյան', 'Մոսինյան', 'Մսագործյան', 'Մսրյան', 'Մուշեղյան', 'Մուշկամբարյան', 'Մուսայելյան', 'Մուրադյան', 'Յաբլուկյան', 'Յագուբյան', 'Յազիչյան', 'Յաղլիճյան', 'Յոգուրթչյան', 'Յուզբաշյան', 'Յություճյան', 'Նաբաթյան', 'Նազարյան', 'Նալբանդյան', 'Նալչադյան', 'Նախշքարյան', 'Նահապետյան', 'Ներկարարյան', 'Ներսեսյան', 'Ներսիսյան', 'Նիկողոսյան', 'Նշանյան', 'Շաբոյան', 'Շաբունց', 'Շագոյան', 'Շալավասյան', 'Շահազիզյան', 'Շահբազյան', 'Շահինյան', 'Շահինյանց', 'Շահնազարյան', 'Շարաբխանյան', 'Շաքարյան', 'Շաքրամանյան', 'Շելունց', 'Շուքուրյան', 'Ոսկանյան', 'Ոսկերչյան', 'Չալիկյան', 'Չալխիֆալակյան', 'Չալոյան', 'Չախմախչյան', 'Չեմեդիկյան', 'Չեպչյան', 'Չեքիջյան', 'Չիբուխչյան', 'Չիլինգարյան', 'Չիվչյան', 'Չոբանյան', 'Պալյան', 'Պապայան', 'Պապիկյան', 'Պապոյան', 'Պառավյան', 'Պարոնիկյան', 'Պարոնյան', 'Պարոնյանց', 'Պարսամյան', 'Պերեճիկլյան', 'Պետրոսյան', 'Պետրոսյանց', 'Պոզապալյան', 'Պողոսյան', 'Պողպատյան', 'Պռոշյան', 'Պստիկյան', 'Ջալալբեկյան', 'Ջանավարյան', 'Ջանգիրյան', 'Ջանիբեկյան', 'Ջանջուղազյան', 'Ջանփոլադյան', 'Ջանունց', 'Ջերեջյան', 'Ջիգարխանյան', 'Ջուլֆիղարյան', 'Ռաշիդյան', 'Ռասիմոսյան', 'Ռևազյան', 'Ռշտունի', 'Ռոստոմյան', 'Ռուբինյան', 'Ռուստամյան', 'Ռուստամյանց', 'Սադոյան', 'Սաթյան', 'Սալբաշյան', 'Սահակյան', 'Սանթրոսյան', 'Սանոյան', 'Սարգսյան', 'Սարխոյան', 'Սարոյան', 'Սիսոյան', 'Սաֆարյան', 'Սեմերջյան', 'Սիմոնյան', 'Սիրունյան', 'Սոլախյան', 'Սողոմոնյան', 'Ստեփանյան', 'Սրմաքեշյան', 'Սուրմելյան', 'Սուփրիկյան', 'Սուքիասյան', 'Վազիգեղցյան', 'Վահանյան', 'Վահունի', 'Վանեցյան', 'Վանյան', 'Վարդապետյան', 'Վարդերեսյան', 'Վարոսյան', 'Վարպետյան', 'Վերանյան', 'Վրացյան', 'Տաճատյան', 'Տասնապետյան', 'Տարոնցյան', 'Տեր-Գևորգյան', 'Տեր-Հովհաննիսյան', 'Տեր-Ղազարյան', 'Տեր-Վահանյան', 'Տոնոյան', 'Տոպաջիկյան', 'Տուղրեմաճյան', 'Ցախկլորյան', 'Ցիպլեցյան', 'Ցոլակյան', 'Ցրտատարյան', 'Ուզանկիչյան', 'Ուզունյան', 'Ութմազյան', 'Ուլիխանյան', 'Ուլուբաբյան', 'Ուստաբաշյան', 'Ուրֆալյան', 'Փալանդուզյան', 'Փախչանյան', 'Փահլևանյան', 'Փամբուխչյան', 'Փամբուկչյան', 'Փայլաբազյան', 'Փանոսյան', 'Փաշայան', 'Փաշինյան', 'Փարաջանյան', 'Փարաքեսիկյան', 'Փարսադանյան', 'Փափազյան', 'Փիլիփոսյան', 'Փոքրիկյան', 'Քաթանասյան', 'Քալանթարյան', 'Քալաշյան', 'Քաղցրիկյան', 'Քարտաշյան', 'Քափանակցյան', 'Քեշիշյան', 'Քեչօղլյան', 'Քիլարջյան', 'Քյոսայան', 'Քոչարյան', 'Քոչինյան', 'Քրմոյան', 'Քրքորյան', 'Քուշքյան', 'Օդյան', 'Օզանյան', 'Օզնեցյան', 'Օհանյան', 'Օրբելյան', 'Ֆալյան', 'Ֆահրադյան', 'Ֆոլյան', 'Ֆռանգյան', 'Ֆրանգուլյան')
last_name_female(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_female()
...
'Ձավարյան'
'Մանվելյան'
'Ադալյան'
'Զանազանյան'
'Ջանջուղազյան'
last_name_female_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_female_as_list()
...
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
last_name_male(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_male()
...
'Ձավարյան'
'Մանվելյան'
'Ադալյան'
'Զանազանյան'
'Ջանջուղազյան'
last_name_male_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_male_as_list()
...
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
last_name_nonbinary(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_nonbinary()
...
'Ձավարյան'
'Մանվելյան'
'Ադալյան'
'Զանազանյան'
'Ջանջուղազյան'
last_name_nonbinary_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_nonbinary_as_list()
...
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
('Սիմոն', 'Ուիլյամ', 'Ստեֆան', 'Ռիչարդ', 'Ֆիլիպ', 'Ջոն', 'Հովիկ', 'Հենրի', 'Ջորջ', 'Գարրի', 'Ֆելիքս', 'Լևոն', 'Դոմինիկ', 'Դենիս', 'Դանիել', 'Կլոդ', 'Քրիստոֆեր', 'Չարլի', 'Կարլ', 'Բորիս', 'Բեռնար', 'Անդրեաս', 'Ալեքսանդր', 'Աբրահամ', 'Աբել', 'Ահարոն', 'Օլեգ', 'Փայլակ', 'Ցոլակ', 'Րաֆֆի', 'Տարոն', 'Վլադիմիր', 'Վիկտոր', 'Վահե', 'Վախթանգ', 'Վազգեն', 'Ստեփան', 'Սեյրան', 'Սերգեյ', 'Ռուդոլֆ', 'Ռուբեն', 'Ռոման', 'Ռոբերտ', 'Ռաֆայել', 'Շահեն', 'Նորայր', 'Նշան', 'Նարեկ', 'Նաիրի', 'Յուրի', 'Մուրադ', 'Մխիթար', 'Մաքսիմ', 'Մարկոս', 'Մանվել', 'Կարեն', 'Էդուարդ', 'Էդգար', 'Զոհրաբ', 'Գրիգոր', 'Գոռ', 'Գևորգ', 'Գաբրիել', 'Արման', 'Արթուր', 'Անդրանիկ', 'Ալբերտ', 'Ադամ', 'Աբել', 'Հովհաննես', 'Աբիգ', 'Ավետիք', 'Ավետիս', 'Աղասի', 'Ազատ', 'Հայկ', 'Հայկազ', 'Հակոբ', 'Համազասպ', 'Հմայակ', 'Առաքել', 'Արամ', 'Արամազդ', 'Արգամ', 'Արգիշտի', 'Արեգ', 'Արիստակես', 'Արմեն', 'Արմենակ', 'Արսեն', 'Արտավազդ', 'Արտակ', 'Արտաշես', 'Արտեմ', 'Արտուր', 'Արտուշ', 'Հարություն', 'Առուշան', 'Արշավիր', 'Արշակ', 'Ատոմ', 'Աշոտ', 'Բաբկեն', 'Բաղդասար', 'Բաղիշ', 'Բաղրամ', 'Բագրատ', 'Բարսեղ', 'Բարխուդար', 'Վահագն', 'Վահան', 'Վաղարշակ', 'Վահրամ', 'Վարուժան', 'Վասակ', 'Գագիկ', 'Գալուստ', 'Գարեգին', 'Գառնիկ', 'Գարսևան', 'Գասպար', 'Գեղամ', 'Հրանտ', 'Գուրգեն', 'Դավիթ', 'Դերենիկ', 'Ջիվան', 'Եղիշ', 'Երվանդ', 'Ժիրայր', 'Զավեն', 'Զորի', 'Զոհրապ', 'Կիկոս', 'Կիրակոս', 'Կորյուն', 'Մամիկոն', 'Մարգար', 'Մհեր', 'Մելքոն', 'Մելքում', 'Մեսրոպ', 'Մեխակ', 'Միհրան', 'Մինաս', 'Մուշեղ', 'Ներսես', 'Նուբար', 'Օհան', 'Փանոս', 'Պարգև', 'Պարթև', 'Պարույր', 'Պատվական', 'Պետրոս', 'Պողոս', 'Սահակ', 'Սաղաթել', 'Սանասար', 'Սարգիս', 'Սասուն', 'Սերոբ', 'Սմբատ', 'Սպարտակ', 'Սուքիաս', 'Սուրեն', 'Թադևոս', 'Թաթոս', 'Թաթուլ', 'Տիգրան', 'Թորգոմ', 'Թորոս', 'Տրդատ', 'Հունան', 'Հուսիկ', 'Խորեն', 'Խոսրով', 'Շավարշ', 'Շմավոն', 'Ագապի', 'Աիդա', 'Ալեքսանդրա', 'Ալինա', 'Ալիսա', 'Ալվարդ', 'Ալլա', 'Անիտա', 'Ամալյա', 'Անահիտ', 'Անաստասիա', 'Անժելա', 'Անգելինա', 'Անի', 'Անյա', 'Աննա', 'Անտոնինա', 'Անուշ', 'Աստղիկ', 'Արաքսյա', 'Արևիկ', 'Արմինե', 'Արմենուհի', 'Արփինե', 'Բարբարա', 'Բեթի', 'Բելլա', 'Բրիժիտ', 'Բրիջիտ', 'Գաբրիելլա', 'Գայանե', 'Գյուլնարա', 'Գոհար', 'Գրետա', 'Դանիելլա', 'Դիանա', 'Դինա', 'Ելենա', 'Եվա', 'Եվգինե', 'Երանուհի', 'Զարուհի', 'Էլեն', 'Էլիզա', 'Էլինա', 'Էմիլիա', 'Էմմա', 'Էրիկա', 'Էվելինա', 'Թագուհի', 'Թամարա', 'Թեհմինե', 'Թերեզա', 'Թինա', 'Ժաքլին', 'Ժաննա', 'Իզաբելլա', 'Ինգա', 'Ինեսա', 'Իննա', 'Իրինա', 'Լալա', 'Լառա', 'Լարիսա', 'Լաուրա', 'Լեյլա', 'Լենա', 'Լիա', 'Լիանա', 'Լիդա', 'Լիզա', 'Լիլիթ', 'Լուսինե', 'Լուիզա', 'Ծովինար', 'Կարինե', 'Կարոլին', 'Կասանդրա', 'Կիրա', 'Կլարա', 'Հայկուհի', 'Հասմիկ', 'Հեղինե', 'Հերմինե', 'Հիլդա', 'Հռիփսիմե', 'Հրաչուհի', 'Մագդա', 'Մանե', 'Մարգարիտա', 'Մարթա', 'Մարիամ', 'Մարինե', 'Մարիա', 'Մարիաննա', 'Մելանյա', 'Մելինե', 'Միլենա', 'Մերի', 'Մոնիկա', 'Նազելի', 'Նաիրա', 'Նանա', 'Նանե', 'Նատաշա', 'Նարե', 'Նարինե', 'Նելլի', 'Նինա', 'Նոննա', 'Նորա', 'Նվարդ', 'Նունե', 'Շահանե', 'Շուշանիկ', 'Պատրիսիա', 'Ջեմմա', 'Ջեյն', 'Ջեսիկա', 'Ջուլիետա', 'Ռաիսա', 'Ռեբեկա', 'Ռիմա', 'Ռիտա', 'Ռուզան', 'Սաթենիկ', 'Սառա', 'Սեդա', 'Սեսիլիա', 'Սիլվա', 'Սիրարփի', 'Սյուզաննա', 'Սոնա', 'Սոֆյա', 'Սվետլանա', 'Ստելլա', 'Սուսաննա', 'Վերոնիկա', 'Վիկտորյա', 'Վիոլետա', 'Տաթևիկ', 'Քիմ', 'Քնարիկ', 'Քրիստինե', 'Օլգա', 'Օվսաննա', 'Օֆելյա', 'Ֆլորա', 'Ֆրիդա')
name() → str

:example ‘John Doe’

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.name()
...
'Նելլի Ադալյան'
'Սիրարփի Չեքիջյան'
'Կասանդրա Շուքուրյան'
'Ժաննա Պողպատյան'
'Ավետիս Ալաբերճյան'
name_female() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.name_female()
...
'Նելլի Ադալյան'
'Սիրարփի Չեքիջյան'
'Կասանդրա Շուքուրյան'
'Ժաննա Պողպատյան'
'Լուսինե Ալաբերճյան'
name_male() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.name_male()
...
'Բարսեղ Ադալյան'
'Զավեն Չեքիջյան'
'Հակոբ Շուքուրյան'
'Փանոս Գնունի'
'Ավետիս Ալաբերճյան'
name_nonbinary() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.name_nonbinary()
...
'Նելլի Ադալյան'
'Սիրարփի Չեքիջյան'
'Կասանդրա Շուքուրյան'
'Ժաննա Պողպատյան'
'Ավետիս Ալաբերճյան'
prefix(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix()
...
''
''
''
''
''
prefix_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_as_list()
...
()
()
()
()
()
prefix_female(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_female()
...
''
''
''
''
''
prefix_female_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_female_as_list()
...
()
()
()
()
()
prefix_male(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_male()
...
''
''
''
''
''
prefix_male_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_male_as_list()
...
()
()
()
()
()
prefix_nonbinary(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_nonbinary()
...
''
''
''
''
''
prefix_nonbinary_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_nonbinary_as_list()
...
()
()
()
()
()
suffix(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix()
...
''
''
''
''
''
suffix_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_as_list()
...
()
()
()
()
()
suffix_female(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_female()
...
''
''
''
''
''
suffix_female_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_female_as_list()
...
()
()
()
()
()
suffix_male(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_male()
...
''
''
''
''
''
suffix_male_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_male_as_list()
...
()
()
()
()
()
suffix_nonbinary(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_nonbinary()
...
''
''
''
''
''
suffix_nonbinary_as_list() → Union[Tuple[str, ...], Dict[str, float]]
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_nonbinary_as_list()
...
()
()
()
()
()

faker.providers.phone_number

class faker.providers.phone_number.hy_AM.Provider(generator: Any)

Bases: faker.providers.phone_number.Provider

country_calling_code(min_length: Optional[int] = None, max_length: Optional[int] = None) → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.country_calling_code()
...
'+687'
'+595'
'+880'
'+964'
'+41'
msisdn() → str

https://en.wikipedia.org/wiki/MSISDN

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.msisdn()
...
'6048764759382'
'2194892411578'
'5659387784080'
'6097535139332'
'1158714841858'
phone_number() → str
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.phone_number()
...
'10-604876'
'275.93824'
'(219) 48924'
'315-78156'
'393.87784'