Language hy_AM

faker.providers.address

fake.address()
# 'գ. Զովաբեր, Լոռիի մարզ, 2457, Ձորափի 8'

fake.building_number()
# '471'

fake.city()
# 'Սևան'

fake.city_prefix()
# 'ք.'

fake.city_suffix()
# ''

fake.country()
# 'Էկվադոր'

fake.country_code(representation="alpha-2")
# 'AL'

fake.postcode()
# '3196'

fake.postcode_in_state(state_abbr=None)
# '3075'

fake.secondary_address()
# 'բն. 7'

fake.state()
# 'Վայոց Ձոր'

fake.state_abbr()
# 'ՇԿ'

fake.street()
# 'Արամի'

fake.street_address()
# 'Սիլվա Կապուտիկյան 9'

fake.street_name()
# 'Ավագ Պետրոսյան'

fake.street_prefix()
# 'պողոտա'

fake.street_suffix()
# ''

fake.village()
# 'Ջրաշեն'

fake.village_prefix()
# 'գ.'

faker.providers.automotive

fake.license_plate()
# '1525 PR'

faker.providers.bank

fake.bank_country()
# 'GB'

fake.bban()
# 'YKHS0857304976289'

fake.iban()
# 'GB27BBIO3187262783276'

faker.providers.barcode

fake.ean(length=13)
# '2435083865433'

fake.ean13()
# '6725108447529'

fake.ean8()
# '08540416'

faker.providers.color

fake.color_name()
# 'Ձյունաճերմակ'

fake.hex_color()
# '#c1fd58'

fake.rgb_color()
# '209,211,44'

fake.rgb_css_color()
# 'rgb(191,194,131)'

fake.safe_color_name()
# 'սպիտակ'

fake.safe_hex_color()
# '#223300'

faker.providers.company

fake.bs()
# 'վերցնել գլոբալ պլատֆորմներ'

fake.catch_phrase()
# 'ավարտված օպտիմալ մատրիցա'

fake.company()
# '{{last_name} ՍՊԸ'

fake.company_suffix()
# 'Հոլդինգ'

faker.providers.credit_card

fake.credit_card_expire(start="now", end="+10y", date_format="%m/%y")
# '09/23'

fake.credit_card_full(card_type=None)
# 'JCB 16 digit\nՄանվել Ալաջաջյան\n3545554164405385 01/24\nCVC: 295\n'

fake.credit_card_number(card_type=None)
# '4386482738095691474'

fake.credit_card_provider(card_type=None)
# 'Mastercard'

fake.credit_card_security_code(card_type=None)
# '200'

faker.providers.currency

fake.cryptocurrency()
# ('POT', 'PotCoin')

fake.cryptocurrency_code()
# 'VTC'

fake.cryptocurrency_name()
# 'AMP'

fake.currency()
# ('BOB', 'Bolivian boliviano')

fake.currency_code()
# 'SBD'

fake.currency_name()
# 'Samoan tālā'

faker.providers.date_time

fake.am_pm()
# 'PM'

fake.century()
# 'IX'

fake.date(pattern="%Y-%m-%d", end_datetime=None)
# '2008-05-30'

fake.date_between(start_date="-30y", end_date="today")
# datetime.date(1994, 8, 2)

fake.date_between_dates(date_start=None, date_end=None)
# datetime.date(2019, 7, 16)

fake.date_object(end_datetime=None)
# datetime.date(1976, 4, 14)

fake.date_of_birth(tzinfo=None, minimum_age=0, maximum_age=115)
# datetime.date(1954, 12, 26)

fake.date_this_century(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2013, 4, 23)

fake.date_this_decade(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2011, 1, 3)

fake.date_this_month(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 7, 4)

fake.date_this_year(before_today=True, after_today=False)
# datetime.date(2019, 6, 23)

fake.date_time(tzinfo=None, end_datetime=None)
# datetime.datetime(1984, 7, 4, 14, 24, 31)

fake.date_time_ad(tzinfo=None, end_datetime=None, start_datetime=None)
# datetime.datetime(1041, 12, 14, 17, 31, 30)

fake.date_time_between(start_date="-30y", end_date="now", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2017, 2, 6, 6, 7)

fake.date_time_between_dates(datetime_start=None, datetime_end=None, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 7, 16, 14, 11, 43)

fake.date_time_this_century(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2008, 10, 19, 0, 43, 30)

fake.date_time_this_decade(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2014, 1, 3, 9, 11, 57)

fake.date_time_this_month(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 7, 6, 5, 19, 17)

fake.date_time_this_year(before_now=True, after_now=False, tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 1, 29, 16, 3, 28)

fake.day_of_month()
# '26'

fake.day_of_week()
# 'Ուրբաթ'

fake.future_date(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 7, 24)

fake.future_datetime(end_date="+30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 8, 3, 21, 23, 1)

fake.iso8601(tzinfo=None, end_datetime=None)
# '2013-10-15T20:08:26'

fake.month()
# '07'

fake.month_name()
# 'Մայիս'

fake.past_date(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.date(2019, 6, 28)

fake.past_datetime(start_date="-30d", tzinfo=None)
# datetime.datetime(2019, 6, 22, 4, 6, 58)

fake.time(pattern="%H:%M:%S", end_datetime=None)
# '07:12:01'

fake.time_delta(end_datetime=None)
# datetime.timedelta(0)

fake.time_object(end_datetime=None)
# datetime.time(3, 52, 12)

fake.time_series(start_date="-30d", end_date="now", precision=None, distrib=None, tzinfo=None)
# <generator object Provider.time_series at 0x7ff95a5abb10>

fake.timezone()
# 'Asia/Bangkok'

fake.unix_time(end_datetime=None, start_datetime=None)
# 320745676

fake.year()
# '2018'

faker.providers.file

fake.file_extension(category=None)
# 'avi'

fake.file_name(category=None, extension=None)
# 'սիրտ.bmp'

fake.file_path(depth=1, category=None, extension=None)
# '/ձեռք/ծունկ.png'

fake.mime_type(category=None)
# 'image/svg+xml'

fake.unix_device(prefix=None)
# '/dev/xvdp'

fake.unix_partition(prefix=None)
# '/dev/vdz9'

faker.providers.geo

fake.coordinate(center=None, radius=0.001)
# Decimal('83.949447')

fake.latitude()
# Decimal('-53.512112')

fake.latlng()
# (Decimal('-27.410158'), Decimal('74.386455'))

fake.local_latlng(country_code="US", coords_only=False)
# ('39.45621', '-77.96389', 'Martinsburg', 'US', 'America/New_York')

fake.location_on_land(coords_only=False)
# ('43.83125', '5.03586', 'Cavaillon', 'FR', 'Europe/Paris')

fake.longitude()
# Decimal('30.353308')

faker.providers.internet

fake.ascii_company_email(*args, **kwargs)
# 'kochinyanliza@albert.com'

fake.ascii_email(*args, **kwargs)
# 'atayansergey@hotmail.com'

fake.ascii_free_email(*args, **kwargs)
# 'agrapyandiana@gmail.com'

fake.ascii_safe_email(*args, **kwargs)
# 'dianaatyan@example.org'

fake.company_email(*args, **kwargs)
# 'torgomyanani@last_name.net'

fake.domain_name(*args, **kwargs)
# 'heghine.biz'

fake.domain_word(*args, **kwargs)
# 'last_name'

fake.email(*args, **kwargs)
# 'vkarapetyan@jangiryan.biz'

fake.free_email(*args, **kwargs)
# 'adibek-melikyanboris@hotmail.com'

fake.free_email_domain(*args, **kwargs)
# 'yahoo.com'

fake.hostname(*args, **kwargs)
# 'web-78.tarontsyan.com'

fake.image_url(width=None, height=None)
# 'https://placekitten.com/916/264'

fake.ipv4(network=False, address_class=None, private=None)
# '193.110.185.222'

fake.ipv4_network_class()
# 'a'

fake.ipv4_private(network=False, address_class=None)
# '172.28.120.187'

fake.ipv4_public(network=False, address_class=None)
# '192.52.216.66'

fake.ipv6(network=False)
# '4c3a:b93f:d560:920d:6549:9b8e:e13a:635b'

fake.mac_address()
# '52:45:53:6a:f5:43'

fake.safe_email(*args, **kwargs)
# 'owtmazyanmargarita@example.net'

fake.slug(*args, **kwargs)
# ''

fake.tld()
# 'com'

fake.uri()
# 'http://www.bella.com/list/explore/home/'

fake.uri_extension()
# '.htm'

fake.uri_page()
# 'faq'

fake.uri_path(deep=None)
# 'categories/blog/explore'

fake.url(schemes=None)
# 'http://www.boyajyan.com/'

fake.user_name(*args, **kwargs)
# 'marine55'

faker.providers.isbn

fake.isbn10(separator="-")
# '0-08-480433-5'

fake.isbn13(separator="-")
# '978-0-8110-5299-3'

faker.providers.job

fake.job()
# 'Քաղաքացիական ինժեներ'

faker.providers.lorem

fake.paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)
# 'Փայտ միս ոչ բութ. Լյարդ կուրծք գլուխ.'

fake.paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Կեղտոտ ձյուն կարել քար հաստ ծով. Այնտեղ ոտք շուն զգալ ծունկ լյարդ լյարդ. '
#   'Կապել արև լեզու ուտել այնտեղ մոտ. Սև մեռնել ձու քաշել.',
#   'Կենդանի պոզ շատ ործկալ. Պտուղ վախենալ երգել.',
#   'Կին ասել մեռնել սերմ. Ուրիշ տաք շնչել մայր. Մարդ բութ ճանապարհ երբ այստեղ '
#   'սառույց աղ.']

fake.sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)
# 'Գլուխ փոր կեղտոտ ուղիղ երբ տեսնել երկու.'

fake.sentences(nb=3, ext_word_list=None)
# [  'Լիճ լիքը շրջվել հայր միս պարան ձեռք.',
#   'Աչք ընկնել լսել քնել.',
#   'Խմել սրբել այս քնել երգել ամպ նեղ.']

fake.text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# 'Մազ երգել սրբել գիտենալ լեռ. Ինչպես արյուն լավ այս. Չոր քիթ ամուսին հեռու.'

fake.texts(nb_texts=3, max_nb_chars=200, ext_word_list=None)
# [  'Փտած արյուն բութ ցուրտ. Աղիք դուք կտրել սառույց այն լիճ.\n'
#   'Սառույց նա քար փորոտիք կանգնել սպիտակ դու. Քերծել սառչել պարան մարդ.',
#   'Փայտ մեռնել ուռել. Ճիճու ճանապարհ եղունգ խաղալ ավազ հրել բարակ. Քիչ '
#   'թռչուն կտրել պարան ես ուղիղ.\n'
#   'Գետ ուռել սառչել փետուր. Ուղիղ դու բութ տալ ձեռք բռնել հրել. Ճիշտ չոր '
#   'ընկնել.',
#   'Ականջ ցուրտ կեղտոտ բերան բութ.\n'
#   'Ամպ հրել ճանապարհ. Փոր երկար բռնել ձեռք մոտ գալ. Գլուխ քաշել ծծել երկու '
#   'նա մառախուղ. Պարան մայր որտեղ ոչ.\n'
#   'Փայտ ոչ մազ փոքր սիրտ. Երկու լսել փտած հաստ սև շատ ջուր.']

fake.word(ext_word_list=None)
# 'մեջք'

fake.words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)
# ['լեռ', 'խոտ', 'սառչել']

faker.providers.misc

fake.binary(length=1048576)
# (b'\x02PV\x92\x07\x9c\xf5\x1b\xcdhh\xddO\x9b@Mb0)\xc6\x91\\[/\xd4l_ \xac\xefOi'
# b'\xa7\x9e\xc1\xe9tY\xc3o\x89\xf0d\xde"\x1f0\xd7`\x8e\xa8\x8dYR\xfdPU.\xf8\xaf'
# b"\x157'\x92\xd2\xe5~c\xdc\xeb\xd9}'\xb3\xae]\xafc\xba^$\xd3\xa9\x1e4@7\xc4"
# b'&L\x1b\xb0\x92f\xd5\x9fmv\n)\x86O\\\x81\xf2\x0cS\x1b\x94\x8c\xa5W'
# b"\xf4\xec\\\x93'\xe2\x18\x00\x84s\xac\xddL\xe0\x86\xaf\xc1\x0f<\xda;\xf5/\xdb"
# b'Dy\x8e\x93T\x87M\x82\xa4\xbf\xf2Lq\xfa\x0f\x86|\xad;\\\xa9\xfd \xc1'
# b'g\x02\xa6\xaa\xf7\xb9\x99\x92Ue\xe0\xdb0\x16\x90\xc5i&\xaaq\xa1\xc9\xd8D'
# b"\xcb@\x07\xa2\n''h$\t\xbc\xfe5\xd7\xd2+~\xf2\xf4 *\xaa\xba\xd0\xb8\xe7Kk"
# b'\xae\x9c\x00\x88\xc5\x9busS\xc43\xac\xb2\x03K\x0b\xe7\xa7\xeb\x12<`\xd6\xc1'
# b'+q\xde\xd2t\xcaK[uH\x96\x06\xf7W\xe0\x8b\x95\xff\x84c\xb4E\x8em\x1c\x1dz\x87'
# b'\xbe\xec1\xc2\x9aN3\x92\xb2\x9a\xf5w9\xd0\xce\xa3\x84iz\x84\x1a\xe0\xd9\xb2'
# b'\xf5\x13\xb5\xe6zO\x1b*i\xf8\x95\xd1\x1a5\xf7\xa9\xda\xeb\xed\xe9\xdcY.\xc7'
# b'\xde/<\xb9\xe3\xa5$\xda:D\xb3\x05\xd4\xaf\xbc\x10M(r\xba\xdc\xd5\x01\x04'
# b'D\xf9}\x80\xecO\xca\x96uZ^-\xa4\xca\xea\xa5\x0e\xa4\x08\xd6\x9c\xd1\xa1\x18'
# b'o\x8c\xf5N(\x89L\x06\xd3\x12\xfaU\x8fg iE\xd6\x96\x94Pvd\xa3\x19\xa6g\xb3'
# b'\x8f\xe0\xfb\xe9\xb7\xad\xb99G\xf8\xce==\xc5A|)1\x9c\xd2j\x98#\xb0'
# b'\xa4\x06\xa6\x92M\n\x03\x99\xe4\n\xe3\xa4bc\xff4\xfe\x96\n\x0f\xb6FTX'
# b'\x99\x11\xddvR\x18\xfa\x02\xb8X\xe0\xe9pGVL\xdcj\xc1\xc1\xb3\xc9\x95[\xca36F'
# b'\xf6X\xce:\xbc\x12\xbbz\xc3\x80\x0c\xd1o\xea\xdf\xee\xac\x17P('
# b'\xf3\xa6\xf8\xdd`/\x0c\x06\xfev\xd4\x9dR\x93\xe4\x0cG\xcd\x8dy=\xff\xf3\xcf'
# b'\xbb\t\xc1eo\x8d\x1b\xa0ttT\x88\xcc+.h\x884V\x8d\x9d\x8a7\xbaN\xad\x92\xee'
# b"?%\x04'\xb8q\x145k93\xc1\x84\xfc\x02_1\xba\xcc4\xbb\xa7<\x9c\x9aF\xbc&"
# b'\xfe\xde\xf5\xff\x0e\xae[\xac\xfb\x9e\xc7\x1b\xf1\x91{\xbb\x19].=\xa7\x98,6'
# b'a\xcc\xe6\xe7\x9f\xd0*@dZ\xe6\xc7\x81\x0c\xc6J\x97A\xd7\xe8\xb7\x1d\xe3\x8c'
# b'\xc5\xaa\x9e\x9d\xd7\xe2\r\xe0\xcb\x85(\xc8\xder72\x80\xe1\xc4~=\xcfz\xce'
# b"\x08'\x01a\xa9M\xcb:\x9d\x13\xc2\x04k\x9b\xc7Pkx>\x19\xcb\xfc\x9d\x81\xe1N2%"
# b'\xeb:\xe0\x0f\x9cR\xf6\x05P\xb0\xe16\x80f\x1e\xd9\x1f\x99\t\x0c-\x11A]'
# b'\xe4/(\x81\x9aw^0\xfd\x942\xf4)\xf7\x9f\x92\x02\xd5\x11\x17\xb2W\xef\x15'
# b'\xb8\x97\x91\xe9r\xa6\x8flTf\xe0l\xb5N\xb5H\xb4\x9c\xc7\x81\xef\xc4f\x9c'
# b'\x07\xc4}{\x1d1j\xda\xb1\xd0\x99\x8f\xef\xc9&5?\x03\xa1C\xc3G\x0e\xee'
# b'PQ\xd0\xf6\xd9H\xeb\x94\x94\xe9\x9eH.\xbe:*{\xd07L\xa5\xcbz+\x82\t N'
# b'\x82\xf0\x8d6\xcd\xfb+\xc3\xf2f\xc0\x93[\x1a~\xf2\xa4\xc4\xa3v\t\x95\xd9~'
# b'\xa4O\xc3GEHG\xf1\x12=\xb3Y^\xaa\\\xa5N\x9d\xe0\x05g,\xd2s\x14$\x1f\x10'
# b'\x02\x11\x05\x02\x0e\xec\x8d\xab\x83\x80/\xed\xac\x95T\x92( \xc9\x88'
# b'\x8cIu\xa2\x05\xb1F=)\x90Sm\x94$N\x93\xb3n\x91\xcb,\xd4\r\x02{\xb3h\xbd'
# b'G\xc0\xaeo\xfcl\xa2!c\xe7\x8e*s7\x92G`t\x00\xc5\x97\xd5\xff\xac'
# b'\x01\x81\xe4\xdel\x0bG\x88\x059/j\x80\x109.o<1\xeb\xc6x\xd7U\x0e\xeb\xb1\x9f'
# b'p\xf30\xe0\xe6\xc3\xb2\x13!\xecA \x86%\x91\xda\xa5\x9e\x82w\xad\xd7fa'
# b'\x19\xe3\xc81\xf3t\x87}\xa5e\x06\x15\xd5\x86\x96\xb3\xd24\x9c\x1e0PfD'
# b'\xdd_E\xbeO\xd4Lv\x96B\xc0\xf7\x06\x01\xde\x133\xdc\xb9/2.\xa8\x14\xd5 HC'
# b'\x94\x94\x01l\x0b\xedb\x12')

fake.boolean(chance_of_getting_true=50)
# True

fake.md5(raw_output=False)
# 'f088a9774d95958263ee519ef95a1a90'

fake.null_boolean()
# False

fake.password(length=10, special_chars=True, digits=True, upper_case=True, lower_case=True)
# '^N%^Rvyei6'

fake.sha1(raw_output=False)
# '11ea3848e03e03092484de29646e5c9c7821e8ac'

fake.sha256(raw_output=False)
# '3441068fb11cfcbc953b81dd233fe4dbbe6b4737f757c90980a058e21d88d570'

fake.uuid4(cast_to=<class 'str'>)
# '086c3c8f-d393-471f-af30-df01756e6bb4'

faker.providers.person

fake.first_name()
# 'Սպարտակ'

fake.first_name_female()
# 'Էմմա'

fake.first_name_male()
# 'Թաթուլ'

fake.last_name()
# 'Երեմյան'

fake.last_name_female()
# 'Աթլոյան'

fake.last_name_male()
# 'Իզմիրյան'

fake.name()
# 'Արմեն Աբրոյան'

fake.name_female()
# 'Աիդա Ֆալյան'

fake.name_male()
# 'Արամ Ճենեպերեքյան'

fake.prefix()
# ''

fake.prefix_female()
# ''

fake.prefix_male()
# ''

fake.suffix()
# ''

fake.suffix_female()
# ''

fake.suffix_male()
# ''

faker.providers.phone_number

fake.msisdn()
# '4902508860610'

fake.phone_number()
# '10.144963'

faker.providers.profile

fake.profile(fields=None, sex=None)
# {  'address': 'ք. Վայք, Իտալիայի 5, բն. 10',
#   'birthdate': datetime.date(1997, 1, 26),
#   'blood_group': 'B+',
#   'company': 'Սուրեն և Ֆրիդա ՍՊԸ',
#   'current_location': (Decimal('-27.886972'), Decimal('-32.570859')),
#   'job': 'Կլինիկական մոլեկուլային գենետիկ',
#   'mail': 'vasakrhshtowni@hotmail.com',
#   'name': 'Սվետլանա Քիլարջյան',
#   'residence': 'ք. Դաստակերտ, Լամբրոնի 16, բն. 2',
#   'sex': 'F',
#   'ssn': '806-68-6561',
#   'username': 'khowdoyaneranowhi',
#   'website': [  'https://www.ghaplanyan.com/',
#          'http://www.last_name.com/',
#          'http://www.rhebeka.org/']}

fake.simple_profile(sex=None)
# {  'address': 'ք. Արմավիր, 2185, Հրաչյա Քոչարի 0, բն. 0',
#   'birthdate': datetime.date(1920, 5, 5),
#   'mail': 'vbejanyan@yahoo.com',
#   'name': 'Ջեսիկա Ավչյան',
#   'sex': 'F',
#   'username': 'tatowl36'}

faker.providers.python

fake.pybool()
# True

fake.pydecimal(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# Decimal('-602891286572531.0')

fake.pydict(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {  'թև': 6810,
#   'ծանր': 5199,
#   'կենդանի': 8114,
#   'ճարպ': Decimal('71396035355201.4'),
#   'ճիճու': 'lidasargsyan@yahoo.com',
#   'մեծ': 984,
#   'միս': 6631,
#   'տալ': 'wUAMmiOfbMWayiMuNCSr',
#   'տաք': 3507,
#   'տերև': 'kJVdjVbAoNiAozKwzraD'}

fake.pyfloat(left_digits=None, right_digits=None, positive=False, min_value=None, max_value=None)
# -1245497.52182578

fake.pyint(min_value=0, max_value=9999, step=1)
# 7136

fake.pyiterable(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {'http://www.parajanyan.com/about.html', Decimal('-28542177454.49'), 8967, 'TvCSdTqUTevYEFFDLmOF', 'PcxDfpSCgdknnNOICGKt', 'InXrieINBoxrzIyAZlCB', 'AIzSrdHiUWaeISTyGmpu', 'mhyEnrxbyOgBPrcMTIdN', 'ZwmTBiXGkLovTRKMHYFH', Decimal('30384758.0'), 82263542295.0, 'KEsKVrBmXrsARIcuUoyL', 505}

fake.pylist(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# [  837005101101211.0,
#   'ucolxtanWwzPzFLVpviy',
#   5759,
#   'nIWCdbhUHgMnzketxSFq',
#   'vdBVXxEfSHymshblpwHX',
#   'wydcUjvcLTIDyqqIbXxi',
#   'CxamYMcYVqfiojtcZcKm',
#   'bysnqFYxwdnUlwOwJfMy']

fake.pyset(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# {'http://www.last_name.com/', 'XKLpLXFjLFIDIvrEnGhL', 'uplwGIMfjeWxSlzEcsBC', 'tsalbashyan@gmail.com', 'ltHzJhBVwNsIbcfpEahS', 'JoPgisYQxrwJOiWxwzbj'}

fake.pystr(min_chars=None, max_chars=20)
# 'FvneANQoiZJMrYOneGFr'

fake.pystruct(count=10, *value_types)
# (  [  'HGsmaAetAcRZlAOWDMUh',
#     datetime.datetime(2001, 8, 5, 23, 35, 48),
#     9905,
#     Decimal('-511946545733.1'),
#     Decimal('-92413964971669.0'),
#     datetime.datetime(2005, 12, 30, 8, 14, 15),
#     Decimal('231399532183.911'),
#     Decimal('2991465612.81782'),
#     'ffNbaroUQcGXMyHVvvAo',
#     'heghinedovlatbekyan@papoyan.info'],
#   {  'եղունգ': -4936.8736,
#     'երեք': 'XIoTydHARiIZQXkRNSxZ',
#     'երկինք': 6225,
#     'հաշվել': 'https://www.alisa.org/about.html',
#     'շնչել': 'rgiGGIDOMaTxOefJLZSF',
#     'շրջվել': Decimal('-418878284.13874'),
#     'պարան': Decimal('3632.7'),
#     'պոչ': 6281,
#     'սուր': 'https://last_name.com/index/',
#     'քիթ': 4409219651308.0},
#   {  'ամպ': {  7: 'GPQwbDSoZLHTxGhStaPb',
#          8: [  'mZtOVOfocHOzPYdijvXc',
#              'shavarshtserownyan@last_name.org',
#              3678],
#          9: {7: 7259, 8: 567, 9: [Decimal('7433.1430540114'), 3409]}},
#     'ավազ': {  2: 7688,
#           3: [8441, 350, 'https://www.last_name.org/about/'],
#           4: {  2: 'lcIInTEPjEUZMAWbkvOu',
#              3: 5258,
#              4: [  'omYwfIdLmLFMELVBtzaz',
#                  'http://www.last_name.com/search/']}},
#     'երկինք': {  1: datetime.datetime(2018, 7, 21, 9, 44),
#            2: ['oBhiOUmkqzqKGlwBUjEG', 'YtKyASOCydPvHAQsevyJ', 2249],
#            3: {  1: datetime.datetime(1993, 10, 22, 1, 37, 16),
#               2: 'dJCQRYbHWEmorNGSuNbH',
#               3: [  'hagramazyan@yahoo.com',
#                   'BbmUWNseeHFCvfXKwdMY']}},
#     'կարմիր': {  0: 'OpEFfEgoKHBsCLzhHwfL',
#            1: [  'MlCeOQKvQBSfuGgMuLpJ',
#               datetime.datetime(1976, 4, 17, 15, 34, 52),
#               'gYelNKSOmpxRHiCGMtjw'],
#            2: {0: 'absfUSCMlzADhHEAfBlY', 1: 2608, 2: [4461, 1111]}},
#     'հող': {  9: 'khodikyanjowlieta@last_name.com',
#          10: [  'badasyanhilda@last_name.com',
#              'fJPcwkItSfrAGJvEDLUj',
#              Decimal('9529370.91970773')],
#          11: {  9: 'YQVqNpvjZhfVsjnEVnTA',
#              10: 5316,
#              11: ['vCeNPiMCZxgpQSoSLLQG', 3083]}},
#     'որսալ': {  4: 'QaEhkiRtdGuBRlvidxOm',
#           5: [  'vCjVHYFkpuYhfaadrBpk',
#               Decimal('-44739175054.8'),
#               datetime.datetime(1975, 5, 20, 7, 44, 41)],
#           6: {  4: 'ZXSUTBFWaQSnlCMThack',
#               5: 8796,
#               6: [  'KUArWPfSJKbdymktjbiX',
#                  'https://mowshegh.com/']}},
#     'որտեղ': {  8: 'ZSwCMYaCNKgOqhpJZcrX',
#           9: ['HCtZUuZQXWHoQjnsELGV', 2985, 'pBMTiovuFaryUeovbNfr'],
#           10: {  8: 'VfEVlVHTFijsoHzidLGi',
#               9: 'pGcfKiLCbZrpeAmFUrpz',
#               10: [  'anowshpoghpatyan@hotmail.com',
#                   'http://www.aramazd.com/']}},
#     'տեսնել': {  6: 'JcIerWLTKZpecDsFCFae',
#            7: ['EBWPouTbCESGprQODzme', Decimal('-614220.65'), 4636],
#            8: {  6: 'jnBRUsctlGwolLZEbeNS',
#               7: 'ayYIJvXIriNxuAtJrAew',
#               8: ['tGyRWRvKPWDDnPYtjTIA', 7170]}},
#     'ցուրտ': {  5: 'kazbekyan@gmail.com',
#           6: [  'http://sowkias.net/search/list/app/category/',
#               -3.1,
#               'NGRCWFrfnwhSIJlZpmip'],
#           7: {  5: datetime.datetime(1990, 10, 2, 3, 40, 31),
#               6: 'LvwwRtwUDcUBEdUxRlDe',
#               7: [  'PZdLXXatqVqFhlNfVWXk',
#                  datetime.datetime(2005, 4, 23, 3, 34, 30)]}},
#     'օր': {  3: 1473,
#          4: [  'lghaplanyan@yahoo.com',
#             'woYmEqenCnfzklxsUsIA',
#             datetime.datetime(2010, 1, 22, 11, 18, 25)],
#          5: {  3: 'vsUCGTXGSzQqtYMZZiJu',
#             4: 'OHEGlyAclGtPzTyHziMD',
#             5: [9857, -4347.0]}}})

fake.pytuple(nb_elements=10, variable_nb_elements=True, *value_types)
# (  'divPvQqTTsjZgnNtOWKQ',
#   datetime.datetime(1982, 2, 21, 5, 28, 40),
#   1220,
#   'http://www.last_name.info/',
#   7434,
#   4747,
#   'pWhFUXHPXbRkYfYWeBmk',
#   'PdIDtRNuFgTqunqlCPrz',
#   'KPDxMTLwRZtTtXWWbJwd',
#   5854,
#   8159)

faker.providers.ssn

fake.ein()
# '53-3452203'

fake.invalid_ssn()
# '348-04-0000'

fake.itin()
# '909-99-5917'

fake.ssn(taxpayer_identification_number_type="SSN")
# '335-58-0818'

faker.providers.user_agent

fake.chrome(version_from=13, version_to=63, build_from=800, build_to=899)
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_9_9) AppleWebKit/5360 (KHTML, '
# 'like Gecko) Chrome/26.0.806.0 Safari/5360')

fake.firefox()
# ('Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_6_8; rv:1.9.3.20) '
# 'Gecko/2010-07-29 20:19:00 Firefox/3.6.8')

fake.internet_explorer()
# 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows 95; Trident/5.0)'

fake.linux_platform_token()
# 'X11; Linux i686'

fake.linux_processor()
# 'x86_64'

fake.mac_platform_token()
# 'Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0'

fake.mac_processor()
# 'PPC'

fake.opera()
# 'Opera/9.34.(Windows NT 6.0; wal-ET) Presto/2.9.165 Version/12.00'

fake.safari()
# ('Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.8.7 (KHTML, like '
# 'Gecko) Version/4.1 Safari/535.8.7')

fake.user_agent()
# 'Opera/9.91.(Windows 98; mag-IN) Presto/2.9.160 Version/12.00'

fake.windows_platform_token()
# 'Windows NT 5.2'