Language hy_AM

faker.providers.address

fake.address()
# 'ք. Արարատ, Չայկովսկու 7'

fake.building_number()
# '95'

fake.city()
# 'Ախթալա'

fake.city_prefix()
# 'ք.'

fake.city_suffix()
# ''

fake.country()
# 'Կամբոջա'

fake.country_code(representation="alpha-2")
# 'SN'

fake.postcode()
# '1409'

fake.postcode_in_state(state_abbr=None)
# '1782'

fake.secondary_address()
# 'բն. 35'

fake.state()
# 'Արագածոտն'

fake.state_abbr()
# 'ԼՌ'

fake.street()
# 'Բարձրաբերդի'

fake.street_address()
# 'Կոմիտասի 5'

fake.street_name()
# 'Լիսինյան'

fake.street_prefix()
# 'փողոց'

fake.street_suffix()
# ''

fake.village()
# 'Քարակերտ'

fake.village_prefix()
# 'գ.'

faker.providers.automotive

fake.license_plate()
# '869UWM'

faker.providers.bank

fake.bank_country()
# 'GB'

fake.bban()
# 'GPAB9013274087244'

fake.iban()
# 'GB97QKZW4127022867865'

faker.providers.barcode

fake.ean(length=13)
# '8802489450190'

fake.ean13()
# '3122231066420'

fake.ean8()
# '54605213'

faker.providers.color

fake.color_name()
# 'Նշագույն'

fake.hex_color()
# '#2b1cc0'

fake.rgb_color()
# '87,65,136'

fake.rgb_css_color()
# 'rgb(93,40,26)'

fake.safe_color_name()
# 'լայմ'

fake.safe_hex_color()
# '#aa2200'

faker.providers.company

fake.bs()
# 'զբաղվել ինտերակտիվ գործառույթներ'

fake.catch_phrase()
# 'բաց կոդով ինտերակտիվ արխիվ'

fake.company()
# 'Ադլխանյան և Աթամանյան ԳրուպԿադարջյան, Ղոլթաղչյան և Լեմենցյան Հոլդինգ'

fake.company_suffix()
# 'ՓԲԸ'

faker.providers.credit_card

fake.credit_card_expire(start="now", end="+10y", date_format="%m/%y")
# '07/26'

fake.credit_card_full(card_type=None)
# 'VISA 16 digit\nԱզատ Աթալյանց\n4661220680820616 01/23\nCVC: 259\n'

fake.credit_card_number(card_type=None)
# '344881776690248'

fake.credit_card_provider(card_type=None)
# 'VISA 19 digit'

fake.credit_card_security_code(card_type=None)
# '246'

faker.providers.currency

fake.cryptocurrency()
# ('NMC', 'Namecoin')

fake.cryptocurrency_code()
# 'NXT'

fake.cryptocurrency_name()
# 'Gridcoin'

fake.currency()
# ('JMD', 'Jamaican dollar')

fake.currency_code()
# 'HKD'

fake.currency_name()
# 'Mauritian rupee'

faker.providers.date_time

fake.am_pm()
# 'PM'

fake.century()
# 'IV'

fake.date(pattern="%Y-%m-%d", end_datetime=None)
# '1975-09-17'

fake.date_between(start_date="-30y", end_date="today")
# datetime.date(1999, 11, 14)

fake.date_between_dates(date_start=None, date_end=None)
# datetime.date(2019, 4, 18)

fake.date_object(end_datetime=None)
# datetime.date(2007, 12, 29)

fake.date_of_birth(tzinfo=None, minimum_age=0, maximum_age=115)
# datetime.date(1941, 2, 5)

fake.date_this_century(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2001, 3, 2)

fake.date_this_decade(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2011, 6, 17)

fake.date_this_month(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 4, 6)

fake.date_this_year(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 4, 17)

fake.date_time(tzinfo=None, end_datetime=None)
# datetime.datetime(1970, 2, 17, 1, 43, 30)

fake.date_time_ad(tzinfo=None, end_datetime=None, start_datetime=None)
# datetime.datetime(541, 11, 19, 2, 52, 17)

fake.date_time_between(start_date="-30y", end_date="now", tzinfo=None)
# datetime.datetime(1990, 7, 3, 0, 46, 58)

fake.date_time_between_dates(datetime_start=None, datetime_end=None, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 4, 18, 14, 29, 23)

fake.date_time_this_century(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2014, 3, 29, 7, 50, 20)

fake.date_time_this_decade(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2011, 9, 12, 2, 36, 43)

fake.date_time_this_month(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 4, 7, 23, 40, 14)

fake.date_time_this_year(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 3, 10, 6, 20, 55)

fake.day_of_month()
# '23'

fake.day_of_week()
# 'Ուրբաթ'

fake.future_date(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 5, 6)

fake.future_datetime(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 5, 10, 6, 16, 26)

fake.iso8601(tzinfo=None, end_datetime=None)
# '1993-10-29T15:37:33'

fake.month()
# '03'

fake.month_name()
# 'Նոյեմբեր'

fake.past_date(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 3, 22)

fake.past_datetime(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 4, 10, 23, 42, 36)

fake.time(pattern="%H:%M:%S", end_datetime=None)
# '12:36:40'

fake.time_delta(end_datetime=None)
# datetime.timedelta(0)

fake.time_object(end_datetime=None)
# datetime.time(0, 17, 47)

fake.time_series(start_date="-30d", end_date="now", precision=None, distrib=None, tzinfo=None)
# <generator object Provider.time_series at 0x7f52ae87a5e8>

fake.timezone()
# 'America/Nome'

fake.unix_time(end_datetime=None, start_datetime=None)
# 427828477

fake.year()
# '2010'

faker.providers.file

fake.file_extension(category=None)
# 'xlsx'

fake.file_name(category=None, extension=None)
# 'ընկնել.bmp'

fake.file_path(depth=1, category=None, extension=None)
# '/մեծ/աղ.jpeg'

fake.mime_type(category=None)
# 'message/http'

fake.unix_device(prefix=None)
# '/dev/sdj'

fake.unix_partition(prefix=None)
# '/dev/sdh6'

faker.providers.geo

fake.coordinate(center=None, radius=0.001)
# Decimal('-80.589601')

fake.latitude()
# Decimal('69.782226')

fake.latlng()
# (Decimal('-53.744169'), Decimal('135.515883'))

fake.local_latlng(country_code="US", coords_only=False)
# ('43.54072', '-116.56346', 'Nampa', 'US', 'America/Boise')

fake.location_on_land(coords_only=False)
# ('13.73417', '-89.71472', 'Sonzacate', 'SV', 'America/El_Salvador')

fake.longitude()
# Decimal('-161.556181')

faker.providers.internet

fake.ascii_company_email(*args, **kwargs)
# 'barsegh07@baghram.org'

fake.ascii_email(*args, **kwargs)
# 'anyaazbekyan@yahoo.com'

fake.ascii_free_email(*args, **kwargs)
# 'meri43@yahoo.com'

fake.ascii_safe_email(*args, **kwargs)
# 'satenik41@example.com'

fake.company_email(*args, **kwargs)
# 'artavazd48@isabekyan.com'

fake.domain_name(*args, **kwargs)
# 'agripasyan.org'

fake.domain_word(*args, **kwargs)
# 'khoren'

fake.email(*args, **kwargs)
# 'tasnapetyanmanvel@hotmail.com'

fake.free_email(*args, **kwargs)
# 'hparonyants@gmail.com'

fake.free_email_domain(*args, **kwargs)
# 'yahoo.com'

fake.hostname(*args, **kwargs)
# 'db-31.last_name.com'

fake.image_url(width=None, height=None)
# 'https://www.lorempixel.com/810/653'

fake.ipv4(network=False, address_class=None, private=None)
# '192.91.106.218'

fake.ipv4_network_class()
# 'b'

fake.ipv4_private(network=False, address_class=None)
# '172.29.171.75'

fake.ipv4_public(network=False, address_class=None)
# '169.242.94.199'

fake.ipv6(network=False)
# '8815:45f3:c204:73b7:119b:ac3:c901:79af'

fake.mac_address()
# '88:69:75:21:d2:b1'

fake.safe_email(*args, **kwargs)
# 'xbeknazaryan@example.net'

fake.slug(*args, **kwargs)
# ''

fake.tld()
# 'com'

fake.uri()
# 'http://last_name.org/'

fake.uri_extension()
# '.htm'

fake.uri_page()
# 'search'

fake.uri_path(deep=None)
# 'tag'

fake.url(schemes=None)
# 'https://www.darchinyan.com/'

fake.user_name(*args, **kwargs)
# 'gowlowmyanjon'

faker.providers.isbn

fake.isbn10(separator="-")
# '1-74776-747-6'

fake.isbn13(separator="-")
# '978-0-660-42427-9'

faker.providers.job

fake.job()
# 'Ապակեգործ'

faker.providers.lorem

fake.paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)
# 'Լիճ բոլոր ուռել կին.'

fake.paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Մեծ լողալ գիշեր. Սիրտ այրվել իմանալ հին քիթ սպիտակ. Գիշեր այնտեղ լուսին '
#   'հարվածել ձգել եղունգ զգալ.',
#   'Թռչել փոքր սար վիզ խմել կուրծք քար. Արյուն գլուխ շնչել տաք ուռել. Վատ '
#   'ապրել բարակ լիճ կին.',
#   'Սերմ այն կանգնել մաշկ կռվել քերծել նոր. Մոխիր երկինք թռչուն անձրև փետուր '
#   'ուր.']

fake.sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)
# 'Ծով շփել շփել ճանապարհ չոր սար.'

fake.sentences(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Աչք եղունգ կին չոր մեծ հինգ քիչ.',
#   'Քայլել շուն ինչ քերծել.',
#   'Փայտ հուր թքել աղ.']

fake.text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# ('Ճամփա մտածել ոսկոր ջուր կապել. Սև երգել ջուր քամի սուր մշուշ զգալ վառվել.\n'
# 'Ձու նոր քամի ինչ փոր. Կանգնել հրել տղամարդ ինչ նստել ատամ քայլել.')

fake.word(ext_word_list=None)
# 'եղջյուր'

fake.words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)
# ['թաց', 'շուն', 'բաժանել']

faker.providers.misc

fake.binary(length=1048576)
# (b'\x95\x95\xa0<Ug\xae`3\x17\xd77R\x80\xda4b\xca\xa5Xc:;^k\xd1\xe4M\xf2Qt\xf4'
# b'x\x015\x06\xfc\x96f\x84J\xab\xb09\x0f.\xf8Iw\x84h\x08qJ\xa3\xdcsE\xcbW'
# b'\xee\x88\x9f\xf9}\xbe\x0bk4[n\xf9p\x88\x9e\xaaj\xd0\xde\xbb\x80\xd1\x0c\x05'
# b'\xc5\x7f\xa6\xa5\xa4\xb5F\xd1\n\xb1\xc9\xfc\xef\x16\xac\xcepH\xa5u'
# b'\r\xeb@\x17\x96#\xafg\x91\xe3\xc1\xcd\xdbz]#^\xf5\xe6\x95/\x18\xd9k'
# b'\x91\xe3\\s\x10\x1f0L<;cZ\xa9\x19\xcd\x93J8byV<\x92\x7fHD\xcb\x9da\xa9\xc8r'
# b'\xc8\xabr\xa75\x9dm \x82\x00G\x96\xf2f\xceNqH\x9a\xd9e\xbd\xd9\x98\xc5\xa5uh'
# b"r\x9bc)\x91U\xfaT?\\\x97iP\t'\xd7\xfe\xc8\xcbY\x8a\x86n\xf7\xc8\xa7\x98="
# b'\xb3\x06\x91!{\xc9v\x9dcW,\xb4@\xb8X\xdc\x9d|n\xc2\xf6\xed\xb6\x9d'
# b'I\x88\xbd\xe0\x8f\x07\xa5]-\xe1\x83^j\x95\xf5Lv\xbb\xe7\xdf*\x89jx'
# b"'\xc6\x99\x94&\xd1\xd8\xd8\xf1p\xf4\x9a\x968\xcfsV\xed\x8e\x80\xf1\xab\x96u"
# b'\x8b\x15\x92\x01c\xc6\xea\xbbr\x98D\xb8,\x16\xed\xaa6E\xda\xb3'
# b'\xef\x9a\xc3\xfe\xea\xca\xfez(F\x087M1\xdf\x99l2\xd0\xe6t\xdf\xd6\xcf'
# b'\x8cU\x81\x84=\x91G\rz2\xce\x1e\x92:\x9a\x0coXx@d$\xfdj9\x1c\xfdX\x11\xc4\t7'
# b'\x9a\x11\xcb\xa2W-G\x16P\xc4\xb6\xa3<W\x99%7ru<\x0f\xbf\x9e\xdaD\x98\xe5\x0b'
# b'D=\xb4\x86\xa7g\xf5\x18e\xb5j\xbb/\xd3\x8c\xea\xe0\x9d\xbe+\x92\xed\xcau'
# b'\x99\x80\xc3\x06\x0f\xdb\xe8\xbd]\xa4\xa7\xcb\xc5\xbf+\x1bo}\xbf5'
# b"\xe9\xe3\x06m\xdcPC*\xa8\xf2\x1bV\x17\xb7\x1a'\xed\xa0\x9fRl\x13\xb2\x07"
# b'\xbc\xea\xeb\x18\xdf\x8b&\xd3\x17\xa8wZ-\xf4\xa6\xe7x\x98.\x87L\xe3\x18\xd8'
# b'\xb5=\xe9\x9ae&1\xc1\xaf\x90\x9d\x99\x0c\x9f\x02G\xc0\x139l\xf6\xe4|\x1d'
# b' \x98\xf3\x05\xee\xaf\x98{J\xb2\xdf\xb1=\xc2\x13\x19\x02\xf6^\xca\x02\xabkT'
# b'\x02\xb6\xc0\x08\xac\xba\x00\xa2;\x1c\x1c\x1a\xde\x03F\n\xb8\xa7=#N>\xe6\xa5'
# b'\x87N\x906\xf4\x05414\xac\xb6\xc3B\xa6=\xa5\n\xa6\xb9w\x9c\x8b\xed\x80'
# b'l|H\x9c\xe2\xa4\x11Em\x06[\xaeB\xb3F\x9d\xd0\x06\\\x12\x06\x98\x9c\xec'
# b',X\xc8\xaf\x0c\xedi@\xd4\xb3"r\xe0\xca|^\xfaK\xae\xac\xbb&\xaf\x92'
# b'\xe8\xc9\xdd\xcdM\x8a\x00\xa0z\xa1\xd8\xb10Go\x83\x7f"\x02\xacE\xbcC\x1e'
# b'\xd2\xb2\x97%\x0c\x1b\xb2-\x1b\xb7!\xcf\x0e\xc91B\xd1\x18\xbbL.\xea\xb5e'
# b'\xab\xdc\xc8 Y\x89\x14\t \xf1\xb2\x96\xfc_\xa5\xad~\xcf\xc8\x1c\xb8&\x88\x12'
# b'\xce\xf1r\x98!\x9e]\x8c\xf8\x7f\x1e\xc0g\xaa\xd5\xd7\xeb-\xa51?\xeb\x8ep'
# b'\xcd\xe1\x06\xc3~V\x8c\x95\xee\rj\x88\x87\xd8\xf6\x01\xc2d=`\x19\xdb\xa2a'
# b'\xf7\x84o\xcc\xba\xaaA\xe3s\x7f\x9d\xa8A\xca\x06P\x10x\xca\xa6\xefOq\xba'
# b'\xb2!\xc1\x10{\x0e\xfe\xcb}E\xb9\x7ft\xd7\\\xaa\xd7\xaa}\x17L\xb0\xb6\xdf'
# b'>q\xe9\xe8d\x98+3\xc3\xd1\x01\xa7\x0f\xa1}J\xd6i]\x95\x94p\x88o\xb4\xa0\xb57'
# b'\\P\xcd\xd2\x0f-\xa1\xc5]R\x1cV4\xbf\xd5Z\xf5\x07rL\xd2\x89:\xdd'
# b'\xca\xab\x04\xe7Zr6!\xbb\xeaUq\xd9\xe4\xdd\xee\xbf\xb2\xa1:\xb6\x0esJ'
# b'S[\x90\xb66gP\x1f\xde\xd5\xf6\x84\xad\x80:0\xa8\x9d\xf3|\xca\xfb\xac\xe0'
# b'Y\xe7\xd5f.u`zc\x03L\xea~\xbcKj1\x86r\xebw!\x06B\x11\'\x90\xce"\xc1\xdb\xae'
# b'\xe9#\xa2n^\x8e\x07\x81\x92u\xad\xc1\xf4\xe7\xfa\xf1ky\x1b\x03ScV\x1d'
# b"|\x1a\x12\x0bw{6k]\xedS\xdbgZ4\xbf\xcb\xf9\x7f|F\xb2h\x06>3DI\tN'r"
# b'\x99\\\xe1,\xc1\xea\x80\x12G\x14<\x06L\xc55\x91.\xcb\xdf\xa5\xae\x91\xc6?'
# b'+\xef\x0fB<\xe4\xf6\xefM]\n\xc4\xc5+\xfc\xd1')

fake.boolean(chance_of_getting_true=50)
# False

fake.md5(raw_output=False)
# 'd82e2c8beb21283c29f84ec0b4a19ca6'

fake.null_boolean()
# True

fake.password(length=10, special_chars=True, digits=True, upper_case=True, lower_case=True)
# 'c06TGMyu8!'

fake.sha1(raw_output=False)
# 'c6338bf1e904f7a6a0b16d7012d38ff7970b8d5f'

fake.sha256(raw_output=False)
# 'cd2b47d108f7f6064dcd3d63f5ce90ce6c71f4b073de38d86e5204dc47c6ad6d'

fake.uuid4(cast_to=<class 'str'>)
# 'c12fc7f6-ead0-4207-837e-2e60507ca12e'

faker.providers.person

fake.first_name()
# 'Արփինե'

fake.first_name_female()
# 'Արաքսյա'

fake.first_name_male()
# 'Արամ'

fake.last_name()
# 'Աբեսալոմյանց'

fake.last_name_female()
# 'Ծպնեցյան'

fake.last_name_male()
# 'Լուսպարոնյան'

fake.name()
# 'Արմինե Բեկզադյան'

fake.name_female()
# 'Մելանյա Քեշիշյան'

fake.name_male()
# 'Արշակ Ադիմզալյան'

fake.prefix()
# ''

fake.prefix_female()
# ''

fake.prefix_male()
# ''

fake.suffix()
# ''

fake.suffix_female()
# ''

fake.suffix_male()
# ''

faker.providers.phone_number

fake.msisdn()
# '7399604437531'

fake.phone_number()
# '98.874634'

faker.providers.profile

fake.profile(fields=None, sex=None)
# {  'address': 'ք. Ճամբարակ, 1696, Մյասնիկյան 195, բն. 52',
#   'birthdate': datetime.date(1923, 6, 15),
#   'blood_group': 'O-',
#   'company': 'Ալեքսանդրա և Ջեյն Գրուպ',
#   'current_location': (Decimal('-4.4203175'), Decimal('-81.390989')),
#   'job': 'Հանքարդյունաբերող',
#   'mail': 'natyan@hotmail.com',
#   'name': 'Հովհաննես Կադարջյան',
#   'residence': 'ք. Ալավերդի, Սիսվանի 77',
#   'sex': 'M',
#   'ssn': '617-20-8920',
#   'username': 'zargaryanarhakel',
#   'website': ['https://www.heghine.biz/', 'https://www.arzowmanyan.com/']}

fake.simple_profile(sex=None)
# {  'address': 'ք. Նոր Հաճն, 4143, Իսահակյան 0',
#   'birthdate': datetime.date(1997, 9, 25),
#   'mail': 'garegin45@gmail.com',
#   'name': 'Ռոման Աբովյան',
#   'sex': 'M',
#   'username': 'mkhitar28'}

faker.providers.python

fake.pybool()
# True

fake.pydecimal(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# Decimal('-6371262380839.5')

fake.pydict(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {  'այրվել': -911867883.5,
#   'անձրև': 'jVyimbjWnJRpAILhLPWn',
#   'եղունգ': 'rWhqynrgvUNUBHFIvYkv',
#   'լայն': datetime.datetime(2017, 1, 28, 19, 32, 50),
#   'խմել': datetime.datetime(1997, 10, 2, 17, 26, 48),
#   'ձյուն': 'eWUODbvGtKoCLqbVDdLl',
#   'միս': 'avSvfYTfXgCcuboPfDjH',
#   'վիզ': 'tcErjyYxakERGxXnwmht',
#   'ցուրտ': 267,
#   'փորոտիք': datetime.datetime(1993, 11, 19, 17, 10, 57)}

fake.pyfloat(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# 758751.633975993

fake.pyint()
# 2407

fake.pyiterable(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  Decimal('-703390402594.774'),
#   'iibrahimbekyan@yahoo.com',
#   'xpjcBqbKDzdXbniCMVyX',
#   datetime.datetime(1982, 5, 25, 6, 45, 41),
#   'raffiabtekyan@barseghyan.org',
#   -8851782834.12,
#   236278.4455,
#   7027,
#   3327,
#   'UDHlYASIdeobLCcVxXWq',
#   'BPcgbYjmfsiaZvovpgdI',
#   1745,
#   'liana46@adonts.biz']

fake.pylist(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  -40263893749.82,
#   2076,
#   'gorhaleksanyan@last_name.com',
#   4693,
#   Decimal('-414377.1'),
#   5502,
#   'vTZONqmdzejKDETxUPPg']

fake.pyset(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {1692, 4651, 8395, 'jePWkOoAgSkVMShYUNES', -40432.418044452, Decimal('554302394141.76'), 'gIgQGudytUOUXBajSCHN', 'http://www.hayk.com/privacy.html', 'danielazowlyan@yahoo.com', Decimal('-490.0'), 702099999957.14, Decimal('961.82742786'), 'PbymgcljKeKdVSYtXrmU'}

fake.pystr(min_chars=None, max_chars=20)
# 'evbHZAIYFYIFfPurTEHG'

fake.pystruct(count=10, *value_types)
# (  [  8051661995.4,
#     Decimal('-791025233623.5'),
#     'bUyskuIoBaFJVsifhmnt',
#     Decimal('-611208715212195.0'),
#     2518,
#     'urZbxKdVpZnWIFYEmYal',
#     'fIZlfooXYYpHIrIoTpmW',
#     'djeMyItywXYckIbFTYUr',
#     'BjvzLVKemTdVrrIKCBZp',
#     'jEoPfufcXqgxiKHCsVSN'],
#   {  'ականջ': 'czavaryan@hotmail.com',
#     'անձրև': 'aYfnFxeLvhJdeYlxOpyr',
#     'ատամ': 835458053.32673,
#     'ես': 660,
#     'ծանր': 2021,
#     'կանաչ': 'lazarbekyan@last_name.com',
#     'հող': 'https://anahit.org/',
#     'հրել': 5106,
#     'սերմ': 'DXUaigSGQbNyfnORXXnv',
#     'փչել': 'xLfIBfWpVbjZrvxXppbZ'},
#   {  'աղիք': {  8: 'qhHVYjcmREVZCevZHpGf',
#           9: [  'vKIytpcBpKjhAMIVIEWp',
#              'qJLuCcRePoBGRyLlUDJv',
#              datetime.datetime(1982, 12, 25, 17, 31, 4)],
#           10: {  8: 'https://last_name.com/main/wp-content/search/main.htm',
#               9: 2634,
#               10: [  'http://last_name.com/about/',
#                   'dzvakeryanhowsik@ateshyan.com']}},
#     'ամպ': {  3: Decimal('-3206455284475.0'),
#          4: [2691720.83096, 'ozanyannelli@last_name.info', 4857],
#          5: {  3: 'oshabownts@last_name.info',
#              4: 4788,
#              5: [  'http://last_name.com/tags/wp-content/categories/about.html',
#                 'FITuNAejQCOXVAEDzvBA']}},
#     'ասել': {  4: 'http://www.atinizyan.com/wp-content/explore/list/about.html',
#           5: [6200, 'GcvpowYFbeQVFNQgetsQ', 'KayhrwgygeEQdtYTttHt'],
#           6: {  4: 1911,
#              5: Decimal('127980797270004.0'),
#              6: [  Decimal('33090619.55166'),
#                  datetime.datetime(2004, 1, 29, 9, 19, 44)]}},
#     'արյուն': {  7: 'http://www.last_name.com/faq/',
#            8: [6234, 9285, 'VASZkNlAveBFIgJxYmdL'],
#            9: {  7: 'NVCYMRKAzIhVkDJZxCTx',
#               8: 'sExyOtDUIHVuTgkbFwen',
#               9: [  datetime.datetime(2003, 9, 10, 2, 7, 26),
#                   'bekzadovbeti@krkoryan.com']}},
#     'երգել': {  2: 3536,
#           3: [  'MevpvKgjebxVNpyGaZnA',
#               6116,
#               'http://www.minas.biz/home/'],
#           4: {  2: 'http://last_name.biz/categories/tags/tags/search/',
#               3: 5004,
#               4: [  3974,
#                  'http://azgeldyan.net/blog/category/posts/search.html']}},
#     'կարմիր': {  0: 9172,
#            1: [7003, 'fldePgwNSmcbobnCCbfz', 'XQTXSvWJWUdGsPBllFzK'],
#            2: {  0: 'HMSUJzARdfEtxxqVjgGm',
#               1: 'DlNKZbacHCivtuSGyxZD',
#               2: [  'https://www.shahen.net/tags/explore/privacy.asp',
#                   datetime.datetime(2008, 7, 22, 0, 25, 57)]}},
#     'կին': {  1: 'geghamchalkhifalakyan@last_name.com',
#          2: [4900, 4667, 2643],
#          3: {  1: datetime.datetime(1990, 11, 22, 14, 58, 31),
#              2: Decimal('-75856349480.871'),
#              3: [  datetime.datetime(1975, 5, 12, 10, 18, 2),
#                 'ENrPtJHZqUQWVUPkBDnG']}},
#     'հայր': {  6: -93.19713,
#           7: [  'showshanik16@hotmail.com',
#              'wkrXcCLqvTAbIFVkwfEa',
#              'OylgLdgJSgbBrodaLbZz'],
#           8: {  6: datetime.datetime(2009, 1, 18, 7, 26, 1),
#              7: datetime.datetime(2010, 6, 6, 17, 22, 26),
#              8: [  'RMFuUZbZgrBisKpcbeXe',
#                  'zamdKmehSNCSAyNxVXZw']}},
#     'ուր': {  9: -950913911.7979,
#          10: [  6840,
#              datetime.datetime(1971, 11, 29, 0, 0, 46),
#              'geravetyanhrant@last_name.com'],
#          11: {  9: 'TDLVYqeJjDcOFeiQPJaX',
#              10: 'ZIlHkiMbwbHpEnrvfyon',
#              11: [  'PgxnsfihQoDTyhvXkMMS',
#                  'sLkbuTkhDfrCATXnoADC']}},
#     'փչել': {  5: 1270,
#           6: [  Decimal('4.0'),
#              'VCngADqReTpQYgLkSsEv',
#              'patanesyan@last_name.com'],
#           7: {  5: 'http://last_name.com/explore/login/',
#              6: 'qnkhXqlTVekPCeKCqVHL',
#              7: [  Decimal('1042.90624'),
#                  'hUwusMlhGuwWRpbyNiXF']}}})

fake.pytuple(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  'silvapapoyan@yahoo.com',
#   datetime.datetime(1970, 11, 25, 6, 2, 8),
#   'gieZzwPyVtSJBIKRTpGw',
#   'TGBStEdwclBZQsgzpzbP',
#   Decimal('-5888783406.993'),
#   'HfeqWsGmmGCIEVwIjYPl',
#   'tLIqyQdieSJUXBumNBTL',
#   1690)

faker.providers.ssn

fake.ein()
# '41-0508375'

fake.itin()
# '921-83-8281'

fake.ssn(taxpayer_identification_number_type="SSN")
# '615-34-6510'

faker.providers.user_agent

fake.chrome(version_from=13, version_to=63, build_from=800, build_to=899)
# ('Mozilla/5.0 (Windows 98; Win 9x 4.90) AppleWebKit/5352 (KHTML, like Gecko) '
# 'Chrome/58.0.873.0 Safari/5352')

fake.firefox()
# ('Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:1.9.7.20) Gecko/2018-01-14 20:22:55 '
# 'Firefox/11.0')

fake.internet_explorer()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 6.2; Trident/5.1)'

fake.linux_platform_token()
# 'X11; Linux i686'

fake.linux_processor()
# 'x86_64'

fake.mac_platform_token()
# 'Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_12_7'

fake.mac_processor()
# 'PPC'

fake.opera()
# 'Opera/8.53.(Windows NT 5.1; fur-IT) Presto/2.9.175 Version/10.00'

fake.safari()
# ('Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 3_1 like Mac OS X; fy-NL) '
# 'AppleWebKit/534.46.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B114 '
# 'Safari/6534.46.7')

fake.user_agent()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 4.0; Trident/5.0)'

fake.windows_platform_token()
# 'Windows NT 5.01'