Language hy_AM

faker.providers.address

fake.address()
# 'ք. Մարտունի, Ալեք Մանուկյան 18, բն. 50'

fake.building_number()
# '8'

fake.city()
# 'Գյումրի'

fake.city_prefix()
# 'ք.'

fake.city_suffix()
# ''

fake.country()
# 'Թունիս'

fake.country_code(representation="alpha-2")
# 'SM'

fake.postcode()
# '2667'

fake.postcode_in_state(state_abbr=None)
# '0524'

fake.secondary_address()
# 'բն. 84'

fake.state()
# 'Արմավիր'

fake.state_abbr()
# 'ԿՏ'

fake.street()
# 'Նար-Դոսի'

fake.street_address()
# 'Անտառային 8'

fake.street_name()
# 'Արցախի'

fake.street_prefix()
# 'փողոց'

fake.street_suffix()
# ''

fake.village()
# 'Լանջիկ'

fake.village_prefix()
# 'գ.'

faker.providers.automotive

fake.license_plate()
# '858 VLS'

faker.providers.bank

fake.bank_country()
# 'GB'

fake.bban()
# 'EVUT2706412137568'

fake.iban()
# 'GB07YHRV8314605256518'

faker.providers.barcode

fake.ean(length=13)
# '2131153735193'

fake.ean13()
# '6159540385529'

fake.ean8()
# '92006843'

faker.providers.color

fake.color_name()
# 'Մուգ կարմիր'

fake.hex_color()
# '#fdf37f'

fake.rgb_color()
# '252,221,200'

fake.rgb_css_color()
# 'rgb(111,117,199)'

fake.safe_color_name()
# 'կանաչ'

fake.safe_hex_color()
# '#bb2200'

faker.providers.company

fake.bs()
# 'առավելագույնի հասցնել դինամիկ մեթոդաբանություններ'

fake.catch_phrase()
# 'ճկուն համակարգված ալգորիթմ'

fake.company()
# 'Անդրանիկ և Զավեն Գրուպ'

fake.company_suffix()
# 'ՓԲԸ'

faker.providers.credit_card

fake.credit_card_expire(start="now", end="+10y", date_format="%m/%y")
# '04/27'

fake.credit_card_full(card_type=None)
# 'JCB 15 digit\nԼալա Զավարյան\n213183029848964 04/29\nCVC: 496\n'

fake.credit_card_number(card_type=None)
# '4728665635027'

fake.credit_card_provider(card_type=None)
# 'VISA 19 digit'

fake.credit_card_security_code(card_type=None)
# '1333'

faker.providers.currency

fake.cryptocurrency()
# ('AMP', 'AMP')

fake.cryptocurrency_code()
# 'LTC'

fake.cryptocurrency_name()
# 'Litecoin'

fake.currency()
# ('CZK', 'Czech koruna')

fake.currency_code()
# 'HKD'

fake.currency_name()
# 'Serbian dinar'

faker.providers.date_time

fake.am_pm()
# 'AM'

fake.century()
# 'XVI'

fake.date(pattern="%Y-%m-%d", end_datetime=None)
# '1974-08-24'

fake.date_between(start_date="-30y", end_date="today")
# datetime.date(2019, 7, 6)

fake.date_between_dates(date_start=None, date_end=None)
# datetime.date(2019, 9, 17)

fake.date_object(end_datetime=None)
# datetime.date(2007, 8, 1)

fake.date_of_birth(tzinfo=None, minimum_age=0, maximum_age=115)
# datetime.date(2019, 5, 26)

fake.date_this_century(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2004, 8, 24)

fake.date_this_decade(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2017, 4, 11)

fake.date_this_month(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 9, 2)

fake.date_this_year(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 8, 14)

fake.date_time(tzinfo=None, end_datetime=None)
# datetime.datetime(2003, 1, 29, 10, 8, 17)

fake.date_time_ad(tzinfo=None, end_datetime=None, start_datetime=None)
# datetime.datetime(369, 10, 30, 8, 47, 37)

fake.date_time_between(start_date="-30y", end_date="now", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2005, 1, 6, 11, 7, 52)

fake.date_time_between_dates(datetime_start=None, datetime_end=None, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 9, 17, 16, 59, 59)

fake.date_time_this_century(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2009, 3, 16, 19, 26, 6)

fake.date_time_this_decade(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2015, 6, 22, 14, 27, 20)

fake.date_time_this_month(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 9, 4, 3, 30, 20)

fake.date_time_this_year(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 2, 28, 10, 25, 11)

fake.day_of_month()
# '14'

fake.day_of_week()
# 'Հինգշաբթի'

fake.future_date(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 10, 4)

fake.future_datetime(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 9, 24, 14, 55, 59)

fake.iso8601(tzinfo=None, end_datetime=None)
# '1988-04-05T03:40:41'

fake.month()
# '07'

fake.month_name()
# 'Հունիս'

fake.past_date(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 9, 5)

fake.past_datetime(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 8, 23, 5, 8, 58)

fake.time(pattern="%H:%M:%S", end_datetime=None)
# '22:37:22'

fake.time_delta(end_datetime=None)
# datetime.timedelta(0)

fake.time_object(end_datetime=None)
# datetime.time(0, 29, 27)

fake.time_series(start_date="-30d", end_date="now", precision=None, distrib=None, tzinfo=None)
# <generator object Provider.time_series at 0x7fc279d4ede0>

fake.timezone()
# 'Europe/Athens'

fake.unix_time(end_datetime=None, start_datetime=None)
# 1485057016

fake.year()
# '2015'

faker.providers.file

fake.file_extension(category=None)
# 'mp3'

fake.file_name(category=None, extension=None)
# 'վիզ.txt'

fake.file_path(depth=1, category=None, extension=None)
# '/դու/մաշկ.flac'

fake.mime_type(category=None)
# 'model/x3d+xml'

fake.unix_device(prefix=None)
# '/dev/xvdm'

fake.unix_partition(prefix=None)
# '/dev/xvde5'

faker.providers.geo

fake.coordinate(center=None, radius=0.001)
# Decimal('-156.830633')

fake.latitude()
# Decimal('-31.5709845')

fake.latlng()
# (Decimal('58.6913615'), Decimal('-108.859676'))

fake.local_latlng(country_code="US", coords_only=False)
# ('40.93121', '-73.89875', 'Yonkers', 'US', 'America/New_York')

fake.location_on_land(coords_only=False)
# ('43.32393', '5.4584', 'Les Olives', 'FR', 'Europe/Paris')

fake.longitude()
# Decimal('-63.939876')

faker.providers.internet

fake.ascii_company_email(*args, **kwargs)
# 'shahen21@azhdaryan.com'

fake.ascii_email(*args, **kwargs)
# 'azhtehanyanhilda@last_name.info'

fake.ascii_free_email(*args, **kwargs)
# 'feliks27@hotmail.com'

fake.ascii_safe_email(*args, **kwargs)
# 'mowsheghelbakyan@example.com'

fake.company_email(*args, **kwargs)
# 'sergey21@abeshyan.com'

fake.domain_name(*args, **kwargs)
# 'hrachowhi.com'

fake.domain_word(*args, **kwargs)
# 'last_name'

fake.email(*args, **kwargs)
# 'andranik67@gmail.com'

fake.free_email(*args, **kwargs)
# 'ldzilfowgharyan@yahoo.com'

fake.free_email_domain(*args, **kwargs)
# 'gmail.com'

fake.hostname(*args, **kwargs)
# 'lt-38.last_name.biz'

fake.image_url(width=None, height=None)
# 'https://placeimg.com/195/123/any'

fake.ipv4(network=False, address_class=None, private=None)
# '169.255.157.155'

fake.ipv4_network_class()
# 'c'

fake.ipv4_private(network=False, address_class=None)
# '172.17.210.161'

fake.ipv4_public(network=False, address_class=None)
# '192.0.45.168'

fake.ipv6(network=False)
# 'fb90:198d:c6e7:31ef:e03c:8255:5015:7e2'

fake.mac_address()
# '98:90:d3:1e:fc:a0'

fake.safe_email(*args, **kwargs)
# 'babajanyandaniella@example.com'

fake.slug(*args, **kwargs)
# ''

fake.tld()
# 'biz'

fake.uri()
# 'http://www.last_name.com/homepage.php'

fake.uri_extension()
# '.asp'

fake.uri_page()
# 'main'

fake.uri_path(deep=None)
# 'tag'

fake.url(schemes=None)
# 'https://yowtyowchyan.biz/'

fake.user_name(*args, **kwargs)
# 'dadowlyan'

faker.providers.isbn

fake.isbn10(separator="-")
# '1-79673-415-2'

fake.isbn13(separator="-")
# '978-1-260-65106-5'

faker.providers.job

fake.job()
# 'Ոստիկան'

faker.providers.lorem

fake.paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)
# ('Ընկնել լեզու լեռ կարել ավազ. Մեկ վիզ ծունկ լավ փչել քերծել ուռել. Կեղտոտ '
# 'կարել շրջվել բաժանել երկու.')

fake.paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Փչել մոխիր աչք ամուսին. Ծառ փետուր վատ ձգել մայր ոջիլ պոչ. Մեռնել քորել '
#   'շնչել ուղիղ.',
#   'Հոսել ործկալ շրջվել օձ բերան. Ուռել հրել երգել փորել մայր կանգնել. Ճարպ '
#   'ամպ բերան բութ բաժանել.',
#   'Ապրել ասել ճարպ կենդանի երկու. Ծով հարվածել սառչել խփել.']

fake.sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)
# 'Լողալ լեռ այն այս.'

fake.sentences(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Աստղ բերան մազ փոշի ոչ քնել.',
#   'Նրանք վախենալ փետուր սև քորել լվալ երբ.',
#   'Ձյուն ամպ լիճ խոտ հին կարճ որտեղ ուր.']

fake.text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# ('Միս փչել օձ լողալ քիչ թքել շփել. Անձրև բռնել սպիտակ ականջ. Վախենալ ոչ բարակ '
# 'քար այլ հրել փայտ շատ.\n'
# 'Բաժանել ծունկ մայր. Ով խփել վիզ այս ձյուն. Հինգ ճիճու շատ թաց քար.')

fake.texts(nb_texts=3, max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# [  'Ասել երգել սուր կուրծք լողալ այն քիթ. Փոր պահել աչք հաշվել հուր քաշել '
#   'կանաչ որտեղ.\n'
#   'Մեռնել ուռել պոզ ուղիղ հինգ.\n'
#   'Լվալ կապել լեզու ով որոշ. Ոչ ոջիլ ոչ շուն ծանր տեսնել.',
#   'Ճանապարհ տեսնել ականջ հուր ավազ. Սառչել լսել նա ջուր. Ատամ լիքը ուղիղ '
#   'տղամարդ կլոր կռվել սև.\n'
#   'Փտած տերև երկինք սերմ գլուխ. Ձգել փոշի աղիք կաշի շրջվել շփել ձուկ.',
#   'Ուրիշ ձգել տաք այս բոլոր քայլել. Գիշեր այրվել սուր ինչ. Ձգել նեղ ծունկ '
#   'հարթ.\n'
#   'Բերան լյարդ կաշի ծուխ շատ որսալ փորոտիք. Թքել ուտել ծաղիկ ուր այլ օր. '
#   'Ճանապարհ փոքր շուն եղջյուր ճամփա.']

fake.word(ext_word_list=None)
# 'այս'

fake.words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)
# ['տեսնել', 'նստել', 'սառույց']

faker.providers.misc

fake.binary(length=1048576)
# (b'0\xd9\x1b\x10,Y}\xf0$\t})@\x12axN\xe4\xa93V\xe4`\xbaI\xb9\x80\x98ciT3s+N\xcb'
# b'\r\xc2\x9d\x86\xa3?\x07\xeb\x8f\xb8\x18|~6U;[\x8a\x9dj\xa8*y\xec?\xf3U\xfd'
# b'%@\x04\x9f\xe0\x06JL9A\xd0\x95\x12\x90\xbd\x02f2\x06\x8fX\xc9)\xa4'
# b'\xdc\x18\x95\x8d\x1e\xdd\xfb\xfb\x9d\xd6\xa4\xfd6abY\x04\xf4\xe6\x10'
# b'\x04\x82B\xbf\x19\x85\x1eGJ\x05.%A\xab\xf8f\xadl\xa1\xfd\xcd\xb4>\xa0yv:L'
# b'\x11\xdeW\xfb\x91\xfc4$\xfa\x12\x16\x90\xe0P\xe9\xe7\xb0\x15\x89\x19'
# b'\x85\xd8/\xf4\xc5\x0c\x98\xaa#\x83(\xefCF\x96\xd6J*\xcdM\x84\xe7\x8d\xb6'
# b'\xeb\x11\xcfK\xf4\x81\x1d@/\x1d\x94\xaeT\t\x8e\xa2tNW\xa4\xf3\x0f`\x07'
# b'\xbb\xa9\x8b\xecZ\xbb,\x11\xf9\x86\x03\x88O,zp\x86\xad\x9d/\xd8\n\xbf\xc9'
# b'i*(LZ\xef\xba\xcc\xd2\x1az\xf2\xe5\x9ec\x08\x9f\xf7\xed\x07\x10ht\x11'
# b'T\x9c \xb9\xe4\xa7\x13lx\xe7e\xfaV\x1f\x86\xfcj\x1f\xa0\xfb\xc5\xdbq\xc7'
# b'f\xab~\r\xfb\xe7\xeb\x9e\r\xe8\xca\xd0Yl\xcc\n+\xfa\xc6\x83\xd7\xc4\x14\xa2'
# b'\n\r6\x8dU\x8f\xdb\xb9\xc3\xddB\xa8\xd5\xfa.\x04\x0c\x87W\xf1\xdc\x84\xd5$'
# b'\x12b\x13\x02f\x7f}$\xc8\x9bY2\x98\xec\x8c\x17KZ\xb2G\xae.=3\xb0\x98\xcd\x9e'
# b'.\x18[\xa9%\xf1\xc8w\xa7\xf6&\x06\x80\x10&\x93\xbc\xb2:\xf67z\x95+wJ\xb8p'
# b'\x84\xc7X\xa7>\xe7\xf2\xbe\xc35X|\xf6y\x86\xd0W\xe8\xfd>j\xfdW\xcbh\x06Pg'
# b'\xea\x96\x16\xda\xd1o\x00=\xce/0O\x0f\xe9f\xd3\x93\xc5\x90\x93\xe1\x14\x97@'
# b'\x9f\xcb\x00{=\xf0ce\x97\xfa\xfc,\xa4\x8b@\x03\xfc\xa1zl\x9cm\xb2\x03'
# b'Rj\xe3\xc7\xde/\xe8B\x9d[L\xda\xac\xc3\x13\x8a\xacE6\xe3p\xff!\xf4\xae\xaa-9'
# b'\n\xbc\x8eT\xca\xab\xb4\xde\xc5\xfd\x83\xd8 \x86&\x18\xba\xc4q\xa4\xf6\xfb43'
# b'|w\xa1\x98\xb4\xa4+7\x8a\xbe?\xb3w\n\xeaG\x1c\xef\x14D\xa5(:]'
# b'\xbb\x1e\x80\x8c\xbd O\x1f\xdf\x96\xa9\x86\x01\xeb\xa5\rgsP\x18\xb9l}3'
# b'\xdb\xf8\x8b}\x95\x89G\xca\xc8uN#]hHU\n\xd8" \xd2[\xac\xc9(-\xce\xce'
# b'\xef\xca\x1f\xc9^\xdaN\x10e\xdc\x86\x17\xa2\xc3\xb0\x8c\xfeN\x84d'
# b'`\xfd\xb1\x1f\xe6h\xe9.n\x98u}S]\xa4\x03\x14\x96bp\xa2\xfc\x8a\xdc'
# b'\xdf\x83\r\x92\r\x13K\xcd\xcc\xf2\x14\x83\xe56p\xee_\x02A\xbf/S0\x0b'
# b' \x9e?\xfb\x05\x8aF\xaf\x03\xdd/#\xe7\xe4w\xa2*@<]\xf6\xa1t\x07\xfb\xde:\xa5'
# b'\x9e\x12Zt\x8eKX\xdfH.\xf8N\xad\xd2i\x14\xb9\t\x1e\xde3\xa64\x1b'
# b'\xc2\xe4b\xc84\x0f0\xcb\xc8\x80\x10yU[\xbd\xfc\x95j\x81\xba\x9e2+k,\xfc\xefC'
# b'x\xac\x93\xb0\xaei$\xf4\r\t\xe6\n\\\xcb\xef^\xaa\xf5g\xb4J\x9e\xf2\xf6'
# b'\x15\x03\xd0X\xf6\x10$u\xee\xa3\xef\x982\x1eY*k\xd8\xb4\xb3\x960*;0dM\x19'
# b'\xc4vG@\xf8\x10\x8e\xc7\xb9\xe4N<\xb9\xb1p\xafB6%c\xf5\xaf\xf2\x8a'
# b'\x0b\xd3 \xb6\x95B\x99\xd4\xe0\xc5\xd2Lqr\xc6\x11d\xbc\x0b?\xdfM\x83\xde'
# b'\x8e\xe9\x83=\xca\x1e\x9dR^w@\x9b(x\x9b\xd8\xcb\r\xf36\xfb\xbeR\xf5'
# b'\xc5\\\xed\x0e\xa0"\xb86m8\xca8$\x8f\x08P\x9eOz\xfd\xc2\xfe\x10\\5\xdaG^'
# b'\xc8X(\x1dpDA@-\xa5Q\x83\x12"\xf4Pv_\xa8\xd4JD\x84R\xf5\xfe\x1a%\xbdO.\x8c'
# b'\x8c(\x86\xae\x8e\x1b\x14|\x18\x10\x9d\x97\xb4\xf8>;0\xff\xbc\x82Q\xcb?\xbe'
# b'\xf6\xfa\xf3\x10\xad\x17n\x9c\xf1\x99\x178_]\xc7\x92y\r(U\xdb\x1e\x0cQ'
# b'wu\x07_\x9f\x17\x01\xae\x12\xe1\xd8\xda\x01\xba\xf9\xa0#(S\xe8S\x16\xc2\xa6'
# b'\x89n\xef\x16\xbd\x17AL\xf6\x90\x8c\xa1\x00\xa4F>\xd3;\xc3B\xca0\x8a>U\x0bS+'
# b'\xc0\xdc\x15\xeb\x90\r\x05Q')

fake.boolean(chance_of_getting_true=50)
# False

fake.md5(raw_output=False)
# '99e4d25e5c5e45c85760578d572abe7a'

fake.null_boolean()
# None

fake.password(length=10, special_chars=True, digits=True, upper_case=True, lower_case=True)
# '#p2p@+Qb#S'

fake.sha1(raw_output=False)
# '00ed0900a4bc23a053a5c614e24842c7d7599f7e'

fake.sha256(raw_output=False)
# 'f4fd8c7bce76a51a5931e0cf5d3e6ee5ae77fba848378aa592cce6a868cbf721'

fake.uuid4(cast_to=<class 'str'>)
# '0b55a54b-2f26-43e5-be58-19d86134c9a3'

faker.providers.person

fake.first_name()
# 'Ատոմ'

fake.first_name_female()
# 'Անտոնինա'

fake.first_name_male()
# 'Թորոս'

fake.last_name()
# 'Աթասունց'

fake.last_name_female()
# 'Բեկյան'

fake.last_name_male()
# 'Նալչադյան'

fake.name()
# 'Կիկոս Սալբաշյան'

fake.name_female()
# 'Կարինե Յագուբյան'

fake.name_male()
# 'Գագիկ Ազատխանյան'

fake.prefix()
# ''

fake.prefix_female()
# ''

fake.prefix_male()
# ''

fake.suffix()
# ''

fake.suffix_female()
# ''

fake.suffix_male()
# ''

faker.providers.phone_number

fake.msisdn()
# '3052379316684'

fake.phone_number()
# '10-154075'

faker.providers.profile

fake.profile(fields=None, sex=None)
# {  'address': 'գ. Ագարակ, Արմավիրի մարզ, 2652, Էրեբունու 2',
#   'birthdate': datetime.date(1912, 3, 28),
#   'blood_group': 'AB-',
#   'company': '{{last_name} ՀՁ',
#   'current_location': (Decimal('8.9188735'), Decimal('-26.296601')),
#   'job': 'Կառավարման խորհրդատու',
#   'mail': 'eagrapyan@gmail.com',
#   'name': 'Հայկազ Իշխանյան',
#   'residence': 'ք. Նոյեմբերյան, 3652, Հրաչյա Քոչարի 4, բն. 2',
#   'sex': 'M',
#   'ssn': '106-74-0657',
#   'username': 'erkanyanalbert',
#   'website': [  'https://dovlatyan.com/',
#          'https://arhakel.biz/',
#          'http://www.last_name.com/',
#          'http://www.melik-aslanyan.com/']}

fake.simple_profile(sex=None)
# {  'address': 'գ. Պաղաղբյուր, Գեղարքունիքի մարզ, 2069, Վերֆելի 33',
#   'birthdate': datetime.date(2008, 10, 16),
#   'mail': 'atinyanaleksandr@yahoo.com',
#   'name': 'Պարույր Մադաթյան',
#   'sex': 'M',
#   'username': 'chochkanyanrhowben'}

faker.providers.python

fake.pybool()
# False

fake.pydecimal(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# Decimal('241472.0')

fake.pydict(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {  'աչք': 6709,
#   'աջ': 'kirakabakowlakyan@melkowm.net',
#   'գիտենալ': 'sOqtZNnTCXcZvpImZPwO',
#   'երեխա': 1753,
#   'կանաչ': -9.5919200017,
#   'հոսել': 'https://last_name.com/category/main/search/privacy/',
#   'ձեռք': 'atchyanolga@gmail.com',
#   'մոխիր': 'avdXgqfQpFktpFmHVUck',
#   'սառույց': 'ywIVSvWYUNcYcKYCiuga',
#   'տաք': 'CZbAuadmbEDkbVNlLxBv'}

fake.pyfloat(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# -4943586.16414

fake.pyint(min_value=0, max_value=9999, step=1)
# 1930

fake.pyiterable(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {5570, Decimal('-714428.0'), datetime.datetime(2016, 4, 10, 4, 20, 20), 'vdzitoghtsyan@natasha.info', -66200.264653, 604046735562.0, datetime.datetime(2008, 10, 30, 18, 34, 25), 'https://www.khazabashyan.org/', 'http://aterzyan.com/', Decimal('-69791649.230523'), 'hcUwOHYvVYWLoJIawMhm', Decimal('38642493.4796')}

fake.pylist(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  'http://www.last_name.biz/privacy/',
#   datetime.datetime(1981, 9, 17, 21, 59, 42),
#   'https://www.last_name.com/explore/tags/categories/login/',
#   Decimal('-3057041.781'),
#   'https://www.stefan.com/',
#   9316,
#   'rhomanisrayelyan@zhamkochyan.com']

fake.pyset(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {797027.92, 'hhrrynFFbCyPiEVVQPzW', 'EISeBMVMnRhYRVppfNXy', 'aqCzIzgFSJbamcBAQkrH', datetime.datetime(1980, 6, 13, 2, 43, 51), 'lSLQXTYYTyfshticSjxL', 'dZLownUsfanzzhwpEgjo', 'QasxLemkMWXYhxIOBJps', 'FUpzMJDebzWTeEisyhXO'}

fake.pystr(min_chars=None, max_chars=20)
# 'LpkkXhyOdeRVopTmSQHw'

fake.pystruct(count=10, *value_types)
# (  [  46,
#     'lsqPZJbPUyiDXRZubxwp',
#     'CIGOYfhwmaLtPfGPrNGH',
#     8619,
#     'palandowzyanheghine@hotmail.com',
#     'iqyNczxruSsHSFZEPhjs',
#     'AmgmQEasnfAbelLVDYav',
#     'SAiCtQoUuzEHKVAtYUOG',
#     -78536883.3625,
#     'https://www.last_name.com/login.html'],
#   {  'երկու': Decimal('-183457354.35527'),
#     'ինչ': 'ossPlwisrnzKWwTYWyYe',
#     'հաստ': datetime.datetime(1995, 2, 8, 0, 5, 46),
#     'ձու': 'oadishyan@gmail.com',
#     'նրանք': 'http://agapi.com/main/tag/search/post.asp',
#     'որոշ': 9100,
#     'փետուր': Decimal('-49066444933.0'),
#     'փոքր': 'hdkwMoIuIyFlspPmKEHw',
#     'քամի': 9539},
#   {  'ավազ': {  8: 'eUUqTrCwgaVZWWBsnlBc',
#           9: [  'http://artak.com/',
#              'iwWSzqQjbFYTAnJFxMsQ',
#              'XrbGrtjXGfmDVObmFqoz'],
#           10: {  8: 'wBPHGQQHbMdoZzIFVfdi',
#               9: -47311109826.868,
#               10: [  datetime.datetime(1989, 8, 24, 6, 58, 44),
#                   'vKyfMkBGFyLHTknlsQgU']}},
#     'ատամ': {  1: 5471,
#           2: [413, 'kohanyan@gmail.com', 'ADRvnyuSrGNHzoohZhZx'],
#           3: {  1: Decimal('71026973422.67'),
#              2: 'NDfpkurScKFgSktoIFzY',
#              3: [381775818.465, 'gUswCrGXtlKxaQgsVZSc']}},
#     'լեռ': {  2: 'fSOkiBSwBUzLCMQbENbe',
#          3: [  'TQpSpfGpzWLEVefZcwpq',
#              9497145197492.5,
#              'koyfKAuMMZWPDRJyQkoV'],
#          4: {  2: 'https://last_name.net/author/',
#              3: datetime.datetime(1992, 8, 25, 14, 44, 25),
#              4: [  Decimal('226661.748'),
#                 'https://rhaisa.com/privacy/']}},
#     'լուսին': {  9: 'fdzEfPqXDEqJXktNWQrs',
#            10: [  'JtvseqlgewUWyZZJmvBZ',
#                'FYWovacgZxldzMMnQmPg',
#                'http://www.last_name.info/index.htm'],
#            11: {  9: 6084,
#                10: 'PPVHACSfEnMQgIuScXza',
#                11: [  'ChYbVURwdTKBRIyqRLcK',
#                    'YPxVKQjwZIjjluoHnSmI']}},
#     'հայր': {  3: 12679.0,
#           4: [  'argishti33@last_name.com',
#              'EaAguQFPhkngzpknJesZ',
#              8683],
#           5: {  3: 'bamirbekyan@last_name.com',
#              4: 'AzvNrMAUwzNJyGmUsvwV',
#              5: [1330, 'kVMbZthTGSkfJVcbWzKw']}},
#     'հաշվել': {  6: 'VRXvOHwXReKBRfbBKgtN',
#            7: [  'CYtqnjHSgekKOXNfPqVa',
#               Decimal('924681666033416.0'),
#               23.0],
#            8: {  6: 1795,
#               7: -1513.640156,
#               8: [  'MXbePENtICTvwqlYVAfF',
#                   'http://www.kalantaryan.com/main.jsp']}},
#     'ուռել': {  7: 1061,
#           8: [  datetime.datetime(2007, 12, 14, 17, 53, 26),
#               'toQvDrpwXDicgvQvAYee',
#               'OskpDmNhzWmoMQcnMTWb'],
#           9: {  7: 'TLcSmklWTTRejeyvQcOa',
#               8: Decimal('-2.24794'),
#               9: ['sesiliaandreasyan@yahoo.com', 7846]}},
#     'չորս': {  0: 'http://last_name.info/homepage/',
#           1: [Decimal('-77581.143545'), 1084, 4322],
#           2: {  0: 'PCwTYcHcadjIMsujZtbP',
#              1: 'OdaFYAJmflJiLTaIKXys',
#              2: [  'IerFWCFxllnbUjyUIYDq',
#                  'marine66@last_name.com']}},
#     'տեսնել': {  5: 2155,
#            6: [  Decimal('-77712373318856.0'),
#               'UelXLgewDIcJopvYYreA',
#               'karlmargaryan@yahoo.com'],
#            7: {  5: datetime.datetime(2007, 6, 21, 8, 22, 15),
#               6: 'xScPAgSXRZEfyrMHPOMP',
#               7: [  'aleksanyanarhowshan@isabekyan.com',
#                   'qpuhowOgzwbJzNrrfFiS']}},
#     'քայլել': {  4: Decimal('-2521394642966.3'),
#            5: ['DQYHriKjqeUvcwbjvTkU', 'fTqIZApJdOQqHCUfKcKw', 3291],
#            6: {  4: 'mowradjerejyan@hotmail.com',
#               5: 'OETAygSOslzJVfcfPBzF',
#               6: [1349, 'BqlVpWzVyVAXFZmMltqa']}}})

fake.pytuple(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  9346369.869,
#   'WxCVRLIqpkRbHJnPixEv',
#   'https://last_name.org/privacy/',
#   datetime.datetime(1978, 8, 15, 17, 14, 44),
#   9701,
#   'nPJgUvYodGnfsuDvJPpK',
#   340,
#   'ZcQCUtMWcrWNkxEozkOg',
#   'NTLScsQmRryQBKwJjbdZ',
#   'https://last_name.com/wp-content/main/post/',
#   'hhGqdULWiTpxaMbnwqjS',
#   'wqrpQsSwWkIJLYNgiLEz')

faker.providers.ssn

fake.ein()
# '44-8404024'

fake.invalid_ssn()
# '622-85-0000'

fake.itin()
# '941-74-9894'

fake.ssn(taxpayer_identification_number_type="SSN")
# '629-38-2302'

faker.providers.user_agent

fake.android_platform_token()
# 'Android 5.0.2'

fake.chrome(version_from=13, version_to=63, build_from=800, build_to=899)
# ('Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/531.0 (KHTML, like Gecko) '
# 'Chrome/57.0.853.0 Safari/531.0')

fake.firefox()
# ('Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:1.9.6.20) Gecko/2016-11-16 13:17:38 '
# 'Firefox/3.6.1')

fake.internet_explorer()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 5.01; Trident/5.1)'

fake.ios_platform_token()
# 'iPhone; CPU iPhone OS 6_1_6 like Mac OS X'

fake.linux_platform_token()
# 'X11; Linux x86_64'

fake.linux_processor()
# 'x86_64'

fake.mac_platform_token()
# 'Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_9_7'

fake.mac_processor()
# 'PPC'

fake.opera()
# 'Opera/8.22.(X11; Linux i686; te-IN) Presto/2.9.174 Version/10.00'

fake.safari()
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; PPC Mac OS X 10_5_2 rv:5.0; yo-NG) '
# 'AppleWebKit/534.17.6 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.17.6')

fake.user_agent()
# ('Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:1.9.5.20) Gecko/2011-03-29 08:39:14 '
# 'Firefox/5.0')

fake.windows_platform_token()
# 'Windows 95'